JC E-Journal 2558

Comments Off on JC E-Journal 2558

รายชื่องานค้นคว้าอิสระ (บทความฉบับสมบูรณ์) ปี 2558

รหัส
ชื่อเรื่อง
ชื่อ-นามสกุล
ผู้กลั่นกรอง
JCIS58001
การเปิดรับและความพึงพอใจของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อรายการพยากรณ์อากาศแนวสาระบันเทิง “ฝนฟ้าอากาศ”
กมลลาสน์  เอียดศรีชาย
รองศาสตรจารย์อรทัย   ศรีสันติสุข
JCIS58002
การเปิดรับโฆษณา การรับรู้ และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อการซื้อยาสีฟัน SALZ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
กรกช  เลิศฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี   ใต้ฟ้าพูล
JCIS58003
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการรับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ก่อกานต์   หมีทอง
รองศาสตราจารย์ไพบูรณ์  คะเชนทรพรรค์
JCIS58004
ภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
กิตติมา   เปรุนาวิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตยา   โตควณิชย์
JCIS58005
ความพึงพอใจต่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
กุณฑิกา   อะโข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตยา   โตควณิชย์
JCIS58006
การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการหาเพื่อนผ่านสื่อออนไลน์ 
ขวัญจิรา   ดลปัญญาเลิศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  ดวงภุมเมศ
JCIS58007
กลยุทธ์การบริหารธุรกิจของบริษัทรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ขนาดย่อม
จินต์เจษฎ์   จันทร์เพ็ญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิลักษณ์  หวังสันติธรรม
JCIS58008
ความคาดหวัง พฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจของผู้อ่านในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อนิตยสาร a day BULLETIN
จิราพร  ประพันธ์เจริญ
อาจารย์ ดร.ภัทรา  แตงเที่ยง
JCIS58009
การบริหารการผลิตรายการช่วยชาวบ้าน : กรณีศึกษาเฉพาะรายการตู้ ปณ.ข่าว 3
ชนิกนันท์   สุคนธากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  ดวงภุมเมศ
JCIS58010
การเปิดรับข่าวสารและทัศนคติที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ สำนักทะเบียนประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชมพร กิจปรีชาวนิช
รองศาสตรจารย์อรทัย   ศรีสันติสุข
JCIS58011
การเปิดรับข่าวสารและความต้องการข้อมูลข่าวสารในองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน
ชัชวินทร์  ภู่สัมภวดุลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองรัฐ  เฌอมาลย์ชลมารค
JCIS58012
การจัดการด้านโฆษณาของบริษัท MEC (ประเทศไทย) ในยุคดิจิทัล
ชาคริต   กาวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี   ใต้ฟ้าพูล
JCIS58013
การวิเคราะห์รูปแบบการนำเสนอบทความแฝงโฆษณาในนิตยสารแฟชั่นผู้หญิง
ญาวดี   เผือกสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.กำจร  หลุยยะพงศ์
JCIS58014
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของผู้ให้บริการรหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศ 003
ฐิติกาญจน์   รัตนานันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตยา   โตควณิชย์
JCIS58015
การเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อศูนย์สังคีตศิลป์
ณัฐกานต์  สมบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาลัญ   วรพิทยุต
JCIS58016
พฤติกรรมและความพึงพอใจต่อการสื่อสารภายในของพนักงานบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
ณัฐดนัย   เพชรสุ่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิลักษณ์  หวังสันติธรรม
JCIS58017
การยอมรับนวัตกรรมแอพพลิเคชั่นฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ง KKBOX บนสมาร์ทโฟนของ ผู้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานคร
