จากการผลิตคำบรรยายเป็นเสียง เพื่อผู้พิการทางสายตา … สู่การเรียนรู้ในชั้นเรียน

Posted by: | Posted on: July 15, 2014
Read More ...

จากการผลิตคำบรรยายเป็นเสียง เพื่อผู้พิการทางสายตา … สู่การเรียนรู้ในชั้นเรียน

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทธีรา สารากรบริรักษ์

voice4blind_proj


KM การจัดการเรียนการสอนโครงการเสียงอาสา ปีการศึกษา 2556/2

Posted by: | Posted on: June 24, 2014
Read More ...

KM การจัดการเรียนการสอนโครงการเสียงอาสา ประจำปีการศึกษา 2556/2

โดย อาจารย์กุลนารี เสือโรจน์

km-voice-volunteer