JC JOURNAL v.8 no.2

Comments Off on JC JOURNAL v.8 no.2

jcjournal-v8n2

 • การเปดรับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทางเฟซบุกแฟนเพจจีเม็มเบอร กับการมีสวนรวมและความพึงพอใจของสมาชิก
  ปยะณัฐ หลายเจริญ และ อ.ดร.นภารัตน พฤกษสุราลัย
 • การวิเคราะหรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหาโปสเตอรภาพยนตรไทย ที่ไดรับรางวัลภาพยนตรระดับชาติ
  จิตพิสุทธิ์ เกตุกระทึก และ อ.ดร.ขจร ฝายเทศ
 • ความคาดหวังและความพึงพอใจในกระบวนการจัดการดานลูกคาสัมพันธ ของบุคลากรในสถานพยาบาลตอผูแทนขายเวชภัณฑในเขตกรุงเทพมหานคร
  ภัศรา อุทธา และ รศ.วงหทัย ตันชีวะวงศ
 • การเปดรับขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธ ความรู และทัศนคติ ของประชาชนภาคตะวันออกที่มีตอโครงการสีสันตะวันออก
  พิศวัสน เจริญถัมภ และ ผศ.ดร.จิตระพี ทรัพยแสนดี
 • ความสัมพันธของการเปดรับละครโทรทัศนไทยกับคานิยมทางวัฒนธรรม และรูปแบบการดําเนินชีวิตชองประชาชนลาวในนครหลวงเวียงจันทน
  วราวุธ ถนอมจิตร และ ผศ.ดร.พจนา ธูปแกว
 • การกําหนดวาระสารการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ของคลื่น เอฟ เอ็ม ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ
  ธนัชพร จันทรา และ ผศ.ดร.นิธิดา แสงสิงแกว
 • การวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษในรายการคืนความสุขใหคนในชาติ
  ธนวัตร มัททวีวงศ และ ผศ.ดร.พจนา ธูปแกว
 • การกําหนดวาระประเด็นดาราผูมีชื่อเสียงผานขาวบันเทิงทางโทรทัศน
  กฤษณะ แสงจันทร และ ผศ.ดร.นิธิดา แสงสิงแกว
 • การบริหารงานรายการขาวบันเทิงของสถานีโทรทัศนฟรีทีวี
  วรางคณา ยินดีฉัตร และ ผศ.ดร.จิตระพี ทรัพยแสนดี
 • พฤติกรรมการเปดรับ ทัศนคติ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลที่มีตอทีวีดิจิทัล
  เหมือนตะวัน สุทธิวิริวรรณ และ รศ.ดร.พรจิต สมบัติพานิช
 • รูปแบบการนําเสนอรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ”
  วรรณศิริ ศิริวรรณ และ รศ.ดร.พรจิต สมบัติพานิช
 • แฮชแท็กรณรงค : ความคาดหวัง การเปดรับ และการมีสวนรวมของผูใช
  จิรัฏฐ พรหมดิเรก และ อ.ดร.โมไนยพล รณเวช
 • สัมฤทธิผลของการประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวโครงการ 12 เมืองตองหาม…พลาด ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
  ฐิติพร คณาวงษ และ รศ.อรนุช เลิศจรรยารักษ
 • การสื่อสารกับการประกอบสรางอัตลักษณ กลุมวัฒนธรรมยอยของนักเตน Cover Dance
  ดิฐพงศ ประเสริฐไพฑูรย และ รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน
 • เครือขายการสื่อสารและการสรางอัตลักษณของกลุมผูบริโภคอาหารคลีน
  ชนกพรรณ วรดิลก และ รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน
 • ภาพลักษณของโรงพยาบาลศิริราชปยมหาราชการุณย (SiPH) ในการรับรูของผูใชบริการ
  วัชรากร สุวรรณ และ อ.ดร.โมไนยพล รณเวช
 • บทบาทการสื่อสารคําคมคัตโตะและบนบนผานสื่อสังคมออนไลนเฟซบุก
  ปรียานุช สองศร และ อ.ดร.พรรษา รอดอาตม
 • ทัศนคติและกระบวนการตอบสนองของเยาวชนตอรูปแบบการจูงใจ ในโฆษณารณรงคเพื่อควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
  รวิษฎา สังขะวรเมธา และ รศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย
 • ผูหญิงกับการสรางนวนิยายชายรักชาย
  อรวรรณ วิชญวรรณกุล และ รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน
 • ผลของการสื่อสารเพื่อแกไขภาวะวิกฤตการระบาดของโรคเมอรส (MERS) ตอความเชื่อมั่นดานการทองเที่ยวประเทศเกาหลีใตของนักทองเที่ยวชาวไทย
  สิริลักษณ วัชรจิตต และ ผศ.ดร.อัจฉรา บัณฑรานุวงศ
 • ทัศนคติ พฤติกรรม และการรูเทาทันการใชแอพพลิเคชั่นไลน ของกลุมวัยเบบี้บูมเมอร
  ศตพล เกิดอยู และ ผศ.ดร.วิกานดา พรสกุลวานิช
 • การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ และแนวโนมพฤติกรรมที่มีตอ โครงการสงเสริมสังคมของผูนําเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุน ผานชองทางเฟซบุก (Facebook)
  ศรันถ ยี่หลั่นสุวรรณ และ รศ.แอนนา จุมพลเสถียร

Comments are closed.