ณัฐวุฒิ   เปรมปราชญ์
รองศาสตราจารย์ไพบูรณ์  คะเชนทรพรรค์
JCIS58018
พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
ดรุณี  พลบุตร
รองศาสตราจารย์ไพบูรณ์  คะเชนทรพรรค์
JCIS58019
การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
เตือนจิต   พุฒิพงศ์โภไคย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี   ใต้ฟ้าพูล
JCIS58020
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของน้ำแร่เพอร์ร่า
ถิรญา   รัตนพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี   ใต้ฟ้าพูล
JCIS58021
การรับรู้งานโฆษณาในหนังสือพิมพ์ DONT JOURNAL ของผู้อ่านที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส
ทิพย์ธิดา   โพธิอาษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  ดวงภุมเมศ
JCIS58022
การทำหน้าที่สื่อสาธารณะและความคาดหวังของผู้ชมต่อรายการสถานีประชาชนทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ธิดารัตน์   ษิณปักษา
อาจารย์ ดร.ณัฐสุพงศ์   สุขโสต
JCIS58023
การเปิดรับทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมต่อรายการความรู้ภาษาอังกฤษ “อิงลิชออนทัวร์” ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร
นันท์นิชา   กันภัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี   ใต้ฟ้าพูล
JCIS58024
ความรู้และทัศนคติที่มีต่อศักดิ์สิทธิ์ อัลลอยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เบญจมาศ  เนียรนาทสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาลัญ   วรพิทยุต
JCIS58025
การจัดการทางการตลาดของกองดูแลนางสาวไทย ต่อคณะนางสาวไทย ระหว่างปี 2551 – 2556
ปริศนา  กัมพูสิริ
รองศาสตรจารย์อรทัย   ศรีสันติสุข
JCIS58026
การจัดการคลื่นลูกทุ่งมหานคร FM 95 MHZ ในยุควิทยุดิจิทัล
ปัญชลีย์   ธนะกัมพลศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิจิตรา   สึคาโมโต้
JCIS58027
ความคิดเห็นต่อผลของสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางแบรนด์ KMA
ปัญญิศา  มีชัยมั่นจิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาลัญ   วรพิทยุต
JCIS58028
ความคาดหวังและความพึงพอใจของกลุ่มชายรักชายที่มีต่อการเปิดรับโปรแกรมแคมฟรอก ห้อง GAY_4_GAY_TIGER
ปิยวุฒิ  บุญหนัก
อาจารย์ ดร.ภัทรา  แตงเที่ยง
JCIS58029
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์กับทัศนคติเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมบนใบหน้าเพื่อความงามของผู้หญิงวัยทำงาน
ปิยะดา  เมืองคำ
อาจารย์ ดร.ภัทรา  แตงเที่ยง
JCIS58030
การวางแผนการสื่อสารตราสินค้าระหว่างสินค้าประเภทที่มีความเกี่ยวพันสูงและสินค้าประเภทที่มีความเกี่ยวพันต่ำ (High Involvement & Low Involvement) บน Facebook Fanpage
พรรณภัทร  มีศรีดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาลัญ   วรพิทยุต
JCIS58031
การรับรู้ภาพลักษณ์และส่วนประสมทางการตลาดของบริษัท ผลิตภัณฑ์ และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) ของกลุ่มลูกค้า
พลากร   พฤกษชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  ดวงภุมเมศ
JCIS58032
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร และการใช้ประโยชน์จากหนังสือพิมพ์ออนไลน์และนิตยสารออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
พัชรกุล   เพ็ชรประยูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี   ใต้ฟ้าพูล
JCIS58033
การสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษของสถานีโทรทัศน์ :  กรณีศึกษาสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ภติมา   ประเสริฐแท่น
อาจารย์ ดร.ณัฐสุพงศ์   สุขโสต
JCIS58034
รูปแบบการสื่อสารภายในองค์การและความพึงพอใจต่อการสื่อสารภายในองค์การของพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ภัทราวรรณ   แก้วมะยม
