JC JOURNAL ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (กรกฏาคม – ธันวาคม 2551)

Posted by jctu@dmin in JC Journal | Leave a comment

JC-Journal-v1n1

รหัส ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล ผู้วิจารณ์
 JC-Journal-2551-01  มายาคติและอุดมการณ์ในโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของพรรคไทยรักไทย ในการเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548: การวิเคราะห์ด้วยวิธสัญวิทยา  อัจฉรา ปัณฑรานุวง์  
 JC-Journal-2551-02  การเข้าสู่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้มีชื่อเสียงที่มีผลงานทางโทรทัศน์  อริสรา กำธรเจริญ  
 JC-Journal-2551-03  การสื่อสารทางการเมืองของพระสงฆ์ไทย: กรณีศึกษาพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) พ.ศ. 2544-2548  เบญจา มังคละพฤษ์  
 JC-Journal-2551-04  การสื่อสารองค์การบริษัทตัวแทนโฆษณาในประเทศไทย ภายใต้การบริหารงานของกลุ่มบริษัทโฮลดิ้ง: กรณีศึกษาการสื่อสารเพื่อการบริหารงานโฆษณาระหว่างประเทศ  สุทธิลักษณ์ หวังสันติธรรม  
 JC-Journal-2551-05  การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายมลายู และชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย  พีรยุทธ โอรพันธ์  
 JC-Journal-2551-06  การสื่อสารภายในบรรษัทระหว่างประเทศภายใต้ภาวะเปลี่ยนแปลง: กรณีศึกษาการสื่อสารกลยุทธ์องค์การ  นันทพร วงษ์เชษฐา  
 JC-Journal-2551-07  ดัชนีชี้วัดความเป็นวิชาชีพของผู้สื่อข่าวการเมืองไทย  บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ  
 JC-Journal-2551-08  พฤติกรรมการอ่าน ความคาดหวัง และความพึงพอใจของประชาชนจังหวัดสงขลาต่อการอ่านข่าวสารที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้จากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา  ธนภัทร เต็มรัตน์  
 JC-Journal-2551-09  บทบาทของรายการสารคดีโทรทัศน์กับการพัฒนาเยาวชน: รายการสานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง  ฟารีดา เจะเอาะ  
 JC-Journal-2551-10  การเปิดรับรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ของเยาวชนกับการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  ศิรประภา พันธุ์รินทร์  
 JC-Journal-2551-11  พฤติกรรมการใช้ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการทำหน้าที่ของอินเทอร์เน็ต  ญาดา มะลิทอง  
 JC-Journal-2551-12  ความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และพฤติกรรมการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร  พรรทิพา สุปรีดานุวัฒน์  

Comments are closed.