JC E-Journal 2557

Comments Off on JC E-Journal 2557

รายชื่องานค้นคว้าอิสระ (บทความฉบับสมบูรณ์) ปี 2557

รหัส
ชื่อเรื่อง
ชื่อ-นามสกุล
ผู้กลั่นกรอง
JCIS 57001
พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความคาดหวังและความพึงพอใจของนายทหารชั้นสัญญาบัตรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่มีต่อเว็บไซต์ http://opsd.mod.go.th
นายกรกิตติ พวงทอง
ผศ.กาลัญ  วรพิทยุต
JCIS 57002
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พื้นที่ชุมชนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
นางสาวกรวรรณ เวชชานุเคราะห์
ผศ.ดร.ธาตรี  ใต้ฟ้าพูล
JCIS 57003
การเปิดรับ การรับรู้ผ่านเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ สินเชื่อ “เงินสดทันใจกสกรไทย” ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
นายกัญจน์ทนนท์ กสิเกษตรสิริ
อ.ดร.ณัฐสุพงศ์  สุขโสต
JCIS 57004
พฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจของผู้ฟังที่มีต่อรายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK LOVE
กันยรินทร์ นิธินพรัศม์
รศ.ไพบูรณ์  คะเชนทรพรรค์
JCIS 57005
ความคาดหวังประโยชน์ และความพึงพอใจที่มีต่อสื่อออนไลน์ประเภท search engine เพื่อหาข้อมูลเรื่องการเลี้ยงลูกของแม่
ก้านแก้ว โสดาทิพย์
ผศ.กาลัญ  วรพิทยุต
JCIS 57006
การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมที่มีต่อกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพ โรงพยาบาลธนบุรี
 กิตติกานต์ เกษมสุข
อ.ดร.ภัทรา  แตงเที่ยง
JCIS 57007
การใช้ถ้อยคำสร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) ที่ปรากฎบนพาดหัวข่าวหน้า 1 ในงานหนังสือพิมพ์ไทย (กรณีศึกษา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์ ฉบับเดือนมีนาคม 2556 – กุมภาพันธ์ 2557)
กิรณี ยาวิชัย
อ.ดร.ภัทรา  แตงเที่ยง
JCIS 57008
การเปิดรับ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เกียรติศักดิ์ ภูตะมี
ผศ.กาลัญ  วรพิทยุต
JCIS 57009
การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเล่นเกมออนไลน์เทลส์รันเนอร์
นางสาวจอมณัฏฐา สิรธนพงศ์
ผศ.ดร.ธาตรี  ใต้ฟ้าพูล
JCIS 57010
ภาพลักษณ์ของการประปานครหลวงจากการรับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
จารุพร บุระตะ
รศ.รุ่งนภา  พิตรปรีชา
JCIS 57011
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและการรับรู้ของพนักงานธนาคารกรุงไทยเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
นางสาว จุฑามาศ แท่นพิทักษ์
ผศ.พิจิตรา  สึคาโมโต้
JCIS 57012
การเปิดรับ การรับรู้ในการสื่อสารผ่านโฆษณาเชิงสร้างสรรค์สังคม ของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
นางสาว ชนันสา ชนะภัย
ผศ.กาลัญ  วรพิทยุต
JCIS 57013
กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขันของสำนักพิมพ์ บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำกัด
นางสาวชลาลัย อรุณรัตน์
 อ.ดร.ภัทรา  แตงเที่ยง
JCIS 57014
การดำเนินงานและประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ของโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์
นางสาวชัญฌมน คชรัตน์
ผศ.ดร.สุทธิลักษณ์  หวังสันติธรรม
JCIS 57015
พฤติกรรมการการเปิดรับและทัศนคติของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อ “โซเชียลทีวี” ในรายการข่าวข้นรับอรุณ ทางสถานีข่าว เนชั่น ชาแนล
นางสาวฐิตาภา สิริพิพัฒน์
รศ.ไพบูรณ์  คะเชนทรพรรค์
JCIS 57016
การบริหารจัดการนำเข้าภาพยนตร์อาเซียนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
 ณภัทร มาลัย
รศ.ไพบูรณ์  คะเชนทรพรรค์
JCIS 57017
พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์จากการรับชมรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร
ณัตชุลี นุตประวีณ์
อ.ดร.ภัทรา  แตงเที่ยง
 JCIS 57018
การรับรู้ภาพลักษณ์ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในเขตกรุงเทพมหานคร
นางสาวณิชา หวังศุภผล
ผศ.ดร.สุทธิลักษณ์  หวังสันติธรรม
 JCIS 57019
ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อแอพพลิเคชั่น“ไลน์”(LINE) ในรูปแบบของการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official Accounts LINE)
นางสาวทิพาพร ฉันชัยพัฒนา
ผศ.ดร.ธาตรี  ใต้ฟ้าพูล
 JCIS 57020
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์นอกกระแสที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็กซ์
ธิติ จารุตามระ
ผศ.รัตยา  โตควณิชย์
 JCIS 57021
การบริหารการรายงานข่าวภาคสนามผ่านรูปแบบรถถ่ายทอดสด (SNG) และแบบ 3จี ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง
นางสาวนริศรา คินิมาน
ผศ.ดร.สุทธิลักษณ์  หวังสันติธรรม
 JCIS 57022
การเปิดรับข่าวสาร และทัศนคติที่มีต่อบริการเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระบบ 3G ผ่านเครือข่าย ทรูมูฟเอช
นางสาวนวธร เนาว์พงษ์ไทย
อ.ดร.ภัทรา  แตงเที่ยง
 JCIS 57023
ทัศนคติและการใช้ประโยชน์สื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ของบุคลากรส่วนการขายและการบริการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร
นายนัท ไชยวงศ์
ผศ.ดร.ธาตรี  ใต้ฟ้าพูล
 JCIS 57024
ความคาดหวัง และความพึงพอใจที่มีต่อระบบเครือข่ายอินทราเน็ตของโรงพยาบาลธนบุรี
นางสาวนันทนา เลิศศักดิ์เกษตร
รศ.อรทัย  ศรีสันติสุข
 JCIS 57025
พฤติกรรมการค้นหาร้านอาหารบนออนไลน์และการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
นายนิทัศ ทองคำ
ผศ.ดร.นันทิยา  ดวงภุมเมศ
  JCIS 57026
การบริหารการผลิตรายการชี้ช่องรวยรายวัน ของสถานีโทรทัศน์ Smart SME ทีวีชี้ช่องรวยTrue 72
นางสาวบัณฑิตา สมานมิตร
อ.ดร.ภัทรา  แตงเที่ยง
  JCIS 57027
การเปิ ดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤตกรรมของตัวแทนจำหน่าย บริษัทขายตรงกรณีศึกษา บริษัท เทียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นางสาวบุญจิรา พ้นภัย
ผศ.กาลัญ  วรพิทยุต
  JCIS 57028
ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ของผู้บริโภคต่อการนำเสนอข่าวสารของธนาคารแห่งประเทศไทย
นายปกรวิช อ่อนประไพ
ผศ.พิจิตรา  สึคาโมโต้
  JCIS 57029
การรับรู้ภาพลักษณ์ของ บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด ของลูกค้าที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปวีณา เตชะมงคลศิริ
ผศ.กาลัญ  วรพิทยุต
  JCIS 57030
การสื่อสารภายในองค์การของสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร
นางสาวปัทมา สมพรชัยกิจ
ผศ.ดร.นันทิยา  ดวงภุมเมศ
  JCIS 57031
กระบวนการสื่อข่าวของเว็บไซต์เมเนเจอร์ออนไลน์ กรณีการต่อต้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม (สมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
นาย ปาณท รัตนวงศ์แข
ผศ.ดร.ธาตรี  ใต้ฟ้าพูล
  JCIS 57032
การจัดการการสื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษา โครงการปันความรู้ สื่อสร้างสรรค์ สู่โรงเรียน
นางสาวปานจิตร แสงอากาศ
ผศ.กาลัญ  วรพิทยุต
 JCIS 57033
การเปิดรับ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมของบุคคล ต่อการสื่อสารทางการเมืองบนเฟซบุ๊ก (Facebook)
ปิยะรัตน์ ช่วยเรือง
ผศ.พิจิตรา  สึคาโมโต้
 JCIS 57034
กลยุทธ์และการวางแผนปฏิบัติการสารสนเทศการตลาดปี 2557 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
นายพงศกร โค้วไพโรจน์
ผศ.ดร.นันทิยา  ดวงภุมเมศ
JCIS 57035
