JC JOURNAL ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – พฤษภาคม 2554)

Posted by jctu@dmin in JC Journal | Leave a comment

JC-Journal-v3n1

รหัส ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล ผู้วิจารณ์
JC-Journal2554-1-01  ลำพวน: การวิเคราะห์การสื่อสารกับการสืบทอดอัตลักษณ์ชาวไทยพวน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี กฤชณัท แสนทวี   
JC-Journal2554-1-02  เครือข่ายและกลยุทธ์การสื่อสารของสถาบันพัฒนาการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์สุพรรณบุรี มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ อดิพล เอื้อจรัสพันธุ์   
JC-Journal2554-1-03   อิสตรีที่มีความพยาบาทในละครโทรทัศน์ไทย สิริวัฒน์ มาเทศ   
JC-Journal2554-1-04   อิทธิพลของพาดหัวข่าวอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อผู้อ่านพาดหัวข่าวอาชญากรรมในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ศันสนีย์ แสงโรจน์เพิ่มสุข   
JC-Journal2554-1-05   พฤติกรรมการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการใช้ระบบเครือข่ายอินทราเน็ตของพนักงานบริษัท รถไฟฟ้าบีทีเอส พรพรรณ สุขสวัสดิ์   
JC-Journal2554-1-06   กลยุทธ์การสื่อสารของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่เคยดำรงตำแหน่งกำนัน  สุภาภรณ์ ติ่งอินทร์  
JC-Journal2554-1-07   ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานคร กมลทิพย์ พ่วงเปีย   
JC-Journal2554-1-08   หนังสือพิมพ์ไทยรายวันกับการสร้างภาพลักษณ์ นายสมัคร สุนทรเวช (29 มกราคม – 9 กันยายน 2551) ทรงยศ บัวเผื่อน   
JC-Journal2554-1-09   เครือข่ายการสื่อสารทางการเมืองของชุมชนไทยมุสลิมในยุคการเมืองเลือกข้าง จรัล มานตรี   
JC-Journal2554-1-10   ความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในสังคมไทยทศวรรษที่ 2500-2510 อลงกรณ์ อรรคแสง   
JC-Journal2554-1-11  กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการเลือกตั้งของจังหวัดที่มีผู้ไปลงคะแนนเสียงมากที่สุดในประเทศไทย ปฤฐฎาง จันทร์บุญเรือง   
JC-Journal2554-1-12  กระบวนการทำข่าวของนักข่าวสำนักข่าวต่างประเทศในประเทศไทย ในวิกฤติการณ์การเมืองทย ปี พ.ศ.2552-2553 กฤติยา รุจิโชค   

Comments are closed.