JC E-Journal 2559

Comments Off on JC E-Journal 2559

รายชื่องานค้นคว้าอิสระ (บทความฉบับสมบูรณ์) ปี 2559

รหัส
ชื่อเรื่อง
ชื่อ-นามสกุล
ที่ปรึกษา
JCIS59001
การสื่อสารภายในองค์การของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
กชกร เอี่ยมวิมังสา
อ.ดร.นันทพร วงษ์เชษฐา
JCIS59002
แรงจูงใจกับการเปิดรับชมรายการสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร
กมลชนก โบว์สุวรรณ
อาจารย์ ดร.โมไนยพล รณเวช
JCIS59003
ความคาดหวังและพฤติกรรมการเปิดรับชมเว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL ของผู้รับชมในเขตกรุงเทพมหานคร
กิตติภาพรณ์ ประเทศ
อาจารย์ ดร.โมไนยพล รณเวช
JCIS59004
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นปัจจัยทางการตลาดกับการซื้อสินค้าแฟชั่นออนไลน์ทางโซเชียลมีเดียผ่านสมาร์ทโฟน
กุลนิดา นิธิไพบูลย์
รศ. กัลยกร วรกุลลัฏฐานีย์
JCIS59005
อิทธิพลของการเปิดรับข่าวสารเว็บไซต์จีบันดอทคอมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
ขนิษฐา หมวดทองอ่อน
ศ. ดร. สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
JCIS59006
การบริหารงานสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องวอยซ์ทีวี
ขวัญชนก ใจเสงี่ยม
ศ. ดร. สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
JCIS59007
การจัดการทางการสื่อสารใน 3 โครงการหลักของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
จิตรปิติ ฐิติมนตรี
อ. ดร. นันทพร วงษ์เชษฐา
JCIS59008
การบริหารรายการโทรทัศน์ที่แสดงออกซึ่งความเป็นไทยของบริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ฉัตรดนัย อุดมพานิช
อ. ดร. นันทพร วงษ์เชษฐา
JCIS59009
การสื่อสารภายในองค์การ กรณีศึกษา: สำนักงานบัญชีกลาง
ชนันต์ชญช์ วรณิชยานนท์
อ. ดร. นันทพร วงษ์เชษฐา
JCIS59010
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสื่อโฆษณาช่อง Mono29
ชนาเนตร สิทธิโกษีย์
ศ. ดร. สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
JCIS59011
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อ ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคที่มีต่อสินค้าตราดอยดำ
ชนิตา สาใจ
อ. ดร. โมไนยพล รณเวช
JCIS59012
การปรับตัวของนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล
ณิชชา วัชระชยะกูร
ศ. ดร. สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
JCIS59013
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับเครื่องมือสื่อสารการตลาดกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม “ไซเดอร์ เบย์”
ตรีรัตน์ ตัญจพัฒน์กุล
อ. ดร. โมไนยพล รณเวช
JCIS59014
มุมมองของผู้ชมต่อเทคนิคการนำเสนอความรุนแรงในสื่อ ศึกษาผ่านภาพยนตร์เรื่อง Funny Games U.S. (2007)
ตวงรัก จิรวัฒนรังสี
อ. ดร. พีรยุทธ โอรพันธ์
JCIS59015
กระบวนการการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจที่พักแรม Koh Kood Resort จังหวัดตราด
ทนตวรรณ คณะเจริญ
รศ. กัลยกร วรกุลลัฏฐานีย์
JCIS59016
บทบาทการสื่อสารรูปลูกผ่านเฟซบุ๊ก
ธนะธัช ตังคะประเสริฐ
อาจารย์ ดร. พรรษา รอดอาตม์
JCIS59017
ความคาดหวังประโยชน์ การใช้ และความพึงพอใจที่มีต่อ “ไลน์กลุ่ม” (Group Line) ของกรมกิจการพลเรือนทหารบก
ร้อยเอกหญิง ธัญรัตน์ ศิลา
รศ. แอนนา จุมพลเสถียร
JCIS59018
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์
นันทวรรณ เนียมวีระ
ผศ. ดร. อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
JCIS59019
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ www.ginraidee.com ในเขตกรุงเทพมหานคร
นันทินี พิศวิลัย
รศ. วงหทัย ตันชีวะวงศ์
JCIS59020
การจัดการศิลปินในธุรกิจบันเทิง
นิชนันท์ คงศรี
ศ. ดร. สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
JCIS59021
ภาพลักษณ์ของตราสินค้าพานาโซนิค ในการรับรู้ของลูกค้า ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปันรสี โกศลานันท์
รศ. วงหทัย ตันชีวะวงศ์
JCIS59022
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่ทำให้ลาซาด้า (Lazada) ประสบความสำเร็จ
พนิดา อ่อนลออ
ศ. ดร. สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
JCIS59023
การเปิดรับสื่อ ทัศนคติและความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พัชราภรณ์ ศรีเพียงจันทร์
