MA 2541 – 2550

Comments Off on MA 2541 – 2550
รายชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน)
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายชื่อวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (สื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา 2550

  รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา  ปีการศึกษา  2550  แผน ก. (จำนวน 31คน)    
ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  สาขาสื่อสารมวลชน  จำนวน 27คน    
MA-TS2550-01 การวิพากษ์วาทะผ่านแถลงการณ์ของกลุ่มอัล กออิดะห์ในเว็บไซต์สถานีข่าวตะวันตกและอาหรับ ครองหทัย  เกตุบางลาย ผศ.พยุรี  ชาญณรงค์
MA-TS2550-02 ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องรับโทรทัศน์  และการเปิดรับเครื่องมือสื่อสารการตลาดของเครื่องรับโทรทัศน์ซัมซุงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จิรพัฒน์  โทพล ผศ.กัลยกร  วรกุลลัฏฐานีย์
MA-TS2550-03 เกมคอมพิวเตอร์เชิงสร้างสรรค์กับพัฒนาการทางสติปัญญาและอารมณ์ของวัยรุ่น: ศึกษากรณีเกม The Sims เกม Championship Manager และ เกม FIFA ฉัตรรพี  เกษมสันต์ ณ อยุธยา   รศ.จำเริญลักษณ์   ธนะวังน้อย
MA-TS2550-04 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของพนักงานบริษัท ซีเมนส์ จำกัด (ประเทศไทย) ต่อการสื่อสารในองค์กรโดยใช้ระบบอินทราเน็ต  ชัชฎาภรณ์  สุขสวัสดิ์ ผศ.พยุรี  ชาญณรงค์
MA-TS2550-05 การบริหารการจัดการสถานีโทรทัศน์รัฐสภาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ณัฐาศิริ  สุขภาพ รศ.ดร.สุรัตน์  เมธีกุล
MA-TS2550-06 วาทกรรม “ครอบครัว” ของบุคคลสาธารณะ : ศึกษากรณีครอบครัวดารา ทัศนีย์  สมมิตร์ รศ.ดร.สมสุข   หินวิมาน
MA-TS2550-07 พฤติกรรมการอ่าน  ความคาดหวัง  และความพึงพอใจของประชาชนจังหวัดสงขลา  ต่อการอ่านข่าวสารที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้จากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ธนภัทร  เต็มรัตน์ รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-TS2550-08 การศึกษาภาพยนตร์  และละครโทรทัศน์ของญี่ปุ่นที่สร้างใหม่จากสื่อภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ของเกาหลี  ธีรภัทร์  เพิ่มประยูร ผศ.วรรณี   สำราญเวทย์
MA-TS2550-09 ภาพลักษณ์โรงพยาบาลกลางในการรับรู้ของผู้เข้ารับบริการ นงนุช  ใจชื่น รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-TS2550-10 ภาพตัวแทนผีผู้หญิงในละครโทรทัศน์  นิรินทร์  เภตราไชยอนันต์ รศ.ดร.สมสุข   หินวิมาน
MA-TS2550-11 ภาพยนตร์ไทยกับการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนภาคใต้ นิลิณี  หนูพินิจ รศ.ดร.สมสุข   หินวิมาน
MA-TS2550-12 ความคาดหวัง  การใช้ประโยชน์  และความพึงพอใจจากการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดกรุงเทพมหานคร ประภาภรณ์  พลายมณี ผศ.พยุรี  ชาญณรงค์
MA-TS2550-13 การเปิดรับและผลกระทบของรายการด้านโภชนาการทางโทรทัศน์ที่มีต่อความรู้  ทัศนคติ  และพฤติกรรมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ประวีณา  ชมภูพันธ์ รศ.ดร.สุรัตน์  เมธีกุล
MA-TS2550-14 บทบาทและกลยุทธ์งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยของรัฐ : ศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ประอรพิชญ์  คัจฉวัฒนา รศ.ดร.สุรัตน์  เมธีกุล
MA-TS2550-15 การวิเคราะห์วาทกรรมปัญหาการฟ้องร้องแพทย์ผ่านรายการสนทนาทางโทรทัศน์ : ศึกษากรณี รายการถึงลูกถึงคน ปวีณา  แปลงประวัติ ผศ.เจตน์ศักดิ์  แสงสิงแก้ว
MA-TS2550-16 ความรู้  ความเข้าใจ  ความคิดเห็น  และพฤติกรรมการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร พรรณทิพา  สุปรีดานุวัฒน์ รศ.บำรุง  สุขพรรณ์
MA-TS2550-17 ปัจจัยแห่งความอยู่รอดของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  ศึกษาเฉพาะกรณี  หนังสือพิมพ์ศรีราชา ภูมิพิช  ชมชื่น ผศ.เจตน์ศักดิ์  แสงสิงแก้ว
MA-TS2550-18 กลไกการควบคุมกันเองของอุตสาหกรรมโฆษณาไทย วิมลรัตน์  รุกขวรกุล   ผศ.วนิดา  ตันนาภัย
MA-TS2550-19 มายาคติของผู้หญิงในภาพถ่ายของนิตยสารแนวอิโรติกไทย วิโรจน์  สุทธิสีมา รศ.ดร.สมสุข   หินวิมาน
MA-TS2550-20 วาทกรรมของสื่อหนังสือพิมพ์ไทยในสงครามอิรัก 2003 วิไลวรรณ  ซึ้งปรีดา ผศ.เจตน์ศักดิ์  แสงสิงแก้ว
MA-TS2550-21 การเปิดรับรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเยาวชนกับการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ศิรประภา  พันธุ์รินทร์ รศ.บำรุง  สุขพรรณ์
MA-TS2550-22 ทรรศนะต่อภาพโป๊เปลือยของดาราในนิตยสารที่มีผลต่อวัยรุ่นไทย  สรรคสันต์  สุทิศทัศนกุล อ.ดร.อนุชา  ทีรคานนท์
MA-TS2550-23 พฤติกรรมการอ่าน  การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจที่มีต่อหนังสือธรรมะประยุกต์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สุปราณี  เทียนเล็ก รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-TS2550-24 ความต้องการข้อมูลข่าวสาร  และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง  จังหวัดเชียงใหม่ โสภิตา  สมจิตร อ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-TS2550-25 การเปิดรับสื่อ  ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมใช้สิทธิของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อารดา  อินทรหะ รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-TS2550-26 ปัจจัยที่มีต่อพฤติกรรมการเปิดรับข่าวด่วน (Hot News) จากสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นผ่านระบบเอสเอ็มเอส (SMS) ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อรุณี  รุ่งเรือง  ผศ.วงหทัย  ตันชีวะวงศ์
MA-TS2550-27 ทัศนคติของนิสิต  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรัฐในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อราชบัณฑิตยสถาน  อิสริยา  เลาหตีรานนท์ ผศ.พยุรี  ชาญณรงค์
  สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน  จำนวน 3 คน    
MA-TS2550-28 พฤติกรรมการใช้  ความคาดหวัง  และความพึงพอใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ที่มีต่อการทำหน้าที่ของอินเทอร์เน็ต ญาดา  มะลิทอง รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-TS2550-29 บทบาทของรายการสารคดีโทรทัศน์กับการพัฒนาเยาวชน : รายการสานรัก  คนเก่งหัวใจแกร่ง ฟารีดา  เจะเอาะ รศ.อรทัย  ศรีสันติสุข
MA-TS2550-30 การสื่อสารการตลาดเพื่อการส่งออกภาพยนตร์ไทย สุธาทิพย์  แซเผือก ผศ.พยุรี  ชาญณรงค์
  สาขาการสื่อสารภาครัฐและเอกชน  จำนวน 1 คน    
MA-TS2550-31 ชีวิตและผลงานของสุรชัย  จันทิมาธร ในฐานะผู้สื่อสารกับสังคม สุกานดา  ศรีประทุม   ผศ.เจตน์ศักดิ์  แสงสิงแก้ว

รายชื่อวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (สื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา 2549

  รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา  ปีการศึกษา  2549  แผน ก. (จำนวน 63 คน)    
ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  สาขาสื่อสารมวลชน  จำนวน 45 คน    
MA-TS2549-01 สื่อละครโทรทัศน์เกาหลีกับการเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีในสังคมไทย กานต์พิชชา  วงษ์ขาว รศ.กิติมา   สุรสนธิ
MA-TS2549-02 กระบวนการสื่อสารทางวัฒนธรรมของกลุ่มวัยรุ่นฮิพฮอพในสังคมไทย  ขนิษฐา  อุดมวิทยาไกร รศ.กิติมา   สุรสนธิ
MA-TS2549-03 ประเภทของสื่อ  พฤติกรรมการเปิดรับ  ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ข่าวสารการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติในจังหวัดเพชรบุรี ขวัญเมือง  ศิลลา ผศ.วันชัย   ธนะวังน้อย
MA-TS2549-04 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมการเลือกใช้ยางรถยนต์ประหยัดน้ำมันของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร จเรศักดิ์  ชูรักษ์ ผศ.วนิดา  ตันนาภัย
MA-TS2549-05 วิเคราะห์การสร้างวาทกรรมความงามของโฆษณาผลิตภัณฑ์บำรุงผิว จันทิมา  ปัทมธรรมกุล ผศ.เจตน์ศักดิ์  แสงสิงแก้ว
MA-TS2549-06 การใช้ประโยชน์  และความพึงพอใจของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครต่อรายการเพื่อสุขภาพทางโทรทัศน์  กรณีศึกษา : รายการโทรทัศน์ “ไฮ-คิวไลฟ์”  ทางสถานีโทรทัศน์ข่อง 9 โมเดิร์นไนน์ทีวี  จิตติมณฑน์  จันทวงษ์ ผศ.พยุรี  ชาญณรงค์
MA-TS2549-07 การวิเคราะห์อุดมการณ์ในเพลงสากลแนวเฮฟวี่เมทัลของวัยรุ่น จิรเวทย์  รักชาติ ผศ.วันชัย   ธนะวังน้อย
MA-TS2549-08 พฤติกรรมการเปิดรับ  ความพึงพอใจ  และทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการคนค้นฅน โฉมฉาย  ฟูใจ ผศ.กัลยกร  วรกุลลัฏฐานีย์
MA-TS2549-09 การสื่อสารผ่านจดหมายนักโทษ : บทวิเคราะห์อำนาจและการจัดระเบียบวินัยแห่งคุก ชาญชัย  นิ่มสมบุญ ผศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2549-10 พฤติกรรมการเปิดรับ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ชุตินันท์  สิริโรจนวงศ์ ผศ.ธนัญญา  เชรษฐา
MA-TS2549-11 การประเมินผลโฆษณาส่งเสริมสังคมในการรณรงค์เรื่องควันบุหรี่มือสองของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ฐิติกานต์  รุจิรัชกร ผศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-TS2549-12 การสื่อสารภายในองค์กรกับการยอมรับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000  ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้รับการรับรอง ฐิติพร  หลิมไชยกุล รศ.กิติมา   สุรสนธิ
MA-TS2549-13 ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับและความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อเนื้อหาความรุนแรงในเกมออนไลน์ ธนพจน์  วิเศษสินธุ์ รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-TS2549-14 การศึกษาบทบาทหน้าที่  และความรับผิดชอบต่อสังคมของปาปารัซซี่ในประเทศไทย น้ำทิพย์  สิงห์หนู ผศ.ปัทมา  สุวรรณภักดี
MA-TS2549-15 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ฟังที่มีต่อรายการวิทยุชุมชน  ชมรมเครดิตยูเนี่ยนภาคใต้ (เครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี) บัวผิน  โตทรัพย์ ผศ.สุภัควดี  อภินันทร์
MA-TS2549-16 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณาภาพยนตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เบญจวรรณ สุจิตประภากร ผศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-TS2549-17 พฤติกรรมการสื่อสาร วิธีการรวมกลุ่ม และการมีส่วนร่วมของกลุ่มแฟนคลับรายการเรียลลิตี้โชว์ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษารายการอะคาเดมี แฟนทาเชีย ปี 1-3 ปภังกร  ป่าสิงห์ รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-TS2549-18 การเสี่ยงเซียมซี : พิธีกรรมแห่งการสื่อสารความหมาย ปิยมาศ  กังวานกิจไพศาล ผศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2549-19 การกำหนดวาระสารในชุมชนออนไลน์ www.pantip.com  กรณีศึกษาโต๊ะเฉลิมไทยและโต๊ะราชดำเนิน  ผกาพรรณ  หะรังษี อ.ดร.อนุชา   ทีรคานนท์
MA-TS2549-20 การวิเคราะห์โครงสร้างการเล่าเรื่องผ่านรายการถึงลูกถึงคน  ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ พรทิพย์  ลิมปิชัยโสภณ รศ.บำรุง   สุขพรรณ์
MA-TS2549-21 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคของวัยรุ่น ที่มีต่องานโฆษณาแป้งฝุ่นทาหน้า (แป้งคอสเมติก) ทางโทรทัศน์ พรรณภา  เจริญพงศ์ ผศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-TS2549-22 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์สยองขวัญของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร พิทักษ์  ปานเปรม ผศ.วรรณี  สำราญเวทย์
MA-TS2549-23 การเปิดรับ  การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของนักศึกษาหญิงที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อบทความเชิงโฆษณาประเภทเครื่องสำอางในนิตยสาร CLEO ภริตา  ขุนเพชร   ผศ.พยุรี  ชาญณรงค์
MA-TS2549-24 การสร้างความจริงเรื่อง ‘แบ่งแยกดินแดน’ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในหนังสือพิมพ์ ภาณุเบศร์  มหาเรือนขวัญ ผศ.ธนัญญา  เชรษฐา
MA-TS2549-25 การเปิดรับสื่อกับพฤติกรรมการเล่นการพนันหวยของคนในเขตกรุงเทพมหานคร มาริกา  กิจฉลอง รศ.กิติมา   สุรสนธิ
MA-TS2549-26 ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการการเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นประชาสังคมของหนังสือพิมพ์โฟกัสภาคใต้ เมธาวี  แก้วสนิท รศ.มาลี  บุญศิริพันธ์
MA-TS2549-27 ภาพลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ในความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร รวีวรรณ  เลียดทอง รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-TS2549-28 การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในเขตกรุงเทพมหานคร ระพีพันธ์  จอมมะเริง อ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-TS2549-29 การสื่อสารกับการสร้างอัตลักษณ์ “กะเทย” ในพื้นที่คาบาเร่ต์โชว์ เรืองฟ้า  บุราคร ผศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2549-30 การศึกษาการเปิดรับรูปแบบการโฆษณาของผู้ชมรายการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี (ช่อง 3 และช่อง 7) ในเขตกรุงเทพมหานครกับทัศนคติต่อรูปแบบโฆษณาและสินค้า  วนนท์  อุรัจฉัทชัยรัตน์ ผศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-TS2549-31 รูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ศึกษากรณี: โรงเรียนสอนภาษาครูเคท  วรดี  อุดมเกียรติ รศ.กิติมา   สุรสนธิ
MA-TS2549-32 วิทยุกระจายเสียงเพื่อการพัฒนา : การผลิตละครวิทยุเฉลิมพระเกียรติชุด “บูชาพ่อด้วยการพอ” วรวุฒิ  ทัดบรรทม รศ.อรทัย  ศรีสันติสุข
MA-TS2549-33 รูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวที่มีผลต่อความรู้  และทัศนคติในเรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง: ศึกษาเฉพาะนักศึกษาปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  วรางคณา  เดชสวนะ รศ.อรทัย  ศรีสันติสุข
MA-TS2549-34 พระเครื่อง : การสื่อสารกับการบริโภคเชิงสัญญะ วัชรกร  รัตนกิจ ผศ.สากล   ไพเราะ
MA-TS2549-35 ศึกษาพฤติกรรมการรับฟังวิทยุ  ความต้องการ  และการมีส่วนร่วมในจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนเทศบาลนครสงขลา วัสุญา  เกตสุริยงค์ รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-TS2549-36 เพลงกล่อมเด็ก : ศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้สื่อมุขปาฐะกับสื่อเทปบันทึกเสียง วิรยา  ตาสว่าง ผศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2549-37 เพลงฮิปฮอปกับความเป็นผู้หญิง ศรุตา  แจ้งสว่าง ผศ.วันชัย   ธนะวังน้อย
MA-TS2549-38 ความคาดหวังและความพึงพอใจจากการส่งข้อความสั้นในรายการวิทยุของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ศรีบังอร  ทีน้ำคำ ผศ.วันชัย   ธนะวังน้อย
MA-TS2549-39 ความคิดเห็นต่อบทบาททางการเมืองของหนังสือพิมพ์ไทยรายวันกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณียุครัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร  (ก.ย. 2548 – ก.ย. 2549) สโรชินี  มีกรุณา รศ.กิติมา   สุรสนธิ
MA-TS2549-40 ความต้องการรายการวิทยุกระจายเสียงสำหรับวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร  สันติ  กิติพิมล ผศ.สุภัควดี  อภินันทร์
MA-TS2549-41 ความคิดเห็นของผู้ใช้เว็บบอร์ดของเว็บไซต์พันทิปดอทคอมที่มีต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารในเว็บบอร์ดของเว็บไซต์พันทิปดอทคอม : ศึกษากรณีห้องเฉลิมไทย สุธนา  หรูวิจิตร์พงษ์ ผศ.พยุรี  ชาญณรงค์
MA-TS2549-42 แบบแผนการบริโภคสื่อทางเพศของผู้ชายและผู้หญิง สุระ  ศรีศศิ ผศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2549-43 การเปิดรับสื่อโทรทัศน์กับวัฒนธรรมการแต่งกายของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร อัจฉรา  ทองอยู่ รศ.ดร.สุรัตน์  เมธีกุล
MA-TS2549-44 พฤติกรรมการเปิดรับและการใช้ประโยชน์ของผู้ชายที่มีต่อนิตยสารอิโรติกในเขตกรุงเทพมหานคร อาทิตย์  รัตนโอฬาร อ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-TS2549-45 การสื่อสารกับการต่อสู้เพื่อสร้างความหมายของผู้หญิงเที่ยวกลางคืน อิงอร  ดอนพนัส ผศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
  สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน  จำนวน 12 คน     
MA-TS2549-46 ความคิดเห็นของวัยรุ่นที่มีต่อละครโทรทัศน์แนวชีวิต (แนวตบจูบ) จิราพร  เนินใหม่ รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-TS2549-47 เทคโนโลยีการผลิตสื่อนอกบ้าน จีรภูมิ  ลิมปะพันธุ์ อ.ดร.อนุชา   ทีรคานนท์
MA-TS2549-48 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานีโทรทัศน์  ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก  บริษัทโฆษณา  และเด็กที่มีต่อมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง “การเพิ่มเวลารายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก เยาวชน  และครอบครัวในช่วงเวลา 16.00-22.00 น.” ชัยยงค์  คุปตะสิน ผศ.ชุลีพร   เกษโกวิท
MA-TS2549-49 กลยุทธ์การตลาดและการสื่อสารการตลาดของศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์  สยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์และสยามพารากอน เดือนเด่น  นุเรมรัมย์ ผศ.พรทิพย์   สัมปัตตะวนิช
MA-TS2549-50 การเปิดรับชม  ความรู้  ทัศนคติและพฤติกรรมในการปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจากรายการโทรทัศน์ “ชีวิตที่พอเพียง” : กรณีศึกษาเฉพาะ กลุ่มสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติในเขตกรุงเทพมหานคร ปาณิสรา  วัฒนรัตน์ รศ.อรทัย  ศรีสันติสุข
MA-TS2549-51 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ระบบ Electronic Staff Travel (EST) ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พจนพร  หุตะวัฒนะ ผศ.วนิดา  ตันนาภัย
MA-TS2549-52 ผลกระทบของการนำเสนอข่าวข่มขืนในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน ที่มีต่อผู้ข่มขืน  ผู้ถูกข่มขืน  และผู้อ่านที่สะท้อนจริยธรรมของหนังสือพิมพ์ วัชระ  จิรฐิติกาลกิจ รศ.มาลี  บุญศิริพันธ์
MA-TS2549-53 การรับรู้การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของเบียร์สิงห์ไลท์เปรียบเทียบกับเบียร์ช้างไลท์ ศรายุทธ  ศิริไปล์ รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-TS2549-54 การบริหารงานองค์กรภาพยนตร์ของกลุ่มบริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สมบัติ  เตชะรัตนประเสริฐ รศ.จำเริญลักษณ์  ธนะวังน้อย
MA-TS2549-55 การเปิดรับข่าวสาร  พฤติกรรมการใช้บริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สุกัลย์  ตั้งนิรันดร์สราญ ผศ.วนิดา  ตันนาภัย
MA-TS2549-56 การทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะของพระสงฆ์เพื่ออบรมบ่มเพาะศีลธรรมให้พุทธศาสนิกชน  กรณีศึกษาพระสงฆ์ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนักเผยแผ่ธรรมะ ทางวิทยุกระจายเสียง  โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับ  สถาบันการประชาสัมพันธ์  กรมประชาสัมพันธ์ อมร  เหรียญทักษิณายัน   รศ.บำรุง   สุขพรรณ์
MA-TS2549-57 เสรีภาพสื่อมวลชนไทย : ศึกษาแนวทางการป้องกันการแทรกแซงหนังสือพิมพ์รายวัน อมราลักษณ์ ชลายนเดชะ รศ.มาลี  บุญศิริพันธ์
  สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารภาครัฐและเอกชน  จำนวน 6 คน    
MA-TS2549-58 รูปแบบและการสื่อสารการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจไทย จณิน  เอี่ยมสอาด รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-TS2549-59 พฤติกรรมการเปิดรับ  การใช้ประโยชน์  และความพึงพอใจจากการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต “เวิลด์ ไวด์ เว็บ” (World Wide Web: WWW) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จารุวรรณ  กิตตินราภรณ์ ผศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-TS2549-60 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการระบบการค้าผ่านเครือข่ายไร้สาย (m-Commerce) ของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ชนาธิป  กลิ่นคล้ายจันทร์ ผศ.เจตน์ศักดิ์   แสงสิงแก้ว
MA-TS2549-61 ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทระหว่างสถาบันของนักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ทิติพงษ์  สุทธิรัตน์ ผศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-TS2549-62 การนำเสนอเนื้อหาด้านศิลปวัฒนธรรมในหนังสือพิมพ์ไทยรายวัน ศรัณย์  มะกรูดอินทร์   อ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-TS2549-63 ความรู้  ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ระบบเครือข่าย Outlook Web Access เป็นเครื่องมือสื่อสารภายในองค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ศิริพร  อัจฉริยโกศล ผศ.วงหทัย   ตันชีวะวงศ์

รายชื่อวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (สื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา 2548

  รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา  ปีการศึกษา  2548  แผน ก. (จำนวน 54 คน)    
ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  สาขาสื่อสารมวลชน  จำนวน 44 คน    
MA-TS2548-01 ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อข้อความสั้น (SMS) ที่ปรากฏในรายการข่าวที่นำเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์ กรกนก  นิลดำ ผศ.พยุรี  ชาญณรงค์
MA-TS2548-02 การเปิดรับเครื่องมือการสื่อสารการตลาดของรองเท้ากีฬาไนกี้และการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กาญจนา  สมสินสวัสดิ์ ผศ.วนิดา   ตันนาภัย
MA-TS2548-03 ความพึงพอใจ  ความต้องการของผู้ฟังในเขตกรุงเทพมหานคร  ที่มีต่อการรับฟังรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เอฟ. เอ็ม. 89.5 เมกกะเฮิรตซ์ กำพล   ดวงพรประเสริฐ ผศ.สุภัควดี  อภินันทร์
MA-TS2548-04 แนวคิด  บริบททางสังคม  และบริบททางวัฒนธรรมญี่ปุ่น ที่ปรากฎในภาพยนตร์การ์ตูนของสตูดิโอจิบลิ เกรียงไกร  พัฒนกุลโกเมธ ผศ.วรรณี   สำราญเวทย์
MA-TS2548-05 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้และความพึงพอใจต่อบริการเสริมด้านความบันเทิงประเภทเสียงบนโทรศัพท์มือถือของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร เกศกนก  อิสระชัยพิสิฐ ผศ.วงหทัย   ตันชีวะวงศ์
MA-TS2548-06 การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของสื่อพื้นบ้าน : ศึกษากรณีงานปูนปั้น  จังหวัดเพชรบุรี ขนิษฐา  นิลผึ้ง ผศ.ดร.สมสุข   หินวิมาน
MA-TS2548-07 กลยุทธ์การสร้างสรรค์โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทวิสกี้และเบียร์ในสื่อหนังสือพิมพ์ คมสัน  วิเศษธร ผศ.พรทิพย์   สัมปัตตะวนิช
MA-TS2548-08 รูปแบบการดำเนินชีวิต  พฤติกรรมการเปิดรับ  และทัศนคติของผู้อ่านหญิงที่มีต่อนิตยสารผู้หญิง จุฑามาศ  พาณิชย์รังสี ผศ.แอนนา   จุมพลเสถียร
MA-TS2548-09 ความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์ของผู้อ่านเว็บไซต์สุขภาพ จุฬธิดา  อภัยโรจน์ ผศ.วงหทัย   ตันชีวะวงศ์
MA-TS2548-10 การประเมินสถานภาพ  และการทำหน้าที่ทางการเมืองของโทรทัศน์ในช่วงรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร (พ.ศ. 2544 – 2547) ฐิตารีย์  บุญธรรมสามิสร รศ.ดร.สุรัตน์   เมธีกุล
MA-TS2548-11 นโยบายและแผนการนำเสนอรายการพระพุทธศาสนาทางสื่อโทรทัศน์กับการเปิดรับชมรายการ ณปัณฑ์ชนิต ธรรมกวินทิพย์ รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-TS2548-12 การรับรู้และทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ที่มีต่อแนวคิดเรื่องการงดเหล้า เข้าพรรษา ปี พ.ศ. 2548  ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณัฐกานต์  สัณห์สุรัติกุล ผศ.สุภัควดี  อภินันทร์
MA-TS2548-13 การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ฟังรายการวิทยุชุมชนมูลนิธิบุญญาภรณ์ (F.M. 90.75 MHz.) วัดโสภณาราม อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ ดนุชา  สลีวงศ์ ผศ.วันชัย  ธนะวังน้อย
MA-TS2548-14 บทบาทนิตยสารทางการเมืองที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ดุษฎี  เรืองศิริ รศ.ดร.สุรัตน์   เมธีกุล
MA-TS2548-15 ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อสายการบินโอเรียนท์ไทย  แอร์ไลน์ ทิพย์วดี  ทิพย์ประเสริฐสิน ผศ.สากล  ไพเราะ
MA-TS2548-16 ศึกษาภาพลักษณ์กระดาษพิมพ์เขียนตรา “ดับเบิ้ล เอ” ธารินทร์  พิศุทธิพงศ์ภิญโญ รศ.บำรุง  สุขพรรณ์
MA-TS2548-17 ทัศนคติกับการใช้นวัตกรรมมัลติมีเดียในโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อการสื่อสารของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร นพรัตน์  เถื่อนเนาว์ อ.ดร.อนุชา  ทีรคานนท์
MA-TS2548-18 พฤติกรรมการเปิดรับ  และความพึงพอใจที่มีต่อรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กของผู้ปกครองในเขตกรุงเทพมหานคร นราพร  แย้มอำพล ผศ.วงหทัย   ตันชีวะวงศ์
MA-TS2548-19 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบและบรรยากาศการสื่อสารภายในองค์การกับการพัฒนาสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้: กรณีศึกษา บริษัท กฤษดามหานคร จำกัด (มหาชน) ปนัฎดา  สังข์แก้ว   ผศ.พยุรี   ชาญณรงค์
MA-TS2548-20 การสื่อสารและการขัดเกลาทางสังคม ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ปริญญา  เห็นสุข ผศ.พยุรี   ชาญณรงค์
MA-TS2548-21 แนวทางการส่งเสริมหนังตะลุงสำหรับกลุ่มผู้รับสารวัยรุ่นในจังหวัดสงขลา ปรีดา  นัคเร   ผศ.ดร.สมสุข   หินวิมาน
MA-TS2548-22 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและความคิดเห็นของลูกค้าต่อรายการส่งเสริมการขาย All Together Bonus พนาวัลย์  เจียมพุก   ผศ.พรทิพย์   สัมปัตตะวนิช
MA-TS2548-23 หญิงชรา : ภาพตัวแทนในรายการสารคดีโทรทัศน์ “คนค้นฅน” พรพรรณ  สมบูรณ์บัติ ผศ.ดร.สมสุข   หินวิมาน
MA-TS2548-24 การวิเคราะห์กระบวนการวิจารณ์ภาพยนตร์ของ ประวิทย์  แต่งอักษร พิธพร  วินิจฉัย   รศ.จำเริญลักษณ์   ธนะวังน้อย
MA-TS2548-25 พฤติกรรมการเปิดรับ  ความรู้  และทัศนคติของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร  ต่อการเสนอข่าวความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของสื่อมวลชน พิมพิดา  โยธาสมุทร รศ.มาลี   บุญศิริพันธ์
MA-TS2548-26 การศึกษาเนื้อหาและความคิดเห็นของผู้อ่านที่มีต่อเนื้อหาที่เกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศ  ในหนังสือพิมพ์กีฬารายวัน  พิษณุ  สุ่มประดิษฐ์ รศ.อรนุช   เลิศจรรยารักษ์
MA-TS2548-27 ความต้องการข้อมูลและความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อเครื่องมือสื่อสารการตลาดของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ภารณี  สกุลศรีเศรษฐี ผศ.ปัทมา   สุวรรณภักดี
MA-TS2548-28 การสำรวจทัศนคติผู้บริโภคและผู้ผลิตสินค้าทองรูปพรรณไทย  ที่มีมาตรฐานทองไทย 96.5%  ศึกษาเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร  เมย์  ปัญจางคกุล   ผศ.เจตน์ศักดิ์   แสงสิงแก้ว
MA-TS2548-29 ทัศนคติต่อรูปแบบจูงใจในงานโฆษณาชาเขียวพร้อมดื่มกับพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร วชิรา  อัสนุเมธ   ผศ.พรทิพย์   สัมปัตตะวนิช
MA-TS2548-30 การประเมินผลการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงในงานส่งเสริมการเกษตร : ศึกษาเฉพาะกรณี โครงการโรงเรียนเกษตรทางไกล ฝ่ายวิทยุการเกษตร  สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี  กรมส่งเสริมการเกษตร วรวรรณ  อังกสิทธิ์ ผศ.สุภัควดี  อภินันทร์
MA-TS2548-31 ความพึงพอใจกับการใช้สื่อโทรทัศน์ของคนหูหนวก  วราห์  หนูฤทธิ์ อ.ดร.อนุชา  ทีรคานนท์
MA-TS2548-32 พฤติกรรมการเปิดรับ  การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการโทรทัศน์ประเภทเรียลลิตี้โชว์: กรณีศึกษารายการ UBC Academy Fantasia 2 ประเทศไทย วีณา  วัฒนาศิริพานิช ผศ.วันชัย  ธนะวังน้อย
MA-TS2548-33 การวิเคราะห์ลักษณะบุคคล ของผู้เป็นแบบปกนิตยสาร GM ในช่วงปี 2528-2548 วุฒิชัย  กฤษณะประกรกิจ อ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-TS2548-34 การศึกษาคำบรรยายที่เหมาะสมสำหรับการรับรู้ภาพยนตร์ของคนหูหนวก ไวยวุฒิ   วุฒิอรรถสาร รศ.ปิยกุล  เลาวัลย์ศิริ
MA-TS2548-35 เพลงลูกทุ่ง : ภาพสะท้อนค่านิยมในสังคมไทย สิรินาถ  ฉัตรทอง ผศ.วรรณี   สำราญเวทย์
MA-TS2548-36 เครือข่ายการสื่อสารและการดำรงอยู่ของแฟนคลับธงไชย  แมคอินไตย์ สุปรีดา  ช่อลำใย ผศ.ดร.สมสุข   หินวิมาน
MA-TS2548-37 การศึกษาลักษณะอีเมล์แบบส่งต่อที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตอบสนอง สุพัตรา  อมตทวีวัฒน์ ผศ.พรทิพย์   สัมปัตตะวนิช
MA-TS2548-38 ปัจจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร สุภาพร  ลือกิตติศัพท์ ผศ.พยุรี   ชาญณรงค์
MA-TS2548-39 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร  ความพึงพอใจ  และการใช้ประโยชน์จากนิตยสารวัยรุ่นของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร อภิสรา  วัชราการ อ. ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-TS2548-40 การศึกษาการเปิดรับ  การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร  ที่มีต่อรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กตามมาตรการการใช้สื่อของรัฐเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว อรวิภา  จินตนาวัน   ผศ.สากล   ไพเราะ
MA-TS2548-41 ความอ่อนไหวของผู้บริโภคต่อโฆษณาทางโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาหรือวิธีนำเสนอขัดต่อจริยธรรมและวิธีปฏิบัติแบบไทย  อลิชา  ตรีโรจนานนท์ ผศ.วนิดา   ตันนาภัย
MA-TS2548-42 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ  ความคาดหวัง  ความรู้  และความคิดเห็นที่มีต่อการเผยแพร่ข่าวสารและการให้บริการของ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ของผู้ใช้ทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อาบบุญ  พิชัยพันธุ์ รศ.อรทัย   ศรีสันติสุข
MA-TS2548-43 การเปิดรับข่าวสารการรณรงค์ต่อต้านการขับรถขณะมึนเมาของผู้ประกอบอาชีพขับรถบรรทุกขนส่ง อิสรีย์  ศรีจักรวาฬ รศ.จำเริญลักษณ์   ธนะวังน้อย 
MA-TS2548-44 บทบาทนิตยสารศิลปวัฒนธรรมในการสื่อสารด้านศิลปวัฒนธรรมไทย อิสรีย์  อชพงศ์สิน ผศ.วันชัย  ธนะวังน้อย
  สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน  จำนวน 7 คน    
MA-TS2548-45 บทบาทของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นกับการส่งเสริมสุขภาพใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน กนกพร  วงศ์น่าน รศ.มาลี  บุญศิริพันธ์
MA-TS2548-46 การแปลงสิทธิอำนาจเป็นอำนาจ  ผ่านรายการวิทยุนายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน  ศึกษากรณี วิกฤตความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จิราภรณ์  เจริญเดช ผศ.ดร.ทัศนีย์  บุนนาค
MA-TS2548-47 การบริหารสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ด้วยกลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจ ชลธิศ  แก้วประเสริฐสม รศ.ดวงทิพย์  วรพันธุ์
MA-TS2548-48 อินเตอร์เน็ต กับ การกำหนดวาระข่าวสาร: กรณีความสอดคล้องกันของวาระข่าวสารด้านการเมืองของภาคสื่อมวลชนภาครัฐหรือผู้กำหนดนโยบาย และภาคประชาชน ธัญญนันทน์  ตรีเสน่ห์จิต อ.ดร.อนุชา  ทีรคานนท์
MA-TS2548-49 พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจ การใช้ประโยชน์ และความต้องการของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร  ที่มีต่อรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ : กรณีศึกษา รายการ SMEs TODAY ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง F.M. 101 MHz นิราวุฒิ  สกุลแก้ว ผศ.พยุรี  ชาญณรงค์
MA-TS2548-50 ประสิทธิผลของงานโฆษณาทางวิทยุในรายการเพลงที่ใช้กลยุทธ์พูดน้อยเน้นการเปิดเพลงเป็นหลัก (LESS TALK MORE MUSIC) ทางรายการ 89.5 สวีท เอฟ.เอ็ม. (SWEET F.M.) ประมุข กอจิตตวนิจ ผศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-TS2548-51 กระบวนการผลิตข่าวภัยพิบัติทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี  ศึกษากรณีภัยพิบัติสึนามิ วิสุทธิ์  มั่งมี   รศ.อรทัย   ศรีสันติสุข
  สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารภาครัฐและเอกชน  จำนวน 3 คน    
MA-TS2548-52 การจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤตของศูนย์ปฎิบัติการภาวะวิกฤตของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ฉัตรสุดา  วงศาอ้วน อ.ดร.อนุชา  ทีรคานนท์
MA-TS2548-53 ความต้องการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร สุกัญญา  คงนิวัฒน์ศิริ ผศ.สุภัควดี  อภินันทร์
MA-TS2548-54 นโยบายด้านรายการสิ่งแวดล้อมของสถานีโทรทัศน์ไทย อารีย์  วัณณะสิริ รศ.ดร.สุรัตน์  เมธีกุล

รายชื่อวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (สื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา 2547

  รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา  ปีการศึกษา  2547  แผน ก. (จำนวน 49 คน)    
ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  สาขาสื่อสารมวลชน จำนวน 34  คน    
MA-TS2547-01 การสำรวจทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการโฆษณาสินค้าแฝงในละครโทรทัศน์ วีรพงษ์  พวงเล็ก ผศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-TS2547-02 บูรณาการของการแสดงลำตัดกับสื่อมวลชน: กรณีศึกษา คณะหวังเต๊ะ, คณะแม่ประยูร ยมเยี่ยม  และคณะแม่ขวัญจิตร  ศรีประจันต์ วุฒิชัย  จายะพันธุ์ รศ.บำรุง  สุขพรรณ์
MA-TS2547-03 การแสวงหาข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน  ของคู่สมรสที่ใช้บริการโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร อนงค์นาถ  อัศวตั้งเสถียร รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-TS2547-04 วัยรุ่นกับกระบวนการสร้างความเป็นจริงเรื่องความรักผ่านเพลงไทยสมัยนิยม ศรัณย์  รักสัตย์มั่น ผศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2547-05 การวิเคราะห์ภาพยนตร์ของจางอี้โหมวในเชิงบริบททางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและแนวคิดแบบอุดมคติเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต ธนิต  ธนะกุลมาส รศ.จำเริญลักษณ์  ธนะวังน้อย
MA-TS2547-06 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาดมีผลต่อภาพลักษณ์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมใช้วันทูคอล วิมาลา  สุธีอดิศัย รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-TS2547-07 การสร้างความหมายในรายการสารคดีเชิงข่าวแบบแอบถ่าย  ศึกษากรณีเฉพาะการแอบอ้างและการละเมิดพระธรรมวินัยของพระสงฆ์ในพุทธศาสนา  ปุญณิศา  สุวรรณภาษิต   ผศ.เจตน์ศักดิ์  แสงสิงแก้ว
MA-TS2547-08 การเปิดรับข่าวสารด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม  กับความรู้  ทัศนคติ  และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของสมาชิกในโครงการนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  รุจิยา  แก้วไทรเทียน   ผศ.วงหทัย  ตันชีวะวงศ์
MA-TS2547-09 ปัจจัยที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของสายการบิน : ศึกษาเฉพาะสายการบิน เจแปนแอร์ไลน์  อินเตอร์เนชั่นแนล  จากการรับรู้ของผู้โดยสารที่ไม่ใช่ชาวญี่ปุ่น ทัศนีย์  แจสุรภาพ   ผศ.วงหทัย  ตันชีวะวงศ์
MA-TS2547-10 บทบาทของนิตยสารสตรีหัวนอกในการสร้างความหมายเกี่ยวกับแฟชั่นการแต่งกายให้กับกลุ่มผู้อ่านวัยรุ่น ศึกษาเฉพาะนิตยสาร SEVENTEEN  สรัญญา  ธรรมพรพิพัฒน์   รศ.บำรุง  สุขพรรณ์
MA-TS2547-11 ความต้องการ  การใช้ประโยชน์  และความพึงพอใจ  รายการวิทยุกระจายเสียงสำหรับผู้สูงอายุ  มารตี  ถิรธนกุล   ผศ.สุภัควดี  อภินันทร์
MA-TS2547-12 การสื่อสารความหมายใน “การ์ตูนไทยพันธุ์ใหม่”  วรัชญ์  วานิชวัฒนากุล   ผศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2547-13 พฤติกรรมการเปิดรับ  การใช้ประโยชน์  และความพึงพอใจ  ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ที่มีต่อรายการข่าวภาคดึกทางสถานีโทรทัศน์ ทั้ง 5 ช่อง (3,5,7,9 และไอทีวี)  เพชร  เพ็ชรสวัสดิ์   ผศ.ชวนะ  ภวกานันท์
MA-TS2547-14 ทัศนะต่อความน่าเชื่อถือของข่าวสารที่ส่งมาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  เสริมศิริ  ภูศรี   รศ.มาลี  บุญศิริพันธ์
MA-TS2547-15 การมีส่วนร่วมของประชาชน  ต่อรายการวิทยุชุมชน  เพื่อนชุมชน  ชุมชนปฐมอโศก  ตำบลพระประโทน  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม พัชราภรณ์  สายรัดเงิน   ผศ.วันชัย  ธนะวังน้อย
MA-TS2547-16 การศึกษานโยบายการสื่อสารผ่านดาวเทียมของประเทศไทย ทวีพร  ศิริชุมพันธ์   รศ.ดร.สุรัตน์  เมธีกุล
MA-TS2547-17 พฤติกรรมการอ่านและการใช้ประโยชน์จากนิตยสารผู้หญิงของนักศึกษาปริญญาโทหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร กัลยกร  นรภัทรทวีพร   ผศ.วันชัย  ธนะวังน้อย
MA-TS2547-18 ความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสารภายในและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมที่ดิน วริษา  อยู่ประเสริฐ   รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-TS2547-19 การนำเสนอข่าวประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนทางหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรายวัน ณัฏฐิกา  ณ ระนอง รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-TS2547-20 ทัศนคติและความต้องการของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อรายการโทรทัศน์รูปแบบอินเตอร์แอคทีฟ นภารัตน์  พฤกษ์สุราลัย รศ.ดร.สุรัตน์  เมธีกุล
MA-TS2547-21 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและจิตสำนักทางสังคมกรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จักรนาท  นาคทอง ผศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-TS2547-22 ผู้หญิงกับการบริโภคนิตยสารในร้านเสริมสวย กุลนิษฐ์  พิสิษฐ์สังฆการ ผศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2547-23 ความคิดเห็นของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครต่อบทบาทของรายการสนทนาข่าวทางโทรทัศน์กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง กาญจนา  ครรภาฉาย ผศ.วันชัย  ธนะวังน้อย
MA-TS2547-24 การศึกษาอัตลักษณ์คนชั้นกลางไทยผ่านการเล่าเรื่องในสื่อหนังสือบันทึกการเดินทาง วิริยา  วิฑูรย์สฤษฏ์ศิลป์ ผศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2547-25 สภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนา ระบบ e-Learning ในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี: ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉัตรประภา  ศรีสวัสดิ์ รศ.อรทัย  ศรีสันติสุข
MA-TS2547-26 การเปิดรับข่าวสาร การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของนายทหารชั้นสัญญาบัตร ในสังกัดกองบัญชาการทหารสูงสุดที่มีต่อสื่อสิ่งพิมพ์ภายในองค์กร ทรงธรรม  ทิวสมบุญ ผศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-TS2547-27 บทบาทของการสื่อสารกับกระบวนการสร้างและสืบทอดวัฒนธรรม “แฟนบอล” ในสังคมไทย ณัฐสุพงศ์  สุขโสต ผศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2547-28 ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารบนหนังสือพิมพ์ออนไลน์ (online newspaper) ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วัลณี  โอฬารโชติสถานนท์ รศ.ดร.สุรัตน์  เมธีกุล
MA-TS2547-29 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในโครงการค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต  จังหวัดลพบุรี  ของกองบัญชาการทหารสูงสุด รุ่งรัตน์  แตงพันธิ รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-TS2547-30 การสื่อสารกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ศึกษาเฉพาะกรณี ชาวบ้านในตำบลตะกาดเง้า  อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี อุษณีย์  โฉมฉายแสง รศ.ดร.สุรัตน์  เมธีกุล
MA-TS2547-31 การสำรวจความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ของผู้ฟังกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลจากรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เครือข่าย 2 (เอ.เอ็ม.819 กิโลเฮิร์ตซ์) อรุณี  แดงพันธ์ รศ.บำรุง  สุขพรรณ์
MA-TS2547-32 การถอดรหัสมายาคติของ “การข่มขืน” : ศึกษาเปรียบเทียบผู้รับสารที่มีประสบการณ์ตรงกับผู้รับสารที่มีประสบการณ์ผ่านสื่อ ปภัสรา  ศิวะพิรุฬห์เทพ ผศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2547-33 บทบาทของนิตยสารทางเลือกในการสื่อความหมายเชิงอัตลักษณ์วัยรุ่น ขัตติยา  ชาญอุไร รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-TS2547-34 การพัฒนาภาพยนตร์การ์ตูนไทยทางโทรทัศน์สู่ความเป็นสากล พันทิพย์  ฟูเดช รศ.อรทัย  ศรีสันติสุข
  สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน จำนวน 11  คน    
MA-TS2547-35 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินป้ายแบนเนอร์โฆษณาบนอินเตอร์เน็ต ณัฐปกรณ์   ภัทรนาวิก รศ.มาลี  บุญศิริพันธ์
MA-TS2547-36 แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง:ศึกษากระบวนการแพร่กระจายความหมายในหนังสือพิมพ์ไทย  ระหว่าง พ.ศ.2540-พ.ศ.2542 จำนรรจา  ชุ่มชื่น รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-TS2547-37 การขยายกิจการข้ามสื่อของหนังสือพิมพ์กีฬา พรเทพ   คัดสุระ ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-TS2547-38 การใช้สิทธิการสื่อสารทางการเมืองของชุมชนจากการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ.2540 : กรณีศึกษา โครงการผันน้ำกก อิง น่าน พรรณิพา  บวรกีรติขจร ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-TS2547-39 ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการ “นายกฯทักษิณ คุยกับประชาชน” อภิสิทธิ์   แซ่พู่ ผศ.ชวนะ  ภวกานันท์
MA-TS2547-40 การสื่อสารการตลาดที่มีต่อภาพลักษณ์ของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร ฐิติรัตน์  จันทพิมพะ ผศ.วรรณี  สำราญเวทย์
MA-TS2547-41 แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประเภทมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พ.ศ.2544-พ.ศ.2554) ผ่องพรรณ   พันเลิศวงศ์สกุล รศ.ปิยกุล  เลาวัณย์ศิริ
MA-TS2547-42 บทบาทของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นต่อการเมืองท้องถิ่น กรณีศึกษา หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี สุระเชษฐ์  สุทธิบุตร รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-TS2547-43 การจัดการการสื่อสารตราสินค้าของบริษัทที่ปรึกษาด้านตราสินค้า เชิดพงษ์  วาณิชยานนท์ รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-TS2547-44 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จุลวิทย์  ปัตเมฆ ผศ.วรรณี  สำราญเวทย์
MA-TS2547-45 การบริหารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในวิชาชีพผลิตรายการโทรทัศน์ อกนิษฐ์  มาโนษยวงศ์ รศ.ดวงทิพย์  วรพันธุ์
  สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารภาครัฐและเอกชน จำนวน 4  คน    
MA-TS2547-46 ศึกษาการดำเนินงาน  “โครงการคอมพิวเตอร์ไอซีที เพื่อคนไทย”  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชัชรี   สุขสันติลาภ ผศ.ปิยรัตน์  อ่องลออ
MA-TS2547-47 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและ สื่อการสอนที่มีผลต่อการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27  จังหวัดหนองคาย ปาริชาต  มโนชัย ผศ.สุภัควดี  อภินันทร์
MA-TS2547-48 การจัดการการสื่อสารของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ธีระพันธ์  ชนาพรรณ ผศ.ธนัญญา  เชรษฐา
MA-TS2547-49 การผลิตและการประเมินผลการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เกาะเมียง (เกาะ 4) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน  จังหวัดพังงา สุภัทรา  เผ่าพงษ์คล้าย ผศ.ปิยรัตน์  อ่องลออ

รายชื่อวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (สื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา 2546

  รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา  ปีการศึกษา  2546  แผน ก. (จำนวน 45  คน )    
ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารภาครัฐและเอกชน  จำนวน 3 คน    
MA-TS2546-01 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างความได้เปรียบในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเอกชน ทัศไนย   สุวรรณะชฎ ผศ.ชวนะ   ภวกานันท์
MA-TS2546-02 บทบาทของล่ามภาษาต่างประเทศในองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ เรืองอิสรา   คล้ายจินดา ผศ.ปิยรัตน์    อ่องลออ
MA-TS2546-03 บทบาทของหนังสือพิมพ์รายวันในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล แก้วใจ   ศาสตร์ประสิทธิ์ รศ.กมล   ฉายาวัฒนะ
  สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน  จำนวน 4 คน    
MA-TS2546-04 การเปิดรับ ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากการรับฟัง รายการข่าวสารความรู้ ทางหอกระจายข่าว ในเขตตำบลหนองตราด จังหวัดบุรีรัมย์ สุกัญญา   อำพันแสง ผศ.สุภัควดี   อภินันทร์
MA-TS2546-05 ปัจจัยทางการตลาดของหนังสือพิมพ์ข่าวสดและหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ธัญรัตน์    เสถียรเนตร รศ.กมล  ฉายาวัฒนะ
MA-TS2546-06 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและการรับรู้ในงานประชาสัมพันธ์กลุ่มพันธมิตรการบินของผู้ใช้บริการชาวไทย : กรณีศึกษากลุ่มพันธมิตรการบิน สตาร์ อัลไลแอนซ์ อนันต์   บรรจงศิลป์ ผศ.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-TS2546-07 อิทธิพลของโฆษณาที่มีต่อทิศทางการนำเสนอเนื้อหาทางการเมืองในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน สุวิชา    เอื้อสมศักดิ์สกุล รศ.มาลี   บุญศิริพันธ์
  สาขาสื่อสารมวลชน  จำนวน 38 คน    
MA-TS2546-08 ความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากเวบไซต์ http://www.thaingo.org ของเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนไทย ชาลีรัตน์   จำรัสพร รศ.บำรุง   สุขพรรณ์
MA-TS2546-09 พฤติกรรมการเปิดรับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการชมละครโทรทัศน์หลังข่าวภาคค่ำของเด็กในจังหวัดเชียงใหม่ สุภาพันธุ์   บุนนาค ผศ.พยุรี   ชาญณรงค์
MA-TS2546-10 บทบทาของหนังสือพิมพ์ในการเสนอเนื้อหาด้านการส่งเสริมสุขภาพ อดิศัย    จารุจินดา ผศ.สากล   ไพเราะ
MA-TS2546-11 บทบาทของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่าย 5  ในการขับเคลื่อนขบวนการประชาสังคมท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณี สวท.นครราชสีมา เกียรติศักดิ์   ปรีชาพิทยารัตน์ รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-TS2546-12 การชมฟุตบอล : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประสบการณ์ตรงกับประสบการณ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ ทิฆัมพร   เอี่ยมเรไร ผศ. ดร.สมสุข   หินวิมาน
MA-TS2546-13 การเปิดรับเว็บไซต์การปฏิรูปการศึกษาของครูระดับปฏิบัติการในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าที่ ร.ต.ธนพงษ์   ผลาขจรศักดิ์ รศ.อรทัย    ผสรีสันติสุข
MA-TS2546-14 สิทธิเด็กที่ปรากฏในรายการโทรทัศน์สำหรับวัยรุ่น วรวรรณ  ธนะมงคล รศ.อรทัย    ผสรีสันติสุข
MA-TS2546-15 การเปิดรับข่าวสารและการรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในชีวิตประจำวันของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดารณี    ทั้งไพศาล รศ.อรทัย    ผสรีสันติสุข
MA-TS2546-16 กระบวนการสร้างความเป็นจริงทางสังคมของตัวละครนางร้ายในละครโทรทัศน์ อภิรัตน์    รัทยานนท์ ผศ. ดร.สมสุข   หินวิมาน
MA-TS2546-17 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการแสวงหาข่าวสาร เพื่อการตัดสินใจในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สุทธินี   บริสุทธิญาณี รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-TS2546-18 การเปิดรับข่าวสารและความคิดเห็นของนักศึกษา สาขาวารสารศาสตร์ โปรแกรมนิเทศศาสตร์  สถาบันราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครต่อบทบาทในการเสนอข่าวสารเพื่อพัฒนาของหนังสือพิมพ์ วิสาขา   เทียมลม ผศ.วันชัย   ธนะวังน้อย
MA-TS2546-19 ความตระหนักของผู้สื่อข่าวต่อจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ์ไทย อารดา  เทอดธรรมคุณ รศ.มาลี   บุญศิริพันธ์
MA-TS2546-20 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสอบถามข้อมูลทางโทรทัพท์ภาคเอกชนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา Bug1113 ของบริษัท สามารถอินโฟมีเดีย จำกัด ศิริวรรณ   เกรียงโกมล ผศ.วนิดา   ตันนาภัย
MA-TS2546-21 ปัจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้เอกลักษณ์ตราสินค้า “เดอะ พิซซ่า คอมปะนี” เบญจมาภรณ์   บำราพรักษ์ ผศ.วงหทัย   ตันชีวะวงศ์
MA-TS2546-22 กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของวิทยุชุมชนอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ภริตพร   สุขโกศล รศ.กมล   ฉายาวัฒนะ
MA-TS2546-23 การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก วิจิตรา   โสรินทร์ รศ.กมล   ฉายาวัฒนะ
MA-TS2546-24 อิทธิพลของสื่อโลกที่มีต่อการนำเสนอเนื้อหาสงครามอิรักของหนังสือพิมพ์ไทยรายวัน ปาจรีย์  สุวรรณกาญจน์ ผศ.พยุรี   ชาญณรงค์
MA-TS2546-25 การเปิดรับข่าวสาร ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ในข่าวสารการเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี สุวธิดา   ตรวดี ผศ.วันชัย   ธนะวังน้อย
MA-TS2546-26 การศึกษาทัศนคติของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต นที    ทองเขื่อนขันธ์ ผศ.พยุรี   ชาญณรงค์
MA-TS2546-27 แนวโน้มของธุรกิจนิตยสารที่ได้รับลิขสิทธิ์จากต่างประเทศในประเทศไทย นรนิติ์    สุวณิชย์ รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-TS2546-28 ทัศนคติ และความคาดหวังของผู้ใช้กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อสิต   กลีบบัว ผศ.ชุลีพร   เกษโกวิท
MA-TS2546-29 การสร้างความหมายและการจูงใจที่มีประสิทธิผลต่อการสื่อความหมายของสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์  เพื่อการอนุรักษ์พลังงานโครงการพลังงาน ลดใช้พลังงาน จตุพร  แจ่มชุมศิลป์ ผศ.วันชัย   ธนะวังน้อย
MA-TS2546-30 ศึกษาทัศนะในการประเมินคุณภาพของกลุ่มผู้ผลิตรายการโทรทัศน์: ศึกษาเฉพาะกรณี รายการฮ่าไฮ่ไทยแลนด์ สุปราณี   แก้วสีนวล รศ.บำรุง   สุขพรรณ์
MA-TS2546-31 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้และทัศนคติต่อสมุนไพรไทยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อนัญญา   สงวนศักดิ์ ผศ.วรรณี   สำราญเวทย์
MA-TS2546-32 การศึกษาการรู้เท่าทันสื่อหนังสือพิมพ์ : กรณีศึกษานักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร สุภาณี   แก้วมณี รศ.มาลี   บุญศิริพันธ์
MA-TS2546-33 การศึกษาวิเคราะห์การดำเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างรายได้และการแก้ไขปัญหาความยากจน “กองทุนหมู่บ้าน 1 ล้านบาท” ของกรมประชาสัมพันธ์ โสภิตา   แจ้งชัด รศ. ดร.พรทิพย์   พิมลสินธุ์
MA-TS2546-34 การวิเคราะห์วิธีการสื่อสารในการ์ตูนใบ้ ของเซอร์จิโอ อาราโกเน่ส์ ศักดา   วิมลจันทร์ รศ.มาลี   บุญศิริพันธ์
MA-TS2546-35 กราฟฟิติ (graffiti) : การสื่อความหมายและอัตลักษณ์ จารุณี   สุวรรณรัศมี ผศ. ดร.สมสุข   หินวิมาน
MA-TS2546-36 การสร้างสัมพันธ์ทางอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้การสนทนา (Chart) อาทิชา   เมืองยม ผศ.เจตน์ศักดิ์   แสงสิงแก้ว
MA-TS2546-37 การเปิดรับข่าวสาร การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อข่าวสารเรื่องะรรมชาติบำบัดของผู้ดูแลสุขภาพแบบธรรมชาติบำบัดในเขตกรุงเทพมหานคร สุมาลี   ลิ่มตั้ง รศ.อรนุช   เลิศจรรยารักษ์
MA-TS2546-38 แผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤต: ศึกษากรณีโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (โรคซาร์ส) ของกระทรวงสาธารณสุข ศิรินทร   มหามนตรี รศ.ดวงทิพย์   วรพันธุ์
MA-TS2546-39 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร มนต์ชัย   ศรีเพชรนัย ผศ.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-TS2546-40 ผลกระทบจากการเปิดรับความรุนแรงที่นำมาเสนอทางสื่อมวลชนที่มีต่อการจดจำพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงและทัศนคติที่มีต่อความรุนแรงของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร ศุภฤกษ์    โพธิไพรัตนา รศ.อรนุช   เลิศจรรยารักษ์
MA-TS2546-41 รูปแบบแรงจูงใจในการโฆษณากับการรับรู้คุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) ในกลุ่มสาวโสด นภาพร   เจตะวัฒนะ ผศ.พรทิพย์   สัมปัตตะวนิช
MA-TS2546-42 ศึกษานโยบายและแผนการสื่อสารเพื่อความเป็นบรรษัทภิบาล ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา: บริษัท เงินทุน ธนชาติ จำกัด (มหาชน) นฤพร   ชีวนันทพรชัย ผศ.ธนัญญา   เชรษฐา
MA-TS2546-43 ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ช่วยผู้จัดการเขต (FC-Field Counselor) ที่มีต่อการสื่อสารภายในสายปฏิบัติการของบริษัท ซี.พี.เซเว่น จำกัด (มหาชน) สาวิตรี   สีดอกบวบ ผศ.พรทิพย์   สัมปัตตะวนิช
MA-TS2546-44 การศึกษาวิเคราะห์ลักษณะงานวิจัยด้านสื่อสารมวลชนของไทยและสหรัฐอเมริการะหว่างปี พ.ศ. 2543 – 2544 วันดี   เลิศสุพงศ์กิจ รศ.ดวงทิพย์   วรพันธุ์
MA-TS2546-45 การศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบของการเปิดรับสื่อเกมออนไลน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม จิรดา   มหาเจริญ ผศ.วันชัย   ธนะวังน้อย

รายชื่อวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (สื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา 2545

  รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา  ปีการศึกษา  2545  แผน ก. (จำนวน 39  คน )    
ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  สาขาสื่อสารมวลชน    
MA-TS2545-01 ธรรมชาติของสื่อที่มีผลต่อการนำเสนอเรื่องย่อของละครโทรทัศน์ของหนังสือเล่มละ 25บาท สุภัทรา  ศิริจิตจันทร์  
MA-TS2545-02 บทบาทหนังสือพิมพ์กับการสร้างพื้นที่สาธารณะในกรณีมาตรา 40 และกฎหมายลูก วิภาวี   กรรณสูตร    
MA-TS2545-03 การวิเคราะห์เนื้อหาในแง่ส่งสริมคุณธรรมสำหรับเด็กในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย ศุภสรา   เปี่ยมราศรี  
MA-TS2545-04 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด กับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการท่องเที่ยวไทยในโครงการไทยเที่ยวไทย วิลาวัณย์    เรืองปฏิกรณ์  
MA-TS2545-05 กระบวนการสื่อสารระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ชัชฎา   บุญญศาสตร์พันธ์   
MA-TS2545-06 การวิเคราะห์เนื้อหา ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์จากนิตยสารลิซ่า ทิพย์วรรณ   แสวงศรี  
MA-TS2545-07 ความสัมพันธ์ของพฤติกรรม  การเปิดรับ ข่าวการฆ่าตัวตายจากหนังสือพิมพ์กับความคิดอยากฆ่าตัวตายของกลุ่มผู้ป่วยจิตเวช  ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายภายในเขตกรุงเทพมหานคร สมชาย   มาลสุขุม  
MA-TS2545-08 วิเคราะห์เนื้อหารายการ  ตามหา…แก่นธรรม กสิณเทพ   คุณาเจริญ  
MA-TS2545-09 บทบาทของโทรทัศน์ในการเผยแพร่พุทธศาสนาภายหลังการปฏิรูปสื่อในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ ชัชฎาภรณ์   ศิลปสุนทร  
MA-TS2545-10 แนวโน้มอนาคตของสื่อวิทยุโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิกภายหลังการปฏิรูประบบวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทย สมภพ   พนมวนาภิรัต  
MA-TS2545-11 ภาพลักษณ์พรรคชาติพัฒนา  ในทัศนะของชาวกรุงเทพมหานคร ปาริชาติ    อินทร์ประทับ  
MA-TS2545-12 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของประชาชน กับความรู้ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการป้องกันรักษาและการเฝ้าระวังปัญหามลพิษ เฉพาะมลพิษทางน้ำและทางอากาศของประชาชนในเขตอำเภอเมือง   จังหวัดระยอง รัตนวลี    จันทรสมิต  
MA-TS2545-13 บทบาทของหนังสือพิมพ์ในการใช้สิทธิได้รู้ (Right to know)  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 บุญรุ่ง   บุญเอิบ  
MA-TS2545-14 เพลงเพื่อชีวิตกับภาพสะท้อนทางสังคมไทย : วิเคราะห์เนื้อหาเพลงเพื่อชีวิตในช่วงปี  พ.ศ. 2535-2540 ธีระวัฒน์    ประกอบบุญ  
MA-TS2545-15 รูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของผู้ชม  ที่มีต่อสถานีข่าวโทรทัศน์เนชั่น  ชาแนล  ยูบีซี 8 ธนาพงษ์   จันทร์ชอน  
MA-TS2545-16 การวิเคราะห์เนื้อหาภาพยนตร์นอกกระแสหลักในประเทศไทย ขจิตขวัญ   กิจวิสาละ  
MA-TS2545-17 ความเหงาในชุมชนเสมือน  กรณีศึกษา  www.Pantip.com และ www.sanook.com วรรณสิกา    เชื้อชาติไทย  
MA-TS2545-18 การเปิดรับข่าวสารการรับรู้ และการมีส่วนร่วมในโครงการประหยัดไฟฟ้ากำไร 2 ต่อ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สุภาวดี  อินนุพัฒน์  
MA-TS2545-19 การวิเคราะห์เนื้อหาเรื่องสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม GmoS : Genetically  Modified  Organisms  ในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย วิภารัตน์   ตันติวงศ์พิศาล  
MA-TS2545-20 รูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวที่มีผลต่อความรู้และทัศนคติในเรื่องเพศ : ศึกษากรณีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร วัชรภรณ์    รังษีกุลพิพัฒน์  
MA-TS2545-21 การศึกษาความต้องการและการใช้ประโยชน์จากสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครอง : ศึกษากรณีข้าราชการมหาวิทยาลัยของรัฐ สาวิตรี    หมวดเมือง  
MA-TS2545-22 ความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับการใช้ประโยชน์ และความพอใจในด้านการเมืองทางสื่อโทรทัศน์  ของประชาชนมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร ภาคภูมิ    หวังชัย  
MA-TS2545-23 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ฟังรายการ 105.5 Fat  Radio ศลิลนา    ภู่เอี่ยม  
MA-TS2545-24 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร  ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์จากนิตยสารเสริมความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา นิตยสาร STUDENT WEEK  และนิตยสาร NATION  JUNIOR นวรัตน์   มาเสถียร  
MA-TS2545-25 ความคาดหวัง การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ชม ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อรายการ  ที่นี่ประเทศไทย  ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 มารียา    ไชยเศรษฐ์  
MA-TS2545-26 รูปแบบในการดำเนินชีวิตและการเปิดรับสื่อโฆษณาภาพยนตร์กับการตัดสินใจซื้อวัสดุบันทึกภาพและเสียงของภาพยนตร์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร บุญชู   เผ่าสวัสดิ์ยรรยง  
MA-TS2545-27 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับความรู้ทัศนคติ  และพฤติกรรมเกี่ยวกับศาลปกครองของผู้ฟ้องคดีในศาสปกครองกลาง ชาญวิทย์   ชัยกันย์  
MA-TS2545-28 ภาพลักษณ์ของสำนักงานทรัพย์ส่วนพระมหากษัตริย์ในสายตาผู้เช่าในเขตกรุงเทพมหานคร ดนัยกิติ์    สุขสว่าง  
MA-TS2545-29 การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดในบริษัทตัวแทนโฆษณาและบริษัทที่ปรึกษาการประชาสัมพันธ์ในปี  2002 ณัฏฐิกา   บุญวิภาส  
  สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน    
MA-TS2545-30 พฤติกรรมการรับฟังรายการวิทยุชุมชนของคนโคราช  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  จังหวัดนครราชสีมา ปัฐยา   เรืองเริงกุลฤทธิ์  
MA-TS2545-31 บทบาทของนิตยสารภาพยนตร์ที่มีต่อพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร วัฒนา    คงวิทยาถาวร  
MA-TS2545-32 ความคิดเห็นของผู้ใช้อินเตอร์เนตเกี่ยวกับคุณลักษณะทางการสื่อสารการตลาดในเว็บไซต์พาณิชย์อินเล็กทรอนิกส์ด้านการท่องเที่ยว รัชนัน   เรืองชัยวงศ์  
MA-TS2545-33 พฤติกรรมการเปิดรับ  การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการเปิดรับข่าวสารผ่านเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐในภาตใต้ มนกาจ    สิงหพันธ์  
MA-TS2545-34 การจัดการภาวะวิกฤตของของรายการวิทยุเพื่อสาธารณะ : กรณีศึกษารายการร่วมด้วยช่วยกัน พิทักษ์ศักดิ์    ทิศาภาคย์  
MA-TS2545-35 ความคิดเห็ฯทางด้านข้อมูลข่าวสารของคนไข้ผู้รับการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิคในกรุงเทพมหานคร จิตรภานุ    ศรีศุภโอฬาร  
MA-TS2545-36 บทบาทของหนังสือพิมพ์ต่อการเสนอข่าวคอร์รัปชั่นในหน่วยงานของรัฐ อมรรัตน์    มหิทธิรุกข์  
MA-TS2545-37 การบริหารรายการโทรทัศน์เชิงยุทธ์  ศึกษาเฉพาะกรณี : สถานีโทรทัศน์ไทยช่อง 9 อ.ส.ม.ท. โกศล    สงเนียม  
MA-TS2545-38 รูปแบบการบริหารและการจัดการการสื่อสารต่อผู้ประกอบการ SMEs  ของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สาขาการสื่อสารภาครัฐและเอกชน มนตรี    ฐิรโฆไท  
MA-TS2545-39 การสื่อสารทางการเมืองของภาคประชาชน : ศึกษากรณีคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) นภินทร     ศิริไทย  

รายชื่อวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (สื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา 2544

  รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา  ปีการศึกษา  2544  แผน ก. (จำนวน 39  คน )    
ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  สาขาสื่อสารมวลชน    
MA-TS2544-01 ทัศนคติและพฤติกรรมการเลือกซื้อแผ่นคอมแพ็กดิสก์  (Compact  Disc) ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ด้านเพลงและภาพยนตร์ของเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานคร จันทร์จิรา  วีระยุทธวิไล  
MA-TS2544-02 การบริหารงานข่าวในภาวะวิกฤติทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี ศึกษากรณีวินาศกรรมตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์และอาคารกระทรวงกลาโหมประเทศสหรัฐอเมริกา อัญชลีพร  กุสุมภ์  
MA-TS2544-03 การศึกษารายการโทรทัศน์ “พริกพื้นคืนชีวิตเกษตรกรไทย” ในโครงสร้างฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธรรมนูญ  แจ่มศรี   
MA-TS2544-04 การศึกษาระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม ศึกษาเฉพาะวิทยานิพนธ์และรายงานการประเมินผลโครงการของหน่วยงานราชการไทย ชัชวาล  วิลาวรรณ  
MA-TS2544-05 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าของสตรีตามปฏิญญาปักกิ่งในนิตยสารสตรี 6 ชื่อฉบับ รศนา  ใคร่ครวญ  
MA-TS2544-06 ความคิดเห็นและพฤติกรรมการเปิดรับสื่ออินเตอร์เน็ตกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร อรอุมา  ศรีสุทธิพันธ์  
MA-TS2544-07 พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจ และการนำไปใช้ประโยชน์ของผู้อ่านนิตยสารผู้ชาย กรณีศึกษานิตยสาร “GM”  นิตยสาร “Boss” และนิตยสาร “Esquire” สมชาติ  ยรรยงสติมั่น  
MA-TS2544-08 การเปิดรับการสื่อสารที่มีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าอาหารแปรรูปไทยในกลุ่มผู้บริโภคสิงคโปร์ กุลวี  พิโรจน์รัตน์  
MA-TS2544-09 ศึกษาทัศนคติ และพฤติกรรมการเปิดรับที่มีต่อภาพยนตร์โฆษณาบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ ชุด Rely ON ของผู้ถือบัตรเครดิตในเขตกรุงเทพมหานคร   ปัทมศิริ  เอี่ยมประชา  
MA-TS2544-10 กลยุทธการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถกระบะของผู้ใช้รถยนต์ในกรุงเทพมหานคร วรวรรณ  แสงทอง  
MA-TS2544-11 การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อโฆษณาสินค้าขายตรงแบบตอบสนองในทันทีผ่านสื่อโทรทัศน์และพฤติกรรมการซื้อของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ชาญศักดิ์  บุญช่วย  
MA-TS2544-12 การเปิดรับ ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากการรับฟังรายการความรู้ทางการเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนเกษตรทางอากาศผ่านทางหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ศราณี   มณีโชติ  
MA-TS2544-13 การนำเสนอเนื้อหาข่าวสารเรื่องวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของหนังสือพิมพ์ไทย สุวัฒนา   นริศรานุกูล  
MA-TS2544-14 การศึกษาแนวโน้มของหลักสูตรการประชาสัมพันธ์ในทศวรรษหน้าในทัศนะของนักวิชาการและนักวิชาชีพประชาสัมพันธ์ กิจชัย  ชัยนาคอนันต์  
MA-TS2544-15 การศึกษาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบออนไลน์ (On Line Trading) ของบริษัทผู้ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ วรเทพ  หอมจันทร์  
MA-TS2544-16 ความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อความสนใจประวัติศาสตร์ไทยของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา ภาพยนตร์เรื่อง “สุริโยไท” สาลิน  ตั้งชูรัตน์  
MA-TS2544-17 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการจูงใจของภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมในการนำเสนอปัญหาด้านการพลังงาน นฤมล  ทวีวิทยากุล  
MA-TS2544-18 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของอินเตอร์เน็ตในการสร้างความตื่นตัวทางการเมืองและพฤติกรรมการเปิดรับเนื้อหาข่าวสารการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองบนอินเตอร์เน็ต : ศึกษาเฉพาะกรณีเลือกตั้งทั่วไป  วันที่ 6 มกราคม 2544 วรา   วัฒนาจตุรพร  
MA-TS2544-19 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีในโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค สายฤดี   วานิกานุกูล  
MA-TS2544-20 พฤติกรรมการสื่อสารและการยอมรับ นวกรรมธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สุกิจ  จิตวิริยนนท์  
MA-TS2544-21 การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตกับการตัดสินใจเข้าร่วมดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท Work at Home Solution วัชรี  มนัสสนิท  
MA-TS2544-22 การศึกษาโครงการรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติด : ศึกษาเฉพาะสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สุธิดา  ชิโนดม  
MA-TS2544-23 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการใช้สื่อการเรียนการสอนทางไกลระบบสื่อสารสองทางของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค ชุติมา  ผิวเรืองนนท์  
MA-TS2544-24 การเปิดรับข่าวสาร กับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการเลือกใช้แก๊สโซฮอส์ของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร อัมภิณี   เกตุซื่อสัตย์  
MA-TS2544-25 ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และการใช้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการหางานและสมัครงานของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร อริชัย  อรรคอุดม  
MA-TS2544-26 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อเว็บไซต์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จรินธร  ธนาศิลปกุล  
MA-TS2544-27 การวิเคราะห์ภาพเสนอ “ความขาว” ในโฆษณาโทรทัศน์ วิภาภรณ์  กอจรัญจิตต์  
MA-TS2544-28 การเปิดรับข่าวสารด้านการส่งเสริมทันตสุขภาพของผู้มารับบริการทันตกรรมที่คลินิกทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อุทัยรัตน์  สุทธิบูรณ์  
MA-TS2544-29 การประเมินผลการสื่อสารโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ สุภาพร   ศรีสัตตรันต์  
MA-TS2544-30 ประสิทธิผลของแผ่นป้ายโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตต่อผู้ใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร นวรัตน์   ลิขิตรานันท์  
MA-TS2544-31 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการปฏิรูปอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร ดนุพล   อุ่นจินดามณี  
MA-TS2544-32 ประสิทธิผลของสื่อละครสร้างสรรค์ที่มีต่อการสร้างการมองเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กที่ถูกทารุณกรรม สุจิตรา  แก้วสีนวล  
MA-TS2544-33 การรับรู้ทางการเมืองเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของนักการเมือง  ในทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเขตกรุงเทพมหานคร วิภา   ประดิษฐผลพานิช  
  สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน    
MA-TS2544-34 พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โศภน   กัณหะเสน  
MA-TS2544-35 การประชาสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการนิทานบอกเล่าเก้าสิบ  โครงการที่ 1 โสรัตยา   เปี่ยมใจ  
MA-TS2544-36 ความต้องการรายการวิทยุชุมชนของผู้ฟังในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร อนุตรา   พรวดี  
MA-TS2544-37 ผลกระทบของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ต่อการปรับตัวของหนังสือพิมพ์ในเครือบริษัท เนชั่น  กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  และบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เอกรัตน์  สาธุธรรม  
MA-TS2544-38 การบริหารงานประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในต่างประเทศ พรทิพา   ศรีขจรวุฒิศักดิ์  
  สาขาการสื่อสารภาครัฐและเอกชน    
MA-TS2544-39 การนำเสนอข่าวเศรษฐกิจที่สนองต่อกลุ่มชั้นทางสังคมของหนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพและหนังสือพิมพ์เชิงปริมาณศึกษากรณี  ไทยรัฐ : มติชน รัตนา   โจมจตุรงค์  

