MA 2537 – 2540

Comments Off on MA 2537 – 2540
รายชื่อหัวข้อรายงานโครงการเฉพาะบุคคล วารสารศาสตรมหาบัณฑิต
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายชื่องานค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท (สื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา 2540

  รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2540 แผน ข.     
ลำดับ หัวข้อรายงานโครงการเฉพาะบุคคล ชื่อผู้ทำรายงานฯ อ.ที่ปรึกษารายงานฯ
MA-IS-2540-01 สภาพและปัญหาการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ขององค์กรธุรกิจน้ำมันตามทัศนะของนักประชาสัมพันธ์องค์กร อิศรานันท์  ทองเนียม รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2540-02 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ใช้บริการวิทยุติดตามตัว  ศึกษาเฉพาะกรณีการเลิกใช้บริการวิทยุติดตามตัวอีซี่คอล วรงค์  เลิศวณิชย์วัฒนา ผศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2540-03 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการอบรมการศึกษานอกระบบมหาวิทยาลัยของรัฐ:กรณีสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม วัลลภ  วิชชุเดชา รศ.บำรุง  สุขพรรณ์
MA-IS-2540-04 ความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติของนักประชาสัมพันธ์ในบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการประชาสัมพันธ์ที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ ธีรรัตน์  วีตโลภาชัยวุฒิ รศ.บำรุง  สุขพรรณ์
MA-IS-2540-05 การวิเคราะห์เนื้อหาการ์ตูนล้อการเมืองในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยในช่วงการบริหารงานของพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรีคนที่ 22 ของไทย ฤทัย  รอดภัย ผศ.วรรณี  สำราญเวทย์
MA-IS-2540-06 ภาพพจน์ของสายการบินคานาเดียนแอร์ไลน์ในทรรศนะของผู้โดยสารไทยที่ใช้บริการ รัตนาวลี  วิมลมาศ รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2540-07 การประยุกต์ใช้สื่อมวลชนศึกษาในโรงเรียน ศึกษาเฉพาะกรณีความคิดเห็นของครูที่เข้ารับการอบรมสื่อมวลชนศึกษากับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก สุวรรณา  ทรัพย์พืชผล รศ.อรทัย  ศรีสันติสุข
MA-IS-2540-08 การประชาสัมพันธ์มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กรกช  เตชะเกรียงไกร ผศ.ปิยรัตน์  อ่องลออ
MA-IS-2540-09 แผนประชาสัมพันธ์โครงการอาคารสีเขียว โอบเอื้อ  ศรีสวรรค์ รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2540-10 การศึกษาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ของโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน พนิตตา  ศรีสะอาด รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2540-11 นโยบายและการวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพพจน์สถาบัน ศึกษากรณี:บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คมคาย  กิติสันต์ อ.ดาราวรรณ  สุขุมาลชาติ
MA-IS-2540-12 แผนประชาสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ:ศึกษากรณีแผนประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นุตรฮายาตี  โกศลศักดิ์ รศ.บำรุง  สุขพรรณ์
MA-IS-2540-13 การวางแผนประชาสัมพันธ์ต่อผู้แทนสหกรณ์เพื่อเสริมสร้างความรู้และทัศนคติที่ดีต่อชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัด สุวรรณี  จริยะพร รศ.บำรุง  สุขพรรณ์

รายชื่องานค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท (สื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา 2539

  รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2539 แผน ข.     
ลำดับ หัวข้อรายงานโครงการเฉพาะบุคคล ชื่อผู้ทำรายงานฯ อ.ที่ปรึกษารายงานฯ
MA-IS-2539-01 สื่อโฆษณาเพื่อสิ่งเสริมการขายรถยนต์ฮอนด้า ของบริษัท ฮอนด้าคาร์ส(ประเทศไทย) จำกัด จุไรรัตน์  กัทชลี ผศ.สากล  ไพเราะ
MA-IS-2539-02 พฤติกรรมการเปิดรับรายการโทรทัศน์ในช่วงเวลาที่ได้รับความนิยมสูงสุดเพื่อการใช้ประโยชน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร บุญวาสนา  รัตนไตร  
MA-IS-2539-03 คอมพิวเตอร์กับวงการศึกษา สุวรรณา  พลอยสุทธิ  
MA-IS-2539-04 ภาพยนตร์บู๊ของฮอลลีวู้ดกับการสะท้อนภาพความเป็นชาย กำจร  หลุยะพงศ์ รศ.ปิยกุล เลาวัณย์ศิริ
MA-IS-2539-05 ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อข่าวสารด้านลบเกี่ยวกับครูที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์(กรณีศึกษาจากตัวอย่างข่าวฯในหนังสือพิมพ์รายวัน 6 ฉบับในช่วงปี 2537-2539) ชัชวาล  ซินซาคำ รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2539-06 การเปิดรับข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ ความรู้ ทัศนคติเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคเอดส์ และการอยู่ร่วมในสังคมกับคนเป็นโรคเอดส์:กรณีศึกษาเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนารีนิรมล อัจฉรา เอมซ์บุตร รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2539-07 การวิเคราะห์เนื้อหารายการช่อง 9 การ์ตูน พสุ  ชัยเวฬุ รศ.อรทัย  ศรีสันติสุข