ปัทมา สุวรรณภักดี
JCIS59024
แรงจูงใจในการเปิดรับสาร และความน่าเชื่อถือของสารในเฟซบุ๊ก กับการตัดสินใจเลือกผู้บริโภคของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
พิชชาภรณ์ ศิริโสดา
รศ. ปัทมา สุวรรณภักดี
JCIS59025
การสั่งสมทุนร่างกายของผู้หญิงเพาะกาย และการสื่อสารทุนร่างกายผ่านสื่อใหม่
พิชญาภา คัจฉานุช
อ. ดร. พรรษา รอดอาตม์
JCIS59026
การเปิดรับสาร ความพึงพอใจและความคาดหวังในอนาคตจากการอ่านนิตยสาร DACO ของผู้อ่านในเขตกรุงเทพมหานคร
ภัทมาศ เพชรเจริญ
รศ. ปัทมา สุวรรณภักดี
JCIS59027
การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และการรับรู้ต่อการสื่อสารภายในองค์การของพนักงาน บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
ภัสรา อภิรักษ์ลี้พล
อ. ดร.พีรยุทธ โอรพันธ์
JCIS59028
กลยุทธ์การบริหารงานของบริษัท ทอง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
ราณี แคมเปน
อ. ดร. โมไนยพล รณเวช
JCIS59029
การเปิดรับภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube และพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม
ฤตานนท์ แสนสวย
รศ. กัลยกร วรกุลลัฏฐานีย์
JCIS59030
พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
วรรณพร หวลมานพ
รศ. กัลยกร วรกุลลัฏฐานีย์
JCIS59031
การเปิดรับและทัศนคติของกลุ่มคนเจเนอเรชั่น วาย ที่มีต่อข่าวบันเทิงในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก (Facebook)
วราศรี อัจฉริยะเดชา
รศ. แอนนา จุมพลเสถียร
JCIS59032
ความคิดเห็นของผู้ชายต่อความหมายของงานบ้านผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้า
วันวิสา เอกไกรศรี
ผศ. ดร. นิธิดา แสงสิงแก้ว
JCIS59033
พฤติกรรมการซื้อ การเปิดรับสื่อ และปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าพรีเมียมของผู้ตัดสินใจซื้อ
วากฤษ นันทวัฒนากุล
รศ. วงหทัย ตันชีวะวงศ์
JCIS59034
พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อรายการ “ยกทัพข่าวเช้า” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV
วิภรณ์รัตน์ เยาวละออง
รศ. วงหทัย ตันชีวะวงศ์
JCIS59035
การเปิดรับและการประเมินสื่อประชาสัมพันธ์ (Thips) การเปลี่ยนแปลงองค์กรไทยน้ำทิพย์สู่วิสัยทัศน์ 2020
ศศิพันธ์ เนียวกุล
รศ. ปัทมา สุวรรณภักดี
JCIS59036
การจัดการการสื่อสาร โครงการ Happy Workplace ของสำนักพัฒนาความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์
สิปาง เจริญสุข
อ. ดร. นันทพร วงษ์เชษฐา
JCIS59037
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกลักษณะ การยอมรับเทคโนโลยี ทัศนคติและความตั้งใจในการเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็กผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย
สิริรัตน์ ธีรชาติแพทย์
ผศ. ดร. วิกานดา พรสกุลวานิช
JCIS59038
การรับรู้ภาพลักษณ์ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ของชาวต่างชาติ
สุภาณี ปัสสา
รศ. กัลยกร วรกุลลัฏฐานีย์
JCIS59039
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกใช้บริการกับบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
สุวีรา ท้าวทอง
อ. ดร. นันทพร วงษ์เชษฐา
JCIS59040
การเปิดรับสื่อ ความรู้ และพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน
เสาวลักษณ์ บรรณาการ
ผศ. ดร. อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
JCIS59041
การเปิดรับสื่อและความพึงพอใจต่อข่าวสารของสโมสรฟุตบอล ปตท. ระยอง
อุษา แก้วแดง
ผศ. ดร. อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
JCIS59042
ลักษณะประชาชนที่อาศัยในชุมชนกับความต้องการงานด้านชุมชนสัมพันธ์ของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
กัณฐิกา วชิรธาราภาดร
 รศ. พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
JCIS59043
ความคาดหวัง พฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อแอพพลิเคชั่น LINE TV 
กุลธิดา ศรีสินสมุทร 
รศ. ปัทมา สุวรรณภักดี 
JCIS59044
ความคาดหวังและทัศนคติของผู้ชมในกลุ่ม Generation C ที่มีต่อละครแนวแอ็คชั่น 
คหบดี กัลย์จาฤก 
รศ. แอนนา จุมพลเสถียร 
JCIS59045
การจัดการของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย แสงศตวรรษ อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด และ อาปัติ 
ฉัฐดนัย คำโต 