รายชื่อวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (สื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา 2543

  รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2543  แผน  ก.  (จำนวน  49  คน)    
ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  สาขาสื่อสารมวลชน    
MA-TS2543-01 การศึกษาแนวคิดเพื่อกำหนดตัวแปรความรู่เท่าทันสื่อสำหรับการวิจัยสื่อสารมวลชน อดุลย์   เพียรรุ่งโรจน์  
MA-TS2543-02 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ (Web sites) ของผู้ใช่อินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ธนัสถ์   เกษมไชยานันท์  
MA-TS2543-03 การสื่อสารของผลิตภัณฑ์เพื่อคนตาบอด แจคเกอร์ลีน   เมอร์คาเดอร์  
MA-TS2543-04 วิธีสุ่มตัวอย่างและขนาดตัวอย่างในการวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายสัปดาห์ นำชัย   ศุภฤกษ์ชัยกุล  
MA-TS2543-05 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวกรรมบริการส่งอาหารถึงที่ (Delivery) ศึกษาเฉพาะกรณีธุรกิจอาหารที่ใช้เบอร์โทรศัพท์หมายเลขเดียวส่งทั่วกรุงเทพมหานคร มาลัยทิพย์  ปรักมะวงศ์  
MA-TS2543-06 ความสอดคล้องระหว่างนโยบายการเสนอข่าวกับความต้องการรับชมรายการข่าวของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  กรณีศึกษา  สถานีโทรทัศน์ทีวีเสรี  ไอทีวี ธำรง  เติมสุขสวัสดิ์  
MA-TS2543-07 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อความรู้และทัศนคติของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อโทรศุพท์เคลื่อนที่ที่ใช้แว็พ (Wirelless  Application  Protocol : WAP) พิมพ์ประภา  ตรันเจริญ  
MA-TS2543-08 การรับรู้ภาพลักษณ์เบียร์ลีโอ เปรียบเทียบกับเบียร์ช้างของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเบียร์ลีโอและเบียร์ช้างในเขตกรุงเทพมหานคร ปาริชาติ  ศรีคชา  
MA-TS2543-09 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อภาพยนตร์โฆษณาอารมณ์ขัน สุชาดา  วิวัฒน์วิชา  
MA-TS2543-10 ความตระหนักของประชาชนในสิทธิความเป็นพลเมืองต่อการรับรู้ข้อมุลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 สุนทรียา  หวังชัย  
MA-TS2543-11 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับความรู้  และความรู้กับความตระหนัก  ต่อสิทธิที่จะได้รู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สุชาดา  บุญธาดา  
MA-TS2543-12 รูปแบบสถานีวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนที่พึงประสงค์สำหรับประเทศไทยภายหลังการปฏิรูประบบวิทยุกระจายเสียงตามเจตนารมณ์มาตรา 40 รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 สิขเรศ  ศิริกานต์  
MA-TS2543-13 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารความรู้ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการลดปริมาณมูลฝอย นุชจิรา  โมระเสริฐ  
MA-TS2543-14 การเปิดรับข่าวสารการรณรงค์เพื่อการใช้ออกเทนของเบนซินที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์กับพฤติกรรมการเลือกใช้น้ำมันของผุ้ใช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร สุทธิณี   ตัญญพงศ์ปรัชญ์  
MA-TS2543-15 การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้พิพากษาทางสายตา  ที่มีต่อสื่อหนังสือแถบเสียงในเขตกรุงเทพมหานคร ดุจฤดี  บูรณกาญจน์  
MA-TS2543-16 การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพในนิตยสารเพื่อสุขภาพ:ศึกษากรณีนิตยสารใกล้หมอ  ชีวจิต และหมอชาวบ้าน ฐฏิณัฏฐ์   หลักชัยกุล  
MA-TS2543-17 ภาพลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรการส่งเสริมการลงทุน ในทัศนของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ศัลยา  อักษรมัต  
MA-TS2543-18 แรงจูงใจ ความคาดหวัง การใช้และความพึงพอใจของหน่วยงานธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล (ISDN) ฉันทนา  มนูรัษฎา  
MA-TS2543-19 การสำรวจสภาพปัจจุบันและวิสัยทัศน์การจัดการคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารหลังปี 2000 ภัทรียา  ละอองแก้ว  
MA-TS2543-20 ระบบสนุบสนุนการตัดสินใจเลือกวิธีการทางสถิติในการวิจัยสื่อสารมวลชน อนันตชัย  ยูรประถม  
MA-TS2543-21 การนำเสนอเนื้อหาด้านการใช้พลังงานในหนังสือพิมพ์ไทยรายวัน 4 ฉบับ (ไทยรัฐ  เดลินิวส์  ข่าวสด  และมติชน) นุสรา  เถื่อนถาด  
MA-TS2543-22 กระบวนการสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของ  ชาวเขา ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านหนองเต่า ตำบลแม่ริม  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ เยาวลักษณ์  ชีพสุมล  
MA-TS2543-23 ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานข่าวของช่องยูบีซี 7  และ ช่องเนชั่น  แชนแนล ชลทิชา  เจริญกิจ  
MA-TS2543-24 การสำรวจทัศนคติที่มีต่อสื่อโฆษณาบนชั้นวางสินค้าและพฤติกรรมการซื้อสินค้าของเพศหญิงในซูเปอร์มาเกต : ศึกษาเฉพาะซูเปอร์มาเกตในเขตกรุงเทพมหานคร เอกพจน์  วิโรจน์สกุลชัย  
MA-TS2543-25 การศึกษาความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติของข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศต่องานประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการต่างประเทศ เชาวนี  ตังวงศ์ประเสริฐ  
MA-TS2543-26 รูปแบบการดำเนินชีวิตและทัศนคติของผู้อ่านชายต่อนิตยสารผู้ชาย กรณีศึกษานิตยสารเอสไควร์ ฉบับภาษาไทย กาญจนา  ธานีปกรณ์  
MA-TS2543-27 การเปิดรับข่าวสาร  การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารยาแก้ปวดลดไข้ที่โฆษณาผ่านสื่อมวลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จิตรา  เอื้อจิตรบำรุง  
MA-TS2543-28 พฤติกรรมการสื่อสารกับความรู้  ความเข้าใจ เรื่องการเลือกตั้งระบบใหม่ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นฤมล  หล่อศรีแสงทอง  
MA-TS2543-29 พฤติกรรมการรับข่าวสารความรู้จากสื่อมวลชนของ พิเชศ  รุ่งสว่าง  
MA-TS2543-30 บทบาทของนิตยสารในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีนิตยสารเพื่อสิ่งแวดล้อม สุธิดา   พัฒนศรีวิชัย  
MA-TS2543-31 ภาพลักษณ์การให้บริการสินเชื่อบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่มีผลต่อพฤติกรรม  การใช้บริการบัตรเครดิตของผู้ใช้บริการคนไทยเขตกรุงเทพมหานคร กัลยา   นริศรานุกูล  
MA-TS2543-32 วิเคราะห์การเติบโตของนิตยสารประเภทอาชีพอิสระในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ยุพา   อุดมอานันท์  
MA-TS2543-33 การถ่ายทอดวัฒนธรรมอเมริกันของภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด ฉัตรชัย   จันทร์ศรี  
MA-TS2543-34 การวิเคราะห์เนื้อหาคุณค่าข่าวของข่าวสั้นต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียง อุไร   คงคาหลวง  
MA-TS2543-35 บทบาทความเป็นผู้นำทางความคิดเห็นของดารา นักร้องกับเจตคติในเรื่องปัญหายาเสพติดที่มีต่อนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโครงการโรงเรียนสีขาว  เขตกรุงเทพมหานคร พนมศักดิ์   ปากหวาน  
MA-TS2543-36 การสำรวจการรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกอัตราค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย  พ.ศ.2543 สุวรรณดี   เจียรานุชาติ  
MA-TS2543-37 การรับรู้ข่าวสารและทัศนคติ  พฤติกรรมของผู้ซื้อสลากจากโครงการการรณรงค์ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ซื้อสลาก  ไม่ให้ซื้อสลากเกินราคา อาณัติ   ว่องอมรนิธิ  
MA-TS2543-38 พฤติกรรมการรับชมรายการชูรักชูรส  เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  รัตนพร   ไม้ตราวัฒนา  
MA-TS2543-39 บทบาทของบิดากับการเลี้ยงดูบุตร : กรณีศึกษาจากรายการโทรทัศน์บ้านรักลูก ลัดดา    ประสาร  
MA-TS2543-40 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับสื่อรณรงค์เรื่องสุขอนามัยและความสะอาดของผู้ประกอบอาชีพขายอาหารริมบาทวิถีในเขตกรุงเทพมหานครกับความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมที่มีต่อการปรับปรุงด้านความสะอาด พรวิไล  แต่สุขะวัฒน์  
  สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน    
MA-TS2543-41 ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ฟังที่มีต่อสถานีวิทยุกระจายเสียง องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย รายการ อีซี่เอฟเอ็ม  105.5  ธรรมรัฐ   ศิริเจริญ  
MA-TS2543-42 การบริหารงานข่าวโทรทัศน์ : ช่อง 9  อ.ส.ม.ท. สาธินี   ชัยพันธ์  
MA-TS2543-43 การบริหารและการจัดการองค์กรสื่อหนังสือพิมพ์ในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศไทย สุพัตรา  โพธิ์ทอง  
MA-TS2543-44 การศึกษาแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพัฒนาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2542-2544) บุญเรือน  สมมาตร  
MA-TS2543-45 พฤติกรรมการอ่านหนังสือวรรณกรรมเยาวชน ประเภทบันเทิงคดีของเด็กในกรุงเทพมหานคร สุจิตรา  ศรีสุธีวงศ์  
MA-TS2543-46 การบริหารงานข่าวกีฬาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการกีฬาของชาติ  กรณีศึกษาหนังสือพิมพ์เดลินิวส์   ศันสนีย์  จันทวงษ์  
MA-TS2543-47 ศึกษาพฤติกรรม  การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจของผู้ชมรายการสายตรงไอทีวี ธีติมา   ปิยะศิริศิลป์  
MA-TS2543-48 การศึกษาและวิเคราะห์การประชาสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ อัสรา  ลิ่มเงิน  
MA-TS2543-49 การศึกษาความสัมพันธ์ของการเข้าถึงข่าวสารการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก  ในเขตกรุงเทพมหานคร วิยะดา  ประสาทกิจ  

รายชื่อวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (สื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา 2542

  รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2542 แผน ก. (จำนวน 44 คน)    
ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
MA-TS2542-01 การบริโภคเชิงตรรกวิทยาในโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ กาญจนากรณ์  พลประทีป  
MA-TS2542-02 การศึกษาการรับรู้และทัศนคติของพนักงานองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยต่อนโยบายและแผนงานประชาสัมพันธ์การแปรสภาพองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ปัทมา  ทวิชศรี  
MA-TS2542-03 มาตรา 40 กับวาทกรรมการปฏิรูปสื่อ สุภิญญา  กลางณรงค์  
MA-TS2542-04 การสื่อสารการตลาดแบบครบเครื่องในบริษัทตัวแทนโฆษณาให้บริการการสื่อสารการตลาดแบบครบเครื่องในประเทศไทยในปี 2000 สุภาณี วิเศษวร  
MA-TS2542-05 แนวทางการกำหนดนโยบายและการวางแผนการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย วิปาลี  จันทรโรจน์  
MA-TS2542-06 พัฒนาการการควบคุมกันเองของหนังสือพิมพ์วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในสังคมไทย สมหมาย  ปาริจฉัตต์  
MA-TS2542-07 การศึกษาสัมพันธ์ภาพระหว่างแหล่งข่าวกับผู้สื่อข่าวและความคิดเห็นต่อการนำเสนอเนื้อหาเรื่องเอดส์ในหนังสือพิมพ์รายวัน อุษาสินี  ริ้วทอง  
MA-TS2542-08 การเปิดรับ ความเข้าใจ ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากข่าวพยากรณ์อากาศของผู้ประกอบอาชีพประมงชุมชนบ้านแหลมหิน และชุมชนบ้านสลักเพชร จังหวัดตราด มาลินี  มีลาภสม  
MA-TS2542-09 อิทธิพลของความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่มีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับสื่อวิดิทัศน์ประเภทเอ็กซ์ของเยาวชนไทยที่อยู่ในสถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ชื่นสุมล  อุกฤษฎ์วิริยะ  
MA-TS2542-10 พฤติกรรมการสื่อสารทางการเมืองผ่านสื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่ออินเตอร์เน็ต และทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่มีต่อความรู้ ทัศนคติและกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งระบบใหม่ของกลุ่มผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในกรุงเทพมหานคร บุณฑริกา  เจี่ยงเพ็ชร์  
MA-TS2542-11 การใช้อินเตอร์เน็ตของผู้ใช้ในระยะเริ่มต้นในเขตกรุงเทพมหานครกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสื่อสาร น้ำทิพย์  สำเภาประเสริฐ  
MA-TS2542-12 ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการชมโทรทัศน์รายการสารคดีพัฒนาชุมชน ศกุนต์  สายบุญลี  
MA-TS2542-13 บริการข้อมูลข่าวสารด้านการแพทย์และสาธารณสุขบนอินเตอร์เน็ต สวรรณมณฑ์  อวัยวานนท์  
MA-TS2542-14 หนังสือพิมพ์ออนไลน์ฉบับภาษาไทย:แนวคิด การจดทำและแนวโน้ม สันทัด  ทองรินทร์  
MA-TS2542-15 ทัศนคติประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อภาพลักษณ์พรรคไทยรักไทย สวนิต  เสตสุวรรณ  
MA-TS2542-16 อิทธิพลของรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวที่มีต่อทัศนคติในการเลือกคู่ครองและการสมรส ศึกษาเฉพาะนักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร จุฑานาฎ  ผดุงเจริญ  
MA-TS2542-17 การศึกษากระบวนการผลิตรายการข่าวต่างประเทศของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ศิริวรรณ  อาชาศรีเพชร์  
MA-TS2542-18 ความพึงพอใจและการนำไปใช้ประโยชน์ของนิตยสาร CLEO : ศึกษาเฉพาะเนื้อหาและองค์ประกอบที่ใช้ในการจัดหน้า กรกช  แสนจิตร  
MA-TS2542-19 แนวโน้มการใช้กล้องถ่ายภาพดิจิตอลในการถ่ายภาพในงานหนังสือพิมพ์และนิตยสารในระยะเวลาอีก 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2543-2547) โดยใช้เทคนิคเดลฟาย อาณัติ  มาชรงค์  
MA-TS2542-20 เจตคติของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อนิตยสาร ELLE  นิตยสาร CLEO และนิตยสาร COSMOPOLITAN บุษกร  พรมสอาด  
MA-TS2542-21 พฤติกรรมและความคิดเห็นในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพนังงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ฐิติภรณ์  รณชิตสมบุญ  
MA-TS2542-22 ทัศนคติของผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ไทยเกี่ยวกับบทบาทและอิทธิพลของหนังสือพิมพ์ที่มีต่อปัญหาเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล เฉลิมศรี  มุกดาแสงสว่าง  
MA-TS2542-23 ความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย (School Net) เพื่อพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ชรีย์พร  ภูมา  
MA-TS2542-24 ทัศนคติและพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ประเภทสนทนาทางการเมืองของคนกรุงเทพมหานคร:รายการมองรัฐสภา ปัณรสี  ทิพย์โกศัย  
MA-TS2542-25 การรับข่าวสารเพื่อสร้างความตระหนักสำนึกของประชาชนเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จังหวัดสงขลา วิศรา  รัตนสมัย  
MA-TS2542-26 พฤติกรรมการเปิดรับ และการเลือกใช้ประโยชน์จากข่าวเศรษฐกิจในหนังสือพิมพ์ของนักธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ประภาพรรณ  ลิ้มสุขสิริ  
MA-TS2542-27 แนวโน้มสื่อโฆษณาอินเตอร์เน็ตไทยในทศวรรษหน้า(พ.ศ. 2542-2551) ศิริวรรณ  ศรีวิชชุพงษ์  
MA-TS2542-28 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ระบบสื่อสารไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Mail)ของผู้ใช้บริการระบบสื่อสารไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในกรุงเทพมหานคร สุจินดา  กิจการเจริญสิน  
MA-TS2542-29 การเปิดรับข่าวสาร พฤติกรรมในการใช้บริการและทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) รุ่งกานต์  ฉัตรวีระชัยกิจ  
MA-TS2542-30 วิวัฒนาการข้อเขียนบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ไทย ชเนตตี  ทินนาม  
MA-TS2542-31 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการสื่อสารโทรคมนาคมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จากการผูกขาดเข้าสู่การเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศ สุนทร  คันทะวงศ์  
MA-TS2542-32 บทบาท แนวทางและประสิทธิภาพของกรมส่งเสริมการเกษตรในการใช้การสื่อสารเพื่อการพัฒนาการเกษตร ประดิษฐ์  อตัญธี  
MA-TS2542-33 สื่อโฆษณาขายบริการทางเพศต่อการสร้างความหมายและกำหนดเอกลักษณ์ให้กับประเทศไทยของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ ไพโรจน์  วิไลนุช  
MA-TS2542-34 อิทธิพลต่อสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีต่อความรู้และทัศนคติเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสหศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ชาติวุฒิ  วังวล  
MA-TS2542-35 ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการฟังรายการเพลง “95.5 FMX” ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร นุจรี  ดวงแก้ว  
MA-TS2542-36 การมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาภาวะมลพิษอากาศและกลิ่นเหม็นในเขตเทศบาลตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง สุนทรี  ธาราธิคุณ  
MA-TS2542-37 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติเกี่ยวกับการประกันสังคมของผู้ประกันตนระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ตวงพร  โรจนพันธุ์  
MA-TS2542-38 การบริหารธุรกิจหนังสือพิมพ์ในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ พรทวี  ยอดมงคล  
  สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน    
MA-TS2542-39 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานธุรกิจขนาดย่อม ศึกษาการบริหารงานบริหารงานบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ ศรีปริญญา  ถาวรประเสริฐ MCA  
MA-TS2542-40 การบริหารการจัดจำหน่ายหนังสือพิมพ์รายวัน สุนทรา  อิ่มอยู่  MCA  
MA-TS2542-41 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาของคณะละครวิทยุกระจายเสียงในเขตกรุงเทพมหานคร จักรีรัตน์  พงศ์พัฒนากร MCA  
MA-TS2542-42 การศึกษารายการโทรทัศน์เพื่อพัฒนาชุมชนในโครงการ โคราชพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครราชสีมา ประสิทธิ์  เฉิดจินดา MCA  
MA-TS2542-43 แนวโน้มการบริหารการสื่อสารแบรนด์สินค้าไทยในยุคการส่งเสริมการส่งออกปี พ.ศ.2542 ถึง พ.ศ.2543 ทัศไนย  สุวรรณะชฎ MCA  
MA-TS2542-44 กลยุทธ์และประสิทธิภาพการสื่อสารการตลาดขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวออสเตรเลียในประเทศไทย ศุภวงศ์  โหมวานิช MCA  

รายชื่อวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (สื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา 2541

  รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2541 แผน ก. (จำนวน 24 คน)    
ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
MA-TS2541-01 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและการใช้ประโยชน์จากข่าวสารด้านการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในเขตภาคเหนือ ลัดดา  จิตตคุตตานนท์  
MA-TS2541-02 ปัจจัยที่มีผลต่อการเสนอข่าวสารการอนุรักษ์พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงของหนังสือพิมพ์ไทยรายวัน วิภาวี  ศุขปราการ  
MA-TS2541-03 วิสัยทัศน์โทรทัศน์ไทยหลังปี  ค.ศ.2000  (พ.ศ.2543-2568) ฐิตินัน  บุญภาพ  
MA-TS2541-04 อิทธิพลของสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ที่มีต่อทัศนคติต่อสื่อโฆษณาแลพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร บุญนภา  จันทรากูลพงษ์  
MA-TS2541-05 การศึกษาวิจัยรายการ ไอทีวี ทอล์ค : กระบวนการผลิตและปัจจัยแวดล้อม ฐาดินี  เลาหพันธุ์  
MA-TS2541-06 การสำรวจพฤติกรรมการับชมและความพึงพอใจของผู้ชมในกรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการข่าวภารค่ำทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ศิริพร  วุฒิทวี  
MA-TS2541-07 การแพร่กระจายนวัตกรรมการแพทย์ทางเลือก “ชีวจิต” ในสังคมไทย:การศึกษาในแนวทัศนะแบบองค์รวม ธัญญาวรรณ  กาญจนอลงกรณ์  
MA-TS2541-08 ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการสื่อสารระหว่างบุคคลของพยาบาลกับภาพลักษณ์ของโรงพยาบาล ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลราชวิถี อุไรรัตน์  ทองคำชื่นวิวัฒน์  
MA-TS2541-09 การวิเคราะห์เนื้อหาหน้าเกษตร : ศึกษาเฉพาะกรณีหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ในช่วง 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2541 ดุษฎี  นัยวัฒนกุล  
MA-TS2541-10 การวิเคราะห์วาทกรรม การให้ความหมายสื่อสิ่งพิมพ์ลามกของ 9 สถาบันในสังคมไทย จงกลนี  โตสกุลวงศ์  
MA-TS2541-11 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(Ecotourism) กับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร สุชาดา  วรรธะมานี  
MA-TS2541-12 ทัศนคติ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ชมรายการโทรทัศน์ในเขตกรุงเทพมหานครต่อรายการด้านการเมืองที่เสนอทางสถานีโทรทัศน์ อิศราวดี  ชำนาญกิจ  
MA-TS2541-13 ปัจจัยที่มีอิทธพลต่อการตัดสินใจเลือกชมรายการพระพุทธศาสนาทางโทรทัศน์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร วุฒชัย  ผาสุขกานนท์  
MA-TS2541-14 ความเป็นจริงกับภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวสหราชอาณาจักรมีต่อภูเก็ต รุ่งทิพ  ว่องปฏิการ  
MA-TS2541-15 การวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือพิมพ์ในการให้การศึกษาด้านจริยธรรมแก่เยาวชน อัมพร  เสงี่ยมวิบูล  
MA-TS2541-16 ศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินงานกระจายเสียงระหว่างประเทศ รายการภาคภาษาไทยของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับวิทยุสราญรมณ์ (เอเชียเสรี) พิมพ์พรรณ  เงินสว่าง  
MA-TS2541-17 ความพึงพอใจและทัศนคติที่มีต่อการเปิดรับข่าวสารโครงการรณรงค์ “ไทยช่วยไทย ร่วมใจประหยัดพลังงาน”ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร รวิวรรณ  สิเนหะสาร  
MA-TS2541-18 พฤติกรรมการอ่าน การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากข่าวสารในหนังสือพิมพ์ธุรกิจของนักศึกษาระดับปริญญาโทรด้านบริหารธุรกิจ หลักสูตรผู้บริหารในเขตกรุงเทพมหานคร พัชราวดี  พลศักดิ์  
MA-TS2541-19 การศึกษานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ โกวิท  ผกามาศ  
MA-TS2541-20 ความคิดเห็นและการยอมรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce):ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในกรุงเทพมหานครและปริมลฑล สุปราณี  จริยะพร  
MA-TS2541-21 การศึกษาภาพลักษณ์ของบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ในทัศนะของนิสิตนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร รุ่งฤดี  บุญมี  
MA-TS2541-22 การวิเคราะห์แนวเรื่องและประเภทเนื้อหาของภาพยนตร์การ์ตูนที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ มัทนียา  สุวรรณวงศ์  
MA-TS2541-23 ทัศนคติ ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ของผู้ชมรายการ “ตีสิบ” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. อนุชิต  มุรธาทิพย์  
MA-TS2541-24 ภาพลักษณ์ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการบนเที่ยวบิน ชูเกียรติ  วงศเทพเตียน  

Comments are closed.