รายชื่องานค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท (สื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา 2538

  รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2538 แผน ข.   
ลำดับ หัวข้อรายงานโครงการเฉพาะบุคคล ชื่อผู้ทำรายงานฯ อ.ที่ปรึกษารายงานฯ
MA-IS-2538-01 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย มานพ  เปี่ยมการุณ  
MA-IS-2538-02 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารภายใน ธ.ก.ส. ศึกษาเฉพาะกรณีการยอมรับและพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ของพนักงาน ธ.ก.ส. พรพรรณ  ตั้งกุลมงคล รศ.อรทัย  ศรีสันติสุข
MA-IS-2538-03 ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและพัฒนาองค์กรของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บุญฑริกา  บุญทับ  
MA-IS-2538-04 ประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์เพื่อตอบสนองนโยบายการปรับโครงสร้างการบริหารงานให้เป็นธุรกิจ ของการไฟฟ้านครหลวง เสาวภาต์  สาริกบุตร รศ.มาลี  บุญศิริพันธ์
MA-IS-2538-05 การเสนอข่าวการศึกษาของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม ดุจดาว  ศรีคง รศ.มาลี  บุญศิริพันธ์
MA-IS-2538-06 การใช้สื่อโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 วรรณิยา  เชื้อเพชร รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2538-07 การศึกษานโยบายการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร มัทรียา  ธาราทรัพย์ รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์

รายชื่องานค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท (สื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา 2537

  รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2537 แผน ข     
ลำดับ หัวข้อรายงานโครงการเฉพาะบุคคล ชื่อผู้ทำรายงานฯ อ.ที่ปรึกษารายงานฯ
MA-IS-2537-01 กลยุทธการใช้สื่อโฆษณาทางไปรษณีย์ (Direct Mail) เพื่อโน้มน้าวใจให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรร กรณีศึกษาเฉพาะโครงการ ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ประณยา  จันทรศรี  
MA-IS-2537-02 แผนประชาสัมพันธ์โครงการดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติ : ดาวเทียมไทยคม วันดี  จาตุสว่างพร ผศ.ปิยรัตน์  อ่องลออ
MA-IS-2537-03 การศึกษานโยบายการประชาสัมพันธ์เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวเมือง   พัทยาและบริเวณใกล้เคียง ศึกษาเฉพาะกรณีแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของบริษัท สปินเลอร์ แอนด์ แอสโซซิสเอทส์ จำกัด อรุณี  ชาติอุดมเดช รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2537-04 บทบาทของสถานีวิทยุข่าวสารต่อการรณรงค์สิ่งแวดล้อม วิลาสินี  จิวานนท์ อ.ดร.ดีรณา  เมธีกุล
MA-IS-2537-05 การเปิดรับข่าวสารเพื่อสุขภาพของคนกรุงเทพฯ กรณีศึกษาการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการนวดแผนไทย (ทางเลือกใหม่ทดแทนการใช้ยาแก้ปวด) ของกลุ่มผู้ใช้บริการที่ศาลาสุขสัมผัส ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ปากเกร็ด ภัทรวัต  เบญจมงคลวารี รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2537-06 การให้สวัสดิการด้านการศึกษานอกระบบแก่ผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ(ศึกษาเฉพาะโรงงานอุตสหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป เพ็ญจันทร์  วงศ์จรัสกุล รศ.มาลี  บุญศิริพันธ์
MA-IS-2537-07 ยุทธวิธีใช้สื่อในโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันสารระเหยสำหรับเยาวชนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เจือทิพย์  วงศ์ทองดี รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2537-08 ไทยคมกับการพัฒนาการศึกษาในชนบทยุคดาวเทียม เกตุแก้ว  แก้วชัยรักษ์  
MA-IS-2537-09 นโยบายการเสนอรายการ “ปุจฉา วิสัชนา” ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. ชลิดา คชา รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2537-10 การศึกษาทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. สำนักงานใหญ่ที่มีต่อนโยบายการประหยัดไฟฟ้า กรองแก้ว  วิจิตรกาญจน์ รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2537-11 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อกิจการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อุเทน  เจนสระคู  
MA-IS-2537-12 การเปิดรับสื่อด้านเพศศึกษาของเด็กวัยรุ่นในชุมชนแออัด กรณีศึกษาชุมชนแออัดคลองเตย จินตวีร์  ศรียะพันธุ์ รศ.มาลี  บุญศิริพันธ์

Comments are closed.