อาจารย์ ดร.ณัฐสุพงศ์   สุขโสต
JCIS58035
ความคาดหวังประโยชน์และความพึงพอใจของบุคลากรต่อสื่อประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ภาคภูมิ  กัลยาณคุณาวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี   ใต้ฟ้าพูล
JCIS58036
กลยุทธ์การบริหาร SPOKE DARK TV : กรณีศึกษารายการโมเมพาเพลิน
ภาคิน  รัตนธนกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาลัญ   วรพิทยุต
JCIS58037
การปรับเปลี่ยนองค์กรของสถานีโทรทัศน์เนชั่นจากทีวีดาวเทียมไปสู่ดิจิทัลทีวี
ภาพิมล  วิสาโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี   ใต้ฟ้าพูล
JCIS58038
การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรและความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
มนชนก  ชัยแสนยากร
รองศาสตรจารย์อรทัย   ศรีสันติสุข
JCIS58039
พฤติกรรมการฟังเพลงผ่านยูทูบของกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
เมธิตา   เปี่ยมสุธานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  ดวงภุมเมศ
JCIS58040
ภาพลักษณ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในการรับรู้ของประชาชนกรุงรัตนโกสินทร์
รุจิรา   ไชยคำภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี   ใต้ฟ้าพูล
JCIS58041
การเปิดรับและความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันสนุกดอทคอมบนโทรทัศน์เคลื่อนที่ของผู้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานคร
วิน   วีระประทีป
รองศาสตราจารย์ไพบูรณ์  คะเชนทรพรรค์
JCIS58042
การสื่อสารความเป็นฮิฟเตอร์ ผ่านเฟซบุ๊ก
ศรีฟ้า   อิศรางกูร ณ อยุธยา
รองศาสตราจารย์ไพบูรณ์  คะเชนทรพรรค์
JCIS58043
การสื่อสารการตลาดเพื่อการส่งออกภาพยนตร์ไทย บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำกัด
ศิระ   สังวาลย์ชัย
อาจารย์ ดร.ภัทรา  แตงเที่ยง
JCIS58044
การเปิดรับ ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรม ที่มีต่อ นิตยสาร “สุข” ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ศิริภรณ์  โยจินา
รองศาสตรจารย์อรทัย   ศรีสันติสุข
JCIS58045
อิทธิพลของคุณค่าตราสินค้าและส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นในกลุ่มสมาคมแฟชั่นดีไซน์เนอร์กรุงเทพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ศุภมัทนี  ชูมณี
อาจารย์ ดร.ภัทรา  แตงเที่ยง
JCIS58046
ความคิดเห็นที่มีต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารสุขภาพที่มีในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก
สิริลักษณ์  ลีวิวัฒนาวงศ์
อาจารย์ ดร.ณัฐสุพงศ์   สุขโสต
JCIS58047
พฤติกรรมการอ่าน ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ของผู้อ่านเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อนิตยสารอาหาร
สุธิมา  ประดับหิน
อาจารย์ ดร.ภัทรา  แตงเที่ยง
JCIS58048
พฤติกรรมการใช้และความพึงพอใจที่มีต่อห้องบลูแพลนเน็ตในเว็บไซต์พันทิป
สุปราณี  ยิ่งมั่นคง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี   ใต้ฟ้าพูล
JCIS58049
ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อโครงการบริหารจัดการทดลองเดินรถแท็กซี่สำหรับผู้พิการและสูงอายุ ศึกษาเฉพาะผู้ใช้บริการ
สุภาจิตต์  เคลือบแก้ว
รองศาสตราจารย์ไพบูรณ์  คะเชนทรพรรค์
JCIS58050
พฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรของ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
สุภาภรณ์   อานุภาพศรีธาดา
รองศาสตราจารย์ไพบูรณ์  คะเชนทรพรรค์
JCIS58051
กระบวนการนำเข้าข้อมูลจากโซเซียลมีเดีย มาใช้ในการนำเสนอข่าวโทรทัศน์
อลงกรณ์  เหมือนดาว
รองศาสตรจารย์อรทัย   ศรีสันติสุข
JCIS58052
การสื่อสารของผู้บริหารที่มีอายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา
อุรัชษฎา   ขุนขำ
รองศาสตราจารย์ ดร.กำจร  หลุยยะพงศ์

Comments are closed.