พฤติกรรมการเปิดรับและการตัดสินใจซื้อผลงานเพลงแบบออนไลน์ผ่านทางสื่อไอทูนส์สโตร์
พงศธร กองเพียร
ผศ.ดร.ธาตรี  ใต้ฟ้าพูล
 JCIS 57036
การเปิดรับข่าวสารและความคิดเห็นที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม
นางสาวพิมพ์รภัส รุ่งวีระกาญจน์
ผศ.ดร.สุทธิลักษณ์  หวังสันติธรรม
 JCIS 57037
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมกับการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
นางสาวพีรพรรณ เขียวงามดี
ผศ.รัตยา  โตควณิชย์
  JCIS 57038
ความคาดหวัง การเปิดรับ และความพึงพอใจ ต่อเว็บไซต์โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี www.skn.ac.th ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
นางสาวไพลิน โพธิติ
อ.ดร.ภัทรา  แตงเที่ยง
  JCIS 57039
การเปิดรับ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากระบบอินทราเน็ต เพื่อการสื่อสารภายในองค์กร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
นางสาวภัทรพร ขาวงาม
ผศ.กาลัญ  วรพิทยุต
  JCIS 57040
พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ ของประชาชนกลุ่มทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อละครโทรทัศน์ประเภทพีเรียดที่ผลิตโดยบริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด ในปี พ.ศ. 2556
นายภาณุพงศ์ เลี้ยงประเสริฐ
รศ.ไพบูรณ์  คะเชนทรพรรค์
  JCIS 57041
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเปิดรับแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
นายภานุวัฒน์ สัมมาวรกิจ
รศ.อรทัย  ศรีสันติสุข
  JCIS 57042
พฤติกรรมการใช้ ความคาดหวังและความพึงพอใจของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่ออินสตราแกรม
มญชุ์วรัชญ์ จารุวงศ์วาที
รศ.ดร.กำจร  หลุยยะพงศ์
 JCIS 57043
การบริหารงานนิตยสารรักลูก เพื่อความอยู่รอดในยุคปัจจุบัน
นางสาว เมธาวี ดาราฉาย
อ.ดร.ณัฐสุพงศ์  สุขโสต
  JCIS 57044
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณา กับการรับรู้ในตราสินค้าเครื่องดื่มน้ำอัดลม EST ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
นางสาววชิรา ศานติวิวัฒน์กุล
ผศ.ดร.ธาตรี  ใต้ฟ้าพูล
  JCIS 57045
ทัศนคติที่มีต่อการโฆษณาผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงบนอินสตาแกรมของบุคคลวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
นางสาว วรรณภา เศรษฐ์สถาวร
ผศ.ดร.นันทิยา  ดวงภุมเมศ
  JCIS 57046
การเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจ ของผู้ชมรายการเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร
นางสาววรวงษ์ เชื้อไตรสรณ์
ผศ.รัตยา  โตควณิชย์
  JCIS 57047
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นบนสมาร์ทโฟนของผู้หญิง
นางสาววรัญญา น้ำสมบูรณ์
ผศ.รัตยา  โตควณิชย์
  JCIS 57048
การดำเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนสีขาว “หลักสูตรโตไปไม่โกง”
นายวรัญญู แก้วกระจ่าง
ผศ.รัตยา  โตควณิชย์
 JCIS 57049
กลยุทธ์การบริหารจัดการศิลปินดาราที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทย 
นางสาววฤนดา วิชชุลตา
ผศ.ดร.ธาตรี  ใต้ฟ้าพูล
 JCIS 57050
การศึกษาภาพลักษณ์ของบริษัท ยูพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ในทัศนะของบุคลากร
นายวัชรกาญจน์ มีคำ
ผศ.พิจิตรา  สึคาโมโต้
 JCIS 57051
ความคาดหวังและความพึงพอใจในการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
นางสาววัลคุณิการ์ ภิรมย์รัตน์
ผศ.รัตยา  โตควณิชย์
 JCIS 57052
ทัศนคติของผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทในส่วนภูมิภาคที่มีต่อเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์กรมทางหลวงชนบท
นางสาววิภา ธัญญเจริญ
ผศ.ดร.ธาตรี  ใต้ฟ้าพูล
 JCIS 57053
