MA 2541 – 2550

Comments Off on MA 2541 – 2550
รายชื่อหัวข้อรายงานโครงการเฉพาะบุคคล วารสารศาสตรมหาบัณฑิต
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายชื่องานค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท (สื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา 2550

  รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา  ปีการศึกษา 2550  แผน ข. (จำนวน 60 คน)    
ลำดับ หัวข้อรายงานโครงการเฉพาะบุคคล ชื่อผู้ทำรายงานฯ อ.ที่ปรึกษารายงานฯ
  สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน  จำนวน 38 คน     
MA-IS-2550-01 กลยุทธ์การบริหารจัดการและการปรับตัวของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์อิสระเพื่อเข้าสู่ความเป็นสถานีโทรทัศน์สาธารณะ กรกต  อบสุวรรณ รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2550-02 กลยุทธ์การแข่งขันในการบริหารธุรกิจผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ของบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด เกรียงไกร  กลิ่นศรีสุข อ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2550-03 กลยุทธ์การผลักดันโปรเจ็กต์ภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Final Score 365 วัน ตามติดชีวิตเด็กเอ็นท์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำกัด ชนานันทน์ สุนทรนนท์ รศ.จำเริญลักษณ์  ธนะวังน้อย
MA-IS-2550-04 การรายงานข่าวการเมืองทางโทรทัศน์ ชมพูนุช  ภัทรขจี รศ.ดร.สุรัตน์  เมธีกุล
MA-IS-2550-05 พฤติกรรมการเปิดรับ  การใช้ประโยชน์  และความพึงพอใจของผู้ชมรายการ SF Victory Challenge ทาง True Vision 60 ในเขตกรุงเทพมหานคร ชัยภัทร  โสทัด รศ.บำรุง  สุขพรรณ์
MA-IS-2550-06 การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตของเว็บไซต์ประเภทแม่และเด็ก : ศึกษาในเชิงเปรียบเทียบ ฐิติญา เชาวน์เกษม ผศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2550-07 ความชอบของประชาชนที่มีต่อรายการของสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ (TPBS) ณพรรต  พิมพ์พิพัฒน ผศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2550-08 การวิเคราะห์แผนการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพอากาศ ดวงพร  กิจก้องขจร รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2550-09 การสื่อสารกิจกรรมกีฬามอเตอร์สปอร์ตรถจักรยานยนต์  เพื่อการแก้ไขปัญหาสังคมวัยรุ่นกับการแข่งขันรถจักรยานยนต์บนท้องถนนหลวง ดารัตน์  สุวรรณปักษี รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2550-10 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครต่อรายการเพื่อสุขภาพ “รายการคลับสุขภาพ” ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ดารารัตน์  เจริญนาค รศ.บำรุง  สุขพรรณ์
MA-IS-2550-11 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิต SCB TITANIUM GOLF CARD ของผู้เล่นกอล์ฟ  และสนใจกีฬากอล์ฟในเขตกรุงเทพมหานคร ทินกร  โล่ห์วนิชชัย ผศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2550-12 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้า คัมรี่ รุ่น All New Camry ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ทัศรินทร์  วุฒิวิกัยการ อ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2550-13 พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ในเขตกรุงเทพมหานคร: ศึกษาเฉพาะผู้ใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ของ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) ธฤตวัต  ล้อมวงษ์พาณิชย์   อ.ดร.ดีรณา  เมธีกุล
MA-IS-2550-14 พฤติกรรมการเปิดรับ  ทัศนคติ  และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารบนหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ (www.manager.co.th)  ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ธิติมา  พุฒตาล อ.ดร.อนุชา  ทีรคานนท์
MA-IS-2550-15 พฤติกรรมการเปิดรับและความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อวัฒนธรรมผ่านสื่อละครโทรทัศน์เกาหลี ปรียาภรณ์  สืบสวัสดิ์ รศ.บำรุง  สุขพรรณ์
MA-IS-2550-16 การสำรวจพฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของผู้ฟังคลื่นลูกทุ่งมหานคร เอฟเอ็ม 95.0 เมกกะเฮิร์ทซ์ ปวีณ  พันธุ์เจริญศิลป์  ผศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2550-17 ท่าทีของกลุ่มผู้ส่งสารและผู้รับสารที่เป็นวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครต่ออิทธิพลของนักแสดงละครโทรทัศน์ ปวีณา  ตันท์ศรีสุโรจน์   รศ.ดวงทิพย์  วรพันธุ์
MA-IS-2550-18 การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของศิลปินเพลงบริษัท True Fantasia ปิยะนิตย์  สัมปทานนท์ รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2550-19 ความคิดเห็นของผู้ชมรายการนาทีฉุกเฉิน  ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกในเขตกรุงเทพมหานคร พัชรินทร์  ด่านวราวิจิตร รศ.บำรุง  สุขพรรณ์
MA-IS-2550-20 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พัฒนียา  ศักดิ์อภิบุญนันท์ ผศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2550-21 พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจรายการข่าวบันเทิง  ดาวกระจาย  ทางโมเดิร์นไนน์ทีวีของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พิมพลอย  ปัจชัยโย รศ.บำรุง  สุขพรรณ์
MA-IS-2550-22 การศึกษาพฤติธรรมและผลกระทบจากการเล่นเกมออนไลน์  เทลส์ รันเนอร์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พิมลพัชร์ อาสานะพันธุ์ รศ.บำรุง  สุขพรรณ์
MA-IS-2550-23 กระบวนการบริหารจัดการการจัดทำสัญลักษณ์เพื่อการคัดกรองรายการโทรทัศน์ เพียงพิศ  จิระพรพงศ์   รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2550-24 การบริหารงานการสื่อสารการตลาดของฝ่ายส่งเสริมการตลาดธนาคารกสิกรไทย มิติกุล  จิโน รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2550-25 การรับรู้ของผู้ชมต่อรายการวาไรตี้ทอล์คโชว์ “สุริวิภา” ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี วิมลพักตร์  วงศ์สวัสดิ์ รศ.อรทัย  ศรีสันติสุข
MA-IS-2550-26 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของสินค้าชาเนล วิสทา  สุขทิศ รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2550-27 ความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ที่มีต่อภาพยนตร์ไทยแนวสยองขวัญ ศิรินาฎ  กุนธร รศ.จำเริญลักษณ์  ธนะวังน้อย
MA-IS-2550-28 การบริหารงานของสำนักข่าว  กรมประชาสัมพันธ์  ภายใต้แนวคิดผู้สื่อข่าว 1 คน  ทำได้หลายสื่อ ศศิพงศ์  ชาติพจน์   รศ.อรทัย  ศรีสันติสุข
MA-IS-2550-29 การจัดการ  และกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านสื่อมวลชนและประชาชน ศุภาญา  ธนวัฒน์เสรี อ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2550-30 การเปิดรับสารและความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ที่มีต่อภาพยนตร์โฆษณาองค์กรในวาระครบรอบ 60 ปี  ของเครือธนาคารกสิกรไทย ส่งศรี  สุวรรณธาดา ผศ.วนิดา  ตันนาภัย
MA-IS-2550-31 พฤติกรรมการเปิดรับและความพอใจต่อนิตยสารเล่มแทรก FLASH mag.: นิตยสารเล่มแทรกในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ สิริลักษณ์  เขตร์กุฎี อ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2550-32 การตระหนักรู้ (Brand Awareness) และตัดสินใจของผู้เลือกซื้อสินค้าเสื้อผ้าตรา Zara สุกัญญา  สุทธิวิเศษพงศ์ อ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2550-33 ภาพลักษณ์ของบริษัท จีเอ็มมัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) ในความคิดเห็นของผู้อ่านนิตยสารในเครือ สุขฤทัย  เอนกวศินชัย รศ.บำรุง  สุขพรรณ์
MA-IS-2550-34 ภาพลักษณ์ของโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ในความคิดเห็นของผู้ปกครองในเขตกรุงเทพมหานคร สุขุมา  ดีสวาสดิ์ รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2550-35 การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับเนื้อหารายการทางสื่อโทรทัศน์บนอินเทอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาครัฐในเขตกรุงเทพมหานคร สุธีนุช  สุอังคะวาทิน รศ.บำรุง  สุขพรรณ์
MA-IS-2550-36 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ของศูนย์ออกกำลังกาย Clark Hatch Fitness Center อคิราภ์  ลิมป์พัฒนชัย   อ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2550-37 การเปิดรับข่าวสาร  ความพึงพอใจและการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร  กรณีศึกษา : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) อำนาจ  วัฒนกุล อ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2550-38 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของกองกิจการพลเรือน  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  กองบัญชาการทหารสูงสุด อุรสา ปฐมบูรณา รศ.บำรุง  สุขพรรณ์
  สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารภาครัฐและเอกชน  จำนวน 13 คน    
MA-IS-2550-39 พฤติกรรมการใช้  และความคาดหวังต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้สื่อสมัยใหม่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  กรณีศึกษาเว็บบล็อก ขนิษฐา  ลุนผา รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2550-40 การศึกษางานชุมชนสัมพันธ์กับการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จุติพร  การะโชติ รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2550-41 ความคิดเห็นของวัยรุ่นต่ออิทธิพลของการนำเสนอภาพแฟชั่นในนิตยสารวัยรุ่นที่ทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบการแต่งกาย ชิดชนก  ผิวงาม อ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2550-42 การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์  และการตัดสินใจเลือกดาวน์โหลดเพลงผ่านเว็บไซต์ของบริษัทค่ายเพลง Love is ชุธีภรณ์  รัตนรัตน์ รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2550-43 พฤติกรรมการเปิดรับ  การใช้ประโยชน์  และความพึงพอใจต่อเว็บไซต์คณะ  ของนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดุจมาดา  ชูสงค์ ผศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2550-44 การเปิดรับและทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญในเขตกรุงเทพมหานคร  ที่มีต่อโครงการ “DNA (Drink No Alcohol) สายพันธุ์ใหม่ไร้แอลกอฮอล์”  ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ธีราพร  ใจหนัก อ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2550-45 พฤติกรรมการเปิดรับชม  ความพึงพอใจ  และการใช้ประโยชน์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการ ตลาดสดสนามเป้า ประภาพรรณ ป้อมหิน อ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2550-46 กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขันของหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ มณีวรรณ  ช่วยเต็ม อ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2550-47 ภาพลักษณ์ของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 1111 (สายด่วนของรัฐบาล)  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และ สำนักนายกรัฐมนตรี รัตนะ  รัตนะวงษ์ รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2550-48 การเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงิน  หลังได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องให้บริการเงินด่วน (ATM) ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) วิโรจนี  เอกะวิภาต รศ.ดวงทิพย์  วรพันธุ์
MA-IS-2550-49 การเปิดรับสื่อและความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จากสำนักวัฒนธรรมกีฬา  และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร  ของประชาชนเขตบางขุนเทียน ศิริลักษณ์  แย้มพยุง รศ.บำรุง  สุขพรรณ์
MA-IS-2550-50 พฤติกรรมการเปิดรับ  ความสนใจ  และความพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สมทรง  งามวงษ์ ผศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2550-51 การศึกษาภาพลักษณ์และความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สุธาทิพย์  ลีวิวิธนนท์ ผศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช
  สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร  จำนวน 9 คน    
MA-IS-2550-52 กลยุทธ์การจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤต : กรณีศึกษาองค์การเภสัชกรรม คันธรัตน์  มณีโชติ รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2550-53 การสื่อสารและการจัดการทีมงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของบริษัท ไดเนอร์ส คลับ (ประเทศไทย) จำกัด ในสภาวะการแข่งขัน บดีศร  กษมางกูร รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2550-54 พฤติกรรมการเปิดรับสื่ออินเทอร์เน็ตในการดำเนินชีวิตประจำวันของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ปวเรศ  เลขะวรรณ รศ.ดร.สุรัตน์  เมธีกุล
MA-IS-2550-55 ทัศนคติและพฤติกรรมการแบ่งปันประสบการณ์  และแลกเปลี่ยนความรู้ของพนักงานระดับวิศวกรและหัวหน้างานในสายงานเทคนิค ภายในสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน  กรณีศึกษา  ธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ์  เครือซิเมนต์ไทย ปิยนุช  รวมทรัพย์ รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2550-56 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยผ่านทางออนไลน์  กรณีศึกษา  บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ภัทรวรรณ  ทองสอาด รศ.อรทัย  ศรีสันติสุข
MA-IS-2550-57 การสื่อสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจขนาดเล็ก เมธาสิทธิ์  กุศลส่ง รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2550-58 ความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อรายการสารคดีท่องเที่ยว : รายการผจญภัยไร้พรมแดน รุ่งนภา  รุ่งบรรลือศักดิ์ รศ.อรทัย  ศรีสันติสุข
MA-IS-2550-59 การเปิดรับและการใช้ประโยชน์จากรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทอินเตอร์แอคทีฟ  ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร อมร  นิ่มพัฒนาผล รศ.ดร.สุรัตน์  เมธีกุล
MA-IS-2550-60 การใช้ประโยชน์  ความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่มีต่อเว็บไซต์รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร อรุณี  ชุ่มจินดา ผศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช

รายชื่องานค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท (สื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา 2549

  รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา  ปีการศึกษา 2549  แผน ข. (จำนวน 85 คน)    
ลำดับ หัวข้อรายงานโครงการเฉพาะบุคคล ชื่อผู้ทำรายงานฯ อ.ที่ปรึกษารายงานฯ
  สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน  จำนวน 44 คน     
MA-IS-2549-01 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร  จากการเปิดรับชมรายการคุณพระช่วย  ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ กนิษฐา  ชาวนอก รศ.บำรุง   สุขพรรณ์
MA-IS-2549-02 แรงจูงใจและความคิดเห็นในงานโฆษณาผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายเพื่อใต้วงแขนขาวของผู้ชายในเขตกรุงเทพมหานคร กฤษณา  อร่ามเรือง รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2549-03 พฤติกรรมการเปิดรับ  การใช้ประโยชน์  และความคิดเห็นต่อแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  จากสื่ออินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาโท  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กุณฑลี  โพธิ์แก้ว รศ.บำรุง   สุขพรรณ์
MA-IS-2549-04 การวางกลยุทธ์และประสิทธิผลของแผนงานประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดในธุรกิจเครื่องสำอางในกลุ่มตลาดเครื่องสำอางวัยรุ่น เกริก  บุณยโยธิน อ.ดร.อนุชา  ทีรคานนท์
MA-IS-2549-05 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของผู้ถือบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ขวัญสุมน  เมตตาวิวัฒน์ รศ.ดร.พรทิพย์ พิมลสินธุ์ 
MA-IS-2549-06 การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของนักลงทุนรายย่อย  บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จำกัด คัทลียา  อุดมดี รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2549-07 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร  ที่มีต่อรายการ “Mega Clever ฉลาดสุดสุด” ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี ชัชศรัณย์  เตชะวิเชียร   รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2549-08 ปัจจัยทางด้านการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู ฐิตารีย์  อินเทวา รศ.ดร.พรทิพย์ พิมลสินธุ์ 
MA-IS-2549-09 การบริหารโรงภาพยนตร์ที่ฉายภาพยนตร์นอกกระแส  กรณีศึกษาโรงภาพยนตร์เฮาส์  และโรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็กซ์ ณัฐดนัย  เหลื่อมภักดิ์ รศ.จำเริญลักษณ์  ธนะวังน้อย
MA-IS-2549-10 บทบาทของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาภายหลังการปฏิรูปสื่อ ณัฐพร  บูรภักดิ์ รศ.ดร.สุรัตน์  เมธีกุล
MA-IS-2549-11 พฤติกรรมการเปิดรับฟัง  การใช้ประโยชน์  และความพึงพอใจของผู้ฟังรายการวิทยุ “ร่วมด้วยช่วยกัน” (FM 96.0 MHz) ในเขตกรุงเทพมหานคร เทียนชัย  เพียรวิบูลย์กิจ รศ.บำรุง   สุขพรรณ์
MA-IS-2549-12 การวิเคราะห์แนวโน้มนิตยสารดิจิตอลในประเทศไทย ธนพร  ลิ้มรุ่งสุโข รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2549-13 การรับรู้ และแปลความเชิงสัญญะ กับปัจจัยการเลือกของผู้ใช้สุดยอดยานยนต์ (Supercar) ธัญญา  เทียนศิริยกานนท์ ผศ.ดร.ทัศนีย์  บุนนาค
MA-IS-2549-14 พฤติกรรมการอ่านและความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์และความพึงพอใจในเนื้อหานิตยสารเอสเอ็มอีไทยแลนด์ นเรศ  เหล่าพรรณราย อ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2549-15 การรับรู้ของพนักงานที่มีต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นิภาพร  ปานปั้น รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2549-16 การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตของกรมชลประทาน ปี 2549 นุชจนาถ  ชูบัว รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2549-17 การบริหารงานข่าวผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. เนติมา  ทองนะ รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2549-18 ทัศนคติต่อการทำโฆษณาแฝงในภาพยนตร์ไทย ปทุมมาลย์  กสิกิจ รศ.จำเริญลักษณ์  ธนะวังน้อย
MA-IS-2549-19 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ใช้โปรแกรม MSN : กรณีศึกษาเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญา  สุวปรีชาภาส รศ.บำรุง   สุขพรรณ์
MA-IS-2549-20 พฤติกรรมการเปิดรับฟัง  ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากรายการผู้ว่าพบประชาชน  ของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ปริยา  เธียรประดิษฐ์   อ. ดร.จิตระพี   ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2549-21 ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อการจัดกิจกรรมพิเศษของตราสินค้าโดฟ ปิยะพงษ์  อิงไธสง   รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2549-22 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้านการสื่อสารการตลาดของธุรกิจคอนโดมิเนียมที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญ พรผจง ลาภรัตนาภรณ์ รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2549-23 การเปิดรับข้อมูลข่าวสารของกลุ่มผู้ใช้มอเตอร์ไซด์ฮาร์เลย์ เดวิดสัน พัชรัตน์  ไชยโรจน์รัตน์ รศ.บำรุง   สุขพรรณ์
MA-IS-2549-24 พฤติกรรมการเปิดรับฟัง  และความคิดเห็นของผู้ฟังที่มีต่อรายการ  S.O.S Radio  (Sound of Siamsquare) ไพบูลย์  ไพบูลย์นิธิกุล ผศ.ชุลีพร  เกษโกวิท
MA-IS-2549-25 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ภคมน  ภาสวัสดิ์ รศ.บำรุง   สุขพรรณ์
MA-IS-2549-26 รูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) และความรู้สึกของกลุ่มผู้บริโภคหญิงโสดในกรุงเทพมหานคร  ที่มีผลต่อการสื่อสารการตลาดของแผนกสินค้าแฟชั่นสตรีของบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ภัทรพร  สังฆสุบรรณ์   ผศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2549-27 ปัจจัยทางการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเงินสดดิจิตอล “สมาร์ทเพิร์ส” มณฑาทิพย์ อดุลประเสริฐสุข รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2549-28 พฤติกรรมการเปิดรับหนังสือการ์ตูนประเภทชายรักชาย  และความพึงพอใจของวัยรุ่นหญิง (15-25 ปี) ในเขตกรุงเทพมหานคร ลลิดา  ศุภนิมิตวงศ์   อ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2549-29 การเปิดรับข่าวสารและความพึงพอใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ที่มีต่อการไฟฟ้านครหลวง ลักษณ์สุภา  ประภาไพรัช รศ.บำรุง   สุขพรรณ์
MA-IS-2549-30 การรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อสาหร่ายเกลียวทอง วงศ์วริศ   ธนิกโชติอนันต์ ผศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2549-31 กลยุทธ์การสื่อสารในการรณรงค์โครงการ “เพื่อการลด ละ เลิกสุราและยุติการใช้ความรุนแรงต่อครอบครัว” ของสสส. กับการรับรู้ของผู้ชายที่ติดสุราและใช้ความรุนแรงกับครอบครัว: ศึกษาเฉพาะชุมชนไทยเกรียง วยสกร  งามขำ อ.ดร.ดีรณา  เมธีกุล
MA-IS-2549-32 ศึกษาเครื่องมือสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร วรวิสาข์ โปตระนันทน์   รศ.บำรุง   สุขพรรณ์
MA-IS-2549-33 พฤติกรรมการรับชมและความพึงพอใจจากการรับชมละครเกาหลี  ทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร วริสรา  เวทยสุภรณ์ รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2549-34 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมคอนเสิร์ตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ศศกร  ดำขำ รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2549-35 พฤติกรรมการใช้บริการและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อสวนน้ำเดอะมอลล์ บางกะปิ สนนิศา  คงมั่น ผศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2549-36 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือนิยายประเภทเกาหลี (K-WAVE) ของผู้อ่านในเขตกรุงเทพมหานคร สาวิกา  ขุนราม อ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2549-37 ทัศนคติของผู้ชมที่มีต่อโฆษณาแฝงในละครตลกตามสถานการณ์ (ซิทคอม) : กรณีศึกษาละครในเครือบริษัทเอ็กแซกท์จำกัด สิระ  สุวรรณพันธุ์ อ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2549-38 ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของนักการตลาดที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานธุรกิจ สุมนปีติ์   สังข์เงิน ผศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2549-39 การเปิดรับ  ความพึงพอใจ  และการใช้ประโยชน์สื่อประชาสัมพันธ์ห้องสมุดของนักศึกษาระดับปริญญาโท  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  เสาวลักษณ์  บุญเจริญรักษา รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2549-40 รูปแบบการนำเสนอข่าวกีฬาของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ASTV ช่อง NEWS 1 อธิเดช  สินธวาชีวะ รศ.บำรุง   สุขพรรณ์
MA-IS-2549-41 การสำรวจทัศนคติของผู้ชมที่มีต่อรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดี  กรณีศึกษา : รายการหลุมดำ อโนรชา  เพิ่มวิกรานต์ รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2549-42 การรับรู้และความเข้าใจของผู้บริโภคในการชมภาพยนตร์โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ของยาแคปซูลสมุนไพร  ตราฟิตเน่  ในเขตกรุงเทพมหานคร อรทัย  วัฒนภิโกวิท รศ.บำรุง   สุขพรรณ์
MA-IS-2549-43 พฤติกรรมการเปิดรับฟังและการใช้ประโยชน์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 (FM 97.75 MHz) ค่ายพระพุทธยอดฟ้า  จังหวัดกาญจนบุรี อรอุษา  มณีสว่าง   รศ.บำรุง   สุขพรรณ์
MA-IS-2549-44 การรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการวางสินค้าในรายการเรียลลิตี้โชว์ : กรณีศึกษาเฉพาะรายการ ยูบีซี อะคาเดมี แฟนทาเซีย ปีที่ 3 อารียา  ตั้งยืนยง รศ.บำรุง   สุขพรรณ์
  สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารภาครัฐและเอกชน  จำนวน 41 คน    
MA-IS-2549-45 การเปิดรับ สื่อประชาสัมพันธ์และความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท เชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด กรณีศึกษาโครงการพระดาบส กมลทิพย์  ศรีชะฎา อ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2549-46 การศึกษาการเปิดรับข่าวสารการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของ กฟผ. กฤษณ์  สุนทรชาติ   ผศ.ปิยรัตน์   อ่องลออ
MA-IS-2549-47 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าสำหรับสุภาพบุรุษ ก่องกานดา  วงศ์ธีระสุต รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2549-48 ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อการเสนอข่าวการเมืองของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน เกศิณี  ใจกาวัง อ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2549-49 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด เกียรติสุภัค ศรีดโรมนต์ อ.ดร.จิตระพี   ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2549-50 ศึกษาการรับรู้ต่อสัญลักษณ์ระบุระดับความเหมาะสมของสื่อวิทยุโทรทัศน์ของผู้ชมรายการโทรทัศน์ในเขตกรุงเทพมหานคร จริยา  เหลืองศุภภรณ์ รศ.บำรุง   สุขพรรณ์
MA-IS-2549-51 การเปิดรับข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ กับการรับรู้และการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้รับบริการโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ : กรณีศึกษาผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ จารุณี  แสงทับทิม อ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2549-52 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารรายการโทรทัศน์ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน Trading Hour: Money Channel (True Visions 80) ของบริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด ชนิดา  ประสมสุข รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2549-53 การเปรียบเทียบระบบ EDI และระบบ ebXML ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร โชติมา  รัตตมณี รศ.อรทัย  ศรีสันติสุข
MA-IS-2549-54 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทลอสคัม (ประเทศไทย) จำกัด ฐิติพงศ์  แย้มชื่น รศ.บำรุง   สุขพรรณ์
MA-IS-2549-55 ศึกษาภาพลักษณ์บริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน) ณัฐภรณ์  ฉันทอภิชัย รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2549-56 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ http://www.cmmu.net ของนักศึกษาระดับปริญญาโท  วิทยาลัยการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหิดล ดวงกมล  แก้วบัวสิน รศ.อรทัย  ศรีสันติสุข
MA-IS-2549-57 การศึกษาภาพลักษณ์ของสายการบินฟินแอร์ด้านการบริการ : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ใช้บริการบนเที่ยวบินที่เดินทางออกจากประเทศไทย ทัศไนย  ปราชญากิจ รศ.บำรุง   สุขพรรณ์
MA-IS-2549-58 การศึกษาภาพลักษณ์ของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ภายหลังการควบรวมกิจการ ในความคิดเห็นของพนักงาน ธนัช  เพ็งปรีชา รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2549-59 พฤติกรรมการเปิดรับ  ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ของผู้อ่านในเขตกรุงเทพมหานคร ธนิกานต์  สงฤทธิ์   รศ.อรทัย  ศรีสันติสุข
MA-IS-2549-60 บทบาทของผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารเพื่อเผยแพร่ความรู้และนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) นวียา  พุทธา รศ.บำรุง   สุขพรรณ์
MA-IS-2549-61 การศึกษาภาพลักษณ์ของบริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเรื่องสิ่งแวดล้อม ปจิตราภรณ์  หวังเจริญสุข รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2549-62 ความพึงพอใจของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ต่อการสื่อสารภายในองค์กร ปรียพรรณ  วรรธนะวาสิน   รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2549-63 การเปิดรับและการรับรู้ข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในของข้าราชการกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา: โครงการศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวกรุงเทพมหานคร ปัทมา  ปรัชญาวุฒิรัตน์ รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2549-64 การรับรู้และความพึงพอใจของลูกค้าผู้ใช้บริการศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จของการไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรี พรเพ็ญ  ฉายทองดี   รศ.กิติมา   สุรสนธิ
MA-IS-2549-65 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ พิชานัน  กิจจานุกิจ รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2549-66 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด โครงการ “แปลงหนังสือพิมพ์เป็นทุน (การศึกษา) กับ นอร์สเค้ สคู้ค” เพ็ญศิริ  นนท์เอี่ยม ผศ.ดร.พรจิต   สมบัติพานิช
MA-IS-2549-67 พฤติกรรมการเปิดรับการสื่อสารการตลาดและความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดชั้นในวาโก้รูปแบบ “มิซซี่” ในกรุงเทพมหานคร มัยสิทธิ์  ขยายแย้ม   ผศ.วรรณี   สำราญเวทย์
MA-IS-2549-68 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร  ทัศนคติ  และแนวโน้มการยอมรับการใช้ก๊าซเอ็นจีวีในรถยนต์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ยิ่งมนัส  สุกุมารบุตร รศ.อรทัย  ศรีสันติสุข
MA-IS-2549-69 ความพึงพอใจในการสื่อสารระหว่างบุคลากรของหน่วยงานบริการพิเศษด้านการรักษาพยาบาล กับผู้มารับบริการ สถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ยุวดี  วรหาญ รศ.บำรุง   สุขพรรณ์
MA-IS-2549-70 ความพึงพอใจของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยต่อการสื่อสารในองค์กร วัลย์ลิกา  ปัญจมะวัต รศ.บำรุง   สุขพรรณ์
MA-IS-2549-71 พฤติกรรมการเปิดรับ  และทัศนคติที่มีต่อหนังสือธรรมะของผู้อ่านในเขตกรุงเทพมหานคร วิณี  แก้ววิทยเทพสิทธิ์ ผศ.กัลยกร  วรกุลลัฏฐานีย์
MA-IS-2549-72 สื่อโฆษณาสินค้าและบริการภายในสถานีรถไฟฟ้ามหานคร ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ : ศึกษากรณี ผู้โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร วีรพรรณ ณรงค์วิทยาธร  รศ.ดร.สุรัตน์  เมธีกุล
MA-IS-2549-73 การสื่อสารและปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงแรมธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร ศศิวิมล  วังสว่าง รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2549-74 ภาพลักษณ์ของ บริษัท โทเทิ่ล แอ็กเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ในสายตาของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ศิรดา  ศรีธงชัย รศ.บำรุง   สุขพรรณ์
MA-IS-2549-75 ผลสัมฤทธิ์ของสื่อประชาสัมพันธ์โครงการทอดกฐินปลอดเหล้า ปี 2549 ศุภมาศ  พูลสวัสดิ์ รศ.กิติมา   สุรสนธิ
MA-IS-2549-76 การประเมินผลสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์มูลนิธิเมาไม่ขับ สรัลสม  พัฒนะคูหา รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2549-77 การเปิดรับ  การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ  จากการรับฟัง รายการวิทยุชุมชน  ตำบลเขากอบของผู้ฟังในเขตตำบลเขากอบ  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง สิริอร  แก้วลาย รศ.อรทัย  ศรีสันติสุข
MA-IS-2549-78 การรับรู้ พฤติกรรมการใช้บริการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดีแทคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการใช้บริการสำนักงานบริการลูกค้าดีแทค สุณิสา  ขจรเลิศศักดิ์ รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2549-79 ภาพลักษณ์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในความคิดเห็นของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร สุทธวรรณ  แสงดอกไม้ รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2549-80 การรับรู้และทัศนคติของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  ที่มีต่อโครงการมาตรฐานการให้บริการของสาขา สุมิตรา  เปลี่ยนสุภาพ รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2549-81 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและทัศนคติของนักศึกษาธรรมศาสตร์  ที่มีต่อโครงการธรรมศาสตร์ทำนาเศรษฐกิจพอเพียง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อรกมล  องคสิงห รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2549-82 กลยุทธ์การผลิตรายการสดทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี  กรณีศึกษา รายการคอหุ้นช่วงเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2550 อริศรา  คงเสรีดำรง รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2549-83 การสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ (สีลม) ที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ภายในของธนาคาร อัญชลี  กาญจนาวิวิช รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2549-84 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการสื่อสารในการให้บริการของฝ่ายสินไหมรถยนต์  บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) อุบลรัตน์  ทัดมาลี   รศ.อรทัย  ศรีสันติสุข
MA-IS-2549-85 พฤติกรรมการเปิดรับ  และความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ  และพิธีกรรายการ “คนค้นฅน” อุษณีย์  นิติยานนท์ รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์

รายชื่องานค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท (สื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา 2548

  รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา  ปีการศึกษา  2548  แผน ข. (จำนวน 116 คน)    
ลำดับ หัวข้อรายงานโครงการเฉพาะบุคคล ชื่อผู้ทำรายงานฯ อ.ที่ปรึกษารายงานฯ
  สาขาสื่อสารมวลชน จำนวน 4 คน    
MA-IS-2548-01 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2547  ที่ลงคะแนนเสียงให้กับนายชูวิทย์ กมลวิศิษฐ์ เบญจนุช  เกิดมณี รศ.มาลี   บุญศิริพันธ์
MA-IS-2548-02 รูปแบบการสื่อสารในชุมชนปฐมอโศก วัชรินทร์  จุลสำรวล รศ. ดร.สุรัตน์   เมธีกุล
MA-IS-2548-03 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากรายการโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้ด้านเพศศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร สุทธิฉันท์ สุขโข รศ.ดร.สุรัตน์  เมธีกุล
MA-IS-2548-04 ปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านจริยธรรม: กรณีศึกษาการรับของกำนัลของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์สายเศรษฐกิจ อัญชรี  พรหมสกุล   รศ. ดร.สุรัตน์   เมธีกุล
  สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน  จำนวน   56   คน     
MA-IS-2548-05 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ชมรายการ “ก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร” ทางสถานีโทรทัศน์ ITV กมลทิพย์  แตงเทศ รศ.อรนุช   เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2548-06 กลยุทธ์การบริหารรายการโทรทัศน์ประเภทเรียลลิตี้โชว์ของไทย กรินทร์  ชูพินิจ     ผศ.วนิดา  ตันนาภัย
MA-IS-2548-07 การวิเคราะห์เนื้อหาความคิดเห็นและการใช้ประโยชน์จากนิตยสาร FLASH.mag. ของผู้หญิงทำงาน กฤตยชญ์  ไผ่เรือง    อ.นิธิดา  แสงสิงแก้ว
MA-IS-2548-08 การเปิดรับ การจดจำ และความคิดเห็นของผู้โดยสารรถไฟฟ้ามหานครที่มีต่อสื่อโฆษณาทางรถไฟฟ้ามหานคร กังสดาล  นาควิโรจน์ ผศ.วนิดา  ตันนาภัย
MA-IS-2548-09 พฤติกรรมการเปิดรับฟัง  และความพึงพอใจของผู้ฟังในเขตกรุงเทพมหานคร  ที่มีต่อรายการวิทยุทางคลื่น SEED 97.5 F.M. กันตวิชญ์  เย็นสบาย ผศ.สุภัควดี   อภินันทร์
MA-IS-2548-10 การวิเคราะห์แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับสารในรายการโทรทัศน์สำหรับนักศึกษาช่อง “แคมปัส แชนแนล” สถานนีเอเอสทีวี บริษัท ไทยเดย์ ด็อทคอม จำกัด กาญจนา  ชัยจิตวนิช รศ.อรทัย  ศรีสันติสุข
MA-IS-2548-11 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินกิจการองค์กรสื่อศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท ทราฟฟิกคอร์นเนอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กาญจนา  ฝังนิล     รศ.อรทัย  ศรีสันติสุข
MA-IS-2548-12 การประเมินผลสื่อประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ขวัญกมล  สัมมาพล    ปิยรัตน์  อ่องลออ
MA-IS-2548-13 การประเมินผลการบริหารการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ของสถานีโทรทัศน์ไอทีวี  กรณีศึกษาการถ่ายทอดสดคอนเสิร์ต Pattaya International Music Festival 2005 ขวัญสกุล  เพียรธุระกิจ   ผศ.วันชัย   ธนะวังน้อย
MA-IS-2548-14 การศึกษาความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ต่อรายการโทรทัศน์ประเภทวาไรตี้ทอล์คโชว์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  กรณีศึกษา : รายการแซดทีวี ซีรี่ส์แซด ขวัญสุดา  สุจริตพงศ์   รศ.อรนุช   เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2548-15 กลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจขายตรง: กรณีศึกษา บริษัท ดีเอชชี (ประเทศไทย) จำกัด จิพัฒน์ถิกาล  ปาณิกบุตร    ผศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2548-16 ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อ โครงการ “ช้าง…รวมใจต้านภัยหนาว” ของบริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) ชุตินาถ ธรรมทวีวโรดม รศ. ดร.พรทิพย์   พิมลสินธุ์
MA-IS-2548-17 ประสิทธิผลของโฆษณาแฝงทางเคเบิลทีวีที่มีต่อผู้บริโภค ชนิดา  ภู่รัตน์เจริญชัย     ผศ.กัลยกร  วรกุลลัฎฐานีย์
MA-IS-2548-18 การวิเคราะห์เนื้อหาและการใช้ประโยชน์จากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แบบส่งต่อ ชลลดา  แสงเดือน    ผศ.เจตน์ศักดิ์   แสงสิงแก้ว
MA-IS-2548-19 กลยุทธ์การบริหารงานประชาสัมพันธ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ชโลมใจ  วัฒนสุชาติ    ผศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2548-20 ความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการนำเสนอภาพข่าวอาชญากรรมของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฐิติพัชน์  จารุพูนผล ผศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2548-21 บทบาทการให้บริการในการวางแผนและการซื้อสื่อโฆษณาของบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ ณัฐกานต์  กุลรัตนมณี ผศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2548-22 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลและถนอมผิวของกลุ่มเมโทรเซ็กส์ชวล (Metrosexual) ในเขตกรุงเทพมหานคร ณัฐพร  ประชาชัยศรี ผศ.วนิดา  ตันนาภัย
MA-IS-2548-23 ปัจจัยที่มีผลต่อการคัดเลือกและนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาของสื่อมวลชน ณัฐรีน  สุรเสวี   อ.ประไพพิศ   มุทิตาเจริญ
MA-IS-2548-24 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อภาพยนตร์การ์ตูนทางโทรทัศน์เรื่อ อิกคิวซัง (เณรน้อยเจ้าปัญญา) ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. ดาวสิริ  บุนนาค   ผศ.พยุรี  ชาญณรงค์
MA-IS-2548-25 การปรับภาพลักษณ์ตราสินค้าสถานีวิทยุโทรทัศน์  :  กรณีศึกษาสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ตรีพล  พรมสุวรรณ รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2548-26 แบบแผนพฤติกรรมในการเล่นเกมออนไลน์ของเด็กและวัยรุ่น ตวงลาภ  เปี่ยมอยู่สุข    รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2548-27 การศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นจากกรณีการต่อต้านการนำ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และกลยุทธ์การสื่อสารของ  บมจ.   ไทยเบฟเวอเรจ เต็มสิริ  ขอเจริญ    ผศ.ปิยรัตน์  อ่องลออ
MA-IS-2548-28 ศึกษาภาพลักษณ์ของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัดในความคิดเห็นของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ธมลวรรณ  อนุรักษ์สินทวี    ผศ.ปิยรัตน์  อ่องลออ
MA-IS-2548-29 การรับรู้ภาพลักษณ์ของธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) ในความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ นพพนิต  ภาระกุล ผศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2548-30 การประเมินผลทางการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัท  หลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน) ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มลูกค้า นิวันดา  เพ็ญภาคกุล   ผศ.ปิยรัตน์  อ่องลออ
MA-IS-2548-31 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม“อะมิโน โอเค”   ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปฐวี  ต่อศรี ผศ.กัลยกร  วรกุลลัฏฐานีย์
MA-IS-2548-32 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมละครโทรทัศน์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ปรัชญา  เปี่ยมการุณ รศ.อรทัย  ศรีสันติสุข
MA-IS-2548-33 การรับรู้ ความรู้สึก และแนวโน้มพฤติกรรมของผู้ชมสตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ที่มีต่อผู้อุปถัมภ์รายการวาไรตี้ทอล์คโชว์ ปาริชาต  สอนสมบูรณ์ ผศ.กัลยกร  วรกุลลัฎฐานีย์
MA-IS-2548-34 ทัศนคติและพฤติกรรมของวัยรุ่นตอนกลางที่มีต่อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเพศและความรุนแรง ปาริชาติ  สุริยวรพันธ์ ผศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2548-35 ความคิดเห็นของประชาชนต่ออาชีพพริตตี้ เกิร์ล (Pretty Girl) ในงานกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) ปิ่นแก้ว  พฤทธิประเสริฐ   ผศ.ปิยรัตน์  อ่องลออ 
MA-IS-2548-36 ความคิดเห็นของพนักงานหลังการแปรรูปองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานระดับปฏิบัติการในส่วนกลาง พิเชฐ  ดาสา ผศ.ชุลีพร  เกษโกวิท
MA-IS-2548-37 กลยุทธ์การบริหารการตลาดของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ยุคใหม่ พิมพ์ใจ  ก้อนทองคำ อ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2548-38 การบริหารงานโฆษณาของแผนกโฆษณาห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) ภานุวัฒน  แสนทวีดำรงกุล     ผศ.วนิดา  ตันนาภัย
MA-IS-2548-39 กลยุทธ์การบริหารงานองค์กรตามสถานการณ์เพื่อความอยู่รอดของบริษัทผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ไทย กรณีศึกษา บริษัท พาโนราม่า ดอคคิวเมนทารี่ จำกัด มนัสชนก  ปานปั้น    อ.ดาราวรรณ  สุขุมาลชาติ
MA-IS-2548-40 ความคิดเห็นของพนักงานบริษัทในเครือสยามกลการ จำกัด ที่มีต่อองค์กรหลังจากได้มีการลงนามในสัญญาเพิ่มการลงทุนโดยบริษัท นิสสัน มอเตอร์ ญี่ปุ่น รณชิต  รินทระ ผศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2548-41 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโมบายไลฟ์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร วณิษฐา  สันทรัชต์ไชย  รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2548-42 ศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์โครงการเปิดรับตัวศูนย์การค้าสยามพารากอนของผู้บริโภคในย่านสยามสแควร์ วรดา  มณีแสงสาคร   รศ. ดร.พรทิพย์   พิมลสินธุ์
MA-IS-2548-43 การสร้างตราสินค้าของอินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ วรันธร  ตั้งสาธิตกุล    ผศ.กัลยกร  วรกุลลัฎฐานีย์
MA-IS-2548-44 กลยุทธ์การบริหารคลื่นวิทยุที่ได้รับสัมปทานของภาคเอกชน  กรณีศึกษา ธุรกิจสื่อวิทยุประเภทบันเทิง วิภูสนา  เทศวิศาล    ดวงทิพย์  วรพันธุ์
MA-IS-2548-45 การเปิดรับ การใช้ประโยขน์และความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าเซเรเนดต่อสิทธิพิเศษที่ได้รับผ่านสื่อทางตรง จากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) วิมลรัตน์  สังคมสงวน  ผศ.พยุรี  ชาญณรงค์
MA-IS-2548-46 พฤติกรรมการเปิดรับชม ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ของผู้ชมจากรายการ Newsline ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 ของผู้รับชมในเขตกรุงเทพมหานคร วิราศิณี  มีประถม    ผศ.วนิดา  ตันนาภัย
MA-IS-2548-47 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลยันฮี วิศนุกร  หาญสวัสดิ์    ผศ.ปิยรัตน์  อ่องลออ 
MA-IS-2548-48 การเปิดรับสื่อและทัศนคติของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการทำศัลยกรรมเสริมความงาม วาทินี   เรือนไทย   ผศ.วนิดา  ตันนาภัย
MA-IS-2548-49 ความคิดเห็นของพนักงานต้อนรับเครื่องบินชาวไทยของสายการบินแจลเวย์ที่มีต่อการสื่อสารต่างวัฒนธรรมภายในองค์กร สิรินาถ  ตันติรักษา    รศ.อรทัย  ศรีสันติสุข
MA-IS-2548-50 ความคิดเห็นของผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสที่มีต่อสื่อโฆษณาทางรถไฟฟ้าบีทีเอส  สุธาสินี  เหลียวตระกูล    ผศ.กัลยกร  วรกุลลัฎฐานีย์
MA-IS-2548-51 การประเมินสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปีงบประมาณ 2548 : กรณีศึกษาเฉพาะกลุ่มลูกจ้างพื้นที่ 6 กรุงเทพมหานคร สุนิสา  เอมครุธ ผศ.ปิยรัตน์  อ่องลออ
MA-IS-2548-52 บทบาทของการวิจัยในการบริหารนิตยสาร POSITIONING  ศรินทร  เอี่ยมแฟง    ดวงทิพย์  วรพันธุ์
MA-IS-2548-53 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาแฝงในรายการละครซิทคอม เรื่องเป็นต่อทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. ศรีสุภา  กัณหะยุวะ    ผศ.วนิดา  ตันนาภัย
MA-IS-2548-54 พฤติกรรม การรับชม การจดจำ และความพึงพอใจรายการ “กบนอกกะลา”  ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร อนิล  วุฒิการณ์  อ.ดาราวรรณ  สุขุมาลชาติ
MA-IS-2548-55 การบริหารการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่น อนุชา  เสรีสุชาติ ผศ.ปัทมา  สุวรรณภักดี
MA-IS-2548-56 ปัจจัยการสร้างละครเพื่อการแข่งขันในตลาดละครโทรทัศน์ กรณีศึกษา สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 อโนชา  ศิลารัตน์ตระกูล      รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2548-57 การศึกษารูปแบบ เนื้อหา และการใช้ประโยชน์จากการสื่อสารแบบบอกต่อ (Word-of-mouth Communication) เกี่ยวกับภาพยนตร์ในห้องเฉลิมไทยของ www.pantip.com อัจฉรา  ทองศรี ผศ.กัลยกร  วรกุลลัฏฐานีย์
MA-IS-2548-58 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการด้านข้อมูล ผ่านเทคโนโลยี WAP/GPRS ของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร อัญรัตน์  ขันธบุตร    ผศ.วนิดา  ตันนาภัย
MA-IS-2548-59 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีต่อการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านบริษํทท่องเที่ยวทางอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษา บริษัท ที.ทราเวลเลอร์ 2000 อัมพร  ตรีณรงค์ ผศ.พยุรี  ชาญณรงค์
