JC JOURNAL ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2555)

Posted by jctu@dmin in JC Journal | Leave a comment

JC-Journal-v4n2

รหัส ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล ผู้วิจารณ์
 JC-Journal-v4n2-01 การสื่อสารเพื่อสร้างกรอบจินตนาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน: กรณีศึกษาบทบาทปราชญ์ชาวบ้าน และผู้นำทางการปกครองในชุมชนอาข่า จังหวัดเชียงราย สุทธิภา วงศ์ยะลา   
  JC-Journal-v4n2-02 การสื่อสารความเป็นโลกกับความเป็นท้องถิ่นผ่านวัฒนธรรมการบริโภคไก่ในสังคมไทย: ศึกษากรณีการบริโภคไก่เคเอฟซีและไก่ห้าดาว  พิทยา พละพลีวัลย์  
 JC-Journal-v4n2-03  สัมพันธบทจากนิทานพื้นบ้านสู่การ์ตูนและละครจักรๆ วงศ์ๆ ทางโทรทัศน์: ศึกษากรณีนิทานเรื่อง “สังข์ทอง” พรรษา รอดอาตม์   
 JC-Journal-v4n2-04  ผลกระบของการสื่อสารรูปแบบใหม่ของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ BlackBerry อุไรวรรณ รุ่งไหรัญ   
 JC-Journal-v4n2-05  บทบาทด้านการสื่อสารของกลุ่มผู้นำโครงการการสร้างฝายชะลอน้ำของชุมชนบ้านสามขา ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง นิติกาญจน์ วราพงศ์พิศาล   
 JC-Journal-v4n2-06  ความพึงพอใจของผู้ชมรายการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อผู้ดำเนินรายการอาหารทางโทรทัศน์ จุฑารัตน์ สุกระสูยานนท์   
 JC-Journal-v4n2-07  พฤติกรรมการอ่านกับความพึงพอใจและการนำไปใช้ประโยชน์จากนวนิยายออนไลน์ของเยาวชนไทย ใบบัว นามสุข   
 JC-Journal-v4n2-08  มายาคติความงามในโฆษณาเครื่องดื่มบิวติดริงค์ทางโทรทัศน์ ณัฐธิดา เมล์ทาง   
 JC-Journal-v4n2-09  การสื่อสารความหมายเรื่อง “เวลา” ในเพลงไทยสากล เสาวลักษณ์ บุษบงค์   
 JC-Journal-v4n2-10 “มายาในโลกมายา”: ละครโทรทัศน์กับการสร้างความเป็นจริงทางสังคมของอาชีพในวงการบันเทิง อชิรญา จงรักษ์   
 JC-Journal-v4n2-11  การสำรวจความคิดเห็นของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ที่มีต่อระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  จิตตินันทน์ ตั้งประเสริฐ  
 JC-Journal-v4n2-12 การสำรวจความคิดเห็นต่อเว็บไซต์เพื่อการศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร สิริพร รัชตาธิวัฒน์   
 JC-Journal-v4n2-13 ภาพสะท้อนของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ผ่านหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2552-2554 วลัยพร บางชัยภูมิ   
 JC-Journal-v4n2-14 การประเมินผลแผนการประชาสัมพันธ์โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ สำนักพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ กระทรวงพลังงาน ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดนครสวรรค์ เพลินตา จำปาศรี   
 JC-Journal-v4n2-15  ภาพลักษณ์ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จากการรับรู้ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ป. ทางทอง   
 JC-Journal-v4n2-16  การบริหารจัดการการแพร่ภาพออกอากาศรายการละครโทรทัศน์ของไทย อาชวิชญ์ กฤษณสุวรรณ   
 JC-Journal-v4n2-17  พฤติกรรมการเปิดรับชมและความพึงพอใจที่มีต่อข่าวภาคค่ำช่วงที่ 1 ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์   
 JC-Journal-v4n2-18  การสื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อภิญญา สมุทรโคตา   
 JC-Journal-v4n2-19  กลยุทธ์การบริหารตราสินค้าด้วยแบรนด์เซนส์เพื่อตราสินค้านมข้นหวาน ปุณวัฒน์ รัชดามรินทร์   
 JC-Journal-v4n2-20  ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร คณาลักษณ์ จงปิยวรางค์   
 JC-Journal-v4n2-21  การบริหารความเสี่ยงอินเทอร์เน็ตทีวีในประเทศไทย วรางคณา นภาพงศ์   
 JC-Journal-v4n2-22  การรับรู้ภาพลักษณ์ของนางปวีณา หงสกุลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ปวีนณัช พิศพาร   

Comments are closed.