พฤติกรรมการเปิดรับ ทัศนคติ และการใช้ประโยชน์จากผลสำรวจของสวนดุสิตโพล
นางสาวษรฉัตร อินทยุง
ผศ.รัตยา  โตควณิชย์
  JCIS 57054
การปรับการบริหารการผลิตสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลสำหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตของบรรณาธิการหนังสือเรียน
นายสมชาย เลิศสุภนิมิตต์
รศ.ดร.กำจร  หลุยยะพงศ์
  JCIS 57055
การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ภาพลักษณ์ และความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
นางสาวสริศรา แสงอรุณ
รศ.ดร.กำจร  หลุยยะพงศ์
  JCIS 57056
ความต้องการ ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกล กรณีศึกษา ข้าราชการและพนักงานราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.ในส่วนภูมิภาค
นายสัมฤทธิ์ สมตน
ผศ.ดร.ธาตรี  ใต้ฟ้าพูล
  JCIS 57057
ความคาดหวัง การเปิดรับ และความพึงพอใจต่อรายการเปิดปม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร
นายสารเดช ศุกรสุคนธ์
 อ.ดร.ภัทรา  แตงเที่ยง
  JCIS 57058
การเปิดรับสื่อและทัศนคติที่มีต่อเว็บไซต์สยามแบรนด์เนม
นางสาวสุภรา เครือใจ
ผศ.กาลัญ  วรพิทยุต
  JCIS 57059
นโยบายและกลยุทธ์การสื่อสารแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมต่อสังคม (CSV) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
นางสาวสุภาพร กำมะหยี่
ผศ.พิจิตรา  สึคาโมโต้
  JCIS 57060
การประชาสัมพันธ์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในบทบาทองค์กรของรัฐ
นางสาวเสาวลักษณ์ ตั้งจิตต์วัฒนา
ผศ.ดร.สุทธิลักษณ์  หวังสันติธรรม
  JCIS 57061
กระบวนการจัดการรายการบันเทิงทางโทรทัศน์ กรณีศึกษารายการ เดอะวอยซ์ ไทยแลนด์
นางสาว อภิญญา กลับสุข
ผศ.รัตยา  โตควณิชย์
  JCIS 57062
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านกลุ่มผู้นำทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ ของบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
 นางสาวอรนิตย์ เอ่งฉ้วน
ผศ.ดร.ธาตรี  ใต้ฟ้าพูล
  JCIS 57063
การเปิดรับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการลดโลกร้อน กรณีศึกษาโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุง 7-Eleven ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก”
นางสาวอรพินท์ ธัญญาพิทักษ์
อ.ดร.ภัทรา  แตงเที่ยง
  JCIS 57064
พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจ และการนำไปใช้ประโยชน์ ต่อระบบ SCG Society (Jive) ของพนักงานบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่บางซื่อ
 นางสาวอัจฉรา ไชยุชิต
อ.ดร.ภัทรา  แตงเที่ยง
  JCIS 57065
การมีส่วนร่วมในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) และการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้าเป้าหมาย กรณีศึกษา กิจกรรม “มุขจีบสาว” ของผลิตภัณฑ์ AXE ใน Facebook Page และ Youtube Channel
อาทิตย์ บุญรอด
ผศ.ดร.ธาตรี  ใต้ฟ้าพูล
  JCIS 57066
พฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของบุคลากรในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาที่มีต่อนิตยสารสุขภาพในองค์กร
นางสาวอาภัสสร อ้นวิเศษ
ผศ.ดร.ธาตรี  ใต้ฟ้าพูล
  JCIS 57067
ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายธุรกิจข้ามสื่อของมติชนทีวี
อารีรัตน์ สุขรุ่งเรือง
รศ.ไพบูรณ์  คะเชนทรพรรค์
  JCIS 57068
ความพึงพอใจต่อการสื่อสารกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่มฮอนด้านนทบุรี
นางสาวอุดมพร โลวนะ
ผศ.ดร.ธาตรี  ใต้ฟ้าพูล
  JCIS 57069
การวางแผนสื่อนอกบ้าน (Out of Home Media: OOH) ศึกษากรณี บริษัท Maxus
นางสาวอุรัสยา ศิลปาจารย์
ผศ.พิจิตรา  สึคาโมโต้

Comments are closed.