MA-IS-2548-60 สำรวจพฤติกรรมการเปิดรับ  ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร  จากรายการ “ผู้หญิงถึงผู้หญิง” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 อัมพวัน  สาลี   รศ.อรนุช   เลิศจรรยารักษ์
  สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารภาครัฐและเอกชน  จำนวน 56 คน    
MA-IS-2548-61 ภาพลักษณ์บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) หลังจากการเข้าซื้อหุ้นหนังสือพิมพ์มติชนและบางกอกโพสต์ : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างนักศึกษา  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  กรชนก  ยะสานติทิพย์     ผศ.ธนัญญา  เชรษฐา
MA-IS-2548-62 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและการตัดสินใจซื้อเสื้อ เป่า ยิ้ง   ฉุบ   เสื้อยือ… ครอบครัวอบอุ่นของกลุ่มพ่อบ้านและแม่บ้านในเขตศูนย์การค้าอาภรณ์ภัณฑ์ในเขตกรุงเทพมหานคร กังสดาล  อินทปัญญา   รศ.บำรุง  สุขพรรณ์
MA-IS-2548-63 ความสัมพัน์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ในเนิ้อหาด้านบันเทิงและสื่อบุคคลกับทัศนคติในเรื่องเพศสัมพันธ์และการยอมรับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานของเด็กวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร กรองแก้ว  รัตนจันทร์   รศ.อรทัย  ศรีสันติสุข
MA-IS-2548-64 การวิเคราะห์เนื้อหาข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมจากหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย จริยา  ชื่นใจชน ผศ.วงหทัย  ตันชีวะวงศ์
MA-IS-2548-65 พฤติกรรมการยอมรับและทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อเครื่องให้บริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตกรุงเทพมหานคร ฉลองขวัญ  บุญรักษา     
MA-IS-2548-66 การให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์สำหรับลูกค้าของบริษัท พิมพลัส พีอาร์ จำกัด ชนะ  สงวนสัตย์ อ.ดร.อนุชา  ทีรคานนท์
MA-IS-2548-67 ประสิทธิภาพการทำงานศูนย์บริการลูกค้า (Customer service Center) ของบริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน) ชนัญชิดา  หว่างเพียร    ผศ.ธนัญญา  เชรษฐา
MA-IS-2548-68 แรงจูงใจทางการสื่อสารที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมอาบน้ำของ       นักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ชนิกานต์  สุขสุพันธ์    รศ.บำรุง  สุขพรรณ์
MA-IS-2548-69 การรับรู้ของผู้โดยสารชาวไทยที่มีต่อภาพลักษณ์ใหม่ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ฐิตตาพร  ปานสกุล      ผศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2548-70 การรับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อ สาขาวัสดุศาสตร์(อัญมณีและเครื่องประดับ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ณัฐกานต์  ชูภัทรพงศ์ ผศ.ธนัญญา  เชรษฐา
MA-IS-2548-71 กลยุทธ์การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณัฐจรีย์  อัจฉริยะกุลพร   อ.ประไพพิศ  มุทิตาเจริญ
MA-IS-2548-72 การบริหารและการจัดการโครงการไทย ทีวี โกลบอล เน็ตเวิร์คของสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ดวงกมล  เยี่ยมญาติ รศ.ดร.สุรัตน์  เมธีกุล
MA-IS-2548-73 พฤติกรรมการเปิดรับ ความคาดหวังและความพึงพอใจที่มีต่อจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ “ e-กาคาบข่าว” ศึกษาเฉพาะกรณี พนักงานระดับปฏิบัติการของกลุ่มบริษัท จีเอเบิล ธนกาญจน์  ครองสำราญ     ผศ.วงหทัย  ตันชีวะวงศ์
MA-IS-2548-74 การดำเนินงานประชาสัมพันธ์และกลยุทธ์การใช้สื่อขององค์กรไม่แสวงหากำไร กรณีศึกษาโครงการคอร์เนอร์สโตนของสถาบันคีนันแห่งเอเซีย ธัชนี  นุชสวาท ผศ.ธนัญญา  เชรษฐา
MA-IS-2548-75 นโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์: ศึกษากรณีการฟื้นฟูการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามันหลังประสบธรณีพิบัติภัย ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธาริณี  สมบุญ อ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2548-76 ภาพลักษณ์สวนดุสิตโพล ในมุมมองบรรณาธิการข่าวและหัวหน้าข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์รายวัน ธีรพจน์  จินดาเดช ผศ.ธนัญญา  เชรษฐา
MA-IS-2548-77 การเปิดรับข่าวสาร  ทัศนคติ และการยอมรับนวัตกรรมการบริการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเลเซอร์โซน (SCB Laser Zone) ของผู้ใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร นงนุช  พันธุมจินดา         รศ.บำรุง  สุขพรรณ์
MA-IS-2548-78 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม กรณีศึกษา : บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) นันทิดา  วชิรปราการสกุล รศ.บำรุง  สุขพรรณ์
MA-IS-2548-79 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการภายในองค์การที่มีผลต่อ        พฤติกรรมการสื่อสารของพนักงาน กรณีศึกษาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ นิตยา  แสงสุริยวงศ์    รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2548-80 การศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร : กรณีศึกษา บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด  สาขาประเทศไทย นิสากร  เศรษฐวรางกูร   อ.ประไพพิศ  มุทิตาเจริญ
MA-IS-2548-81 ปัจจัยในการจัดการการผลิตรายการสารคดี  “กบนอกกะลา”  ของบริษัท  ทีวีบูรพา จำกัด เบญจมาศ  จรุงเกียรติกุล     รศ.จำเริญลักษณ์  ธนะวังน้อย
MA-IS-2548-82 พฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากนิตยสารสำกรับวัยรุ่น :  กรณีศึกษานิตยสาร “เธอกับฉัน” บริพัตร  ศรีโสภา    รศ.บำรุง  สุขพรรณ์
MA-IS-2548-83 ปัจจัยที่มอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกชมรายการเรียลลิตี้ โชว์ “อะคาเดมี แฟนเทเซีย” ของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พรปราโมทย์  สายเกษม   ผศ.ปิยรัตน์  อ่องลออ
MA-IS-2548-84 การรับรู้ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อภาพลักษณ์ของวัด พลชณัฏฐ์  บุญศิริกุล ผศ.ปิยรัตน์  อ่องลออ
MA-IS-2548-85 ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ของวัยรุ่นหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พนิทกา  ศรีคัฒนพรหม ผศ.วนิดา  ตันนาภัย
MA-IS-2548-86 ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อข้าวสารบรรจุถุงขนาด 5 กิโลกรัม ตรา  ”มาบุญครอง”  ของกลุ่มแม่บ้านในเขตกรุงเทพมหานครกับการสื่อสารทางการตลาด พสุพัทธ์  ชัยพฤกษ์เจริญ     รศ.บำรุง  สุขพรรณ์
MA-IS-2548-87 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในมุมมองของบัณฑิตวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไพศาล  คงสถิตสถาพร    ผศ.ธนัญญา  เชรษฐา
MA-IS-2548-88 พฤติกรรมการเปิดรับสื่ออินเทอร์เน็ตของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มารยาท  ประเสริฐ   ผศ.กัลยกร  วรกุลลัฎฐานีย์
MA-IS-2548-89 ภาพลักษณ์เครือเจริญโภคภัณฑ์ในสายตาของพนักงาน มาริษา  เมฆสุวรรณ   ผศ.ปิยรัตน์  อ่องลออ
MA-IS-2548-90 การสื่อสารเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ยุวรินทร์   นนท์ภาษโสภณ      อ.ประไพพิศ  มุทิตาเจริญ
MA-IS-2548-91 ภาพลักษณ์พรรคไทยรักไทยยุคทักษิณ 2 ในสายตาผู้สื่อข่าวสายการเมืองศึกษาเฉพาะสื่อสารหนังสือพิมพ์รายวัน ยุวศรี  ขันทอง      อ.ประไพพิศ  มุทิตาเจริญ
MA-IS-2548-92 การสื่อสารการตลาดของบริษัท แคปปิตอลโอเค จำกัด ภายใต้แนวคิด “เพื่อชีวิต…โอเค” รัตนวรรณ   จุลพลัง   อ.ประไพพิศ  มุทิตาเจริญ
MA-IS-2548-93 ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้ใช้ศูนย์บริการรถยนต์ บี-ควิก รสิตากร  บุญชิต   ผศ.กัลยกร  วรกุลลัฎฐานีย์
MA-IS-2548-94 พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากระบบเครือข่ายอินทราเน็ตเพื่อการติดต่อสื่อสารภายในองค์การ กรณีศึกษา พนักงานกลุ่มระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ระวิกานต์  รัตนกุล    รศ.อรทัย  ศรีสันติสุข
MA-IS-2548-95 ความพึงพอใจของหน่วยงานที่มีต่อการติดต่อประสานงานของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(สำนักงาน กปร.)  รุ่งรัตน์  วงษ์จู       ผศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2548-96 ปัจจัยที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของบริษัทจัดหางาน : ศึกษากรณี บริษัท        รีซอร์ส ลิงค์ คอนซัลทิงก์ กรุ๊ป จำกัด จากการรับรู้ของบริษัทลูกค้า   รุจิรา  เครือโชติ กุล ผศ.ธนัญญา  เชรษฐา
MA-IS-2548-97 กลยุทธ์การบริหารประสบการณ์กลุ่มลูกค้าพิเศษของบริษัท ดีเอชแอล       เอ็กซ์เพรสอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด  รอยพิมพ์ใจ  ศรีดามณี    ผศ.ชวนะ  ภวกานันท์
MA-IS-2548-98 การรับรู้บทบาทของสื่อมวลชนผ่านมุมมองของนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร: กรณีศึกษารายการ “นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน” วดี  รัชตเรืองนำกุล อ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2548-99 พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจในการอ่านนิตยสารเกี่ยวกับการบินของบุคคลที่ประกอบอาชีพในธุรกิจสายการบิน วศิน  สิทธวากุล    ผศ.วงหทัย ตันชีวะวงศ์
MA-IS-2548-100 กระบวนการปรับตัวในการสื่อสารองค์กรของผู้บริหารชาวต่างชาติ: กรณีศึกษา บริษัท คลิฟฟอร์ด ชานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด วรรณกนก  สุกวรรณรัตน์ อ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2548-101 การจัดการการสื่อสารเพื่อการตัดสินใจรับชำระหนี้ของผู้บริหาร  กรณีศึกษา บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด วรรณลักษณ์  สุนทรานุสร   ผศ.ชวนะ  ภวกานันท์
MA-IS-2548-102 การรับรู้และความพึงพอใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อ     การใช้บริการเคาเตอร์เซอร์วิสในร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น วรารัตน์  แพทย์รังษี   ผศ.พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2548-103 ปัจจัยทางการตลาดของสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร วรศร  ปัทมานนท์ ผศ.ปิยรัตน์  อ่องลออ
MA-IS-2548-104 การสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต : ศึกษาเฉพาะกรณี ประชาชนในตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี วรรณา  อิสระเสนีย์ รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2548-105 ความคาดหวังและความต้องการข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้บริการเว็บไซต์โฆษณารับสมัครพนักงานในเขตกรุงเทพมหานคร วัลลภา  นิยะสม       ผศ.ธนัญญา  เชรษฐา
MA-IS-2548-106 ศึกษารูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร : กรณีศึกษาองค์การเภสัชกรรม ศุภมน  อนุศาสนนันท์   รศ.บำรุง  สุขพรรณ์
MA-IS-2548-107 รูปแบบการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นของผู้อ่านนิตยสารหัวนอกสำหรับผู้หญิง ฉบับภาษาไทยกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร สวนีย์  วัจฉละญาณ ผศ.วงหทัย  ตันชีวะวงศ์
MA-IS-2548-108 ความคิดเห็นของสายการบินผู้ใช้บริการ ที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สุพิชฌาย์  ชวนชม ผศ.ธนัญญา  เชรษฐา
MA-IS-2548-109 ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อ “ รายการเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจร”   สุภวรรณ  แย้มเวช    รศ.ดร.พรทิพย์ พิมลสินธุ์ 
MA-IS-2548-110 การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ ความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของสมาชิกบ้านเอื้ออาทรที่มีต่อโครงการวัฒนธรรมเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติ โสภาพร  ร่มพูลทอง    ผศ.ธนัญญา  เชรษฐา
MA-IS-2548-111 การปรับโครงสร้างใหม่องค์การศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ตามนโยบายการปฎิรูปราชการของรัฐบาล อติภา  ต่วนชื่น ผศ.ชวนะ  ภวกานันท์
MA-IS-2548-112 ความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการบริการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) อังคณา  เขมะกนก      ผศ.ธนัญญา  เชรษฐา
MA-IS-2548-113 การเปิดรับข่าวสารการใช้ประโยชน์ของนักเรียนนายเรือที่มีต่อเว็บไซต์ http: // www.navy.mi.th อินทิรา  วงษ์นิกร    รศ.อรทัย  ศรีสันติสุข
MA-IS-2548-114 การประชาสัมพันธ์เพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์การท่องเที่ยวชายฝั่งอันดามันของไทย หลังประสบภัยพิบัติสึนามิ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูมิภาคยุโรป อินทิรา  วุฒิสมบูรณ์    รศ.ดร.พรทิพย์ พิมลสินธุ์ 
MA-IS-2548-115 ทัศนคติของลูกค้าต่อการบริหารพื้นที่เช่า : ศึกษาเฉพาะกรณี  บิ๊กซี      สาขาติวานนท์ อุรัสสา  ตระการวุฒิโกศล รศ.ดร.พรทิพย์ พิมลสินธุ์ 
MA-IS-2548-116 ทัศนคติของพนักงาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  สำนักงานใหญ่ที่มีต่อบริษัทหลังการแปรสภาพองค์กร อรนุช  เดชดำรง    รศ.ดร.พรทิพย์ พิมลสินธุ์ 

รายชื่องานค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท (สื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา 2547

  รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา  ปีการศึกษา  2547  แผน ข. (จำนวน 124 คน)    
ลำดับ หัวข้อรายงานโครงการเฉพาะบุคคล ชื่อผู้ทำรายงานฯ อ.ที่ปรึกษารายงานฯ
  สาขาสื่อสารมวลชน จำนวน 1 คน    
MA-IS-2547-01 กระบวนการสร้างภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ  ชินวัตร ในความคิดเห็นของนักวิชาการสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์และนักวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ขวัญชัย  รุ่งฟ้าไพศาล รศ.มาลี  บุณศิริพันธ์
  สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน จำนวน 52 คน    
MA-IS-2547-02 แนวทางในการปรับปรุงรายการข่าวภาคภาษาอังกฤษ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ภัทรา  ลำเจียก ผศ.ปัทมา  สุวรรณภักดี
MA-IS-2547-03 หนังสือพิมพ์กับการถูกดำเนินคดีในชั้นศาล นริศรา  ยิฐธรรม ผศ.ชุลีพร  เกษโกวิท
MA-IS-2547-04 พฤติกรรมและความพึงพอใจในการดูภาพยนตร์ไทยในรูปแบบวีซีดีของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อาทิตย์  ศรีพาเพลิน รศ.ปิยกุล  เลาวัณย์ศิริ
MA-IS-2547-05 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหรือดื่มสุรายี่ห้อ จอห์นนี่ วอล์กเกอร์ เรด เลเบิ้ล สุกัญญา  เติมสินธุมาศ ผศ.วนิดา  ตันนาภัย
MA-IS-2547-06 การจัดผังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มันทนา  ศรีเพ็ญประภา รศ.ปิยกุล  เลาวัณย์ศิริ
MA-IS-2547-07 ทัศนคติของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีต่อระบบการลงทะเบียนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต กฤษณพันธุ์  พรเอี่ยม ผศ.สากล  ไพเราะ
MA-IS-2547-08 ปัจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อหนังสือสำหรับเด็กอายุระหว่าง6-11ปี ของผู้ปกครองในเขตกรุงเทพมหานคร พรกวินทร์  แสงสินชัย ผศ.วนิดา  ตันนาภัย
MA-IS-2547-09 การบริหารงานสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน  และในอนาคต พรสินี  ศิริเพิ่มพูล   รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2547-10 การคัดเลือกข่าว จัดลำดับและการนำเสนอการพาดหัวข่าว ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แงประเทศไทย ช่อง 11 ณัฐวัฒน์  เนกขพัฒน์ ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2547-11 พฤติกรรมการเปิดรับและแสดงความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง ปังปอนด์ นภัทร  เผยฉวี ผศ.วนิดา  ตันนาภัย
MA-IS-2547-12 พฤติกรรมการเปิดรับ และความคิดเห็นของผู้ฟังที่มีต่อรายการ 89.5 Sweet F.M. ในเขตกรุงเทพมหานคร สุนีย์  คุณาพรธรรม ผศ.สุภัควดี  อภินันทร์
MA-IS-2547-13 การนำเสนอภาพนู๊ดหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ธพัชรินทร์  จิตราบุณยสร ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2547-14 การศึกษาภาพลักษณ์การส่งเสริมสังคมของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กนกวรรณ  พิมพ์กันหา ผศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2547-15 ทัศนคติของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการ “ข่าวภาคเช้า” ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 กุลธิดา  ลิ้มธนสาร ผศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2547-16 ศึกษาการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของกรมชลประทาน ยุคล  นุมาศ ผศ.ปิยรัตน์  อ่องลออ
MA-IS-2547-17 การเปิดรับ ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์จากการรับฟังรายการวิทยุชุมชนในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภูมิพัฒน์  ไพโรจน์ ผศ.วรรณี  สำราญเวทย์
MA-IS-2547-18 ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์แฑ็งค์น้ำสแตนเลสตราเพชร ที่มีผลต่อการตัดสินใจสั่งซื้อของตัวแทนจัดจำหน่าย ในเขตกรุงเทพมหานคร วีณา  ดำรงค์สุขนิวัฒน์ ผศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2547-19 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานวิทยุ: กรณีการบริหารรายการวิทยุในแบบ Format Station ชัยวัฒน์  เพชรทับ อ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2547-20 การประชาสัมพันธ์ภายในบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ณัฐกานต์  พลอยโสภณ ผศ.ธนัญญา  เชรษฐา
MA-IS-2547-21 การเปิดรับและความพึงพอใจของกลุ่มผู้ชมภาพยนตร์ที่มีต่อเครื่องมือการสื่อสารการตลาด และช่องทางการสื่อสารของโรงภาพยนตร์ House พีร์  สิทธิกร ผศ.วรรณี  สำราญเวทย์
MA-IS-2547-22 บทบาทหน้าที่ของผู้ซื้อสื่อโทรทัศน์ในยุคปัจจุบัน จารุชา  เชาว์วรวิญญู ผศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2547-23 พฤติกรรมการเปิดรับ และความคิดเห็นของผู้ชมต่อรูปแบบและพิธีกร รายการ แอน-นัท ไม่จำกัด แอน  ทองประสม ผศ.วนิดา  ตันนาภัย
MA-IS-2547-24 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลการเติบโตของภาพยนตร์ไทย วรณัฐ  บ่อทรัพย์ ผศ.วรรณี  สำราญเวทย์
MA-IS-2547-25 การศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์ของ สรยุทธ  สุทัศนะจินดา  จากการดำเนินรายการโทรทัศน์ กรรณิการ์  เพ็งพูลโภค รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2547-26 ภาพลักษณ์ของสายการบินแจลเวย์ ในความคิดเห็นของผู้สมัครตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน คทัยวรรณ  เทียมเสน รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2547-27 พฤติกรรมการเปิดรับและแสดงความคิดเห็นของผู้ชมเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อละครโทรทัศน์เรื่อง วัยซนคนมหัศจรรย์ทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี น้ำฝน  วัฒนการุณวงศ์ ผศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2547-28 กิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ ของ บริษัทยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น (ยูบีซี) กรณีศึกษา โครงการ Academy Fantasia อภิรดี  ศรีจินดา อ.ประไพพิศ  มุทิตาเจริญ
MA-IS-2547-29 นโยบายในการนำเสนอรายการข่าวภาคเช้าของสถานีโทรทัศน์ไอทีวี กันย์  ฉันทภิญญา ผศ.วันชัย  ธนะวังน้อย
MA-IS-2547-30 การวัดคุณค่าตราสินค้าโตโยต้า อรรน์  วิสุทธิถาวรวงศ์ ผศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2547-31 ทัศนคติและพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ กรณีศึกษา หลังเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย คลื่นยักษ์ Tsunami รัชนี  สนสอาดจิต ผศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2547-32 การบริหารข้อมูลข่าวสารของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในภาวะวิกฤต: ศึกษาเฉพาะกรณีธรณีพิบัติภัย ปาริชาติ  บุญคล้าย รศ.ดวงทิพย์  วรพันธุ์
MA-IS-2547-33 กลยุทธ์การสื่อสารตราสินค้าของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปรารถนา  ภารัตนวงศ์ ผศ.กัลยกร  วรกุลลัฏฐานีย์
MA-IS-2547-34 การบริหารจัดการนิตยสารดนตรี ธีรภัทร  ลือวิบูลย์รัตน์ ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2547-35 การบริหารการตลาดของนิตยสารธุรกิจการตลาดในเครือบริษัท Thaicoon – BrandAge Holding Co., Ltd. ณัฐวัลคุ์  โพธิประสาท ผศ.กัลยกร  วรกุลลัฏฐานีย์
MA-IS-2547-36 ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ฟังในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการเพลง 103.5 บิ๊ก ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก พงศ์พิพัฒน์  เกียรติประพิณ ผศ.สุภัควดี  อภินันทร์
MA-IS-2547-37 การเปิดรับ ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ของผู้ชมต่อรายการแฟชั่น ศึกษาเฉพาะกรณีรายการ “MTV Fash” วาทินี  อันนูอาร์ รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2547-38 ปัจจัยที่มีผลต่อการนำบริษัท จี เอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ รัตนพงศ์  เบ็ญมาตร์ รศ.มาลี  บุญศิริพันธ์
MA-IS-2547-39 การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของหนังสือพิมพ์บันเทิงที่มีต่อนักแสดงและนักร้อง ภูบดินทร์  ภู่สุวรรณ ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2547-40 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง: บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด(มหาชน) พงษ์ธร  คงสกุล  รศ.ดวงทิพย์  วรพันธุ์
MA-IS-2547-41 การบริหารงานการผลิตรายการโทรทัศน์ กรณีศึกษา: รายการบ้านและสวน บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ฐานิดา  สมุลไพร ผศ.พยุรี  ชาญณรงค์
MA-IS-2547-42 ทัศนคติของผู้ชมที่มีต่อโฆษณาแฝงในรายการเกมโชว์ กรณีศึกษาเฉพาะ รายการเกมโชว์ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) กาญจนา  ศิริอนันท์ ผศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2547-43 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสนอข่าวภาคค่ำ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 ณาตยา  แวววีรคุปต์ ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2547-44 กลยุทธ์การบริหารธุรกิจการจัดกิจกรรมการตลาด กรณีศึกษา: บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จำกัด (มหาชน) ฉันท์ชนก  เจริญพรเทพ ผศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2547-45 ปัจจัยในการขยายธุรกิจของบริษัทเวิร์คพอยท์  เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จำเรียง  โมนะ ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2547-46 การพัฒนาสื่อใหม่ (New Media) ของโมเดิร์นไนน์ ศรีสุดา  วินิจสุวรรณ์ ผศ.วงหทัย  ตันชีวะวงศ์
MA-IS-2547-47 ความพึงพอใจจากการเปิดรับชมรายการข่าวโทรทัศน์บนเฮลิคอปเตอร์ ทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวีของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จิรายุ  ห่วงทรัพย์ ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2547-48 เกณฑ์ในการคัดเลือกเรื่องเพื่อผลิตเป็นละครโทรทัศน์ อิงปราง  บุณยเกตุ ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2547-49 การจัดตั้งและการบริหารงานสถานีโทรทัศน์ช่อง Thailand Outlook Channel (TOC) ภูริภัทร  มั่นการโชค รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2547-50 การสื่อสารภายในองค์กร: ศึกษาการดำเนินงานของกองส่งเสริมและเผยแพร่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คำคิด  ไชยสัจ รศ.ดร.สุรัตน์  เมธีกุล
MA-IS-2547-51 รูปแบบการดำเนินชีวิต และทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการส่งเสริมการขายห้างสรรพสินค้าโรบินสัน อรรถวุฒิ  ศีลวุฒิคุณ ผศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2547-52 แนวทางการบริหารจัดการหน่วยงานสนับสนุน บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษา ฝ่ายการเงิน และสำนักทรัพยากรบุคคลและธุรการ อรชุมา  มายะการ ผศ.ปัทมา  สุวรรณภักดี
MA-IS-2547-53 กลยุทธ์การผลิตรายการวิทยุลูกทุ่งสนั่นเมือง เพื่อสริมสร้างความร่วมมือและสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาสังคมไทย ผกามาศ  วังบุญ รศ.บำรุง  สุขพรรณ์
  สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารภาครัฐและเอกชน  จำนวน 71คน     
MA-IS-2547-54 การจัดการองค์กรแบบสร้างสัมพันธ์ของธรกิจสปา ชญาดา  กลิ่นพงษา ผศ.ธนัญญา  เชรษฐา
MA-IS-2547-55 บทบาทของ สทท.11 ที่ตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐด้านการส่งเสริมรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชน ธนิสร  สุเนตร รศ.อรทัย  ศรีสันติสุข
MA-IS-2547-56 กลยุทธ์การจัดการสื่อสาร กรณีศึกษา : บริษัท ซิง กรุ๊ป จำกัด นลินรัตน์  กุลวงศ์  ผศ.ชวนะ  ภวกานันท์
MA-IS-2547-57 การใช้ประโยชน์บอทเว็บ (BOTWEB) และบีโอทีเว็บไซต์ (BOT WebSite) ของพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย สมพงษ์  ผายรัศมี รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2547-58 กลยุทธ์การสื่อสารภาพลักษณ์ใหม่ของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน เฉลิมพล  ทิสาลี ผศ.ชวนะ  ภวกานันท์
MA-IS-2547-59 การวัดประสิทธิภาพของการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร Supervisory Criminal Investigative Course (SCIC) ของสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรรัฐา  สุขมล ผศ.ชวนะ  ภวกานันท์
MA-IS-2547-60 กลยุทธ์การจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อสร้างตำแหน่งครองใจด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้าฟูบู(FUBU) ศิโรรัตน์  จันทนป ผศ.ชวนะ  ภวกานันท์
MA-IS-2547-61 สำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการโรงพยาบาลหัวเฉียว มนทิรา  สัทธาธิก รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2547-62 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของนิตยสาร a day บวรนันท์  ตั้งกลมสุข ผศ.ชวนะ  ภวกานันท์
MA-IS-2547-63 การสื่อสารในองค์กร กรณ๊ศึกษา : บริษัท เอ็กซ์ปิไดเตอร์ จำกัด สาขาประเทศไทย ปิยะรัตน์  หลิวจันทร์พัฒนา รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2547-64 การจัดการการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อการพัฒนาชุมชนหมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี สิริวัฑฒ์  แดงสายศิริ รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2547-65 CEM เพื่อการบริการการศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ็ญนภา  ชยะสุนทร ผศ.ชวนะ  ภวกานันท์
MA-IS-2547-66 การประชาสัมพันธ์แพทย์แผนไทย ศึกษากรณี โรงพยาบาลดำเนินสะดวกเปรียบเทียบโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น พรประภา  ธรรมสนอง ผศ.ปิยรัตน์  อ่องลออ
MA-IS-2547-67 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในธุรกิจที่ปรึกษาการตลาดของ บริษัท เอ็กซ์ทรา บีน จำกัด วิมลมาศ  โคตรมงคล ผศ.ธนัญญา  เชรษฐา
MA-IS-2547-68 ทัศนคติของผู้ได้รับผลกระทบจากหนังสือพิมพ์ต่อสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ศึกษากรณีผู้ร้องและผู้ไม่ร้อง ต่อสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ศตชัย  เพ็งบุญมี อ.รุจน์  โกมลบุตร
MA-IS-2547-69 การศึกษาภาพลักษณ์ของกองทัพบกในทัศนะของข้าราชการในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ร.อ.ศิริยา  เขื่องศิริกุล ผศ.ปิยรัตน์  อ่องลออ
MA-IS-2547-70 การรัฒนาเว็บไซต์บนเครืองข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการสื่อสารองค์กร กรณีศึกษา : องค์กรธุรกิจด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุมาพร  คำผง ผศ.ชวนะ  ภวกานันท์
MA-IS-2547-71 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ขององค์กรไม่มุ่งแสวงหากำไร กรณีศึกษาอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เต็มเดือน  สายะตานันท์  ผศ.ธนัญญา  เชรษฐา
MA-IS-2547-72 ความพึงพอใจของผู้อ่านนวนิยายที่มีต่อเทคนิคการสร้างภาพยนตร์ในเรื่องเดียวกัน : ศึกษากรณี เรื่อง “แฮรี่ พอตเตอร์ กับศิลาอาถรรพ์” ณัฐิญา  ชาวราษฎร์  ผศ.ปัทมา  สุวรรณภักดี
MA-IS-2547-73 การประเมินสื่อประชาสัมพันธ์ของกรมการประกันภัยกระทรวงพาณิชย์ ชลกร  พีรคุปต์  ผศ.ปิยรัตน์  อ่องลออ
MA-IS-2547-74 ความคิดเห็นของผู้จัดการสาขาต่อแผนการดำเนินธุรกิจของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ปิยพัทธ์  พรคณาเสถียร  ผศ.วงหทัย  ตันชีวะวงศ์
MA-IS-2547-75 การศึกษาการปรับตัวของหนังสือพิมพ์ในเครือมติชน เพื่อการแข่งขันในสังคมข่าวสาร ฤทัยวรรณ  โชคทวีพาณิชย์  รศ.บำรุง  สุขพรรณ์
MA-IS-2547-76 การสร้างอัตลักษณ์ของนักออกแบบเสื้อผ้าผู้หญิงสตรีวัยรุ่น นันทิยา  พุทธาโภคาทรัพย์  อ.ดร.อนุชา  ทีรคานนท์
MA-IS-2547-77 การจัดการการสื่อสารสัญญะผ่านพิธี “มุฮัรรอม” เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของมุสลิม  นิกายชีอะห์ มาริสา  พิบูลศิริ  ผศ.ชวนะ  ภวกานันท์
MA-IS-2547-78 การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดยารักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ในประเทศไทย ยุทธพล  โกวิทหัตถกิจ    ผศ.ชวนะ  ภวกานันท์
MA-IS-2547-79 พฤติกรรมการใช้บริการ ความพึงพอใจ และความคาดหวังประโยชน์จากบริการอินเตอร์เนตความเร็วสูง โครงการไอพีสตาร์ กรณีศึกษา: นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ชุมชนกะเหรี่ยง ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี อนุวรรตน์  สมถวิล  อ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2547-80 การจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาองค์กร บริษัทตัวแทนโฆษณา เจ ดับบลิว ที ประเทศไทย จรินทร  วิริยะพิษฐาน  ผศ.วงหทัย  ตันชีวะวงศ์
MA-IS-2547-81 การสร้างแบรนด์และการบริหารจัดการแบรนด์ของบริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จำกัด  (มหาชน) กชนันท์  ธาดาวชิรา  อ.ประไพพิศ  มุทิตาเจริญ
MA-IS-2547-82 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของโรงพยาบาลเอกชน สุรศักดิ์  สุขขารมย์  ผศ.ธนัญญา  เชรษฐา
MA-IS-2547-83 พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของผู้อ่านในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อนิตยสาร POSITIONING และสื่อวีซีดี ภูริวัฒน์  พรหมกิ่งแก้ว  ผศ.วนิดา  ตันนาภัย
MA-IS-2547-84 การตัดสินใจของภาวะผู้นำที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชา ภายใต้สถานการณ์ การแข่งขันของธุรกิจ กรณีศึกษา:บริษัท  ซิโน-ไทย  เอ็นจีเนียริ่ง   แอนด์  คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ขนิษฐา  คงเคารพธรรม  อ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2547-85 การศึกษาความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อรูปแบบการสื่อสารภายในองค์การ: กรณีศึกษาเฉพาะบริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด พัชรา  แสงประชุมพันธ์  ผศ.พยุรี  ชาญณรงค์
MA-IS-2547-86 ศึกษารูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ฐิตาพร  ประยุง  รศ.บำรุง  สุขพรรณ์
MA-IS-2547-87 การสื่อสารเพื่อการสร้างโอกาสทางการส่งออกของอุตสาหกรรม เครื่องสำอางไทย ลีลาวดี  ทองตัน  ผศ.ชวนะ  ภวกานันท์
MA-IS-2547-88 ความคาดหวัง ประโยชน์และความพึงพอใจของนักลงทุน จากการรับชมรายการโทรทัศน์ ก้าวทันตลาดทุน สุนัดดา  สุจริต   ผศ.ธนัญญา  เชรษฐา
MA-IS-2547-89 การรวมกลุ่มเอกอัครราชฑูตพันธมิตรอาหรับในประเทศไทย เสาวลักษณ์  โกวพัฒนกิจ  รศ.อรทัย  ศรีสันติสุข
MA-IS-2547-90 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณี SET in the City 2547 พิริยาภรณ์  อันทอง     ผศ.ธนัญญา  เชรษฐา
MA-IS-2547-91 การวางแผนการสื่อสารการตลาดของชาเขียวพร้อมดื่ม โออิชิ กรีนที  (ข้อมูลเป็นความลับ  ไม่นำมาเผยแพร่) กำพล  สมิทธารักษ์  ผศ.กัลยกร  วรกุลลัฎฐานีย์
MA-IS-2547-92 การศึกษาทัสนคติและพฤติกรรมการใช้บริการเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการสาขาธนาคารในห้างสรรพสินค้า ศึกษาเฉพาะกรณี ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)    สาขาท็อปส์ ราชบุรี มนตรี  ชาญสูงเนิน  อ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2547-93 การสื่อสารของกลุ่มรักร่วมเพศชายในสังคมไทย กานต์  ศรีมหาเลิศ     อ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2547-94 พฤติกรรมการสื่อสารและความพึงพอใจที่มีต่อการสื่อสารภายในองค์การ ระหว่างบริษัทการบินไทยกับพนังงานต้อนรับบนเครื่องบิน ภาสุรีย์  จรรยารักษ์  อ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2547-95 การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์แว่นตาโอ๊คลี่ย์ ในประเทศไทย สิตานัน  สิทธิกิจ   ผศ.ชวนะ  ภวกานันท์
MA-IS-2547-96 การศึกษาแนวทางในการนำเสนอข่าวประจำวัน ภาค 19.00 น. ของสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กนกกาญจน์  กาญจนคช  ผศ.วันชัย  ธนะวังน้อย
MA-IS-2547-97 การบริหารจัดการของโรงเรียนกวดวิชาในสยามสแควร์ ปิติมา  เม่นแมน  ผศ.กัลยกร  วรกุลลัฎฐานีย์
MA-IS-2547-98 ความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัทบอมบาร์ดิเอร์ ทรานสปอร์เทชั่น ซิกแนล (ประเทศไทย) จำกัด อัญชลี  โชคดำรงสุข  รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2547-99 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โรงแรมไทยในสภาวะแข่งขันทศวรรษหน้า สุรางลักษณ์  บัณฑิตย์  รศ.บำรุง  สุขพรรณ์
MA-IS-2547-100 การสื่อสารเพื่อประหยัดพลังงานภายในองค์กร กรณีศึกษา: บริษัท ศรีสำอางค์ ซัพพลายเออร์ จำกัด อรกานดา  อิศรางกูร ณ อยุธยา  รศ.อรทัย  ศรีสันติสุข
MA-IS-2547-101 การเปิดรับข่าวสาร และทัศนคติ ต่อโครงการประหยัดไฟกำไร 2 ต่อ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ปานจิต  ตันสม  รศ.บำรุง  สุขพรรณ์
MA-IS-2547-102 การใช้สารสนเทศเครือข่ายอินทราเน็ตให้เกิดประโยชน์ต่อการสื่อสารในองค์กร: กรณีศึกษา บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สุจิตรา  อัมยงค์   รศ.อรทัย  ศรีสันติสุข
MA-IS-2547-103 ปัญหาการสื่อสารการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในโรงเรียนเศรษฐเสถียร อรัญญา  บุญมาเลิศ   อ.ดาราวรรณ  สุขุมาลชาติ
MA-IS-2547-104 รูปแบบการสื่อสารและวัฒนธรรมองค์การภายใต้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ฝ่าย ไอ บี เอ็ม โกลเบิล เซอร์วิสเซส ประเทศไทย อนันตยา  นิรันดรรักษ์   ผศ.พยุรี  ชาญณรงค์
MA-IS-2547-105 การศึกษาการประชาสัมพันธ์การจัดสวัสดิการกรมชลประทาน อัญชนา  นิ่มอุดม   ผศ.ปิยรัตน์  อ่องลออ
MA-IS-2547-106 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ผ่านอินเทอร์เน็ต : ศึกษากรณี สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ศิริกุล  ลพสุนทร   ผศ.วงหทัย  ตันชีวะวงศ์
MA-IS-2547-107 วัฒนธรรมการสื่อสารในองค์กรเอกชนญี่ปุ่นในประเทศไทย: ศึกษาเฉพาะกรณี บรษัทเจแปน ออโตเมติก แมชชีน (ประเทศไทย) จำกัด ฐิติพงศ์  ศิริรัตน์อัสดร รศ.อรทัย  ศรีสันติสุข
MA-IS-2547-108 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการแก้ปัญหาภาวะข่าวลือภายในองค์กร :    กรณีศึกษา บริษัท ศรีราชเทพประทาน จำกัด สุพรรณิการ์  คงไพศาล   รศ.บำรุง  สุขพรรณ์
MA-IS-2547-109 การสื่อสารตราสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผสมพร้อมดื่ม ไนท์ (nite) สิริพร  ปัณณกาญจนวงศ์   ผศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2547-110 กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ของแผนกอาหารและเครื่องดื่ม  โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์  กรุงเทพ ดารนี  ชาติทอง   ผศ.ชวนะ  ภวกานันท์
MA-IS-2547-111 บทบาทของสื่อบุคคลและสื่อประเพณีในการถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณี  ของชาวบางกอกน้อย : ศึกษาเฉพาะกรณี ชุมชนบ้านบุ วันทนา  เตชะสุวรรณา   อ.ดาราวรรณ  สุขุมาลชาติ
MA-IS-2547-112 การบริหารกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ของนิตยสาร FHM (For Him Magazine) ในประเทศไทย มาริสา  ฮอร์น อ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2547-113 ปัจจัยด้านส่วนผสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สลีลา  ศุขเทวา ผศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2547-114 การเปิดรับ ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ จากการรับฟังรายการวิทยุชุมชนตำบลเขาทอง ของผู้ฟังในเขตตำบลเขาทอง จังหวัดนครสวรรค์ รัฐนิติ์  รอดเริญ ผศ.สุภัควดี  อภินันทร์
MA-IS-2547-115 การวิเคราะห์เนื้อหาจดหมายข่าว “จีพีโอ ทูเดย์” ขององค์การเภสัชกรรม กรณีการย้ายโรงงานผลิตยาต้านไวรัสเอดส์ กัญญารัตน์  คำคม ผศ.ปิยรัตน์  อ่องลออ
MA-IS-2547-116 การนำเทคโนโลยีใหม่ (ระบบ Digital Server) มาใช้เพื่อการจัดการด้านการผลิตรายการของบริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอปเปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) จิราภรณ์  ควรเดชะคุปต์ รศ.อรทัย  ศรีสันติสุข
MA-IS-2547-117 การสื่อสารภายในองค์กร เพื่อมุ่งสู่การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) กรณีศึกษา: โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เรือเอกรัชนีกร กระจ่างวงษ์ รศ.อรทัย  ศรีสันติสุข
MA-IS-2547-118 การศึกษากระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาภาคใต้ โดยเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ จินห์จุฑา  ศุภศรี รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2547-119 การประเมินสื่อประชาสัมพันธ์วารสารบ้านเรา ของบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โสภิดา  อัศวกลาง ผศ.ปิยรัตน์  อ่องลออ
MA-IS-2547-120 การวิเคราะห์เนื้อหาสื่อหนังสือพิมพ์ “ข่าวสัปดาห์” ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อการประชาสัมพันธ์ภายใน อรสินี  แก้วนุกูล ผศ.ปิยรัตน์  อ่องลออ
MA-IS-2547-121 วัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการสื่อสารในบริษัทข้ามชาติ กรณีศึกษา กลุ่มการสื่อสารบริษัทซีเมนส์ จำกัด (ประเทศไทย) เจษฎานี  เอี่ยมศุภสวัสดิ์ รศ.อรทัย  ศรีสันติสุข
MA-IS-2547-122 แนวทางการสื่อสารการตลาดเพื่อการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจเดย์สปา ณิชานันท์  โอทาน ผศ.ธนัญญา  เชรษฐา
MA-IS-2547-123 การศึกษาแผนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข วิรดา  อนุเทียนชัย ผศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2547-124 การสื่อสารภายในองค์กรกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน: ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กุระต้อง  พิกุลศรี อ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี

รายชื่องานค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท (สื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา 2546

  รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา  ปีการศึกษา  2546  แผน ข.    
ลำดับ หัวข้อรายงานโครงการเฉพาะบุคคล ชื่อผู้ทำรายงานฯ อ.ที่ปรึกษารายงานฯ
  สาขาสื่อสารมวลชน      
MA-IS-2546-01 การสื่อสารในองค์การกับการยอมรับนโยบายประกันคุณภาพ  กรณีศึกษาคณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งฤทัย   เหลืองพยุง อ.อัจฉรา   ปัณฑรานุวงศ์
  สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน      
MA-IS-2546-02 โครงสร้างหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ณีรนุช   จันทร์มณี รศ.ปิยกุล   เลาวัณย์ศิริ
MA-IS-2546-03 การบริหารการจัดจำหน่ายหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน โชษิตา    กำโชค รศ.ปิยกุล   เลาวัณย์ศิริ
MA-IS-2546-04 กลยุทธ์การจัด แบบ เบิร์ด เบิร์ด โชว์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของธงชัย แมคอินไตย์ วรรณฎีกา   โกศการิกา ผศ.ชวนะ   ภวกานันท์
MA-IS-2546-05 การสำรวจความต้องการรับชมรายการสารคดีโทรทัศน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สพชัย   พาลพ่าย รศ.ปิยกุล   เลาวัณย์ศิริ
MA-IS-2546-06 การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดในการสร้างแบรนด์  เดอะ   พิซซ่า  คอมปะนี อัญชลิกา   อายุศะนิล อ.อัจฉรา   ปัณฑรานุวงศ์
MA-IS-2546-07 กลยุทธ์การบริหารงานธุรกิจการพิมพ์ระบบดิจิดอลเพื่อให้อยู่รอดในตลาดปัจจุบัน ภากร   สายะวารานนท์ รศ.มาลี   บุญศิริพันธ์
MA-IS-2546-08 บทบาทและหน้าที่ของบริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ องค์อร    ภมรสุวรรณ อ.อัจฉรา   ปัณฑรานุวงศ์
MA-IS-2546-09 การศึกษานโยบายและการวางแผนงานประชาสัมพันธ์  กรณีศึกษาเครือซิเมนต์ไทย อำนาจ   อภิเดช รศ.กิติมา   สุรสนธิ
MA-IS-2546-10 กลยุทธ์การบริหารงานนิตยสารรูปแบบมัลติมีเดีย  กรณีนิตยสารดิสคาซีน นิรุตติ์   ฤดีนิรมาน รศ.มาลี   บุญศิริพันธ์
MA-IS-2546-11 การสื่อสารภายในสำนักงานเขตวังทองหลาง เอกลักษณ์    ศิระสากร รศ.ปิยกุล   เลาวัณย์ศิริ
MA-IS-2546-12 การบริหารงานบริษัทผลิตสารคดีโทรทัศน์ไทยเพื่อความอยู่รอด ไอราพต   ศรีสุชาติ รศ.ดวงทิพย์   วรพันธุ์
MA-IS-2546-13 ความคิดเห็นของผู้อ่านที่มีต่อพาดหัวข่าวใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วรพล   กิตติรัตวรางกูร อ.รุจน์   โกมลบุตร
MA-IS-2546-14 การดำเนินงานของสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อุบล   แป๊ะยิ้มล่อง ศ.ดร.สุรพงษ์   โสธนะเสถียร
MA-IS-2546-15 ความคิดเห็นของผู้ชมรายการที่มีต่อการจับรางวัลชิงโชคในรายการเกมโชว์ทางโทรทัศน์ มาริสา   อิ่มโอษฐ ผศ.ชุลีพร   เกษโกวิท
MA-IS-2546-16 ปัจจัยที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ผลิตรายการเกมโชว์ ดนัย   รัตนวัน ผศ.ปัทมา   สุวรรณภักดี
MA-IS-2546-17 การเปิดรับข่าวสารทางวิทยาศาสตร์ ทัศนคติ และความคาดหวังของนักเรียนชีววิทยาโอลิมปิกที่มีต่อโครงการชีววิทยาโอลิมปิก สุรินทร์   ธีระวงศ์ไพศาล ผศ.แอนนา   จุมพลเสถียร
MA-IS-2546-18 การบริหารข่าวภาคค่ำของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 อรัญญา   เกตุแก้ว ศ.ดร.สุรพงษ์   โสธนะเสถียร
MA-IS-2546-19 พฤติกรรมการเปิดรับชมและการเลียนแบบสื่อละครโทรทัศน์หลังข่าวภาคค่ำ ช่อง 7 สี ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร สมฤทัย   กล่อมน้อย ผศ.วงหทัย   ตันชีวะวงศ์
MA-IS-2546-20 การบริหารการสื่อสารในภาวะวิกฤตโรค SARE กรณีศึกษา โรงแรม 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร จุรี   อัมระรงค์ ผศ.ปิยรัตน์   อ่องลออ
MA-IS-2546-21 ความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการโฆษณาโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงิน Happy Dprompt ศรินทร   โกวิทวณิชกานนท์ ผศ.วรรณี   สำราญเวทย์
MA-IS-2546-22 กลยุทธ์การบริหารนิตยสารวิทยาศาสตร์: กรณีศึกษา นิตยสาร UpDATE (อัพเดท) บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สาโรจน์   เกษมสุขโชติกุล ผศ.แอนนา   จุมพลเสถียร
MA-IS-2546-23 การวิเคราะห์รูปแบบการนำเสนอบทความเชิงโฆษณาในนิตยสาร GM วิทยา   ชื่นอุบล ผศ.พยุรี   ชาญณรงค์
MA-IS-2546-24 สื่อมวลชนกับการส่งเสริมบทบาทอำนาจหน้าที่คระกรรมการการเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีการให้ความรู้และการศึกษาเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย พิษณุ   แป้นวงศ์ ผศ.วนิดา  ตันนาภัย
MA-IS-2546-25 พฤติกรรมการเติมเงินและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกวิธีเติมเงินของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ วัน-ทู-คอล ในเขตกรุงเทพมหานคร พิศพิมล   ใยประยูร ผศ.แอนนา   จุมพลเสถียร
MA-IS-2546-26 การรับรู้และทัศนคติของคนกรุงเทพมหานครที่มีต่อการท่องเที่ยว ฃจังหวัดสุพรรณบุรี ศิรินุช   สุทธิรัตน์ ผศ.แอนนา   จุมพลเสถียร
MA-IS-2546-27 พฤติกรรมการเปิดรับและทัศนคติของผู้ชมรายการข่าวต่างประเทศภาคค่ำ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ในเขตกรุงเทพมหานคร อัญชลี   ศิลปชัย ศ.ดร.สุรพงษ์   โสธนะเสถียร
MA-IS-2546-28 การสื่อสารภาวะวิกฤต : กรณีศึกษาเปรียบเทียบโรคซาร์สและโรคไข้หวัดนกของกระทรวงสาธารณสุข อภิสิทธิ์    เหมาะสมสกุล ผศ.ธนัญญา   เชรษฐา
MA-IS-2546-29 การบริหารงานภาพยนตร์การ์ตูนไทยที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ ปริวรรฒน์   ค้วนแอ่ม ผศ.วนิดา  ตันนาภัย
MA-IS-2546-30 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างเอกลักษณ์องค์กรของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โสธร    เจริญไทย อ.ประไพพิศ    มุทิตาเจริญ
MA-IS-2546-31 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดงานแสดงสินค้า กรมส่งเสริมการส่งออก สุรัญญา   เฉลิมดิษฐ์ ผศ.แอนนา   จุมพลเสถียร
MA-IS-2546-32 การเปิดรับ การรับรู้และความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อภาพยนตร์โฆษณาชุด “คิด…เพื่ออนาคต” ของเครือซิเมนต์ไทย สิริวรรณ   ประสิทธิ์ศักดิ์ ผศ.วรรณี   สำราญเวทย์
MA-IS-2546-33 กระบวนการบริหารของบริษัท คลิค เอ็นเตอร์เทนเม้นท์  จำกัด ช้างน้อย  กุญชร ณ อยุธยา ศ.ดร.สุรพงษ์   โสธนะเสถียร
MA-IS-2546-34 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารรายการละครโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  อ.ส.ม.ท. สกาวใจ   พูนสวัสดิ์ ผศ.พรจิต   สมบัติพานิช
MA-IS-2546-35 การศึกษาการใช้กลยุทธ์การสื่อสารของโครงการ “ไทยก้าวไกล..หัวใจใส่เน็ต” ของ บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ภนิดา   พิจิตรคดีพล ผศ.วรรณี   สำราญเวทย์
MA-IS-2546-36 ปัจจัยที่มีผลต่อการนำเสนอข่าวภาค 07.00 น.ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วินิดา   สุขกาย ผศ.วันชัย   ธนะวังน้อย
MA-IS-2546-37 การเปิดรับสื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมการท่องเทียวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นุชรีย์   พูลแก้ว ผศ.พรจิต   สมบัติพานิช
MA-IS-2546-38 การสื่อสารการตลาดของรถยนต์มาสด้าภายใต้แนวคิด ซูม ซูม (Zoom-Zoom) นลัท   อินทรวิเชียร ผศ.ธนัญญา   เชรษฐา
MA-IS-2546-39 การรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อห้างสรรพสินค้าพาต้า อุไรวรรณ   ชินตระกูลรัตน์ ผศ.แอนนา   จุมพลเสถียร
MA-IS-2546-40 ภาพลักษณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด ในมุมมองของสมาชิก ปาริชาต   นวลฉวี ผศ.วรรณี   สำราญเวทย์
MA-IS-2546-41 พฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการ “เก็บตกจากเนชั่น” ทางสถานีโทรทัศน์เนชั่น แชนแนล วิศัลยา   สว่างเจริญ ผศ.วนิดา  ตันนาภัย
MA-IS-2546-42 การจัดเก็บข้อมูลภาพและเสียงระบบดิจิตอล ศึกษากรณี สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ มานิตย์   ทัศนสุวรรณ ผศ.ชุลีพร   เกษโกวิท
MA-IS-2546-43 การบริหารการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานของ บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด กิ่งมณี   ศิริโกไศยกานนท์ อ.กัลยกร   วรกุลลัฏฐานีย์
MA-IS-2546-44 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อนิตยสารดนตรี ประเภทร็อคของผู้อ่าน ในเขตกรุงเทพมหานคร ศรรณ   ทองประเสริฐ ผศ.ชุลีพร   เกษโกวิท
MA-IS-2546-45 พฤติกรรมการส่งข้อความสั้น (SMS) ผ่านทางรายการโทรทัศน์ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร อารดา    เชื้อรามัญ ผศ.วันชัย   ธนะวังน้อย
MA-IS-2546-46 พฤติกรรมการเปิดรับฟังและความคิดเห็นของผู้ฟังที่มีต่อรายการ 99.5 เอฟ.เอ็ม.วัน อภิรักษ์    มิตรประชา ศ.ดร.สุรพงษ์   โสธนะเสถียร
MA-IS-2546-47 คุณสมบัติและบทบาทนักจัดรายการวิทยุแนวเพลงลูกทุ่ง กัลย์สุดา   สิงคิบุตร ผศ.ปัทมา   สุวรรณภักดี
MA-IS-2546-48 การศึกษาหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของ องค์การตลาดเพื่อการเกษตรกร (อ.ต.ก.) จิรวดี    บุษราคัม รศ.ปิยกุล   เลาวัณย์ศิริ
MA-IS-2546-49 พฤติกรรมการบริโภคและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือพิมพ์แนวธุรกิจของผู้อ่านในเขตกรุงเทพมหานคร ชลลดา   ธีระวงศ์สกุล ผศ.แอนนา   จุมพลเสถียร
MA-IS-2546-50 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด รพีพร   วิศวไพบูลย์ ผศ.วงหทัย   ตันชีวะวงศ์
MA-IS-2546-51 รูปแบบการบริหารการจัดการจัดผังรายการเพื่อการศึกษาของสถานีวิทยุศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ธิราวดี   ธนะรังสฤษฏ์ ผศ.ปัทมา   สุวรรณภักดี
MA-IS-2546-52 การบริหารงานสื่อสารเพื่อแบ่งส่วนตลาดตามรูปแบบการดำเนินชีวิตของบริษัท  บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นพดล    ธีรชูวิวัฒน์ อ.กัลยกร   วรกุลลัฏฐานีย์
MA-IS-2546-53 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์นำเข้าประเภทเอ็มพีวี  กรณีศึกษา: บริษัท เอส.อี.ซี.เอ็กซ์คูลซีฟคาร์ จำกัด เกษม   เทอดเผ่าไทย ผศ.แอนนา   จุมพลเสถียร
MA-IS-2546-54 การบริหารงานข่าวโทรทัศน์ ศึกษาเฉพาะเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกข่าวภาคหลัก 19.30 น. ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. คณิต    เจริญสุข ผศ.ชุลีพร   เกษโกวิท
MA-IS-2546-55 ความสัมพันธ์ของกิจกรรมพิเศษที่มีต่อสถานีวิทยุคลื่นข่าว : กรณีศึกษาคลื่นวิทยุ 101 INN NEWS CHANNEL สิริสมร   ธรรมารักษ์ ผศ.ปัทมา   สุวรรณภักดี
MA-IS-2546-56 การบริหารงานบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทเกมโชว์ เตชิษฐ์    ยุวดี ผศ.ปัทมา   สุวรรณภักดี
MA-IS-2546-57 ความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อการแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ธวัชชัย   เพิ่มประโยชน์ ผศ.ชุลีพร   เกษโกวิท
MA-IS-2546-58 การศึกษาภาพลักษณ์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในมุมมองของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โกเมศ   สุขบัติ ผศ.ปิยรัตน์   อ่องลออ
MA-IS-2546-59 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานข่าวต่างประเทศของสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สมลักษณ์   วัฒนศิริ อ.รุจน์   โกมลบุตร
MA-IS-2546-60 ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ฟังในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการ 103.5 โมเดิร์น เลิฟ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก กนกวรรณ    พวงมาลี ผศ.วรรณี   สำราญเวทย์
MA-IS-2546-61 กลยุทธ์การบริหารและจัดการถ่ายทอดสดรายการกีฬาทางสถานีโทรทัศน์ : กรณีศึกษาบริษัท ทศภาค จำกัด ผกามาส   ศรีโปฎก รศ.บำรุง   สุขพรรณ์
MA-IS-2546-62 ความคิดเห็นของผู้ฟังในเขตจังหวัดอุบลราชธานีที่มีต่อสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. อุบลราชธานี FM. 107.0 Mhz. เกรียงศักดิ์   รุ่งธนเกียรติ ผศ.ชุลีพร   เกษโกวิท
MA-IS-2546-63 กลยุทธ์การตลาดของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ: ศึกษากรณี อุตสาหกรรมประเภทเครื่องประดับเงินสเตอริงในประเทศไทย วาสนา   สำเภาจันทร์ ผศ.แอนนา   จุมพลเสถียร
MA-IS-2546-64 ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้อ่าน หลังการปรับรูปแบบนิตยสาร Open พัชรี   ตรองวิเชียร ผศ.ปัทมา   สุวรรณภักดี
MA-IS-2546-65 การสร้างเครือข่าย “ธุรกิจชุมชน ร่วมด้วยช่วยกัน สำนึกรักบ้านเกิด” ตามทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 3 ของบริษัท ยูไนเต็ดคอมคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ลวัณรัตน์   รื่นบรรเทิง ผศ.ปัทมา   สุวรรณภักดี
MA-IS-2546-66 การศึกษาทัศนคติของผู้บริหารเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการบริหารของสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. กิติศักดิ์    วงศ์ขจรสุข ผศ.ปัทมา   สุวรรณภักดี
MA-IS-2546-67 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ไทยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไกรสร   วงศ์อนันต์ศักดิ์ รศ.ปิยกุล   เลาวัณย์ศิริ
MA-IS-2546-68 กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจขายตรงหลายชั้น: ศึกษาเฉพาะกรณี นู สกิน กุลชา   ตัณฑวนิช ผศ.แอนนา   จุมพลเสถียร
MA-IS-2546-69 การสื่อสารภายในองค์กร: กรณีศึกษาบริษัท ควิก พีซี เน็ตเวิร์ค จำกัด มธุรส   สุขพงษ์ไทย ศ.ดร.สุรพงษ์   โสธนะเสถียร
  สาขาการสื่อสารภาครัฐและเอกชน      
MA-IS-2546-70 การประชาสัมพันธ์ภายในผ่านระบบอินทราเน็ตของกรมการค้าภายใน กรองแก้ว   ลิ้มสกุล ผศ.ปิยรัตน์   อ่องลออ
MA-IS-2546-71 การใช้เครื่องมือสื่อสารในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น พ.ต.ต.หญิง นุชนภา   ณ ลำปาง รศ.กิติมา   สุรสนธิ
MA-IS-2546-72 บทบาทของ   NHK  World   ในการสื่อสารระหว่างประเทศ  จุฑาภรณ์    ธรรมวิหาร รศ.กิติมา   สุรสนธิ
MA-IS-2546-73 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานครต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมสรรพากร ทิวาพร   จินดานุภาพ ผศ.ชุลีพร   เกษโกวิท
MA-IS-2546-74 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ บริษัท เคเอสซี คอมเมอร์เชียล  อินเทอร์เนต  จำกัด นริณีนาฏ   จันทภุชงคเดช รศ.บำรุง   สุขพรรณ์
MA-IS-2546-75 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของเซ็นเตอร์พ้อยท์ เอก   แก้วก้องกังวาล ผศ.ชวนะ   ภวกานันท์
MA-IS-2546-76 กลยุทธ์การจัดการข่าวภาคเช้าเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของสถานีโทรทัศน์ทีวีสี ช่อง 3 อ.ส.ม.ท.  กับ สถานีโทรทัศน์ไอทีวี ม.ล.สุกุณฑีร์    จรูญโรจน์ ผศ.ชวนะ   ภวกานันท์
MA-IS-2546-77 การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายใน : กรณีศึกษา  ธนาคารแห่งประเทศไทย สุนทรัช    ดิลกสัตยา อ.พจนา   ธูปแก้ว
MA-IS-2546-78 นโยบายและกลยุทธ์ในการนำเสนอรายการระเบียงข่าว  ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ไอลดา   งามพิเชษฐ์ ผศ.สุภัควดี   อภินันทร์
MA-IS-2546-79 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานขายของผู้จัดการเขตในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด สุมลรัตน์   ศรีอร่าม รศ.ดร.สุรัตน์   เมธีกุล
MA-IS-2546-80 รูปแบบการสื่อสารเพื่อการดำเนินงานภายในสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จักรพันธ์    ใจงาม รศ.บำรุง   สุขพรรณ์
MA-IS-2546-81 การสื่อสารเพื่อการขายตรง : กรณีศึกษา สินค้ามิสทิน กาญจนาพร   วัฒนธีรพันธุ์ ผศ.พรจิต   สมบัติพานิช
MA-IS-2546-82 การสร้างตราสินค้าไวน์ผลไม้ไทย วรรณภา   ดีศรี อ.รุจน์   โกมลบุตร
MA-IS-2546-83 การเปิดรับข้อมูลข่าวสารของลูกค้าเพื่อการวางแผนประชาสัมพันธ์ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จิริสุดา   ใจอ่อนน้อม ผศ.ปิยรัตน์   อ่องลออ
MA-IS-2546-84 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในองค์กร:กรณีศึกษาเครือข่ายอินทราเน็ตของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ศิริกุล   ปัญญาดิลก อ.ดร.ทัศนีย์   บุนนาค
MA-IS-2546-85 การใช้ประโยชน์จากสื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาของนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาลินี   เกื้อเกียรติวงศ์ อ.ดร.อนุชา   ทีรคานนท์
MA-IS-2546-86 พฤติกรรมการใช้บริการทางอิเล็คทรอนิกส์ (E-Service) ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ชินวัตร   บุนนาค ผศ.วงหทัย   ตันชีวะวงศ์
MA-IS-2546-87 กลยุทธ์การโฆษณาของ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด กรณีศึกษา พัฒนาการแนวทางการโฆษณาทางโทรทัศน์ระหว่างปี พ.ศ. 2533 – 2546 รักชริน   รายะเลข ผศ.ธนัญญา   เชรษฐา
MA-IS-2546-88 ความพึงพอใจของลูกจ้างต่อรูปแบบการสื่อสารภายในองค์การของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ธัญญลักษณ์   พฤกษาทร ผศ.ธนัญญา   เชรษฐา
MA-IS-2546-89 ความพึงพอใจต่อการสื่อสารระบบอินทราเน็ต: กรณีธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ชนาคม   เชี่ยวโสธร ศ.ดร.สุรพงษ์   โสธนะเสถียร
MA-IS-2546-90 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในธนาคารนครหลวงไทย อารียา   ชัยเลิศวณิชกุล ศ.ดร.สุรพงษ์   โสธนะเสถียร
MA-IS-2546-91 การประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ  กรณีศึกษาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปรียดา   ศิริขันธ์ ศ.ดร.สุรพงษ์   โสธนะเสถียร
MA-IS-2546-92 การนำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์กับความผิดฐานหมิ่นประมาทที่มีผลกระทบต่อการบริหารองค์กรหนังสือพิมพ์ พาฝัน   ชุนถนอม ผศ.ธนัญญา   เชรษฐา
MA-IS-2546-93 การรับรู้  ความคิดเห็น  และความคาดหวังที่มีต่อโครงการอินเทอร์เน็ตตำบลของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี จิตรลดา   นครสันติภาพ ผศ.แอนนา   จุมพลเสถียร
MA-IS-2546-94 บทบาทของสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับผู้ป่วยจิตเวช อภิรดี   ชัปนพงศ์ ผศ.แอนนา   จุมพลเสถียร
MA-IS-2546-95 การวิเคราะห์พัฒนาการการเกิดวิกฤตของ เทสโก้ โลตัส ซูเปอร์เซ็นเตอร์ นัทธมน   กุลจารุสิโรดม ผศ.ปิยรัตน์   อ่องลออ
MA-IS-2546-96 การเปิดรับข่าวสารและพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นของไทย  ศึกษาเฉพาะวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ธีรศักดิ์   เกตุหิรัญ ผศ.วงหทัย   ตันชีวะวงศ์
MA-IS-2546-97 การเปิดรับข่าวสาร และการมีส่วนร่วมในแผนยุทธศาสตร์ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปิยะภัทร   ไชยสาม รศ.อรทัย   ศรีสันติสุข
MA-IS-2546-98 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อขนมขบเคี้ยวแบบญี่ปุ่น  กรณีศึกษาร้านเทนโกกุ ฉัตรสุดา   เกียรติสุขสถิตย์ รศ.ดร.พรทิพย์   พิมลสินธุ์
MA-IS-2546-99 การจัดการการสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างความจดจำในตราสินค้าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจุดซ่อนเร้น Summer’s Eve จินดาสา   สุวรรณะชฎ ศ.ดร.สุรพงษ์   โสธนะเสถียร
MA-IS-2546-100 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร  ทัศนคติ  และความต้องการที่มีต่อการจัดการฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) ของ บริษัท ไทย แอร์พอร์ตส์ กราวด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ณัฐจรี   แผ่กลิ่น ผศ.แอนนา   จุมพลเสถียร
MA-IS-2546-101 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการของผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์ วิไลวรรณ   รุ่งมา ผศ.ปิยรัตน์   อ่องลออ
MA-IS-2546-102 การรับรู้  ทัศนคติ  แนวโน้มพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการฝากบ้านกับตำรวจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร วัลลภา   เพ็ชรใสประเสริฐ ผศ.แอนนา   จุมพลเสถียร
MA-IS-2546-103 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ธัชชนก   สังข์ทอง ผศ.ธนัญญา   เชรษฐา
MA-IS-2546-104 กลยุทธ์การสื่อสารงานข่าวกรองทหารเรือ นาวาโทหญิง เต็มพร   บุนนาค ผศ.พรจิต   สมบัติพานิช
MA-IS-2546-105 รายการกีฬามวยปล้ำกับความต้องการและความคาดหวังของผู้ชมทางเคเบิ้ลทีวี ประกันต์   วิชัยไพบูลย์ รศ.กิติมา   สุรสนธิ
MA-IS-2546-106 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเยาวชนในประเทศ : กรณีศึกษาโครงการนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สุจิตรา   จงชาญสิทโธ ผศ.พรจิต   สมบัติพานิช
MA-IS-2546-107 บทบาทของโครงการ “ASIA Care U” ที่มีต่อการสร้างภาพลักษณ์ของธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)  กรณีศึกษาหน่วยงานให้บริการทางโทรศัพท์ มนลลิต   อุยยานนวาระ ผศ.ธนัญญา   เชรษฐา
MA-IS-2546-108 การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารออมสิน : กรณีศึกษา แปลงสินทรัพย์เป็นทุน เสาวคนธ์   ณ ระนอง ผศ.พรจิต   สมบัติพานิช
MA-IS-2546-109 ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากนิตยสารมาร์ส จิตตนาถ   ลิ้มทองกุล ผศ.ชวนะ   ภวกานันท์
MA-IS-2546-110 ชีวิต  การทำงาน  และบทบาทการสื่อสารด้านการเมืองของนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ศิริเดือน   ระดิ่งหิน ผศ.ธนัญญา   เชรษฐา
MA-IS-2546-111 การรับรู้และความคิดเห็นด้านวิถีชีวิตที่ถูกสุขภาพและคุณค่าทางโภชนาการของผู้บริโภคเพื่อวางแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด  กรณีศึกษา บริษัท แมคไทย จำกัด อรชุมา   บริเวชชานนท์ ผศ.ธนัญญา   เชรษฐา
MA-IS-2546-112 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของผู้ผลิตชุมชน บุญอนันต์   เศวตสิทธิ์ ผศ.แอนนา   จุมพลเสถียร
MA-IS-2546-113 การรับรู้ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ด้านไอทีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร วรรณี   โรจนโอฬารรัตน์ ผศ.พรจิต   สมบัติพานิช
MA-IS-2546-114 การสื่อสารภายในองค์กรที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานรายเดือน : กรณีศึกษา บริษัท วาไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) มานิดา   คำจีน ผศ.ธนัญญา   เชรษฐา
MA-IS-2546-115 การยอมรับและแนวโน้มการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อประสิทธิผลการสื่อสารองค์กร กรณีศึกษา บริษัท สยามบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท เอ เอส เอ คอนเทนเนอร์ จำกัด นงลักษณ์   เมธีเกรียงไกร อ.ดร.อนุชา   ทีรคานนท์
MA-IS-2546-116 การเปิดรับ  และการใช้ประโยชน์สื่อใหม่ของนักศึกษาปริญญาโท  บัณฑิตวิทยาลัยสถาบันราชภัฎสวนดุสิต สราวุธ   ชมบัวทอง อ.ดร.อนุชา   ทีรคานนท์
MA-IS-2546-117 ภาพลักษณ์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ในความคิดเห็นของพนักงาน อรรถพล   เจริญประเสริฐ ผศ.ธนัญญา   เชรษฐา

