MA 2551 – 2559

Comments Off on MA 2551 – 2559
รายชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ วารสารศาสตรมหาบัณฑิต
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายชื่อวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ปีการศึกษา 2559

 รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา  ปีการศึกษา  2559  แผน ก. (จำนวน   67 คน)
ลำดับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน  จำนวน  35   คน
   
MA-TS2559-01
นโยบาย แผน และกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ของกรมป่าไม้
จรีมาศ เทพมณฑา
 
MA-TS2559-02
เครือข่ายการสื่อสารและการสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มผู้บริโภคอาหารคลีน
ชนกพรรณ  วรดิลก
รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2559-03
การสื่อสารความหมายและรสนิยมการบริโภคซูชิในสังคมไทย
ชลนรี กล่อมใจ
 
MA-TS2559-04
ตลกหญิง: การสื่อสารกับการต่อรองพื้นที่ตลกในสื่อโทรทัศน์ไทย
ชาลิดา อรัญทิมา
 
MA-TS2559-05
การจัดการการสื่อสารการตลาดและการรับรู้เนื้อหาละครเรื่อง ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะซีรี่ส์
ณัชพล เพ็งพันธุ์
อ.ดร.โมไนยพล  รณเวช
MA-TS2559-06
สื่อมวลชนกับการสร้างความชอบธรรมของคณะราษฎร : กรณีศึกษาวันชาติ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482 – พ.ศ. 2503
ณัฐกมล ไชยสุวรรณ
รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2559-07
การเปิดรับสื่อ ความรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อโครงการแยกแลกยิ้มของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ณัฐพงษ์ บุญชัย
อ.ดร.โมไนยพล  รณเวช
MA-TS2559-08
การเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตเขตกรุงเทพมหานคร ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ตรัยรัตน์ ปลื้มปิติชัยกุล
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-TS2559-09
ภาพตัวแทน “ผู้ชายในฝัน” ในละครโทรทัศน์แนวโรมานซ์
นลินทิพย์  เนตรวงศ์
รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2559-10
การรับรู้คุณค่าตราสินค้าและพฤติกรรมที่มีต่อสายการบินต้นทุนต่ำของผู้โดยสารชาวไทย:กรณีศึกษาสายการบินไทยแอร์เอเชีย
นิรัชยา เลิศเรืองฤทธ
อ.ดร.โมไนยพล  รณเวช
MA-TS2559-11
การเปิดรับสื่อกับความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อผู้ลี้ภัยในเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ปฏิญญา ขุนจันทร์
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-TS2559-12
การเปิดรับสื่อ ความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติพ.ศ. 2557 และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
เปรมมณี สินจงเจริญกิจ
 
MA-TS2559-13
การสร้างภาพตัวแทนทอมของนิตยสาร @tom actz ระหว่าง พ.ศ. 2550-2559
พรทิพย์  นิพพานนท์
ผศ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-TS2559-14
ผลของการเปิดรับชมรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ต่อความรู้ ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมทางการเมืองของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร
ไพรัช  มิ่งขวัญ
 
MA-TS2559-15
การเปิดรับภาพยนตร์ไทย: การเห็นคุณค่าตนเองในวัฒนธรรมสตรี
ภคมินทร์ เศวตพัฒนโยธิน
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-TS2559-16
การเปิดรับและความคิดเห็นต่อเนื้อหาประทุษวาจา (Hate Speech) ของผู้รับสารสื่อออนไลน์: กรณีศึกษาเฟซบุ๊กแฟนเพจ “หยุดดัดจริตประเทศไทย  
ภัทรกานต์  ภัทรธำรง
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-TS2559-17
ภาพตัวแทนผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess
ภัทรศศิร์  ช้างเจิม
อ.ดร.พรรษา  รอดอาตม์
MA-TS2559-18
การเปิดรับสื่อ ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมต่อโครงการบ้านประชารัฐ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
ภพธร วุฒิหาร
 
MA-TS2559-19
การบริหารจัดการโครงการ และความคิดเห็นที่มีต่อสื่อนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark)
เมธินาฏ  อ่องสุวรรณ
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-TS2559-20
การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของสื่อพื้นบ้าน : กรณีศึกษาประเพณีกินข้าวห่อของชาวกะเหรี่ยง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
วรัฐธยา สาระศาลิน
ผศ.ดร.นิธิดา  แสงสิงแก้ว
MA-TS2559-21
ความคาดหวังต่อประโยชน์ การเปิดรับข่าวสาร และความพึงพอใจของ Generation Y ที่มีต่อเว็บไซต์ TripAdvisor
วิรัลพัชร มานิตศรศักดิ์
รศ.วงหทัย  ตันชีวะวงศ์
MA-TS2559-22
การแพร่กระจายนวัตกรรมของศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ในการเรียนการสอนของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
วิภาณี ชีลั่น
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-TS2559-23
การบริหารรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลเพื่อการแข่งขัน
ศันสนีย์  ชัยประเสริฐ
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-TS2559-24
การบริหารการผลิตรายการเล่าข่าวเช้านี้ของสถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 และไทยพีบีเอส
ศิญาพร  มาลัยศิริรัตน์
 
MA-TS2559-25
การบริหารจัดการสถานีวิทยุศึกษา เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ศิวาวุธ วันนา
ผศ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-TS2559-26
อํานาจกับการสื่อสาร: วิเคราะห์กระบวนการออกแบบการสื่อสารในห้องเรียนผู้ต้องขังภายใต้ระเบียบวินัยและการลงโทษผ่านคุก
สราวุฒิ ศรีเพ็ชรสัย
 
MA-TS2559-27
การเปิดรับสื่อ การรับรู้ และความตั้งใจบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตในอาสาสมัครของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
สรชา  รุจิรงค์นางกูล
 
MA-TS2559-28
กลยุทธ์การสื่อสารและการบริหารประเด็นเพื่อผลักดันนโยบายระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว
สุภาพร นิภานนท์
ผศ.ดร.อัจฉรา  ปัณฑรานุวงศ์
MA-TS2559-29
กลยุทธ์การแข่งขันของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องพีพีทีวี และสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องวัน ภายใต้พันธมิตรธุรกิจไลน์ทีวี
โสภิดา  คำย่อย
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-TS2559-30
พฤติกรรมการใช้ไลน์กรุ๊ปและความพึงพอใจในความสัมพันธ์ภายในกลุ่มของวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
อภิชญา  วิศาลศิริรักษ์
อ.ดร.โมไนยพล  รณเวช
MA-TS2559-31
การใช้เว็บไซต์เฟซบุ๊กทางอินเทอร์เน็ตของพระสงฆ์  
อาทิตย์ หลวงละ
รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2559-32
การสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นบุรีรัมย์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
อิศราพร วิจิตร์
 
MA-TS2559-33
บทบาทในการสื่อสารเพื่อการพัฒนาของสื่อพื้นบ้านดิเกร์ฮูลูในจังหวัดยะลา
อ้อมดาว ลอยสุวรรณ์ 
รศ.จำเริญลักษณ์  ธนะวังน้อย
MA-TS2559-34
ผู้หญิงกับการสร้างนวนิยายชายรักชาย
อรวรรณ  วิชญวรรณกุล
อ.ดร.พรรษา  รอดอาตม์
MA-TS2559-35
การวิเคราะห์โฆษณาส่งเสริมสุขภาพทางโทรทัศน์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พ.ศ. 2546 – 2556
ฮ.ศุภวุฒิ  จันทสาโร
รศ.จำเริญลักษณ์  ธนะวังน้อย
 
สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน  จำนวน 18     คน
   
MA-TS2559-36
บทบาทหน้าที่และความเป็นผู้นำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ปรากฏในข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์รายวัน 
กฤตยา เชื่อมวราศาสตร์
ผศ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-TS2559-37
การเปรียบเทียบการบริหารงานรายการทีวีดิจิทัลผ่านยูทูบ ‘ช่องรับทราบ โปรดักชั่น’ และ ‘ช่องเฟ็ดเฟ่บอยแบนด์ 
กัญฉกาจ ตระการบุญชัย
อ.ดร.อนุชา  ทีรคานนท์
MA-TS2559-38
พฤติกรรมการเปิดรับความคาดหวังและความพึงพอใจ เพื่อการพัฒนารายการในทีวีดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร  
ชวนนท์  ศรีสุข 
รศ.ปัทมา  สุวรรณภักดี
MA-TS2559-39
การวิเคราะห์เนื้อหาการนำเสนอย่าวประชาคมอาเซียนของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด และโพสต์ทูเดย์ 
ณาตยา ฉาบนาค
ผศ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-TS2559-40
การกำหนดวาระสารการจัดตั้งประชาคมอาเซียน  ของคลื่น เอฟ เอ็ม ความถี่ 95.5 เมกะเฮิร์ตซ์ 
ธนัชพร จันทรา
 
MA-TS2559-41
การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 
ธนวัตร มัททวีวงศ์
ผศ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-TS2559-42
การเปิดรับสื่อ การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดน้ำคลองลัดมะยมของนักท่องเที่ยวไทย
เนตรดาว อยู่ยง
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-TS2559-43
การนำเสนอเนื้อหาความงามและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยบิวตี้บล็อกเกอร์ (Beauty Blogger)
ฤติมา ดิลกตระกูลชัย
รศ.กัลยกร วรกุลลัฏฐานีย์
MA-TS2559-44
จริยธรรมและการใช้เฟซบุ๊กรายงานข่าวเกี่ยวกับผู้ต้องหา  
บัวหอม  สายชาติ
รศ.ปัทมา  สุวรรณภักดี
MA-TS2559-45
การสื่อสารภาพตัวแทนของผู้หญิงชนบทในเพลงลูกทุ่งที่ขับร้องโดย ตั๊กแตน ชลดา  
พันธกานต์ ทานนท์
รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2559-46
การเปิดรับสื่อ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้งานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่ “พร้อมเพย์ – 
พิชามญชุ์ ธีระพันธ์
อ.ดร.โมไนยพล  รณเวช
MA-TS2559-47
การวิเคราะห์ตระกูลภาพยนตร์ไทยที่นำเสนอสภาวะความแปลกแยกในสังคม(พ.ศ.2550-2559)
เมธญา ล้อมวงศ์
รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2559-48
การบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์ผลิตเอง 
วรางคณา ยินดีฉัตร
ผศ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-TS2559-49
การวิเคราะห์การนำเสนอข่าวเชิงคลิกเบทของเว็บไซต์ 
วิริยาภรณ์ ทองสุข
ผศ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-TS2559-50
พฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ”
วรรณศิริ ศิริวรรณ
รศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-TS2559-51
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารธุรกิจสำนักพิมพ์ในประเทศไทย
สลิลพัชร์ ผดุงเอกธนากานต์ 
ผศ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
 
MA-TS2559-52
การเปิดรับ ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ชมรายการต่อดิจิทัลทีวี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
เหมือนตะวัน สุทธิวิริวรรณ 
รศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช 
 
MA-TS2559-53
การเปิดรับและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อนิตยสารหัวนอกสำหรับผู้ชาย Media exposure and factors affecting foreign-licensed men’s magazine buying decision 
อานนท์ โมรัษเฐียร 
รศ.กิติมา  สุรสนธิ 
 
สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร  จำนวน  14    คน
   
MA-TS2559-54
ทัศนคติ ความพึงพอใจ และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคต่อการทางการตลาดดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันไลน์แอท
เขมิกา กอเซ็ม
ผศ.ดร.วิกานดา  พรสกุลวานิช
MA-TS2559-55
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้และทัศนคติของผู้ใช้บริการ ธนาคารบนอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร  
จักรกฤษณ์ จันจำปา
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-TS2559-56
การเปิดรับข่าวสาร ความคาดหวัง พฤติกรรมการบริโภค และความพึงพอใจต่อชาจีนในร้านน้ำชา  
ธีระพล กลีบอินทร์
รศ.ปัทมา  สุวรรณภักดี
MA-TS2559-57
ตัวชี้วัดความมีชื่อเสียงขององค์กรธุรกิจธนาคารพาณิชย์ของไทย 
ปรวรรณ ปานปั้น
ผศ.ดร.อัจฉรา  ปัณฑรานุวงศ์
MA-TS2559-58
การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อโครงการรถไฟฟ้ารางเบา ระยะที่ 1 เพื่อรองรับการพัฒนาขอนแก่นเป็นเมืองอัจฉริยะ
พชร โนนทิง
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-TS2559-59
ประสิทธิผลของโครงการรณรงค์ Thailand Campaign ชุด “อย่าให้ใครว่าไทย” ปีที่ 1 
พรรณนิภา หวังประเสริฐ
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-TS2559-60
ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวจีนภายใต้นโยบายท่องเที่ยว 4.0  
พาฝัน  วงศ์สามศร
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-TS2559-61
การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจการจัดงานศพครบวงจร 
พิมพ์พนิตา ถิ่นธานี
อ.ดร.โมไนยพล  รณเวช
MA-TS2559-62
การเปิดรับสื่อและข่าวสาร ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และแนวโน้มต่อการเปิดรับสารภายในองค์กรของพนักงานกลุ่มบริษัทจันวาณิชย์  
ภัทราภรณ์ แต้มสุวรรณ
รศ.วงหทัย ตันชีวะวงศ์
MA-TS2559-63
การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมการมีส่วนร่วมที่มีต่อการวางผังเมืองรวมของประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก : ศึกษาเฉพาะพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
ภัทรวดี ใจผ่อง
รศ.วงหทัย ตันชีวะวงศ์
MA-TS2559-64
พฤติกรรมการเปิดรับ ลักษณะด้านการยอมรับนวัตกรรม และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจยอมรับโฆษณาสินค้าบนเว็บไซต์ 
สุนทรีย์พร เทพพิทักษ์
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-TS2559-65
การสื่อสารความรู้เรื่องการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ 
สุภาพร หมั่นหาทรัพย์
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-TS2559-66
การเปิดรับ การรับรู้ ทัศนคติ การมีส่วนร่วมและนำทรัพย์สินทางปัญญา ไปใช้ประโยชน์ในประชาชนของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
หทัยกาญจน์ พันธ์ศรีนิรมล
รศ.ปัทมา  สุวรรณภักดี
MA-TS2559-67
แนวทางการพัฒนาเอกสารข่าวทหารบก เพื่อการเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร  
อนุสรา ขันนารัตน์
รศ.กัลยกร  วรกุลลัฏฐานีย์
       

รายชื่อวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ปีการศึกษา 2558

 
รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา  ปีการศึกษา  2558  แผน ก. (จำนวน   49 คน)
   
ลำดับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน  จำนวน  28   คน
   
MA-TS2558-01
พัฒนาการกลยุทธ์การตลาด และการสื่อสารการตลาดตามกรอบแนวคิดการตลาด 3.0  ของ บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 
กานต์พัชธธ์ เล็กศรีสกุล
อ.ดร.นันทพร  วงษ์เชษฐา
MA-TS2558-02
แฮชแท็กรณรงค์ : ความคาดหวัง การเปิดรับ และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้
จิรัฏฐ์  พรหมดิเรก
อาจารย์ ดร.โมไนยพล  รณเวช
MA-TS2558-03
ความต้องการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากหนังสือนวนิยายไทย ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ชุติมณฑน์ นันทารียะวัฒน์
รศ.วงหทัย  ตันชีวะวงศ์
MA-TS2558-04
สัมฤทธิผล การประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโครงการ “12 เมืองต้องห้ามพลาด”ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ฐิติพร  คณาวงษ์
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-TS2558-05
ความต้องการ การใช้ และความพึงพอใจ  ที่มีต่อเว็บไซต์สภากาชาดไทยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ณัฐณิชานันท์ ประสมศรี
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-TS2558-06
การสื่อสารกับการประกอบสร้างอัตลักษณ์กลุ่มวัฒนธรรมย่อยของนักเต้น Cover Dance
ดิฐพงศ์  ประเสริฐไพฑูรย์
รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2558-07
บทบาทการสื่อสารคำคมคัตโตะและบ่นบ่นผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก  
ปรียานุช สองศร
อาจารย์ ดร.พรรษา  รอดอาตย์
MA-TS2558-08
การบริหารสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อการสื่อสารพุทธปรัชญาของพุทธทาสภิกขุ ของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) และทัศนคติของนิสิตนักศึกษาภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : ที่มีต่อคำสอนของพุทธทาสภิกขุ
ธนากานต์ สงแจ้ง
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-TS2558-09
ชนชั้นกลางกับการสื่อสารรสนิยมในการบริโภคส้มตำ
พจมาลย์ พุดมี
รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2558-10
ความต้องการและการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพของผู้ต้องขังทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
พงษ์พัฒน์ เนือกขุนทด
ผศ.ดร.อัจฉรา  ปัณฑรานุวงศ์
MA-TS2558-11
รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร และทัศนคติที่มีต่อรถยนต์ฮอนด้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พงศ์อิศเรศ ไทยสะเทือน
อ.ดร.โมไนยพล  รณเวช
MA-TS2558-12
โฆษกของหน่วยงานความมั่นคงทางทหาร : บทบาทหน้าที่  กระบวนการทำงาน และความน่าเชื่อถือในทัศนะ ของผู้สื่อข่าวและประชาชน
พรชนก  อ่ำพันธุ์
อาจารย์ ดร.โมไนยพล  รณเวช
MA-TS2558-13
ละครรีเมกกับการถ่ายโยงเนื้อหาในละครโทรทัศน์ไทย
พลอยพรรณ  มาคะผล
รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2558-14
เครือข่าย ขั้นตอนการรณรงค์และกลยุทธ์การสื่อสารของโครงการสวนผักคนเมือง
ภูริดา เชวงศักดิ์สงคราม
รศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์
MA-TS2558-15
ทัศนคติและกระบวนการตอบสนองของเยาวชนต่อรูปแบบการจูงใจในโฆษณารณรงค์เพื่อควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
รวิษฎา  สังขะวรเมธา
รศ.กัลยกร  วรกุลลัฏฐานีย์
MA-TS2558-16
มายาคติในบทเพลงของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
รุจฬ์สวัตต์ ครองภูมินทร์
ผศ.ดร.อัจฉรา  ปัณฑรานุวงศ์
MA-TS2558-17
ภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์(SiPH) ในการรับรู้ของผู้ใช้บริการ 
วัชรากร สุวรรณ์
อาจารย์ ดร.โมไนยพล  รณเวช
MA-TS2558-18
บทบาทของเฟซบุ๊ก “สมบัติบุญงามอนงค์” กับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ เพื่อต่อต้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ  
วีราภรณ์  ประสพรัตนสุข
ผศ.ดร.อัจฉรา  ปัณฑรานุวงศ์
MA-TS2558-19
การรับรู้ส่วนประสมการตลาดบริการผ่านการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการของสายการบินราคาประหยัด
วุฒิกร วีระวัชรกุล
รศ.กัลยกร  วรกุลลัฏฐานีย์
MA-TS2558-20
ทัศนคติ พฤติกรรม และการรู้เท่าทันการใช้แอปพลิเคชันไลน์ของกลุ่มวัยเบบี้บูมเมอร์
ศตพล  เกิดอยู่
ผศ.ดร.วิกานดา  พรสกุลวานิช
MA-TS2558-21
การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้นำเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) 
ศรันถ์ ยี่หลั่นสุวรรณ
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-TS2558-22
ความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลของวิทยุชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 
ศริยา  ถิระพัฒน์
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-TS2558-23
พฤติกรรมการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นในเขตกรุงเทพมหานคร 
ศิริพร  แซ่ลิ้ม
อาจารย์ ดร.พีรยุทธ  โอรพันธ์
MA-TS2558-24
ผลของการสื่อสารเพื่อแก้ไขภาวะวิกฤติการระบาดของโรคเมอร์ส (MERS) ต่อความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
สิริลักษณ์ วัชรจิตต์
ผศ.ดร.อัจฉรา  ปัณฑรานุวงศ์
MA-TS2558-25
การถ่ายทอดวัฒนธรรมตะวันตกผ่านทางสถานีวิทยุเพลงสากล กรณีศึกษา MET 107 FM 
สิริสกุล  มยุรีสวรรค์
อาจารย์ ดร.พีรยุทธ์  โอรพันธ์
MA-TS2558-26
กลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่ปะทะกับกระแสโลกาภิวัตน์ผ่านพื้นที่ของกาแฟ 
สุทธาภรณ์  ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
อาจารย์ ดร.พรรษา  รอดอาตม์
MA-TS2558-27
รักโรแมนติกในภาพยนตร์ผีไทย
หฤทัยรัตน์ ศรีจันทร์ขำ
รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2558-28
ปัจจัยที่มีผลต่อจิตสำนึกสาธารณะในการบริจาคโลหิต 
อัญชลี โพธิ์ชัยเลิศ
ผศ.ดร.อัจฉรา  ปัณฑรานุวงศ์
 
สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน  จำนวน 11     คน
   
MA-TS2558-29
การกำหนดวาระประเด็นดาราผู้มีชื่อเสียงผ่านข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ 
กฤษณะ แสงจันทร์
ผศ.ดร.นิธิดา  แสงสิงแก้ว
MA-TS2558-30
รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้สูงวัยใน กลุ่มเจเนอเรชั่นซี
กันต์กนิษฐ์ อุทัย
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-TS2558-31
รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการใช้ “MyMo Application” ของธนาคารออมสิน ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย  
ณัฏฐยา จำเนียร
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-TS2558-32
กระบวนการสร้างความเป็นจริงของตัวละครวัยรุ่นในละครโทรทัศน์ กรณีศึกษา ซีรีส์ละครโทรทัศน์เรื่องฮอร์โมน วัยว้าวุ่น
ทิตย์อาภา คงคาสุริยฉาย
รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2558-33
การบริหารสื่อออนไลน์สำหรับแอปพลิเคชั่นเกมโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย กรณีศึกษา : บริษัท คิงซอฟท์
ธีรวีร์ อำพันศิริ  
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-TS2558-34
การเปิดรับ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้า ทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร 
นันทวรรณ ควรขจร
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-TS2558-35
ความคิดเห็น ความต้องการของผู้บริหารที่มีต่อการจ้างงาน และการเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมของนักศึกษาต่อการเข้าทำงานในอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล 
นิชคุณ  ตุวพลางกูร
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-TS2558-36
ประสิทธิผลของรายการชิงช้าสวรรค์ลูกทุ่งโอทอป 
 วัชรพงษ์  เปินสูงเนิน
อ.ดร.โมไนยพล  รณเวช
MA-TS2558-37
ความสัมพันธ์ของการเปิดรับละครโทรทัศน์ไทยกับค่านิยมทางวัฒนธรรมและรูปแบบการดำเนินชีวิตของประชาชนลาวในนครหลวงเวียงจันทน์
วราวุธ ถนอมจิตร์ 
ผศ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-TS2558-38
การรับรู้และพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น หลังชมละครโทรทัศน์  ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภท เฟสบุ๊ค
สิริณัฏฐ์ สดประเสริฐ
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-TS2558-39
พฤติกรรมการสื่อสารของผู้ใช้เฟซบุ๊กประจำ 
อัครวัฒน์ เอนกศิริวัฒนกุล
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
 
สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร  จำนวน  11    คน
   
MA-TS2558-40
อิทธิพลของ Beauty Influencers ที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางของผู้บริโภคกลุ่มวัยทำงานตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร
กัญญารินทร์ วัฒนเรืองนันท์
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-TS2558-41
แรงจูงใจ การเปิดรับ ความพึงพอใจ และความตั้งใจซื้อเครื่องสำอางบำรุงผิวแบรนด์ท้องถิ่นจากการติดตามข่าวสารผ่านเฟซบุ๊คแฟนเพจของผู้บริโภค 
บุณยาพร ศรีงิ้วราย
ผศ.ดร.วิกานดา  พรสกุลวานิช
MA-TS2558-42
อิทธิพลของปัจจัยทางการสื่อสารและความเพลิดเพลินในการทำงานต่อความผูกพันของพนักงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
ผกาวัลย์ อินทรวิชัย
ผศ.ดร.วิกานดา  พรสกุลวานิช
MA-TS2558-43
การเปิดรับข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ ความรู้ และทัศนคติ ของประชาชนภาคตะวันออกที่มีต่อโครงการสีสันตะวันออก
พิศวัสน์ เจริญถัมภ์
ผศ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-TS2558-44
ความคาดหวังและความพึงพอใจในกระบวนการจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์ ของบุคลากรในสถานพยาบาลต่อผู้แทนขายเวชภัณฑ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ภัศรา อุทธา
รศ.วงหทัย ตันชีวะวงศ์
MA-TS2558-45
การปรับตัวของนิตยสารในทศวรรษที่ 2010 – 2020 THE ADAPTATION OF MAGAZINE IN 
รณพัชร์ เลิศเดชะ
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-TS2558-46
การเปิดรับ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมในการแบ่งปันข้อมูลทางเฟซบุ๊กของเจเนอเรชั่นวายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ 
สาวิตรี  พรหมสิทธิ์
รศ.วงหทัย ตันชีวะวงศ์
MA-TS2558-47
การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ พฤติกรรมการใช้บริการและความภักดี ของผู้บริโภคที่มีต่อสถานีบริการน้ำมัน พีทีที ไลฟ์ สเตชั่น 
สุจิตรา ลิอินทร์
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-TS2558-48
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและปัจจัยทางการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ มีความสัมพันธ์ต่อทัศคติ การมีส่วนร่วมบนสื่อออนไลน์ และแนวโน้มในการใช้บริการพื้นที่ทางการตลาดด้วยตู้คอนเทนเนอร์ 
สวรินทร์ เนื่องคำมา
ผศ.ดร.วิกานดา  พรสกุลวานิช
MA-TS2558-49
การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อการประกันบำนาญเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยของกลุ่มวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร
อมราพร แสนยศ 
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-TS2558-50
อิทธิพลของสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค กรณีศึกษาธุรกิจเบเกอรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร
อุไรรัตน์ มากไมตรี
อ.ดร.พีรยุทธ  โอรพันธ์

รายชื่อวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ปีการศึกษา 2557

 
รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา  ปีการศึกษา  2557  แผน ก. (จำนวน   55   คน)
   
ลำดับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน  จำนวน  24   คน
   
MA-TS2557-01
การบริหารงานเพื่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการธุรกิจเคเบิลทีวีท้องถิ่นในยุคดิจิทัล ศึกษาเฉพาะจังหวัดชลบุรี
กมลทิพย์  หิรัญประเสริฐสุข
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-TS2557-02
การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ พฤติกรรม และแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการสะสมแสตมป์รักเมืองไทยของเซเว่นอีเลฟเว่น
จุฑาภรณ์  กาฬวัจนะ
อ.ดร.โมไนยพล  รณเวช
MA-TS2557-03
การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติและปัจจัยที่มีต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า ประเภท TV HOME SHOPPING ของประชาชนในเขตกรุงเทเพมหานคร
ชุติรัตน์  เด่นประเสริฐ
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-TS2557-04
ผลกระทบของการทำข่าวแบบพึ่งพิงของนักข่าวหนังสือพิมพ์รายวัน กรณีศึกษา : ข่าวการเมือง
ณัฐฌา  ธรรมรัตนากร
ผศ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-TS2557-05
การเปิดรับ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในรายการวิทยุกระจายเสียงที่ช่วยพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษของกลุ่มคนวัยทำงานตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานคร
เนติยากร  รบกล้า
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-TS2557-06
ความคิดเห็นต่อการสื่อสารและพฤติกรรมการใช้สื่ออินสตาแกรม เพื่อการช่วยเหลือสังคมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ปัญชนิตย์ อยู่ขวัญ
รศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์
MA-TS2557-07
การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านคลองหัวช้าง  จังหวัดสระบุรี
ปิริญา  โลศิริ
ผศ.ดร.อัจฉรา  ปัณฑรานุวงศ์
MA-TS2557-08
การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนกับการปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารกับบุคคลรอบข้างของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
พิจิตรา  จิตจำนงค์
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-TS2557-09
นโยบายและการบริหารเว็บไซต์เมเนเจอร์ออนไลน์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ภัทรวรรณ  ขำมา
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-TS2557-10
ประสิทธิผลด้านการรับรู้และความเข้าใจข้อมูลข่าวสารของคนหูหนวกจากรายการโทรทัศน์ผ่านล่ามภาษามือ
มณีรัตน์  ศิริปัญจนะ
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-TS2557-11
การสื่อสารรสนิยมการบริโภคเบียร์ในสังคมไทย : กรณีศึกษา การบริโภคเบียร์ของชนชั้นกลางย่านถนนพระอาทิตย์
มัฏฐกาญจน์  บุญเรือง
รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2557-12
สิทธิเสรีภาพในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนไทยในสื่อใหม่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ยุทธนา  ศรีงาม
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-TS2557-13
ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ตามหลักการสื่อสาธารณะ
วาสนา  ไซประเสริฐ
อ.ดร.พีรยุทธ  โอรพันธ์
MA-TS2557-14
การสื่อสารเพื่อการธำรงอัตลักษณ์ของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
วรรณวดี  จันทร์วังโป่ง
อ.ดร.โมไนยพล  รณเวช
MA-TS2557-15
การวิเคราะห์ข่าวอุทกภัย พ.ศ. 2554 กรณีศึกษา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์มติชน
ศศิวิมล  ปัญจมาพิรมย์
ผศ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-TS2557-16
นวัตกรรมการสื่อสารแนวคิดค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ศุภกิจ  แดงขาว
ผศ.ดร.อัจฉรา  ปัณฑรานุวงศ์
MA-TS2557-17
ประสิทธิผลสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด    ศรีสะเกษ
สุชีวรรณ  พงศานิตย์
อ.ดร.โมไนยพล  รณเวช
MA-TS2557-18
อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการเสนอข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์รายวันไทย
สุพัด  ทีปะลา
ผศ.ดร.นิธิดา  แสงสิงแก้ว
MA-TS2557-19
การรับรู้และการยอมรับเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ของประชาชนในพื้นที่สำรวจความเหมาะสมเบื้องต้น
สุรินทร์  หล่อฤๅทัย
รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธิ์
MA-TS2557-20
แนวทางการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงดิจิทัลเพื่อพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
สมชาย  ชวลิตเนตร
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-TS2557-21
การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจ และการนำไปใช้ประโยชน์ของคนหูหนวกที่มีต่อรายการข่าวกีฬาทางโทรทัศน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
อัครเดช  อิงวาระ
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-TS2557-22
การสื่อสารความหมายของอาหารไทยประยุกต์ร้านอาหารระดับกลางในกรุงเทพมหานคร
อธิศรากรณ์  สหเสวิตานันท์
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-TS2557-23
สภาพการณ์และความเป็นไปได้ของการจัดตั้งสำนักข่าวอาเซียนในมุมมองของนักการสื่อสารไทย
อนงค์ลักษณ์  สมแพง
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-TS2557-24
การบริโภคสัญญะกระเป๋าแบรนด์เนมของชนชั้นสูง
อมรพรรณ  สุนาพันธ์
ผศ.ดร.นิธิดา  แสงสิงแก้ว
 
สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน  จำนวน 15     คน
   
MA-TS2557-25
การบริหารงานการผลิตรายการโทรทัศน์ พฤติกรรมการรับชม การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจของช่องรายการเพลง กรณีศึกษา เวรี่ทีวี (Very TV)
กนกพล สุธีธร
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-TS2557-26
กระบวนการบริหารธุรกิจสำนักพิมพ์ขนาดเล็ก
กมลกานต์ โกศลกาญจน์
 
MA-TS2557-27
การกำหนดนโยบายการบริหารการผลิตข่าวของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ช่องข่าวสารและสาระ
กัญญนันทน์ อัครนิธิพลชัย
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-TS2557-28
การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมของผู้เปิดรับเว็บไซต์ช็อปปิ้งออนไลน์ www.weloveshopping.com
จุฑามาศ ภัทโรวาสน์
อ.ดร.โมไนยพล  รณเวช
MA-TS2557-29
ภาพลักษณ์ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์บน Facebook
ดวงกมล  แสงจันทร์
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-TS2557-30
การบริโภคเชิงสัญญะและการสร้างความโดดเด่นทางสังคมของผู้ใช้โทรศัพท์ มือถือโทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟน
ธนัชพร  เทพเทวี
รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2557-31
การสร้างหนังผีในตระกูลหนังผีไทย
ปรัญชา ทองชุม
รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2557-32
การรับรู้เท่าทันสื่อเว็บไซต์เฟชบ็กของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน จังหวัดพิจิตร
พัทธ์หทัย เกตุทิพย์
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-TS2557-33
การเปิดรับชม การรับรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อโฆษณาส่งเสริมสังคมในภาพยนตร์โฆษณาทรูมูฟ เอช เรื่อง การให้ คือ การสื่อสารที่ดีที่สุดทาง เฟซบุ๊ก (Facebook)
พิรุณรัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-TS2557-34
การรับรู้และทัศนคติของประชาชนต่อรายการประเภทรับเรื่องร้องเรียนที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
พุทธิมาศ  ยมนา
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-TS2557-35
การศึกษารูปแบบการบริโภคสื่อประเภทแอปพลิเคชั่นของกลุ่มผู้รับสารชายรักชาย : กรณีศึกษาแอปพลิเคชัน “Grindr”
ภัทรเวช ฟุ้งเฟื่อง
รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2557-36
การบริหารจัดการสถานีวิทยุชุมชนสบาย FM 88.25 MHz วิทยุเพื่อการเรียนรู้ สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวจังหวัดชลบุรี
วิชดา นฤวรพัฒน์
รศ.กัลยกร  วรกุลลัฏฐานีย์
MA-TS2557-37
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดขึ้นของ “ทีวีชุมชน” ในระบบดิจิตอลทีวี
สุภนันท์ ฤทธิ์มนตรี
ผศ.ดร.นิธิดา  แสงสิงแก้ว
MA-TS2557-38
การสื่อสารภายในองค์กรของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ในภูมิภาคอาเซียน
อดิเทพ เกตุชาติ
รศ.กัลยกร  วรกุลลัฏฐานีย์
MA-TS2557-39
ความคาดหวัง การเปิดรับ และความพึงพอใจของผู้ชมต่อรายการวันใหม่ไทยพีบีเอส สถานีโทรทัศนืไทยพีบีเอส
อรสินี อมรโมฬี
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
 
สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร  จำนวน  16    คน
   
MA-TS2557-40
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานของบุคลากรสายข่าวโทรทัศน์ในประเทศไทย
โกมล   ทรัพย์กุญชร
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-TS2557-41
ค่านิยมในการทำงาน ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสื่อสารในองค์กรของบุคลากร แต่ละเจนเนอเรชั่น ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
จิรัฐญา  แสงหิรัญ
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-TS2557-42
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ การรับรู้ และแนวโน้มพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องประชาคมอาเซียนของครูประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
ณัฏฐ์ชยา  ลีลา
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-TS2557-43
การสื่อสารและความคิดเห็นของผู้ใช้ Facebook ที่เป็นวัยรุ่น ที่มีต่อการใช้คำศัพท์สแลงผ่าน Facebook
ชิดารัณย์  เกตุสิงห์สร้อย
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-TS2557-44
ความรู้ ทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการรณรงค์คัดค้าน EHIA การสร้างเขื่อนแม่วงก์
นันทพร  ชุมพงษ์ศักดิ์
อ.ดร.โมไนยพล  รณเวช
MA-TS2557-45
การเปิดรับข่าวสารและทัศนคติที่มีต่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ทิพวรรณ  เมืองเสน
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-TS2557-46
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติต่อการสื่อสารและการรับรู้ภาพลักษณ์ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
ภาริสรา  ศิวาพานิช
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-TS2557-47
การรับรู้ของเพศชาย Generation Y ที่มีต่อข้อเสนอภาพลักษณ์ความเหนือระดับ ของบัตรเครดิตผ่านทางการโฆษณา
มานิตา  แก้วสมนึก
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-TS2557-48
การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร
รัชนิกานต์  พลอยโต
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-TS2557-49
การเปิดรับและทัศนคติที่มีต่อการโฆษณาที่ใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นพรีเซ็นเตอร์ เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เอไอเอสและทรูมูฟ  ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ศรีวิมล  อังศุสิงห์
อ.ดร.โมไนยพล  รณเวช
MA-TS2557-50
อัตลักษณ์ขององค์กรจากการรับรู้ของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย
ศุภมาศ  ปลื้มกุศล
ผศ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-TS2557-51
รูปแบบการดำเนินชีวิต ทัศนคติ และการเปิดรับชมโทรทัศน์ทางอินเตอร์เน็ต ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
ศุภสิริ  สุขมนต์
อ.ดร.โมไนยพล  รณเวช
MA-TS2557-52
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าเครื่องดื่ม Functional Drink ในกลุ่มบำรุงผิว ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สรัญญา  เทพคุ้มกัน
ผศ.ดร.อัจฉรา  ปัณฑรานุวงศ์
MA-TS2557-53
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของพนักงานบริษัทเอกชนกลุ่มธุรกิจการเงินในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
สาริณี  เรืองคงเกียรติ
รศ.วงหทัย  ตันชีวะวงศ์
MA-TS2557-54
รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับและทัศนคติของคุณแม่ที่มีต่อแฟนเพจคลับมังกรตุลย์ 55 และคลับแม่งูเอ๋ย ลูกงูน้อยมีนา 56
สุชาดา  เทพหินลัพ
อ.ดร.โมไนยพล  รณเวช
MA-TS2557-55
การบริหารจัดการกลยุทธ์สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของผู้ผลิตนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทยในโอกาสครบรอบ 125 ปี
หทัยภัทร นวปราโมทย์
ผศ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว

รายชื่อวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ปีการศึกษา 2556

 
รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา  ปีการศึกษา  2556  แผน ก. (จำนวน 58 คน)
   
ลำดับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 
สาขาสื่อสารมวลชน จำนวน 38  คน
   
MA-TS2556-01
การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา ชุมชนบ้านหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
กมลวรรณ สุวรรณพะโยม
รศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์
MA-TS2556-02
การเรียนรู้และทัศนคติการแก้ไขปัญหาสังคมไทยจากละครโทรทัศน์ชุด “น้องใหม่ ร้ายบริสุทธิ์” ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
กฤษณา การะเกต
รศ.กิติมา สุรสนธิ
MA-TS2556-03
ทัศนคติทางการเมืองที่มีผลต่อการเปิดรับข่าวสารทางการเมืองในเว็บไซต์เอเอสทีวีผู้จัดการ
กรองกาญน์ ชัยยะปะปัง
ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
MA-TS2556-04
การสื่อสารเพื่อการก่อตัวและการดำรงอยู่ของเครือข่ายแฟนนักประพันธ์ของ “ชาติ กอบจิตติ”
จักรกริช จิรวิวัฒน์เสรี
รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน
MA-TS2556-05
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาวิชาชีพสื่อสารมวลชน ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จารุณี สุขสม
รศ.อรนุช เลิศจรรยารักษ์
MA-TS2556-06
พฤติกรรมการเปิดรับ ความคาดหวังประโยชน์ และความพึงพอใจที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิกของไทยรัฐออนไลน์
จิตราพรรณ รัตนวงษ์
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-TS2556-07
บทบาทของสื่อการ์ตูนธรรมะเรื่อง “ประวัติพระพุทธเจ้า” (The Life of Buddha) ในฐานะสื่อเสริม กับการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาของเยาวชนไทย กรณีศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี
จุฑามาศ พงศ์สิฏานนท์
รศ.พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
MA-TS2556-08
พฤติกรรมการเปิดรับ แรงจูงใจ ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทย ของกลุ่มผู้อ่านในเขตกรุงเทพมหานคร
ชฎาภรณ์ สวนแสน
รศ.อรนุช เลิศจรรยารักษ์
MA-TS2556-09
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณัฎฐา จารุทัศน์โรจน์
รศ.ดร.พรทิพย์ พิมลสินธุ์
MA-TS2556-10
การสื่อสารกับรสนิยมการเสพความเป็นโลกและความเป็นท้องถิ่นผ่านวัฒนธรรมการบริโภคกาแฟ
ณัฐกานต์ หวานแก้ว
รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน
MA-TS2556-11
การพัฒนาการบริหารการผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของรายการสโมสรสุขภาพ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี
ธมน ทิพยสินธุ์
รศ.อรนุช เลิศจรรยารักษ์
MA-TS2556-12
การสื่อสารกับการผลิตซ้ำเพื่อสืบทอดอุดมการณ์ผ่าน “หนังสือฮาวทู”
ธิดารัตน์ มูลลา
รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน
MA-TS2556-13
การศึกษาสัมพันธบทผ่านสื่อภาพยนตร์เรื่อง The Letter และ จดหมายรัก
นภัสสรณ์ รังสิพล
อ.ดร.พีรยุทธ โอรพันธ์
MA-TS2556-14
การสื่อสารกับการสร้างร่างอารยะ : กรณีศึกษาการบริโภครองเท้าฟุตบอล
นับนิรันดร์ อวะภาค
รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน
MA-TS2556-15
หนังสือพิมพ์ไทยรายวันประชานิยมกับการนำเสนอข่าวสารด้านเกษตรอินทรีย์
เบ็ญจวรรณ ศรีเพ็ชร
รศ.พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
MA-TS2556-16
การพัฒนาองค์กรสื่อมวลชนกับการหลอมรวมสื่อ กรณีศึกษา หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ประถมาภรณ์ เครืองาม
รศ.อรนุช เลิศจรรยารักษ์
MA-TS2556-17
การเปิดรับ ความคิดเห็น และการมีส่วนร่วม ของประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี ต่อการสื่อสารในกรณีอุทกภัยปี 2554
ประภาวสี ดีรักษา
รศ.กิติมา สุรสนธิ
MA-TS2556-18
การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และการแสดงออกทางสังคมของกลุ่มหญิงรักหญิง
ปารณีย์ จงรักษ์
อ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์
MA-TS2556-19
การเปิดรับข่าวสารในเว็บไซต์หาคู่ ทัศนคติและความตั้งใจสมรสกับชาวต่างชาติของหญิงไทย
ปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา
รศ.อรนุช เลิศจรรยารักษ์
MA-TS2556-20
ความต้องการ ความคาดหวัง การเปิดรับ และความพึงพอใจ จากสื่อมวลชนของเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการการได้ยิน
ปิยะฉัตร วงศ์ยอด
รศ.กิติมา สุรสนธิ
MA-TS2556-21
การสื่อสารกับการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของวัยรุ่นผ่านแอพพลิเคชั่นแต่งรูป
พัชนี แสนไชย
รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน
MA-TS2556-22
การเปิดรับ ทัศนคติ และพฤติกรรมการมีส่วนร่วม เพื่อคัดค้าน EHIA โครงการเขื่อนแม่วงก์ ผ่านสื่อ Facebook
พศนันท์ แก้วหนู
รศ.กิติมา สุรสนธิ
MA-TS2556-23
การเรียนเปียโน : พื้นที่แห่งการสื่อสารเพื่อการสั่งสมและขยายทุนของชนชั้นกลางไทย
เพชรดา วุฒิพาณิชย์กุล
รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน
MA-TS2556-24
การสื่อสารการตลาดและนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยของนิตยสารโว้กไทยแลนด์
แพรลูกไม้ บุญ-หลง
รศ.กัลยกร วรกุลลัฏฐานีย์
MA-TS2556-25
กระบวนการตรวจสอบพิจารณาตนเอง (Self-censorship) เกี่ยวกับความรุนแรง ของผู้ผลิตละครโทรทัศน์ไทย
ภาณุรัตน์ มาจันทร์
ผศ.ดร.จิตระพี ทรัพย์แสนดี
MA-TS2556-26
การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนไทยในนครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา
ภาวิณี ตันติสุข
อ.ดร.พีรยุทธ โอรพันธ์
MA-TS2556-27
การประเมินผลการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติต่อนิสิตนักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ภูริ์พิศิษฐ์ กันทรากรกิติ
อ.ดร.โมไนยพล รณเวช
MA-TS2556-28
การใช้ภาษาไทยในการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ค (Facebook) ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
มัลลิกา ศรีหารักษา
รศ.กิติมา สุรสนธิ
MA-TS2556-29
กระบวนการสร้างความเป็นจริงทางสังคมของ “แม่ค้า” ในละครโทรทัศน์
วริษฐา อุเทศนันท์
รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน
MA-TS2556-30
การสื่อสารการเพื่อสืบทอดวัฒนธรรม “ขนมจีนประโดก” จังหวัดนครราชสีมา
วิยะดา ธงภักดิ์
ผศ.ดร.พจนา ธูปแก้ว
MA-TS2556-31
การเปิดรับ การรับรู้ และทัศนคติที่มีต่อภาพยนตร์ จากข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏในทวิเตอร์
สายทิพย์ วชิรพงศ์
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-TS2556-32
‘ชาวไทยภูเขา’ บนแผ่นฟิล์ม: ภาพตัวแทนความเป็นชาติพันธุ์ในสื่อภาพยนตร์ไทย
สิริมาภรณ์ คุ้มทุกข์
รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน
MA-TS2556-33
การสื่อสารประเด็นความขัดแย้งในสังคมออนไลน์ กรณีศึกษาเพจดราม่าแอดดิค
เสาวลักษณ์ ประวาระณะ
รศ.กิติมา สุรสนธิ
MA-TS2556-34
ความคาดหวังและประสบการณ์ของผู้บริโภคต่อกระบวนการการจัดการเรื่องร้องเรียนของกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช.
เหมือนฝัน คงสมแสวง
รศ.กิติมา สุรสนธิ
MA-TS2556-35
ความต้องการข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นต่อแนวทางการให้ข้อมูลข่าวสารด้านพยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณี “มหาอุทกภัย 2554”
อนุพงศ์ วงศ์จงใจหาญ
รศ.กิติมา สุรสนธิ
MA-TS2556-36
การถ่ายภาพพิธีกรรมในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านชีวิตของกลุ่มชนชั้นกลาง : ศึกษากรณีการถ่ายภาพงานแต่งงาน
อัจฉริยา ทองไทย
รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน
MA-TS2556-37
ความคาดหวัง พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจจากการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ ของเยาวชนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
อาซูวัน อาเยะ
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-TS2556-38
การสื่อสารภายในครอบครัวและการกล่อมเกลาทางการเมืองที่ส่งผลต่อทัศนคติทางการเมืองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร
อรวิภา พึ่งเงิน
รศ.พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
 
สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน  จำนวน  7   คน
   
MA-TS2556-39
การเปิดรับชม ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ชมรายการสอนภาษาอังกฤษประเภทสาระบันเทิง
โชติรส อินทรสูต
รศ.กิติมา สุรสนธิ
MA-TS2556-40
พฤติกรรมการเปิดรับและทัศนคติที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร
ตุลาการ ขวัญยืน
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-TS2556-41
การสร้างความเป็นจริงทางสังคมของตัวละคร “สาวโสด” ในสื่อภาพยนตร์ไทย
บวรลักษณ์ มงคลชาติภิรักษ์
รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน
MA-TS2556-42
การกำหนดวาระของสื่อโทรทัศน์ต่อประเด็นอาเซียน
พงศ์พิทยา แฉ่งฉายา
รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน
MA-TS2556-43
การกำหนดวาระข่าวสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง ศึกษากรณี การกำหนดวาระข่าวสารไทยพลัดถิ่นผ่านสื่อสาธารณะ
ภัทราภรณ์ ศรีทองแท้
รศ.กิติมา สุรสนธิ
MA-TS2556-44
รูปแบบการนำเสนอเนื้อหาของรายการธรรมะในโทรทัศน์ไทย
มนฤดี พึ่งจักคลี่
รศ.กิติมา สุรสนธิ
MA-TS2556-45
การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติต่อ Beauty Influencer : Pearypie และพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทความงาม
วิทสุดา  ทุมวงศ์
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
 
สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร  จำนวน  13  คน
   
MA-TS2556-46
การเปิดรับข่าวสารจากสื่อ ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมในการบริจาคโลหิต
ดวงรักษ์  จันแตง
รศ.วงหทัย  ตันชีวะวงศ์
MA-TS2556-47
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยในการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ธัญญาลักษณ์  กัลปสุข
ผศ.ดร.อัจฉรา  ปัณฑรานุวงศ์
MA-TS2556-48
ความต้องการข้อมูลข่าวสาร พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักเรียน มัธยมศึกษาในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ธาชินี มณีรัตน์
ผศ.ดร.อัจฉรา  ปัณฑรานุวงศ์
MA-TS2556-49
การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์น้ำคลองแสนแสบ ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม กรุงเทพมหานคร
บุราณี  เวียงสิมมา
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-TS2556-50
ภาพลักษณ์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย กับ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
ปฐมาศ ปัจฉิมนันท์เลิศ
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-TS2556-51
ความต้องการแสวงหาประโยชน์และความพึงพอใจต่อเฟซบุ๊กเพจ กรณีศึกษา  ThanavuddhoStory
ไพลิน สมาหารพันธุ์
รศ.วงหทัย  ตันชีวะวงศ์
MA-TS2556-52
การสื่อสารตราสินค้ากับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าแฟชั่นไทย
ภาณุพงศ์  จีรกาญจน์
รศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์
MA-TS2556-53
การเปิดรับข่าวสาร การับรู้ และทัศนคติของนักศึกษา ที่มีต่อคณะเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายหลังภาวะวิกฤตการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ภัทราพันธ์  หรุ่นรักวิทย์
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-TS2556-54
การเปิดรับสื่อ ความรู้ และทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการเผยแพร่ข่าวสารการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิทัลของประเทศไทย
สิรินาถ แสงสุวรรณ
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-TS2556-55
พฤติกรรมการเปิดรับ  ความคาดหวัง และความพึงพอใจของประชาชนต่อสื่อประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการ “นครศรีดี๊ดี”
สุนันทา  ยศขุน
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-TS2556-56
การเปิดรับและใช้ประโยชน์ของข้อมูลข่าวสารวิกฤติการณ์ความรุนแรงของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประชาชนที่อาศัยในจังหวัดนราธิวาส
อังศณา จักรกาญจน์
ดร.อนุชา  ทีรคานนท์
MA-TS2556-57
การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ภาพลักษณ์ และพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ของนิสิตและนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร
อรินรัตน์  สีดาเพ็ง
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-TS2556-58
ประสิทธิผลของการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เปรียบเทียบระหว่าง Line Offcial Account กับ Facebook Fanpage
เอกพงศ์  ชูละเอียด
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร

รายชื่อวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ปีการศึกษา 2555

 
รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา  ปีการศึกษา  2555  แผน ก. (จำนวน 50 คน)
   
ลำดับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 
สาขาสื่อสารมวลชน จำนวน 39  คน
   
MA-TS2555-01
ความรู้ ทัศนคติ และการยอมรับการแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดินของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
กนกพร  บุญแก้ว
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-TS2555-02
การศึกษาการบริหารองค์กรและกลยุทธ์การสื่อสาร ของทีมพระวิทยากรธรรมมะเดลิเวอรี่
กมลวรรณ  เจียมสกุล
ผศ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-TS2555-03
แนวคิด บริบททางสังคมและบริบททางวัฒนธรรมไทยที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวที่ปรากฏในละครโทรทัศน์แนวย้อนยุค เรื่อง มาลัยสามชาย
กัญชลาภรณ์  ผิวจันทร์
ผศ.ดร.ทัศนีย์  บุนนาค
MA-TS2555-04
การสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นเวียดนามของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในหมู่บ้านมิตรภาพไทย เวียดนาม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
กรรณิการ์  วรหาร
รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2555-05
พัฒนาการและการขับเคลื่อนแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อในประเทศไทย
กฤษณา  ชาวไชย
รศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-TS2555-06
กระบวนการสื่อสารเพื่ออนุรักษ์ทะเลไทยผ่านเว็บไซต์ SOS
จันธิกานต์  ปิยสถิตธรรม
รศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-TS2555-07
การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการใช้บริการพิพิธภัณฑ์ออนไลน์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
จิราพัชร์ เชี่ยวจินดากานต์
อ.ดร.อนุชา  ทีรคานนท์
MA-TS2555-08
พฤติกรรมการเปิดรับ และความคิดเห็นของเด็กและเยาวชน ต่อการนำเสนอข่าวความรุนแรงในหนังสือพิมพ์
จุฑามาส  บัวผิน
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-TS2555-09
บทบาทรายการวิทยุคลับฟรายเดย์กับการสร้างพื้นที่สาธารณะของผู้ฟัง
ชนินทร์พร  จิราธรวราพัฒน์
อ.ดร.นิธิดา  แสงสิงแก้ว
MA-TS2555-10
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้พิการทางสายตา
ชนิษฎา  จันทรา
รศ.กัลยกร  วรกุลลัฎฐานีย์
MA-TS2555-11
การสื่อสารและการสร้างวัฒนธรรมอินดี้ในสังคมไทย
ชุลีพร  นุชหมอน
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-TS2555-12
การสื่อสารผ่านเว็บไซต์สังคมออนไลน์บน www.facebook.com
ทัศณี  เดชสุระ
รศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-TS2555-13
รูปแบบการดำเนินชีวิต  ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมในการใช้สินค้า ที่ปรากฎบนสื่ออินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียง
ธมลวรรณ  กาญจนวิจิตร
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-TS2555-14
การสื่อสารเพื่อการสืบทอดสื่อพื้นบ้านลิเกป่า ของกลุ่มเด็กและเยาวชนในจังหวัดพัทลุง
ธีรดา  ศรีนวล
รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2555-15
ความคิดเห็นต่อการกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึก จากการรับชมรายการเล่าข่าวช่วงเช้าของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร
นิลรัตน์  บุญยะรัตน์
ผศ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-TS2555-16
การสื่อสารความหมายของอาหารไทยประยุกต์ในรายการสาธิตการทำอาหารทางโทรทัศน์
นรมน  เพ็ชร์พูล
รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2555-17
บทบาทของสื่อบุคคล สื่อมวลชน และประเพณีลอยเรือ ของชาวเลกลุ่มอูรักลาโว้ย แหลมตุ๊กแก อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ป.รดา  ถนนแก้ว
อ.ดร.อนุชา  ทีรคานนท์
MA-TS2555-18
ภาพตัวแทนรัฐอันธพาลในภาพยนตร์อเมริกันสมัยจอร์จ ดับเบิลยู บุช (ค.ศ. 2001-2008)
ปฐมพงษ์  ท่าข้าม
ผศ.ดร.ศิริมิตร  ประพันธ์ธุรกิจ
MA-TS2555-19
แรงจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์เฟซบุ๊ค (Facebook) ของกลุ่มวัยกลางคนและวัยสูงอายุ
ปรางสุรางค์  โชติชัชวาลย์กุล
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-TS2555-20
การสื่อสารผ่านพื้นที่สาธารณะของคนชายขอบในรายการนักข่าวพลเมืองสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ปาจารีย์  พวงศรี
รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2555-21
การสื่อความหมายและตรรกะการบริโภคในกีต้าร์ไฟฟ้า
พรวิธิต  แก้วชูศรี
อ.ดร.นิธิดา  แสงสิงแก้ว
MA-TS2555-22
บทบาทของการสื่อสารในการสร้างเครือข่าย และการส่งเสริมจิตสำนึกสาธารณะของเยาวชนอาสาสมัครชาย
พงศธร  สิงห์น้อย
รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2555-23
บทบาทของการสื่อสารกับการสร้างอัตลักษณ์แฟนคลับกันพลาในสังคมไทย
ภูริน  กสิณฤกษ์
รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2555-24
ทัศนคติของผู้ชมละครต่อค่านิยมในละครโทรทัศน์ : กรณีศึกษา ละครเรื่อง แรงเงา
รุจิมณี  สิริธารสมบัติ
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-TS2555-25
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊คแชมพูสระผมซันซิลประเทศไทย (Facebook Sunsilk Thailand) ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อแชมพูของผู้หญิง
วชินันท์  กิติทวีเกียรติ
รศ.วงหทัย  ตันชีวะวงศ์
MA-TS2555-26
อ่างออนไลน์ สู่ชุมชนคนรักอ่าง” วิเคราะห์เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในเว็บ www.bathlove.com
วัชรงค์ รัตนโอฬาร
รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2555-27
ทัศนคติของผู้ชมภาพยนตร์ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อระบบการกำหนดลักษณะของประเภทภาพยนตร์หรือเรตติ้งตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551
วารุณี  ทองเพชร
อ.ดร.อนุชา  ทีรคานนท์
MA-TS2555-28
การสื่อสารสุขภาพผ่านสกู๊ปข่าวในรายการเช้านี้ที่หมอชิตทางสถานีโทรทัศน์สีกองทับบกช่อง 7
วีรวรรณ  โสภณาพิกุล
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-TS2555-29
การนำเสนอเนื้อหาข่าวเกี่ยวกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในฐานะนายกรัฐมนตรี ในหนังสือพิมพ์ไทยรายวัน
วรลักษณ์  อโนทัยสินทวี
ผศ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-TS2555-30
อิทธิพลของพฤติกรรมการเปิดรับเครื่องมือการสื่อการตลาดต่อทัศนคติและความภักดีของผู้ชมต่อสโมสรชลบุรี เอฟซี
ศยามล  ไทยศรีวงศ์
รศ.กัลยกร  วรกุลลัฎฐานีย์
MA-TS2555-31
การสื่อสารความหมายตรรกะการบริโภคของน้ำหอมแบรนด์เนม
ศรัณยู  หนูวรรณะ
รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2555-32
การมีส่วนร่วมและประสิทธิผลในการอบรมเชิงปฏิบัติการละครเยาวชนของโครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ศิรินภา  พิมพ์อรัญ
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-TS2555-33
การวิเคราะห์และประเมินผลนโยบายการสื่อสารเกี่ยวกับสินค้าอินทรีย์ของภาครัฐ
สุวภัทร  อภิญญานนท์
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-TS2555-34
ภาพลักษณ์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการรับรู้ของผู้รับบริการ
เหมวดี  ชัยมุสิก
ผศ.ดร.อัจฉรา  ปัณฑรานุวงศ์
MA-TS2555-35
ความคิดเห็นของเยาวชนต่อเนื้อหาเกี่ยวกับการเล่นพนันฟุตบอลของหนังสือพิมพ์กีฬารายวันในเครือสยามสปอร์ต
อรรควุฒิ  บัวพรหม
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-TS2555-36
ภาพตัวแทนของพม่าในละครโทรทัศน์ไทย
อัจฉรา  รัศมีโชติ
รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2555-37
การสื่อสารกับการสร้างอัตลักษณ์ของแบ็กแพ็คเกอร์ไทย
อัญรัตน์  จรัสมาธุสร
รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2555-38
พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการวิทยสัประยุทธ์ที่มีต่อการเรียนรู้และทัศนคติด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
เอกราช  อุดมอำนวย
ผศ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-TS2555-39
การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีต่อนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย
อรนลิน  หอบุตร
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
 
สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน  จำนวน  6  คน
   
MA-TS2555-40
ความคิดเห็นของผู้บริโภคสตรีในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อปัจจัยการตลาดผลิตภัณฑ์ปกป้องและลบเลือนริ้วรอย(เฉพาะใบหน้า)
กิตติยา  กุลวัฒนาพร
รศ.กิติมา สุรสนธิ
MA-TS2555-41
ปัจจัยในการเลือกรับชมสถานีโทรทัศน์ประเภทไม่เรียกเก็บค่าบริการ(Free TV) และทัศนคติที่มีต่อสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์  ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร
พงศกร  แสนคำมา
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-TS2555-42
การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าของบริษัท     สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำกัด (จีทีเอช)  และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ไทยของผู้ชมภาพยนตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร
พรพิรุณ  สุวรรณชัยรบ
รศ.กิติมา สุรสนธิ
MA-TS2555-43
การจัดการการตลาดและการสื่อสารการตลาดของบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำกัด
ศิวาวุธ  ไพรีพินาศ
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-TS2555-44
บทบาทของหนังสือพิมพ์กับการมอบหมายสถานภาพให้แก่นักวิชาการไทย
สุรีวัลย์  บุตรชานนท์
รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2555-45
กระบวนการสร้างสารธรรมมะผ่านสื่อของบุคคลที่มีชื่อเสียง
เสาวลักษณ์  ศรีสุวรรณ
รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
 
สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร  จำนวน  5  คน
   
MA-TS2555-46
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติต่อหน่วยงาน Learning and Development Center ของพนักงาน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ณัฏฐิณี กฤตธีรานนท์
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-TS2555-47
ภาพลักษณ์ของ กลุ่ม ปตท. ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยอง จากการรับรู้ของชุมชนรอบเขตประกอบการนิคมอุตสาหกรรม
ณัฏฐิณี กฤตธีรานนท์
รศ.วงหทัย  ตันชีวะวงศ์
MA-TS2555-48
ความพึงพอใจการสื่อสารภายในองค์กร ความพึงพอใจในการทำงาน และสมดุลชีวิตการทำงานของบุคลากรกรมสุขภาพจิต
ปิยฉัตร ทับทิมเจือ
รศ.กัลยกร  วรกุลลัฎฐานีย์
MA-TS2555-49
การรับรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรม ที่มีต่อนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
พรชนก ประทักษ์การ
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-TS2555-50
การรับรู้ภาพลักษณ์คุรุสภา ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
สรินทร์พร  เล็กประเสริฐ
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร

รายชื่อวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ปีการศึกษา 2554

 
รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา  ปีการศึกษา  2554  แผน ก. (จำนวน 58 คน)
   
ลำดับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 
สาขาสื่อสารมวลชน จำนวน 33  คน
   
MA-TS2554-01
กลยุทธ์การสื่อสารสุขภาพจิตของรายการ Life & News
กาญจนา  สหพงศ์
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-TS2554-02
การสำรวจความคิดเห็นของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ที่มีต่อระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
จิตตินันทน์  ตั้งประเสริฐ
รศ.ดร.พรทิพย์ พิมลสินธุ์
MA-TS2554-03
ความพึงพอใจของผู้ชมรายการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อผู้ดำเนินรายการอาหารทางโทรทัศน์
จุฑารัตน์  สุกระสูยานนท์
อ.ดร.ธาตรี  ใต้ฟ้าพูล
MA-TS2554-04
การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเยาวราช
ชนินท์ ขจรจำนรรจ์
รศ.จำเริญลักษณ์  ธนะวังน้อย
MA-TS2554-05
มายาคติความงามในโฆษณาเครื่องดื่มบิวติดริงค์ทางโทรทัศน์
ณัฐธิดา เมล์ทาง
ผศ.ดร.อัจฉรา  ปัณฑรานุวงศ์
MA-TS2554-06
การสร้างความเป็นจริงทางสังคมของเมียน้อยในละครโทรทัศน์
ณัฐพร  อาจหาญ
รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2554-07
การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจที่มีต่อละครซิทคอมทางโทรทัศน์เรื่อง “เป็นต่อ” ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
เตชะพิษณ์ เฟื่องฟู
อ.ดร.ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ
MA-TS2554-08
การคุกคามสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี
ธีรนันท์  ขันตี
อ.ดร.ธาตรี  ใต้ฟ้าพูล
MA-TS2554-09
บทบาทด้านการสื่อสารของกลุ่มผู้นำโครงการการสร้างฝายชะลอน้ำของชุมชนบ้านสามขา ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
นิติกาญจน์ วราพงศ์พิศาล
รศ.จำเริญลักษณ์  ธนะวังน้อย
MA-TS2554-10
การบริหารและบทบาทของสถานีโทรทัศน์ แนททีวี ที่มีต่อชุมชนไทย นครลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนียใต้
พินิจการณ์ ตุลาชม
ผศ.ดร.พจนา  ธุปแก้ว
MA-TS2554-11
การประเมินผลแผนการประชาสัมพันธ์โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ นำนักพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ กระทรวงพลังงาน ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนครสวรรค์
เพลินตา จำปาศรี
รศ.ดร.พรทิพย์ พิมลสินธุ์
MA-TS2554-12
การศึกษาการพัฒนาศักยภาพสื่อแอนิเมชั่นในการแข่งขัน
เพ็ญประภา  เกื้อชาติ
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-TS2554-13
ภาพลักษณ์วัฒนธรรมเกาหลีฝ่ายละครโทรทัศน์ชุดแดจังกึม
บุศยรินทร์ สัจจะวรรธน์
อ.ดร.ธาตรี  ใต้ฟ้าพูล
MA-TS2554-14
พฤติกรรมการอ่านกับความพึงพอใจและการนำไปใช้ประโยชน์จากนวนิยายออนไลน์ของเยาวชนไทย
ใบบัว นามสุข
อ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์
MA-TS2554-15
การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนตลาดน้ำอัมพวา
ปาจรีย์ คัดโนภาส
ผศ.ดร.อัจฉรา  ปัญฑรานุวงศ์
MA-TS2554-16
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ใช้บริการหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
ปรีชา  เจริญยศ
ผศ.ดร.อัจฉรา  ปัญฑรานุวงศ์
MA-TS2554-17
ภาพลักษณ์ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จากการรับรู้ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
ป. ทางทอง
รศ.ดร.พรทิพย์ พิมลสินธุ์
MA-TS2554-18
ละครโทรทัศน์กับการสร้างอัตลักษณ์สตรีล้านนา
ภัทราวดี  ปุ่นวิจิตร
รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2554-19
พฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของผู้รับสารนิตยสารสุขภาพยอดนิยมในเขตกรุงเทพมหานคร
ภิญญาพัชญ์  ฉายสังข์
ผศ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-TS2554-20
แน้วโน้มและอนาคตของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
รัตติยา  กาญจนาภิญโญกุล
อ.ดร.อนุชา  ทีรคานนท์
MA-TS2554-21
ภาพสะท้อนของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ผ่านหนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับภาษาไทย ในช่วงปี 2552 – 2554
วลัยพร บางชัยภูมิ
ผศ.ดร.ทัศนีย์  บุนนาค
MA-TS2554-22
ความคาดหวัง พฤติกรรมการใช้บริการ และความพึงพอใจจากการใช้บริการด้านข้อมูลข่าวสารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
วีรวัฒน์  เพ็งช่วย
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-TS2554-23
การวิเคราะห์การะบวนการสร้างความหมายของ อินดี้ ระหว่างผู้ผลิตและกลุ่มฟังดนตรีอินดี้ในประเทศไทย
วรรณวรา  สุทธิศักดิ์
รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2554-24
กลยุทธ์การสร้างสารเพื่อวางตำแหน่งแห่งที่ของเกาหลีใต้ในบริบทโลกผ่านสถานีโทรทัศน์ Arirang
โศลดา  รชตะพฤกษา
อ.ดร.ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ
MA-TS2554-25
การสำรวจความคิดเห็นต่อเว็บไซต์เพื่อการศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
สิริพร รัชตาธิวัฒน์
รศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-TS2554-26
การใช้ผู้มีชื่อเสียงให้การรับรองเพื่อสื่อสารตราสินค้าของบริษัท ยูนิลีเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
สุจิรา  ไกรรินทร์
ผศ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-TS2554-27
การสื่อสารความหมายเรื่อง “เวลา” ในเพลงไทยสากล
เสาวลักษณ์ บุษบงค์
รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2554-28
“มายาในโลกมายา” : ละครโทรทัศน์กับการสร้างความเป็นจริงทางสังคมของอาชีพในวงการบันเทิง
อชิรญา จงรักษ์
รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน
MA-TS2554-29
การจดจำและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อศิลปินเกาหลีในฐานะที่เป็นพรีเซ็นเตอร์ในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ และแนวโน้มการตัดสินใจซื้อสินค้า
อภิญญา  บุญประเสริฐ
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-TS2554-30
การแสวงหาข่าวสารการเมืองผ่านเฟชบีกและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
อัญชลี  เอกศาสตร์
ผศ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-TS2554-31
ผลของสื่อประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนพอเพียงที่มีต่อประชาชนในจังหวัดราชบุรี
อรพิน ยี่ทอง
อ.ดร.โมไนยพล  รณเวช
MA-TS2554-32
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการและบทบาทการพัฒนาของวิทยุชุมชนในจังหวัดตรัง
อมรรัตน์  ชนะการณ์
อ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-TS2554-33
ผลกระทบของการสื่อสารรูปแบบใหม่ของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ BlackBerry
อุไรวรรณ รุ่งไหรัญ
อ.ดร.อนุชา  ทีรคานนท์
 
สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน   จำนวน  16     คน
   
MA-TS2554-34
พฤติกรรมการเปิดรับชมและความพึงพอใจที่มีต่อข่าวภาคค่ำช่วงที่ 1 ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
เกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์
รศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-TS2554-35
การวิเคราะห์การจัดวาระและเนื้อหาของการนำเสนอข่าวภัยพิบัติทางธรรมชาติของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย
จิตระพี  บัวผิน
อ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-TS2554-36
การพัฒนาเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลเพื่อการเติบโตของธุรกิจสำนักพิมพ์ขนาดกลางและขนาดใหญ่
ชลธิชา  บุญสอง
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-TS2554-37
หลักเกณฑ์ และจริยธรรมของช่างภาพงานสารคดีในนิตยสาร: กรณีศึกษา นิตยสารท่องเที่ยว
บัณฑูร  พานแก้ว
ผศ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-TS2554-38
กลยุทธ์การบริหารตราสินค้าด้วยแบรนด์เซนส์ เพื่อตราสินค้านมข้นหวาน
ปุณวัฒน์  รัชดามรินทร์
ผศ.ดร.ชวนะ  ภวกานันท์
MA-TS2554-39
อิทธิพลของสื่อมวลชนต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของผู้หญิงไทย
พฤษภา ชุณห์ศรี
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-TS2554-40
ความคาดหวัง พฤติกรรมการเปิดรับและการรับรู้ของผู้ชมที่มีต่อสถานีโทรทัศน์สาธารณะ “ทีวีไทย”
พิมพ์พร  อนุกูล
อ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-TS2554-41
ทิศทางการเติบโตของบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ขนาดกลาง
วนิทรา  ตะเภาทอง
อ.ดร.ศิริมิตร  ประพันธ์ธุรกิจ
MA-TS2554-42
การปรับตัวจากสื่อสิ่งพิมพ์สู่สื่อใหม่ กรณีศึกษา บริษัท วัฎฎะ คลาสสิฟายด์ส จำกัด
วรารัตน์  รัตนาวงศ์ไชยา
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-TS2554-43
การบริหารความเสี่ยงอินเทอร์เน็ตทีวีในประเทศไทย
วรางคณา นภาพงศ์
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-TS2554-44
กระบวนการบริหารโครงการสื่อศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน
ศรินทิพย์  กิจสวัสดิ์
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-TS2554-45
การแสวงหาข่าวสารเพื่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนบุคคลรุ่นเยาว์
สารภี  สายะเวช
ผศ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-TS2554-46
ทัศนคติ ความพึงพอใจ และการนำไปใช้ประโยชน์ของเด็กและเยาวชนที่มีต่อรายการโทรทัศน์อิงลิชเบรกฟาสท์ ทางทีวีไทย
สุพจญ  กลิ่นสุวรรณ
รศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-TS2554-47
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของสื่อสาธารณะ
สลิลทิพย์  เลิศพงศ์ภากรณ์
อ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-TS2554-48
การสื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อภิญญา สมุทรโคตา
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-TS2554-49
การบริหารจัดการการแพร่ภาพออกอากาศรายการละครโทรทัศน์ของไทย
อาชวิชญ์ กฤษณสุวรรณ
รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน
 
สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร  จำนวน    9    คน
   
MA-TS2554-50
ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร
คณาลักษณ์ จงปิยวรางค์
รศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-TS2554-51
การใช้ประโยชน์จากการรับชมละครไทยที่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวลาวในนครหลวงเวียงจันทร์
คริษฐ์  มีสนม
ผศ.ดร.ชวนะ  ภวกานันท์
MA-TS2554-52
ทัศนคติและการยอมรับของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อแนวคิดการสื่อสารการเมืองเพื่อการสร้างแบรนด์ของพรรคประชาธิปัตย์
นิตยนันท์  จินดารัตน์
ผศ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-TS2554-53
ความคาดหวัง การเปิดรับ และความคิดเห็นที่มีต่อการเผยแพร่ข่าวสารด้านการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
บัณฑิตา  สว่างแจ้ง
รศ.อรทัย  ศรีสันติสุข
MA-TS2554-54
การรับรู้ภาพลักษณ์ นางปวีณา  หงสกุลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ปวีนณัช  พิศพาร
ผศ.ดร.อัจฉรา  ปัณฑรานุวงศ์
MA-TS2554-55
พัฒนาการการสื่อสารในองค์กรของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
พรนภัส  สิงห์ทอง
ผศ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-TS2554-56
การเปิดรับข่าวสารบันเทิงจากหนังสือพิมพ์บันเทิงที่มีต่อทัศนคติเรื่องพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
ศรีวิตา  อุ่นเมตตาอารี
ผศ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-TS2554-57
ความคาดหวัง การเปิดรับ และความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์และอาหารฮาลาล
อิลฮาม  ยีดิน
อ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-TS2554-58
การเปิดรับเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดเลชิงบูรณาการเพื่อการตัดสินใจศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA): ศึกษาเปรียบเทียบนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
อุมาพร  หงสวัฒนานนท์
อ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี

รายชื่อวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ปีการศึกษา 2553

 
รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา  ปีการศึกษา  2553  แผน ก. (จำนวน  21  คน)
   
ลำดับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 
สาขาสื่อสารมวลชน จำนวน  8  คน
   
MA-TS2553-01
การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้บริการหลักประกันสุขภาพของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบผู้มีรายได้ปานกลางและผู้มีรายได้น้อย
กมลพร  สิทธิ
อ.ดร.ธาตรี  ใต้ฟ้าพูล
MA-TS2553-02
การปรับตัวของสื่อละครเวทีนอกกระแส จากยุคการเคลื่อนไหวทางการเมือง (พ.ศ. 2514 – 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519) ถึงยุคการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ (หลัง 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 2553)
กมลวรรณ  บุญโพธิ์แก้ว
รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2553-03
ทัศนะของผู้ลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อความน่าเชื่อถือของแหล่งสารที่นำเสนอผ่านสื่อออนไลน์
ธันย์ชนก อนุศาสตร์
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-TS2553-04
กลยุทธ์การสื่อสาร เพื่อการพัฒนาชีวิตจิตคริสชน ในฐานะบทบาทการเป็นประกาศกของบาทหลวงอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
มยุรี งามวงศ์
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-TS2553-05
บทบาทของรายการวิทยาศาสตร์ทางสื่อโทรทัศน์กับการส่งเสริมความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร
เหมือนมาด หนุมาศ
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-TS2553-06
วิเคราะห์สารเพื่อการพัฒนาในภาพยนตร์สั้นรางวัลรัตน์ เปสตันยี
วนัสนันท์ แจ้งสว่าง
รศ.จำเริญลักษณ์  ธนะวังน้อย
MA-TS2553-07
การสร้างทุนทางวัฒนธรรมผ่านแวดวงการประกวดภาพถ่าย: ศึกษากรณี นักเรียน นิสิตนักศึกษา ผู้เข้าร่วมในโครงการประกวดภาพถ่ายของมูลนิธิ ฌอง เอมีล การ์โรซ
สุวัฒน์  พื้นผา
รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2553-08
ผลของการฟังดนตรีที่มีต่อการอ่านจับใจความ
อรฉัตร กล่ำเจริญ
อ.ดร.ธาตรี  ใต้ฟ้าพูล
 
สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน   จำนวน   10   คน
   
MA-TS2553-09
การบริหารเพื่อการสืบทอดสื่อทางเลือก : กรณีศึกษา งิ้วธรรมศาสตร์
จิตรียา  ชาญวารินทร์
รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2553-10
การเรียนรู้บทบาทชายหญิงผ่านละครโทรทัศน์ประเภทคลกตามสถานการณ์
ธัญญลักษณ์  สวัสดีไชย
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-TS2553-11
การสื่อสารกับการสร้างพื้นที่สาธารณะของสตรี: ศึกษากรณีการเขียนข้อความบนพื้นที่หัวเอ็มเอสเอ็น
นภาพล  วัฒนวงศ์
รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2553-12
แนวทางการขยายตลาดรายการสารคดีสู่ตลาดต่างประเทศ
ปริยานุช  ขุนเณร
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-TS2553-13
หมอดูออนไลน์ : การสื่อสารความเชื่อโหราศาสตร์ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต
ราตรี  ปิ่นแก้ว
รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2553-14
ความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้อ่าน  ต่อการรายงานข่าวอาชญากรรมเกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตรีในหนังสือพิมพ์รายวัน
วรมน  เมตไตรพันธ์
อ.ดร.อัจฉรา  ปัณฑรานุวงศ์
MA-TS2553-15
การบริหารจัดการองค์กรด้านการผลิตรายการวิทยุ : กรณีศึกษากลุ่ม บริษัท คลิค วีอาร์วัน เรดิโอ จำกัด
สุพิชชา  จักรสิรินนท์
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-TS2553-16
การนำเสนอข่าวอาชญากรรมเกี่ยวกับสตรีที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงบนหน้าหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน
สุภาภรณ์  วิมลชัยฤกษ์
อ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-TS2553-17
สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย: แนวคิด ปรัชญา กลยุทธ์ และปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงาน
สุภารัตน์  ธนกุลพรรณ
อ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-TS2553-18
กลยุทธ์การสร้างและสื่อสารตราสินค้าของผลิตภัณฑ์สปาไทยในต่างประเทศ : กรณีศึกษา ปัญญ์ปุริ (Panpuri) และหาญ (HARNN)
อธิษฐ์พัชร  นิพิษฐาภัทร
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
 
สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร  จำนวน   3   คน
   
MA-TS2553-19
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานคร
กมลทิพย์  พ่วงเปีย
รศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-TS2553-20
การเปิดรับสื่อ  การรับรู้  และความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานใหม่ของพนักงานใน บมจ. กสท โทรคมนาคม
เบญญาทิพย์  ภาณุวัฒนากร
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-TS2553-21
พฤติกรรมการใช้  ประโยชน์และความพึงพอใจในการใช้ระบบเครือข่ายอินทราเน็ตของพนักงานบริษัท รถไฟฟ้าบีทีเอส
พรพรรณ  สุขสวัสดิ์
รศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช

รายชื่อวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ปีการศึกษา 2552

 
รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา  ปีการศึกษา  2552  แผน ก. (จำนวน  35  คน)
   
ลำดับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 
สาขาสื่อสารมวลชน จำนวน  30  คน
   
MA-TS2552-01
การรับรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความเชิงโฆษณาเรื่อง “ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009”
กุลชาติ  ประทุมชัย
อ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-TS2552-02
การวิเคราะห์กระบวนการสร้างความหมายเรื่อง “การโหยหาอดีต” ในรายการปกิณกะทางโทรทัศน์ชุด “ตลาดสดสนามเป้า”
คณิตา  ซองศิริ
รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2552-03
การสะท้อนบทบาทหน้าที่ของนิตยสารการเมืองรายสัปดาห์ผ่านเรื่องจากปก
ชุติมณฑน์  ใจดี
ผศ.พยุรี  ชาญณรงค์
MA-TS2552-04
การให้บริการโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IPTV) ขององค์กร
ณัชญ์ตาวี  พรหมมณี
อ.ดร.ธาตรี  ใต้ฟ้าพูล
MA-TS2552-05
การบรหารจัดการของสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ณัฎฐา  ระกำพล
รศ.ดร.สุรัตน์  เมธีกุล
MA-TS2552-06
การผลิต การเผยแพร่ และการบริโภคละครซีรี่ส์เกาหลี กรณีศึกษา : เรื่องแดจังกึม และเจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชา
ดุริยางค์  คมขำ
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-TS2552-07
การวิเคราะห์สื่อและการสร้างสารที่ใช้ในการเผยหลักธรรมทางพุทธศาสนา กรณีศึกษาเปรียบเที่ยบ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุตกับพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
ทิพย์ชล  เทพรังศิริกุล
อ.ดร.ธาตรี  ใต้ฟ้าพูล
MA-TS2552-08
การสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี
ธิติรัฐ  ธรรมจง
อ.ดร.ธาตรี  ใต้ฟ้าพูล
MA-TS2552-09
ละครจักรๆ วงศ์ๆ กับบทบาทด้านวัฒนธรรมไทยที่มีต่อเด็กในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร
ธิษณ์ชัญญา  อภิรัตนพันธุ์
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-TS2552-10
ภาพยนตร์กับการประกอบสร้างพื้นที่ของวัยรุ่นในสังคมไทย
ธำรงค์    จิตตะปะสาทะ
รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2552-11
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภายใต้ภาวะวิกฤติการเมือง
พัฐสุดา  วังกุลางกูร
รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-TS2552-12
พฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อละครซิทคอม
พิมพ์มาดา  จิรเศวตกุล
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-TS2552-13
การสื่อสารชุมชนท้องถิ่นยั่งยืน : กรณีศึกษา ชุมชนตลากน้ำคลองลัดมะยม
พลอยชมพู  ฐิติยาภรณ์
อ.ดร.อนุชา  ทีรคานนท์
MA-TS2552-14
การเปิดรับข่าวสารสุขภาพ ทัศนคติ และพฤติกรรมในเรื่องการดูแลสุขภาพของผู้อ่านนิตยสารสุขภาพ ในเขตกรุงเทพมหานคร
วราภรณ์  ประดับ
อ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-TS2552-15
กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการพัฒนาวัดไผ่ล้อง
วันวิสาข์  ล้ำตระกูล
อ.ดร.อัจฉรา  ปัณทรานุวงศ์
MA-TS2552-16
บทบาทของนิตยสารท่องเที่ยวตามนโยบายการท่องเที่ยวหลังเหตุการณ์สึนามิ
วิชุดา  ทองปัญญา
อ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-TS2552-17
พฤติกรรมการรับฟังรายการข่าวสารความรู้ การใช้ประโยชน์ความพึงพอใจจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยระบบเอฟ.เอ็ม. 101.75 MHz. ของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์
ลัดดา  แคนบุญจันทร์
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-TS2552-18
การสื่อสารกับการสืบทอดและปรับตัวของสื่อพื้นบ้านตีโพน: ศึกษากรณีชุมชนบ้านไสหมาก ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ศดานันท์  แคนยุกต์
อ.ดร.ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ
MA-TS2552-19
การวิเคราะห์ตระกูลหนังผีไทย
สกุลวดี  สุขอนันท์
รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2552-20
อิสตรีที่มีความพยาบาทในละครโทรทัศน์ไทย
สิริวัฒน์  มาเทศ
รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2552-21
การสื่อสารอัตลักษณ์กับการบริโภคสื่อโปสการ์ดท่องเที่ยว
สุกัญญา  บุญแล
รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2552-22
จากวีรบุรุษสู่ผู้มีชื่อเสียง : การสื่อสารกับการสร้างภาพลักษณ์ดาราฟุตบอลไทย
สุขุม  หวังพระธรรม
รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2552-23
การวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการแสดงบทบาทสุนัขเฝ้าบ้านของนักหนังสือพิมพ์
สุรชัย  เลาคำ
รศ.มาลี  บุญศิริพันธ์
MA-TS2552-24
การสื่อสารอัตลักษณ์กับการแต่งกายของชาวไทยโซ่ง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สุวิมล  เวชวิโรจน์
รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2552-25
การสื่อสารกับการสร้างอัตลักษณ์ของชายรักชายในการประกวดนางงามประเภทสอง : Miss ACDC
สมศักดิ์  ปัญจศิล
รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2552-26
เครืองข่ายและกลยุทธ์การสื่อสารของสถาบันพัฒนาการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
อดิพล  เอื้อจรัสพันธุ์
อ.ดร.ธาตรี  ใต้ฟ้าพูล
MA-TS2552-27
มวยตู้ : พัฒนาการจากสังเวียนมวยไทยสู่รายการมวยทางโทรทัศน์ (พ.ศ.2498-2552)
อดิศร  บุญญปุรานนท์
รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2552-28
การสื่อสารภาพตัวแทนของคุกชายในภาพยนตร์ไทย : ศึกษากรณภาพยนตร์เรื่อง “น.ช.นักโทษชาย”
อัญมณี ภักดีมวลชน
รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2552-29
การสื่อสารกับการสร้างเรือนร่างบุรุษเพศในยุคสังคมบริโค: ศึกษากรณี นายแบบ นักแสดงชาย และนักร้องชาย
อิทธิเทพ  หลีนวรัตน์
รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน
MA-TS2552-30
ปัจจัยทางการสื่อสารที่มีผลต่อการมีส่วนร่มทางการเมืองกับสหภาพแรงงานของสมาชิกสหภาพรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
อำนาจ  โทบุราณ
อ.ดร.อัจฉรา  ปัณฑรานุวงศ์
 
สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน  จำนวน  3  คน
   
MA-TS2552-31
การศึกษาการเปิดรับสื่อโฆษณาที่มีต่อทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารขนาดกลาง: กรณีศึกษา ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
นิพนธ์  กุลเผือก
อ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-TS2552-32
ปัจจัยความสำเร็จของผู้กำกับภาพไทย
มนต์ชัย  น้อยคำสิน
รศ.ปิยกุล  เลาวัณย์ศิริ
MA-TS2552-33
อิทธิพลของพาดหัวข่าวอาชญากรรม ที่มีผลกระทบต่อผู้อ่านพาดหัวข่าวอาชญากรรมในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย
ศันสนีย์  แสงโรจน์เพิ่มสุข
อ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
 
สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารภาครัฐและเอกชน   จำนวน  1  คน
   
MA-TS2552-34
การรับรู้ด้านการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ (เน็ตดีไซน์)
ปิยะนันท์  ไกลกล่อม
รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
 
สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร  จำนวน  1  คน
   
MA-TS2552-35
กลยุทธ์การสื่อสารของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่เคยดำรงตำแหน่งกำนัน
สุภาภรณ์  ติ่งอินทร์
อ.ดร.อัจฉรา  ปัณฑรานุวงศ์

รายชื่อวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ปีการศึกษา 2551

 
รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา  ปีการศึกษา  2551  แผน ก. (จำนวน 41 คน)
   
ลำดับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 
สาขาสื่อสารมวลชน จำนวน 32 คน
   
MA-TS2551-01
ลำพวน : การวิเคราะห์การสื่อสารกับการสืบทอดอัตลักษณ์ชาวไทยพวน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
กฤชณัท แสนทวีฒ
รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน
MA-TS2551-02
ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ชมรายการคุยคุ้ยข่าวในเขตกรุงเทพมหานคร
คณิศร กู้เกียรตินันท์
รศ.บำรุง สุขพรรณ์
MA-TS2551-03
อิทธิพลของสื่อโฆษณาที่มีต่อทัศนคติและการตัดสินใจเช่าบูชาพระเครื่องของพุทธศาสนิกชนที่นิยมพระเครื่องในเขตกรุงเทพมหานคร
เจริญชัย ไชยกูลวงศ์สันติ์
อ.ดร.อัจฉรา ปณั ฑรานุวงศ์
MA-TS2551-04
กระบวนการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาครีมปรับสีผิวขาวทางโทรทัศน์ของผู้รับสารสตรี
ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ
ผศ.เจตน์ศักดิ์ แสงสิงแก้ว
MA-TS2551-05
ลักษณะการบริหารงานหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ
ทศพล คุ้มสุพรรณ
รศ.กิติมา สุรสนธิ
MA-TS2551-06
การวิเคราะห์การปรับตัวของสื่อพื้นบ้าน : ศึกษากรณีเพลงโคราช จังหวัดนครราชสีมา
ทิพย์พธู กฤษสุนทร
รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน
MA-TS2551-07
การเปิดรับสื่อและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าบางปะกง
ธนัท สุวรรณกิตติ
อ.ดร.อัจฉรา ปณั ฑรานุวงศ์
MA-TS2551-08
การสื่อสารกับการผลิตซ้ำเพื่อสืบทอดพิธีสามปีสี่รวงข้าว ของชุมชนไทลื้อ บ้านล้า อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ธัญจิรา ศรีคำ
รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน
MA-TS2551-09
ทัศนคติของผู้ชมที่มีต่อภาพลักษณ์ของกะเทยที่ปรากฏในสื่อโทรทัศน์ ศึกษาเฉพาะนักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร
นันทชา สำโรง
อ.ดร.พจนา ธปู แก้ว
MA-TS2551-10
การวิเคราะห์เนื้อหานิตยสารอาหารและสุขภาพ : ศึกษากรณี นิตยสาร Health & Cuisine
นิกข์นิธิ พฤฒิวนาสัณฑ์
ผศ.ปยิ รัตน์ อ่องลออ
MA-TS2551-11
การวิเคราะห์เนื้อหาและความคิดเห็นของผู้อ่านที่มีต่อเนื้อหาเกี่ยวกับโหราศาสตร์การเมืองในหนังสือพิมพ์ไทยรายวันเชิงปริมาณ
นิโลบล ปางลิลาศ
รศ.กิติมา สุรสนธิ
MA-TS2551-12
ประสิทธิผลของการสื่อสารระหว่างบุคคลในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ศึกษากรณี ใจดีแปลให้ของบริษัทดีแทค
นุจรินทร์ อัครเมฆโสภณ
รศ.บำรุง สุขพรรณ์
MA-TS2551-13
รูปแบบการดำเนินชีวิตกับการเปิดรับสื่อวิทยุของผู้ฟังในกรุงเทพมหานคร
ปาริชาต อินนุพัฒน์
ผศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์
MA-TS2551-14
การเปิดรับสื่อ ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ปิยะวดี ทองบุ
รศ.กิติมา สุรสนธิ
MA-TS2551-15
การถ่ายทอดวัฒนธรรมอีสานผ่านหนังสือการ์ตูนหนูหิ่นอินเตอร์ในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปุญณิศา สิโรตมาภรณ์
รศ.กิติมา สุรสนธิ
MA-TS2551-16
ความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
พาสินี ยิ้มแย้ม
รศ.กิติมา สุรสนธิ
MA-TS2551-17
ผลกระทบการเลียนแบบ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของวัยรุ่นจากรายการเพลงร่วมสมัย ‘Five Live’
ภาวดี สิงหรัตน์
รศ.อรนุช เลิศจรรยารักษ์
MA-TS2551-18
การวิเคราะห์โครงสร้างและเนื้อหาของบล็อกองค์กรธุรกิจการบิน
ยอดขวัญ นิลวงศ์
อ.ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล
MA-TS2551-19
การบริหารจัดการองค์กรข่าวในสภาวะวิกฤต กรณีศึกษา : การเปลี่ยนผ่านสถานีโทรทัศน์ไอทีวีสู่สถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี
รัตตภูมิ นิลศิริ
รศ.กิติมา สุรสนธิ
MA-TS2551-20
การสื่อสารกับการสร้างการมีส่วนร่วมและการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล กรณีศึกษา ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ
รัตติกาล สิทธิพันธุ์
ผศ.วันชัย ธนะวังน้อย
MA-TS2551-21
การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดนวัตกรรมทางการเกษตรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
วงวิภา วงศ์เทียมชัย
อ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์
MA-TS2551-22
หนังสือภาพ: โครงสร้างการเล่าเรื่องกับการสื่อสารความหมายสำหรับเด็ก
วิมลิน มีศิริ
รศ.กิติมา สุรสนธิ
MA-TS2551-23
ร้านอาหารญี่ปุ่นสมัยใหม่ : พื้นที่การสื่อสารความหมายอัตลักษณ์และความเป็นญี่ปุ่น
วุฒินันท์ สุนทรขจิต
รศ.อรทัย ศรีสันติสุข
MA-TS2551-24
เสรีภาพหนังสือพิมพ์ : ศึกษาแนวทางการใช้กฎหมายหมิ่นประมาท
ศุภนิดา เพริศพรายวงศ์
รศ.ดร.สุรัตน์ เมธีกุล
MA-TS2551-25
ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อเอกลักษณ์ใหม่และการบริการของสายการบินไทย
สรัญญา เลี่ยนเพชร
รศ.พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
MA-TS2551-26
การเปิดรับเว็บไซต์และความคิดเห็นต่อสิทธิเด็กที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสมาชิกเว็บไซต์ www.tkpark.or.th
สายใจ วันดี
รศ.อรทัย ศรีสันติสุข
MA-TS2551-27
พฤติกรรมการอ่าน การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ของคริสเตียนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
สุมาลี แซ่เตีย
ผศ.พยุรี ชาญณรงค์
MA-TS2551-28
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของข้าราชการสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
อติโมท อุ่นจิตติ
อ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์
MA-TS2551-29
การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเมือง จังหวัดนครสวรรค์
อังศุมาริน สุชัยรัตนโชค
รศ.อรนุช เลิศจรรยารักษ์
MA-TS2551-30
ความคิดเห็นต่อการจัดระดับภาพยนตร์ สำหรับประเทศไทย
อิทธิพล วรานุศุภากุล
ผศ.วรรณี สำราญเวทย์
MA-TS2551-31
ความต้องการ การเปิดรับ และการใช้ประโยชน์จากสื่ออินเตอร์เน็ตของนักเรียนผู้พิการทางสายตาในเขตกรุงเทพมหานคร
อุมาพร ธัยยามาตย์
อ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์
MA-TS2551-32
การสื่อสารเพื่อต่อรองและต่อสู้ทางความหมายของผู้หญิงร้องเพลงกลางคืน
อุมาภรณ์ หนูเขียว
รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน
 
สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน จำนวน 5 คน
   
MA-TS2551-33
บทบาทวิทยุกระจายเสียงเพื่อความมั่นคงของชาติ
ธนพล หิรัญบูรณะ
รศ.อรทัย ศรีสันติสุข
MA-TS2551-34
การเปิดรับสื่อ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร
ปลีลา มูลลิสาร
รศ.อรนุช เลิศจรรยารักษ์
MA-TS2551-35
การนำเสนอภาพกลุ่มชายรักชายในภาพยนตร์ไทยปี พ.ศ. 2550
ปาณิสรา มงคลวาที
รศ.จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย
MA-TS2551-36
ภาพลักษณ์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ด้านการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ในการรับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
พรวิภา ฉิ่งทอง
รศ.ดร.พรทิพย์ พิมลสินธุ์
MA-TS2551-37
การเปิดรับสาร การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจ ที่มีต่อรายการโทรทัศน์ “กรรมลิขิต” ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
รวีภรณ์ วุฒิกรภัณฑ์
รศ.อรนุช เลิศจรรยารักษ์
 
สาขาการจัดการการสื่อสารภาครัฐและเอกชน จำนวน 1 คน
   
MA-TS2551-38
กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้างแบรนด์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
สุนันทิกา ปางจุติ
รศ.กิติมา สุรสนธิ
 
สาขาการจัดการการสื่อสารองค์กร จำนวน 3 คน
   
MA-TS2551-39
ภาพลักษณ์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ประภาส ทรงหงษา
รศ.ดร.พรทิพย์ พิมลสินธุ์
MA-TS2551-40
การใช้สื่ออินเทอร์เนตของแม่บ้าน : ศึกษากรณีการบริโภคเว็บไซต์ไฮไฟว์
ระพีพร ทศรฐ
รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน
MA-TS2551-41
ภาพลักษณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการรับรู้ของข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สติมา ศรีนคร
รศ.ดร.พรทิพย์ พิมลสินธุ์

Comments are closed.