ศ. ดร. สุรพงษ์ โสธนะเสถียร 
JCIS59046
การเปิดรับและพฤติกรรมการตอบสนองต่อโฆษณาทางยูทูบ (YouTube) ของผู้บริโภค 
ญาณกร วิภูสมิทธ์ 
อ. ดร. โมไนยพล รณเวช 
JCIS59047
กระบวนการสร้างเนื้อหารและการสื่อสารของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยว 
ณัฐธนารีย์ วันหะรับ 
อ. ดร. พีรยุทธ โอรพันธ์ 
JCIS59048
การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” 
เตชิต ธนะจันทร์ 
อ. ดร. โมไนยพล รณเวช  
JCIS59049
ทัศนคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของฝ่ายกิจการสังคม ของผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
นรีภา ลิ้มพิมพ์เพราะ 
อ. ดร. โมไนยพล รณเวช  
JCIS59050
พฤติกรรมการซื้อและความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
บุณยนุช เอื้อศิรินุเคราะห์ 
อ. ดร. โมไนยพล รณเวช  
JCIS59051
การเปิดรับสื่อ ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปัทมาพร ส้มไทย 
รศ. วงหทัย ตันชีวะวงศ์ 
JCIS59052
การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในและความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดของผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
พลอยชนก ทองอยู่ 
อ. ดร. โมไนยพล รณเวช  
JCIS59053
การใช้สื่อออนไลน์ในการแสวงหาข้อมูลและพฤติกรรมการซื้อสินค้าเกี่ยวกับการวิ่งมาราธอน 
วรินทร์ สุธรรมสมัย 
อ. ดร. โมไนยพล รณเวช  
JCIS59054
ความคาดหวัง การเปิดรับ และความพึงพอใจที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในของพนักงานโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 
ศรัญญา บุญญาวรกุล 
อ. ดร. โมไนยพล รณเวช  
JCIS59055
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 
อนุรักษ์ เพ็ชรอินทร์ 
รศ. วงหทัย ตันชีวะวงศ์ 
JCIS59056
การเปรียบเทียบการสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์ขององค์การธุรกิจเสื้อผ้ามุสลิมในประเทศไทยระหว่างแบรนด์ใหญ่กับแบรนด์เล็ก 
อาภาภรณ์ ดรงค์เดชกุล 
อ. ดร. พีรยุทธ โอรพันธ์ 
JCIS59057
การเปิดรับสื่อ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ที่มีต่อการอบรมในหลักสูตร Customer Centric Excellence ของผู้เข้าร่วมอบรม
ศุภาพิชญ์ ณ นรงค์
อ.ดร.โมไนยพล  รณเวช
JCIS59058
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย
ศิรินภา สงเคราะห์กุล
รศ.วงหทัย  ตันชีวะวงศ์
JCIS59059
การใช้และความพึงพอใจของผู้ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของอุ๊คบี
ณัฐพงศ์  เนียมหลาง
อ.ดร.นันทพร  วงษ์เชษฐา
JCIS59060 
พฤติกรรมการอ่าน ความพึงพอใจจากการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคของคนไทย
พรพิรุณ หุ่นรอด
ผศ.ดร.อัจฉรา  ปัณฑรานุวงศ์
JCIS59061
การเล่าเรื่องข้ามสื่อในยุคดิจิทัลกรณี ศึกษาซีรี่ย์เรื่อง ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์
ธรินทร์วรัช  ตางาม
 อ. ดร. พีรยุทธ โอรพันธ์
JCIS59062
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้สื่อข่าวในยุครัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
โอฬาร เลิศรัตนดำรงกุล
อ.ดร.โมไนยพล  รณเวช
JCIS59063
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บันเทิง
อัจจิมา สุวิชานิจกุล
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
JCIS59064
การวางแผนสื่อสำหรับการสื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรม ในยุคดิจิตอล
กุลธิดา เชวงวรรณ
รศ.กัลยกร  วรกุลลัฎฐานีย์
JCIS59065
พฤติกรรมการใช้และความพึงพอใจจากแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line)ของผู้ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
เกศปรียา แก้วแสนเมือง
รศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช
JCIS59066
การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรม ที่มีต่อศิลปินวง EXO ของกลุ่มแฟนคลับ EXO-L
ณิชชา  ยงกิจเจริญ
อ.ดร.โมไนยพล  รณเวช
JCIS59067
การเปิดรับสื่อและการรับรู้ภาพลักษณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน
สีตลา เขมะภาตะพันธ์
อ.ดร.โมไนยพล  รณเวช
JCIS59068
การจัดการเนื้อหานิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทยเพื่อตอบสนองตลาดในประเทศไทย
ลินดา อุตตะมะ
อ.ดร.นันทพร วงษ์เชษฐา
       
       
       

Comments are closed.