รายชื่องานค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท (สื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา 2545

  รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา  ปีการศึกษา  2545  แผน ข.     
ลำดับ หัวข้อรายงานโครงการเฉพาะบุคคล ชื่อผู้ทำรายงานฯ อ.ที่ปรึกษารายงานฯ
  สาขาสื่อสารมวลชน      
MA-IS-2545-01 การเปิดรับสื่อและการเลือกซื้อสื่อประเภทงานเพลงสำหรับเด็กของกลุ่ม พ่อ แม่ ผู้ปกครองของเด็กวัย 3-6 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร ภากร   ใคร่ครวญ  
MA-IS-2545-02 วิเคราะห์เนื้อหาเพลงลูกทุ่งเพื่อการเผยแพร่ของหน่วยงานรัฐ  กรณีศึกษาสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ โสรยา   งามสนิท  
MA-IS-2545-03 ภาพลักษณ์บริการไปรษณีย์ของการสื่อสารแห่งประเทศไทยที่นำเสนอผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ เสาวนีย์   พากเพียรกิจ  
MA-IS-2545-04 การวิเคราะห์เนื้อหาแฟชั่นเสื้อผ้าในนิตยสารผู้หญิง อธิพรรณ   ผลพิสิษฐ์  
MA-IS-2545-05 พฤติกรรมการรับส่งข้อความสั้น (SMS) ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในกรุงเทพมหานคร วสันต์   เจริญทองตระกูล  
  สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน      
MA-IS-2545-06 การจัดผัง และการปรับผังรายการโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท. ธวัช เสือโต รศ.ดวงทิพย์  วรพันธุ์
MA-IS-2545-07 ความเหมาะสมของรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียง กรมสรรพาวุธทหารบก จังหวัดราชบุรี สาคร  วัฒน์ลักข์ รศ.ปิยกุล  เลาวัณย์ศิริ
MA-IS-2545-08 รูปแบบการเผยแพร่ธรรมะของสมณะจันทเสฏโฐผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง ศิริวรรณ  ธัญญาเจริญศักดิ์ รศ.บำรุง  สุขพรรณ์
MA-IS-2545-09 ผลกระทบของการนำเสนอข่าวอาชญากรรมทางโทรทัศน์ บุญรอด  บัวศรี ผศ.ปัทมา  สุวรรณภักดี
MA-IS-2545-10 มุมมอง นักการเมือง และนักสื่อสารมวลชน ต่อการทำข่าวการเมือง สิริกันยา  มุ่งสูงเนิน อาจารย์รุจน์  โกมลบุตร
MA-IS-2545-11 การสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุค 3 จี ผกาพันธ์  อยู่ไทย ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2545-12 การบริหารจัดการรับสัญญาณการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไทยคม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ชัยยศ  ก้อนจันทร์เทศ รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2545-13 แนวทางการพัฒนาวารสารภายใน “เอกสารข่าวรัฐสภา” ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร   ลักษณาวดี  แก้วมณี รศ.ปิยกุล  เลาวัณย์ศิริ
MA-IS-2545-14 ความเข้าใจเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ในกลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ศึกษากรณี บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) นวลรัตน์  ไชยขันบูรณ์ ผศ.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2545-15 ความคิดเห็นของตัวแทนวินาศภัยต่อเว็บไซต์ไทยซูริค ดอท คอม ปภาดา  ตวงหิรัญวิมล อาจารย์วงหทัย  ตันชีวะวงศ์
MA-IS-2545-16 ธุรกิจละครโทรทัศน์ พ.ศ.2545 ธิติพร  จิติมานนท์ ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2545-17 ผลกระทบทางเทคโนโลยีและโครงการการสร้างองค์กรต่อบทบาทหน้าที่ของนักจัดรายการเพลงในสถานีวิทยุที่มุ่งเสนอเพลงตลอด 24 ชั่วโมง สัมพันธ์  ศิริวานนท์ ผศ.วันชัย  ธนะวังน้อย
MA-IS-2545-18 ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากการรับฟังรายการเพลงลูกทุ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียง อ.ส.ม.ท. เอฟ.เอ็ม. 95.0 เมกะเฮิรตซ์ วัฒณ์โณ  โตแก้ว รศ.บำรุง  สุขพรรณ์
MA-IS-2545-19 การทำงานถ่ายภาพดิจิตอลของช่างภาพอาชีพ สุฑล  มัติโก รศ.กมล  ฉายาวัฒนะ
MA-IS-2545-20 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อควความเป็นผู้นำตลาดของ กาแฟกระป๋องพร้อมดื่มเบอร์ดี้ เนาวรัตน์  แปลงประสพโชค อาจารย์วงหทัย  ตันชีวะวงศ์
MA-IS-2545-21 การผลิตสื่อหนังตะลุงแบบมีส่วนร่วมเพื่อการป้องกันโรคเอดส์ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สินีวรรณ  เรณุมาศ รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2545-22 การศึกษา “พญา” สื่อประเพณี การสืบทอดและการสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนคนอีสาน จิรพร  ศรีบุณลือ รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2545-23 บทบาทของการประชาสัมพันธ์ในการปรับตัวเพื่อรักษาวความเป็นผู้นำของบริษัทไอบีเอ็ม ฤทัยวรรณ  ตันวงษ์วาน อ.อัจฉรา  ปัณฑรานุวงศ์
MA-IS-2545-24 แนวทางการพัฒนาวารสาร “พ.สัมพันธ์” วารสารภายในของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ขจรศักดิ์  สงวนสัตย์ รศ.ปิยกุล  เลาวัณย์ศิริ
MA-IS-2545-25 การปรับโครงสร้างสำนักข่าวไทย จากแนวคิดโมเดิร์นทีวี อรรถพล  เลิศล้ำ ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2545-26 ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าเครื่องหนัง Brand Name ธเนศ  คูหเทพารักษ์ ผศ.วรรณี  สำราญเวทย์
MA-IS-2545-27 รูปแบบการใช้บริการของบริษัทตัวแทนโฆษณาท้องถิ่นของเมืองพัทยา อารยา  พรหมมี รศ.ปิยกุล  เลาวัณย์ศิริ
MA-IS-2545-28 การเปิดรับสื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้า BTS เชินชิน  เชิดชูชัย อ.วงหทัย  ตันชีวะวงศ์
MA-IS-2545-29 ความพึงพอใจในด้านการสื่อสารการให้บริการของฝ่ายบริการลูกค้าศูนย์บริการรถยนต์ บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด นิธิมา ประเสริฐภักดี อ.วงหทัย  ตันชีวะวงศ์
MA-IS-2545-30 การศึกษาเรื่องทัศนคติที่มีต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่จี เอส เอ็ม แอดวานซ์ และการตัดสินใจซื้อของประชาชนในกรุงเทพมหานคร สมศักดิ์  ใจขำ ผศ.วรรณี  สำราญเวทย์
MA-IS-2545-31 การบริหารและการจัดการธรุกิจหนังสือเฉพาะกิจ : บทละครโทรทัศน์ นฤวรรณ  รักสกุล รศ.กมล  ฉายาวัฒนะ
MA-IS-2545-32 การประชาสัมพันธ์ของพนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรณีศึกษา : โครงการศูนย์ฝึกอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิต พาณิภัค  กล้าณรงค์ราญ รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2545-33 รูปแบบและการนำเสนอข่าวกีฬาสถานีโทรทัศน์ไอทีวี พัทรียา  ธนิตานนท์ ผศ.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2545-34 ความแตกต่างของรายการสารคดีเชิงข่าวแนวสืบสวนของสถานีโทรทัศน์ไอทีวี สถาพร  มีเจตนา ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2545-35 การบริหารงานของบริษัทผู้ผลิตรายการละครโทรทัศน์ รินลณี  ศรีเพ็ญ รศ.ดวงทิพย์  วรพันธุ์
MA-IS-2545-36 การประเมินผลโฆษณารถยนต์ ศึกษากรณี ภาพยนตร์โฆษณาจักรยานยนต์ฮอนด้า โนวา โซนิก ทางสื่อโทรทัศน์ ดวงใจ  ตั้งยิ่งเจริญ ผศ.วรรณี  สำราญเวทย์
MA-IS-2545-37 สถานภาพหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของกระทรวงคมนาคม รวิกานต์  สำลีทอง  รศ.ดวงทิพย์  วรพันธุ์
MA-IS-2545-38 ความพึงพอใจในรูปแบบรายการข่าวภาคค่ำทางโทรทัศน์ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. สหพล  สันติปาตี ผศ.ปัทมา  สุวรรณภักดี
MA-IS-2545-39 การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ของยูบีซี : กรณีศึกษาห้องปฏิบัติการแมนเนจเม้นท์ ค้อกพิท รัชนี  ตันดชกี รศ.ปิยกุล  เลาวัณย์ศิริ
MA-IS-2545-40 ความพึงพอใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อการนำเสนอข่าวของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ชุติมา  เขียนสันเทียะ ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2545-41 การบริหารงานประชาสัมพันธ์ขององค์การตลาด ปาริชาติ  เยพิทักษ์ ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2545-42 การศึกษากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจภาพยนตร์ จุฑารัตน์  วิบูลสมัย ผศ.วรรณี  สำราญเวทย์
MA-IS-2545-43 การสื่อสารการตลาดแบบครบเครื่อง (IMC) กรณีศึกษา : โรงภาพยนตรืในเครืออีจีวี ภายใต้ผู้บริหารคนไทย บงกช  เบญจาทิกุล ผศ.วรรณี  สำราญเวทย์
MA-IS-2545-44 รูปแบบรายการและกระบวนการนำเสนอรายการส่องเสรษฐกิจทางยูบีซีช่อง7 นันทนิตย์  สุวรรณศิลป์ ผศ.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2545-45 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความพึงพอใจ และการนำไปใช้ประโยชน์ของพนักงาน กฟผ. ต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร : กรณีศึกษาสื่อวิทยุเสียงตามสายภายในสำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี ธนิดา  ประจวบเหมาะ ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2545-46 ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ของข้าราชการรัฐสภา สุภารัตน์  วสะภาคย์ ผศ.ชุลีพร  เกษโกวิท
MA-IS-2545-47 เนื้อหาและรูปแบบของภาพยนตร์ไทยในปี 2544 สิทธิชัย  แก้วจินดา ผศ.วรรณี  สำราญเวทย์
MA-IS-2545-48 การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานข่าวในหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์มติชนรายวันและหนังสือพิมพ์ข่าวสด อรทัย  คล้ายชม อ.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2545-49 การบริหารงานบริษัทที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ : กรณีศึกษาบริษัท บางกอก พับบลิค รีเลชั่น จำกัด ไพโรจน์  ภาชนะปรีดา ผศ.ปิยรัตน์  อ่องลออ
MA-IS-2545-50 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดธุรกิจที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ : กรณีศึกษา บริษัท เวดดิ่ง บิสซิเนส คอนซัสแท้นท์ จำกัด ทองดี  แซ่เบ๊ รศ.กมล  ฉายาวัฒนะ
MA-IS-2545-51 กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณาเพื่อแก้ไขภาพลักษณ์ : กรณีศึกษาเบียร์ อัมสเทล ภควัส  วิเศษมณี ผศ.ปัทมา  สุวรรณภักดี
MA-IS-2545-52 การนำเสนอข่าวแบบแยกส่วนภูมิภาค กรณีศึกษาสถานีโทรทัศน์ไอทีวี อังคณา  วัฒนมงคลศิลป์ ผศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2545-53 การประชาสัมพันธ์โครงการอ่านฉลากก่อนซื้อและโครงการเสริมสร้างความตื่นตัวในการป้องกันสิทธิผู้บริโภคปี 2544 สุวนีย์  อาภรณ์รัตนานนท์ อ.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2545-54 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ไทยของนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ชลชัย  เทพกำปนาท ผศ.ปัทมา  สุวรรณภักดี
MA-IS-2545-55 ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนกับรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร ปฐมพงษ์  มงคลพรไพโรจน์ ผศ.เจตน์ศักดิ์  แสงสิงแก้ว
MA-IS-2545-56 การเผยแพร่โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์บนสื่ออินเตอร์เน็ต กัมปนาท  สุรเมฆ รศ.อรทัย  ศรีสันติสุข
MA-IS-2545-57 ทัศนคติและความพึงพอใจต่อชื่อสำนักงานเขต “บางพลัดและบางรัก” ในการจดทะเบียนสมรส กรณีศึกษา : เปรียบเทียบระหว่างสำนักงานเขตบางพลัดและบางรัก ตวงพร  ทรัพย์สาคร รศ.อรทัย  ศรีสันติสุข
MA-IS-2545-58 การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจสื่อสารมวลชน กรณีศึกษา บริษัท บีอีซี-เทโรเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ฝ่ายบางกอกการละคร นวลพักตร์  จึงไพศาล ผศ.ปัทมา  สุวรรณภักดี
MA-IS-2545-59 ปัจจัยในการเลือกซื้อเทปเพลงหรือซีดีเพลง ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร สุธาทิพย์  แซ่ลิ้ม ผศ.ชุลีพร  เกษโกวิท
MA-IS-2545-60 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเครื่องดื่มแอลกอออล์ผสมพร้อมดื่ม กรณีศึกษา บาคาร์ดี บรีเซอร์ (Bacardi Breezer) ภัทรียา  กลางณรงค์ ผศ.วนิดา  ตันนาภัย  
MA-IS-2545-61 แนวทางการประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์ของบริษัท อาร์ เอส โปรโมชั่น 1992 จำกัด สุทธินันท์  ศรีชัยศักดิ์ ผศ.ปัทมา  สุวรรณภักดี
MA-IS-2545-62 การสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรต่อบรรยากาศการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร : กรณีศึกษา ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อารียา  จุ้มจำลอง ผศ.พยุรี  ชาญณรงค์
MA-IS-2545-63 ความคิดเห็นของนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจำการ สาขาวิชาการนิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฎพระนคร ในการรับฟังข่าวภาค 07.00 น. ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทสไทย กรมประชาสัมพันธ์ สายจิตร  ภักดี ผศ.ปัทมา  สุวรรณภักดี
MA-IS-2545-64 กลยุทย์การสื่อสารการตลาดกระดาษดับเบิ้ลเอ ปิยิดา  มีกลิ่น ผศ.วนิดา  ตันนาภัย  
MA-IS-2545-65 การวิเคราะห์แผนงานประชาสัมพันธ์ธนาคารนครหลวง รัชภร  พรหมเสน ผศ.พรจิต  สมบัติพานิช
  สาขาการสื่อสารภาครัฐและเอกชน      
MA-IS-2545-66 การจัดการในองค์กรธุรกิจอัญมณี วัชรี  ธนกิจโกเศรษฐ์ ผศ.ชวนะ  ภวกานนท์
MA-IS-2545-67 รูปแบบการสื่อสารและการประสานงานของคระกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้วไขปัญหาและพัมนาเศรฐกิจจังหวัด (กรอ.จังหวัด) ศึกาเฉพาะกรณี กรอ.จังหวัดดีเด่น ประจำปี 2544 ณัฐเกล้า  หลวงประทาน รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2545-68 การรับรู้ข่าวสารของพนักงานเรื่องการควบรวมกิจการของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) กับธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษา : พนักงานฝ่ายพัฒนาทรัพย์สินรอการขาย ธนาคาร นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) จิรวดี  แก้วมี อ.ดร.อนุชา  ทีรคานนท์
MA-IS-2545-69 ทัศนคติ ความพึงพอใจของประชาชนและผลกะทบที่คาดหมายทางวัฒนธรรมของรายการเกมโชว์กำจัดจุดอ่อน ณัชชา  ชุมเกษียน อ.ดร.อนุชา  ทีรคานนท์
MA-IS-2545-70 นโยบายการบริหารงานข่าวและการตลาดหลังวิกฤติเศรษฐกิจของหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ดาริน  นันท์ธนะวานิช อ.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2545-71 การศึกษาเปรียบเทียบเว็บไซต์รูปแบบเก่ากับเว็บไซต์รูปแบบใหม่ของสถานีโทรทัศน์ไอทีวี จุลลดา  เปี่ยมวงศ์จิตต์  
MA-IS-2545-72 การเปิดรับข่าวสารจากสื่ออินทราเน็ตของข้าราชการสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย พัชรี  ฤทธิ์เดช อ.ดร.อนุชา  ทีรคานนท์
MA-IS-2545-73 กระบวนการเปลี่ยนแปลงเซคชั่น BIZ & MONEY หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ สุกัญญา  ศุภกิจอำนวย อ.รุจน์  โกมลบุตร
MA-IS-2545-74 ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อสื่อสารของบุคลากรกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตราชวังสนามจันทร์ เสาวนีย์  ลิ้มเจริญ อ.วงหทัย  ตันชีวะวงศ์
MA-IS-2545-75 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดสินค้าด้านวัฒนธรรมภาคเหนือ นุชนาถ  สุวรรณจันทร์ รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2545-76 ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อสื่อวิดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล  จำกัด โชติกา  ตันติศรียานุรักษ์ ผศ.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2545-77 ความคิดเห็นของพนักงานบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) ที่มีผลของการใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 วนัสนันท์  ยิ้มอ่อน ผศ.ชุลีพร  เกษโกวิท
MA-IS-2545-78 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร วิมล  แซ่จ้อง ผศ.ชุลีพร  เกษโกวิท
MA-IS-2545-79 ความรุนแรงของภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของวัยรุ่น ปริญดา  ผดุงพจน์ ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2545-80 พฤติกรรมการเปิดรับและความคิดเห็นของวัยรุ่นที่มีต่อรายการโทรทัศน์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สุจิตรา  พันธุวงศ์ ผศ.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2545-81 การสื่อสารเพื่อการจัดการในการรวมกลุ่มของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนนางเลิ้ง ศิวดล  ทองสอาด ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2545-82 นโยบายและแผนประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวพำนัก ระยะยาว วรวุฒิ  อรุณศิริวัฒนา ผศ.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2545-83 พฤติกรรมการเปิดรับ การรู้จักและการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ไทยของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ศราวุธ  พันธุ์วงษ์ ผศ.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2545-84 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อการให้บริการลูกค้าของ AIS CALL CENTER ยุวพร  นนท์ภาษโสภณ อ.วงหทัย  ตันชีวะวงศ์
MA-IS-2545-85 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการในโรงพยาบาลเอกชน ประนัดดา  จ่าวแก้ว ผศ.ชุลีพร  เกษโกวิท
MA-IS-2545-86 ความคิดเห็นของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับรายการ “ที่นี่ประเทศไทย”  ไอลดา  หงษ์สุธร ผศ.ชุลีพร  เกษโกวิท
MA-IS-2545-87 การกำกับดูแลการร่วมดำเนินกิจการประเภทโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกให้เป็นไปตามนโยบายของ อ.ส.ม.ท. กุศนันท์  พยัคฆประการณ์ ผศ.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2545-88 การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในมุมมองผู้บริหารองค์การและผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ อาภรณ์  ศุภเดโชชัย ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2545-89 การบริหารจัดการรายการวิทยุชุมชนของโคราช ธนิตา  กลิ่นลำดวน รศ.ปิยกุล  เลาวัณย์ศิริ
MA-IS-2545-90 การดำเนินงานประชาสัมพันธ์บริการไปรษณีย์ของการสื่อสารแห่งประเทศไทยที่มีต่อการรับรู้ของประชาชน วุฒิชัย  มกุฎอรดี ผศ.ปิยรัตน์  อ่องลออ
MA-IS-2545-91 ความคิดเห็นของแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อผู้แทน/ตัวแทน บริษัท ฯ ในการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลทางการแพทย์ของบริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด อัจฉรา  ธนาธิปัตย์ ผศ.ชุลีพร  เกษโกวิท
MA-IS-2545-92 การจัดการการสื่อสารภายในองค์กรของบริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด (สาขาประเทศไทย) จิรภา  ถิระวัฒน์ ผศ.ชวนะ  ภวกานนท์
MA-IS-2545-93 รูปแบบการจัดการวิทยุเครือข่าย 5 (วิทยุจังหวัด) กรณีศึกษาวิทยุจังหวัด สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา พงษ์ศักดิ์  พงษ์ทองเจริญ รศ.ปิยกุล  เลาวัณย์ศิริ
MA-IS-2545-94 การจัดการองค์กรค้าปลีกในส่วนพื้นที่เช่าของห้างเทสโก้ โลตัส อัญชลี  ลิ่มสกุล อ.วงหทัย  ตันชีวะวงศ์
MA-IS-2545-95 แผนประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประจำปีงบประมาณ 2546 สุชาดา  ก้อนทอง อ.วงหทัย  ตันชีวะวงศ์
MA-IS-2545-96 ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ภายในองค์การ กรณีศึกษาบริษัท โอสถสภา จำกัด วีรวรรณ  เครือหิรัญ ผศ.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2545-97 เทคนิคการติดต่อสื่อสารเชิงอวัจนภาษาในการบำบัดปัญหาทางจิต อานิก  ทวิชาชาติ ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2545-98 ความคิดเห็นของข้าราชการกระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับระบบอินทราเน็ตในกระทรวงคมนาคม ธิติมา  วิริยะรัตน์   ผศ.ชุลีพร  เกษโกวิท
MA-IS-2545-99 ธุรกิจข่าวออนไลน์ พงษ์ศักดิ์  พิพิธพงศ์พัฒน์ ผศ.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2545-100 การบูรณาการ การสื่อสารด้านการส่งกำลังและซ่อมบำรุงสายสื่อสารของกรมการทหารสื่อสาร มนตรี  สุวรรณรงค์ ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2545-101 การดำเนินงานกิจกรรมสาธารณะของบริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จิรภัทร  จันทร์เรืองเพ็ญ รศ.ปิยกุล  เลาวัณย์ศิริ
MA-IS-2545-102 การสื่อสารภายในองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้าง สาวิตรี  ศรีจันทรนนท์ ผศ.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2545-103 กิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร กรณีศึกษา : การใช้ทีมสาวงามในกิจกรรมพิเศษ ภัทรา  ขวัญเทียนทอง รศ.ปิยกุล  เลาวัณย์ศิริ
MA-IS-2545-104 คณะกรรมการการดำเนินงานจัดการประกวดรางวัลโฆษณายอดเยียมแห่งประเทศไทย แทค อะวอร์ด (TACT A WARDS) กับหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม สุดถนอม  พินิจอักษร รศ.ปิยกุล  เลาวัณย์ศิริ
MA-IS-2545-105 ระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงระหว่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทยกับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) จิราวรรณ  วิรยศิริ ผศ.ชุลีพร  เกษโกวิท
MA-IS-2545-106 การเปิดรับ ความพึงพอใจ และการได้รับประโยชน์ในข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในของพนักงานในองค์กร กรณีศึกษา : เครือเคมีภัณฑ์ซีเมนต์ไทย เอื้อบังอร  นันทมนตรี ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2545-107 การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อการแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สิวินีย์ ใจอารีย์ อ.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2545-108 การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ประโยชน์และการยอมรับเกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูป ระบบราชการของข้าราชการพลเรือน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร สุตตมา  แสงวิเชียร อ.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2545-109 การบริการลูกค้าสัมพันธ์ในโรงพยาบาลเอกชน ภาพันธ์  จิตรนุสนธ์ อ.วงหทัย  ตันชีวะวงศ์
MA-IS-2545-110 ความคิดเห็นของสมาชิกนิตยสารนาวิกศาสตร์ ต่อนิตยสารนาวิกศาสตร์ นิรมล  พัฒนวงค์ ผศ.ชุลีพร  เกษโกวิท
MA-IS-2545-111 การสื่อสารและทัศนคติ เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กรณีศึกษา พนักงานคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ปุณฑริก  จันทร์ลอย รศ.ปิยกุล  เลาวัณย์ศิริ
MA-IS-2545-112 ความคิดเห็นของลูกค้าโทรศัพท์มือถือระบบ 1-2-Call ที่มีต่อการให้บริการของพนักงาน AIS CALL CENTER อรอุมา  ภูมิบูรณ์ ผศ.ชุลีพร  เกษโกวิท
MA-IS-2545-113 ความตระหนักและการรับรู้ข่าวสารความปลอดภัยในการทำงานของผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่เสียงต่ออันตราย สนธยา  ชูไพร  รศ.กิติมา  สุรสนธิ

รายชื่องานค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท (สื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา 2544

  รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา  ปีการศึกษา  2544  แผน ข.     
ลำดับ หัวข้อรายงานโครงการเฉพาะบุคคล ชื่อผู้ทำรายงานฯ อ.ที่ปรึกษารายงานฯ
  สาขาสื่อสารมวลชน    
MA-IS-2544-01 บทบาทการประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ชนิสรา   ทัพพะรังสี  
MA-IS-2544-02 การวิเคราะห์ภาพผู้หญิงในสื่อคาราโอเกะ : การนำเสนอและสื่อความหมาย จินตนา   งามสิริพร  
  สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน    
MA-IS-2544-03 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเว็บไซต์ eotoday.com จุฬามณี  ดวงกลาง  
MA-IS-2544-04 การบริหารงานและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบริษัท ไฟร์ สตาร์ โปรดักชั่น จำกัด ธัญญเรศ  รามณรงค์  
MA-IS-2544-05 การบริหารบริษัทผลิตสื่อภาพยนตร์โฆษณา รวีศักดิ์  รักใหม่  
MA-IS-2544-06 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กัลยา  อังศุเกษตร ผศ.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2544-07 การประชาสัมพันธ์เพื่อหาแนวร่วมในการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ธัชริน  สุวรรณวัฒนะ  
MA-IS-2544-08 การบริหารงานประชาสัมพันธ์ ธนาคารออมสิน ชุมพล  ปลัดชัย  
MA-IS-2544-09 เทคนิคการจัดทำรายการข่าวเชิงเจาะลึก  ศึกษาเฉพาะกรณี รายการเปิดปมสังคมไทย  ททบ.5 เสาวภา  แปลงประสพโชค  
MA-IS-2544-10 กลยุทธ์การบริหารการสื่อสารทางการตลาด เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในตลาด : กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ไวตามิ้ลค์ แบบยูเอชที สิรินิธิ์  วิรยศิริ  
MA-IS-2544-11 ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบริษัทที่ปรึกษา  ด้านการประชาสัมพันธ์  กรณีศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจัดจราจรทางบก บุศรา   เพ็งนุ่ม  
MA-IS-2544-12 การเผยแพร่รายการโทรทัศน์ผ่านอินเตอร์เน็ต : กรณีศึกษารายการ เจาะใจ สุรงค์   โพธิไพโรจน์  
MA-IS-2544-13 ปัญหาและแนวโน้มของการจัดระดับอายุผู้ชมภาพยนตร์ในประเทศไทย ชัยยุทธ   อภินันท์ธรรม  
MA-IS-2544-14 คุณสมบัตรของผู้ดำเนินรายการตอบปัญหาวิชาการทางโทรทัศน์ อริสรา    กำธรเจริญ  
MA-IS-2544-15 ประเมินผลการรับฟังรายการวิทยุเพื่อครอบครัวสถานีวิทยุองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม.  97.5 เมกะเฮิรตช์ สุธีรา    วิเศษสังข์  
MA-IS-2544-16 การบริหารข่าวการเมืองในช่วงข่าวภาคค่ำของสถานีโทรทัศน์ช่อง9  อ.ส.ม.ท. ชนุตม์   ลือกิจนา  
MA-IS-2544-17 แนวโน้มของการเรียนการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  กรณีศึกษา : นักเรียนโรงเรียนเตรียมศึกษาพรีเอ็นทรานซ์โปรแกรม นฤมล   สนธยานาวิน  
MA-IS-2544-18 การบริหารแผนกโฆษณาย่อยในธุรกิจหนังสือพิมพ์  ศึกษาเฉพาะกรณี  บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณัตติมา   สุวัฒวิตยากร  
MA-IS-2544-19 การบริหารการจัดจำหน่าย สื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัทจัดจำหน่าย กรณีศึกษา บริษัท วัฎจักร จัดจำหน่าย จำกัด อำนาจ   จำปาทอง  
MA-IS-2544-20 การประชาสัมพันธ์ทางด้านงานชุมชมและมวลชนสัมพันธ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นุชนาท   อิ่มฤทธา  
MA-IS-2544-21 การบริหารงานหนังสือพิมพ์โดยใช้หนังสือพิมพ์เพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน จตุพล   มังคลานิมิตร  
MA-IS-2544-22 การเปิดรับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต  ของพนักงานบริษัท  เอ็ม บี เค พร้อพเพอร์ตี้ส์ แอนด์ ดีเวลล็อปเมนท์  จำกัด (มหาชน)  ณัฏฐากร   พลับประสิทธิ์  
MA-IS-2544-23 พฤติกรรมการเปิดรับและความคิดเห็นต่อการสื่อสารทางการตลาดเครื่องสำอางแบบเพวนเฉพาะประเภทสีสันบนใบหน้า (Make-up) ของผู้หญิงวัยทำงานในเขตชุมชนธุรกิจ กานต์ธิดา  พลับประสิทธิ์  
MA-IS-2544-24 การศึกษารูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษานิตยสารดิฉัน ณัชชา   พัฒนะนุกิจ  
MA-IS-2544-25 การวางแผนประชาสัมพันธ์โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล์กช์  กรณีศึกษา  งานเปิดตัวภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์ สุวริน   รัตนโยธา  
MA-IS-2544-26 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของภาพยนตร์ไทยเรื่อง “ขุนแผน” ปิยะจิต   ทองมี  
MA-IS-2544-27 การบริหารงานข่าวกีฬาของฝ่ายข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. ลักษณ์สุดา   รักษากิจ  
MA-IS-2544-28 การปรับปรุงงานข่าวภาคค่ำ ช่อง 9  อ.ส.ม.ท. อรพินท์   แก้วสีมรกต  
MA-IS-2544-29 การบริหารงานกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รายวัน ณัฐา  ศรีบุญรอด  
MA-IS-2544-30 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแผ่นดิน กรองแก้ว  โรจนโอฬารรัตน์  
MA-IS-2544-31 การรับรู้และความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อภาพยนตร์โฆษณา บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด อมิดา  ยามาลี  
MA-IS-2544-32 การประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการตลาดของโรงแรมชั้นนำในกรุงเทพมหานคร กาญจนา  สัมพานิชภักดี  
MA-IS-2544-33 การบริหารงานข่าวหน้าสตรี  กรณีศึกษาหนังสือพิมพ์แนวหน้า เสาวนีย์  วรรณประภา  
MA-IS-2544-34 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด เรดบลู  เอ็กซ์ตรา อังคณา  หัสเนตร  
MA-IS-2544-35 การปรับโครงสร้างการทำงานสำนักข่าวไทย สุปวีณ์  ปฏิภาณวัฒน์  
MA-IS-2544-36 การบริหารรายการโทรทัศน์ที่ซื้อลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ ศึกษากรณี รายการ เดอะวีกเคสต์ ลิงค์  กำจัดจุดอ่อน  ภุชงค์   แดงประเสริฐ  
MA-IS-2544-37 พฤติกรรมการเปิดรับบอร์ดข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์สนุกดอทคอมของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร กฤติยา  จารุศักดิ์เสถียร  
MA-IS-2544-38 การออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิตอล  กรณีศึกษา  สถานีโทรทัศน์ช่อง 9  อ.ส.ม.ท. สุวิทย์  เกี่ยวศรีกุล  
MA-IS-2544-39 ปัจจัยที่มีผลต่อการนำเสนอประเด็นทางการเมืองในรายการสนทนาทางโทรทัศน์ วิลาวัณย์   วัชรศักดิ์เวช  
MA-IS-2544-40 สิทธิเสรีภาพในการเสนอข่าวและการแสดงความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในสถานีโทรทัศน์ ภัทราพร   สังข์พวงทอง  
MA-IS-2544-41 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาการผลิตรายการเกษตรของสถานีวิทยุเพื่อนเกษตร อ.ส.ม.ท.   เอ.เอ็ม. 1143  กิโลเฮิร์ดซ์ ฐิติรัตน์   ไตรรัตนสิริศิลป์  
MA-IS-2544-42 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่องานโฆษณาองค์กร   (Corporate Advertising)  ของบริษัทโทรศัพท์เคลื่อนที่ DTAC กรณีศึกษา ภาพยนตร์โฆษณาชุด “สำนึกรักบ้านเกิด” อังสนา  อังสนานิวัฒน์  
MA-IS-2544-43 การบริหารโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค  และทัศนคติของประชาชน ผู้รับบริการที่มีต่อบริการในโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ในเขตจังหวัดชลบุรี อุไรวรรณ   เบญจมังคลารักษ์  
MA-IS-2544-44 อิทธิพลสื่อต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จิราภรณ์   จันทรศิริ ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2544-45 กิจกรรมพิเศษกับการส่งเสริมรายการวิทยุ ญาณธร   บุญรัตนรังษี  
MA-IS-2544-46 ทางรอดนิตยสารแนวเก่า : นิตยสารหญิงไทย ศจิภา   เลิศสาธิต  
MA-IS-2544-47 แนวทางการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของประเทศไทย : กรณีศึกษาโครงการไทยทีวี โกลบอล เน็ตเวิร์ค (Thai TV Globol Network) พรภัสสร  หริ่มเจริญ  
MA-IS-2544-48 ความสำคัญของการวิจัยต่อการโฆษณา เสาวนีย์  เชฏฐ์เรืองชัย  
MA-IS-2544-49 การศึกษาอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ดวงแก้ว  เลิศรัตนรังษี  
MA-IS-2544-50 ภาพลักษณ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครในมุมมองของผู้ใช้บริการที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร  วารีทิพย์   อินทวิพันธุ์  
MA-IS-2544-51 นโยบายของรัฐกับบทบาทของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจสอบและวิเคราะห์รายการระหว่างปี พ.ศ. 2528-2544   จิตพิสุทธิ์   ไกรประสิทธิ์  
MA-IS-2544-52 พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ประเภทสาระความรู้เชิงสืบสวนสอบสวนของกลุ่มผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร  วิลาวัลย์   อิสระนุกูลธรรม  
  สาขาการสื่อสารภาครัฐและเอกชน    
MA-IS-2544-53 แนวทางการพัฒนารายการโทรทัศน์หลังเที่ยงคืน วันดี   อยู่รอง  
MA-IS-2544-54 การจัดแบ่งประเภทผู้ชมภาพยนตร์ในประเทศไทย แสงดาว   เสนาจักร์  
MA-IS-2544-55 การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ ภัทรกมล   วิชัยดิษฐ  
MA-IS-2544-56 การสื่อสารตราสินค้า “Coca-Cola” ผ่านการจัดการสินค้าของ บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด  วริศรา   ฉวีงาม    
MA-IS-2544-57 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการประชาสัมพันธ์ของกรมศิลปากรเกี่ยวกับการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของกรมศิลปากร นวรัตน์   พรหมย้อย  
MA-IS-2544-58 การสื่อสารเพื่อการบริหารงานเลือกตั้งของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง สุธีรัตน์   ฉิมฉวี ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2544-59 การนำ Internet  Bangkok  มาใช้ในโครงการ SMES  ของธนาคารไทยพานิชย์ ปิยะธิดา   เกตุมงคล  
MA-IS-2544-60 การประชาสัมพันธ์ การใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ของบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)  จำกัด ธศธมนต์   ฉันชนะ  
MA-IS-2544-61 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและความพึงพอใจของผู้อ่านหนังสือพิมพ์รายวัน คม ชัด ลึก ในเขตกรุงเทพมหานคร  Ujage and Gratification of Kom Chad Luek Newspaper’j Reader นันทพร  วงศ์เชษฐา ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2544-62 ทัศนคติ และความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานต้อนรับทางโทรศัพท์ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า (Call Center) การไฟฟ้านครหลวง ดวงกมล   นาควัจนะ  
MA-IS-2544-63 การบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา สัพพัญญู  อนุพันธ์  
MA-IS-2544-64 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบอินทราเน็ตในการสื่อสารภายในองค์กรศึกษากรณี บริษัท แอดวานช์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ราชาวดี   วิทยาวงศ์กุล  
MA-IS-2544-65 รูปแบบการสื่อสารการตลาดผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต   กรณีศึกษาบริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด วัชรีพันธ์   ศักดิพงศ์  
MA-IS-2544-66 การพัฒนาระบบอินทราเน็ต เพื่อสารสนเทศ และการสื่อสารในองค์กร กรณีศึกษา  บริษัท  ไทยกุลิโกะ  จำกัด ลัดดา   รัตนเมธานนท์  
MA-IS-2544-67 การบริหารงานประชาสัมพันธ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันทนา  ผลผลา  
MA-IS-2544-68 การจัดการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรเอกชน  ในกรณีศึกษา บริษัท โอสถสภา  จำกัด วิทูร  รัตนเมธานนท์  
MA-IS-2544-69 ศึกษาเชิงเปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวกับสารปนเปื้อนในอาหาร ของกลุ่มแม่บ้านที่มีบุตรศึกษาในระดับอนุบาล 1-3  ในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน จารุพรรณ   นวนพรัตน์สกุล  
MA-IS-2544-70 ความคาดหวังประโยชน์ต่อโครงการระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ยุภาพร   อติสุธาโภชน์  
MA-IS-2544-71 แนวทางพัฒนาเว็บไซต์แบตเตอรี่เอฟบี สมศักดิ์   ช่วยกูล  
MA-IS-2544-72 การศึกษาประสิทธิผลของกลยุทธ์แผนรณรงค์ต่อต้านเทป ซีดี ผิดกฏหมาย ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ต่อการตัดสินใจซื้อของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร  ศึกษาเฉพาะกรณี : โครงการถูก…ถูกใจ…ถูกกฏหมาย วิลาสินี   แหสกุล  
MA-IS-2544-73 แนวทางการพัฒนาวารสารภายใน “ข่าวไทยธนาคาร”  ธนาคาร  ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) สุนิษฐา   ยอดชีวัน  
MA-IS-2544-74 การแสวงหาและคัดเลือกแหล่งข่าว  ศึกษาเฉพาะแหล่งข่าวบุคคล ธานี  ลิมปนารมณ์  
MA-IS-2544-75 การจัดการหนังสือพิมพ์แนวหน้า ผาณิต   พูนศิริวงศ์  
MA-IS-2544-76 พฤติกรรมการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต ของนิติกรสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา พิพัฒน์   พึ่งพาพงศ์  
MA-IS-2544-77 ปัญหาการสื่อสารในองค์กรด้วย Intranet  กรณีศึกษา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รัตนวิมล  นารี   ศุกรีเขตร   
MA-IS-2544-78 ยุทธวิธีการสื่อสารของสถาบันการเงิน  กรณีศึกษา : บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม โชติศักดิ์   อาสภวิริยะ  
MA-IS-2544-79 แนวโน้มมาตรการการตรวจสอบ เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทางเว็บไซต์ในมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย จินตนา   วานิชประภา  
MA-IS-2544-80 การนำเสนอข่าวสารที่ขัดต่อหลักจริยธรรมของหนังสือพิมพ์ : กรณีการประมูลขายสินทรัพย์ขององค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) ปิยมิตร  ยอดเมือง  
MA-IS-2544-81 การประเมินผลแผนงานชุมชนสัมพันธ์ เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท เดอะ โคเจเนอเรชั่น  จำกัด (มหาชน) ผดุงศักดิ์   ปราณอุดมรัตน์  
MA-IS-2544-82 วิเคราะห์การดำเนินงานประชาสัมพันธ์  ของกรมเจ้าท่า ศรีภัทรา   หอมชื่น  
MA-IS-2544-83 การรับรู้และการมีส่วนร่วมในการรักษาสาธารณสมบัติของท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรณีศึกษาประชาชน หมู่ 4  และหมู่ 5  ตำบลบ้านเกาะ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นันทวดี   วารีวิบูลย์  
MA-IS-2544-84 หอกระจายข่าวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  กรณีศึกษา หมู่ 6  ต.กะราด  อ.เนินสง่า  จ.ชัยภูมิ ชัญญรัตน์   โรจน์หัสดิน  
MA-IS-2544-85 การประชาสัมพันธ์ตราสินค้านิสสัน สาธิกา   สุกใส  
MA-IS-2544-86 มุมมองของนักวิชาการด้านวารสารศาสตร์ต่อการนำเสนอภาพข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ประเภทประชานิยม  พัทธนันท์  ศรีณรงค์  
MA-IS-2544-87 การสร้างค่านิยมในการท่องเที่ยวเมืองไทยให้แก่คนไทยของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย : กรณีศึกษากลุ่มนักศึกษาปริญญาโทภาคพิเศษ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นุจรินทร์   พรทรงจิตร์  
MA-IS-2544-88 การบริหารการจัดการสื่อโฆษณาในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พรพิมล   พัชรสุรบดี  
MA-IS-2544-89 การเผยแพร่การนวดแผนโบราณโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) เบญจพร   ถึงฝั่ง  
MA-IS-2544-90 การรณรงค์เพื่อการสื่อสารของภาพยนตร์ไทย กรณีศึกษา  ภาพยนตร์ไทยเรื่อง  สุริโยไท ดนยา   วสุวัต  
MA-IS-2544-91 การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้นำชุมชนและการใช้ประโยชน์ของข้อมูลข่าวสารจากโครงการจดทะเบียนเกษตรกร มลฤตา  โรจน์วัฒนบูลย์  
MA-IS-2544-92 การจัดการเครือข่ายสถานีวิยุโทรทัศน์  อ.ส.ม.ท.  ตามรัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2540 สนามชัย   กำธร  
MA-IS-2544-93 การส่งเสริมการขายผ่านตัวแทนจำหน่าย  กรณีศึกษา  เครื่องปรับอากาศ  “แอร์เทมป์” อัญชลี   ขำวิวิธ  
MA-IS-2544-94 การจัดการสารของบริการเสริมรับส่ง ข้อความสั้น (SMS)  :  กรณีศึกษา บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส  คอมมูนิเคชั่น  จำกัด (มหาชน) เสาวนีย์  ศรีทับทิม  
MA-IS-2544-95 ภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลเลิศสิน  ในมุมมองผู้เข้ารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก สุมิตรา   เสรีลาภ  
MA-IS-2544-96 การใช้อินทราเน็ตเพื่อจัดการการสื่อสารภายในธนาคารแห่งประเทศไทย ศุลีพร   โชควิวัฒน  
MA-IS-2544-97 การเปิดรับสื่อ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และความพอใจสื่อที่ใช้เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารโครงการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ ประเดิม   สง่าแสง  
MA-IS-2544-98 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีโฆษณาในยูบีซี  เคเบิลทีวี กาญจนา   ชนะชัยสุวรรณ  
MA-IS-2544-99 ประสิทธิผลการสื่อสารโครงการธนาคารประชาชน  ของธนาคารออมสิน  ศึกษาเฉพาะสมาชิกที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ผ่านสำนักพหลโยธิน ปิยดา   เจริญเกรียงสกุล ผศ.วงหทัย  ตันชีวะวงศ์
MA-IS-2544-100 การสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์เบียร์ลีโอ  จินดาพร  พัวศรีพันธุ์  
MA-IS-2544-101 การสื่อสารภายในองค์กร : กรณีศึกษา : โรงแรมมณเฑียร  อภิรดี    วรานิชสกุล  

รายชื่องานค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท (สื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา 2543

  รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2543 แผน ข.     
ลำดับ หัวข้อรายงานโครงการเฉพาะบุคคล ชื่อผู้ทำรายงานฯ อ.ที่ปรึกษารายงานฯ
  สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน    
MA-IS-2543-01 ปัจจัยการปรับเปลี่ยนผังรายการ รูปแบบ และเนื้อหาการนำเสนอข่าวภาคค่ำ ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. ลลิดา  บุญพิทักษ์ รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2543-02 การบริหารรายการวิทยุ อ.ส.ม.ท. เพื่อชุมชน สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. จังหวัดแม่ฮ่องสอน (F.M. 99.5 MHz) วีรณา  ไวถนอมสัตว์ รศ.ดวงทิพย์  วรพันธุ์
MA-IS-2543-03 ปัจจัยความสำเร็จของวิทยุเนชั่น ติยาภรณ์  วงศ์เลิศวาทิก รศ.ปิยกุล เลาวัณย์ศิริ
MA-IS-2543-04 ศึกษาการสื่อสารภายในองค์กร : กรณีศึกษาสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พรวริน  จันทร์แช่มช้อย อ.พยุรี  ชาญณรงค์
MA-IS-2543-05 มุมมองเชิงการตลาดของ บริษัท ไท เอ็นเตอร์เท็นเมนท์ จำกัด กรณีศึกษา : ภาพยนตร์เรื่อง 2499 อันธพาลครองเมือง, 303 กลัว/กล้า/อาฆาต และนางนาก นิธิมา  ชาญอุไร รศ.ปิยกุล เลาวัณย์ศิริ
MA-IS-2543-06 การวิเคราะห์เนื้อหารูปแบบและวิธีการสืบความหมาย ในระบบสัญญะของการใบ้คำในรายการเกมโซน สุรพร  ศิริสรณ์ ผศ.ชุลีพร  เกษโกวิท
MA-IS-2543-07 การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารธนาคารโรงเรียน หิรัญญา  อำนาจเกียรติกุล ผศ.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2543-08 การรายงานเชิงสืบสวนสอบสวน กรณีศึกษา คดีพระโล้นวันชัย ชิณณา  แจ้งมีสุข รศ.ปิยกุล เลาวัณย์ศิริ
MA-IS-2543-09 การบริหารงานข่าวภูมิภาคหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ – ในยุคปฏิรูปการศึกษา ว่าที่ ร.ต.กานต์  เหมสมิติ รศ.พิศิษฐ์  ชวาลาธวัช
MA-IS-2543-10 ผลกระทบของบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ (MEDIA SPECIALIST) ต่ออุตสาหกรรมโฆษณาในประเทศไทย พบพร  ยงชัยตระกูล อ.นิวัต  วงศ์พรหมปรีดา
MA-IS-2543-11 บทบาทการรณรงค์โครงการสนับสนุนสถาบันครอบครัวที่มีต่อการสร้างภาพลักษณ์ของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ณัฐสิทธิ์  ทรัพย์สุนทรกุล อ.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2543-12 การศึกษารูปแบบการนำเสนอข่าวกีฬา ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. สริตา  พรพนาวัลย์ รศ.บำรุง  สุขพรรณ์
MA-IS-2543-13 รูปแบบการบริหารสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. พัทลุง รัศมิมาลย์  ประกอบทรัพย์ ผศ.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2543-14 พัฒนาการสำนักข่าวไทยในช่วงปี พ.ศ. 2540-2544 อรกมล  เทพานนท์ รศ.มาลี  บุญศิริพันธ์
MA-IS-2543-15 ความคิดเห็นและการยอมรับของวัยรุ่นที่มีต่อศิลปินในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม จิราภรณ์  ภักดีศรี ผศ.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2543-16 ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากการรับชมรายการภาษาอังกฤษทางสื่อโทรทัศน์ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพณิชยการ สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณี รายการ Talk of the Town กานต์พิชชา  เทศขยัน ผศ.ชุลีพร  เกษโกวิท
MA-IS-2543-17 โฆษณาไปรษณีย์ทางตรงเพื่อการส่งเสริมการขายของบริษัท วังไข่มุก จำกัด พิมรา  จิวะวิศิษฎ์นนท์ รศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2543-18 กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายหนังสือพิมพ์เดลินิวส์หลังวิกฤตเสรษฐกิจ : ศึกษาข่าว “ใบ้หวย” ธนวรรณ  ไพนุพงศ์ รศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2543-19 การบริหารการสื่อสารงานจัดแสดงสินค้า กาญจนาพร  ศรีโมรา อ.นิวัต  วงศ์พรหมปรีดา
MA-IS-2543-20 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ละครหลังข่าวภาค 20.15 น. ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นาริสา  มีราษี ผศ.ชุลีพร  เกษโกวิท
MA-IS-2543-21 แบบอย่างชีวิตของนักหนังสือพิมพ์ต้นแบบ : กรณีศึกษาอัศศิริ  ธรรมโชติ พิเชษฐ์  เกิดวิชัย อ.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2543-22 ประสิทธิผลของการสื่อสารที่มีผลต่อสัมฤทธิผลการเรียนของนักเรียนอาชีวศึกษา พิพัฒน์  เปี่ยมมงคล รศ.บำรุง  สุขพรรณ์
MA-IS-2543-23 ภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในสายตาของ ผู้สื่อข่าวอาชญากรรมหนังสือพิมพ์รายวัน ร.ท. รัชทพงศ์  เตี้ยสุด อ.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2543-24 การประชาสัมพันธ์ผลงานของกองทัพบกในยามปกติ กรณีศึกษา ผลงานของกองพลทหารราบที่ 11 พลตรี บุญสืบ  คชรัตน์ ผศ.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2543-25 การศึกษาการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาการประมงนอกน่านน้ำไทย ทวีพัฒน์  มั่นเขตวิทย์ ผศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2543-26 การพัฒนาบุคลากรในตำแหน่งผู้กำกับรายการโทรทัศน์ อิทธิศักดิ์  พลอยตระกูลชล รศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2543-27 ศึกษากลยุทธ์การเผยแพร่ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ในหน้าข่าวสังคมของ หนังสือพิมพ์รายวันประเภทปริมาณ ระวิวรรณ  ไทยสุริโย ผศ.ปิยรัตน์  อ่องลออ
MA-IS-2543-28 โครงสร้างการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อัญชลี  มนูรัตน์ ผศ.วรรณี  สำราญเวทย์
MA-IS-2543-29 การวิเคราะห์เนื้อหารายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก ศึกษากรณี รายการ “TV มหัศจรรย์”  พรชัย  รุจิตานนท์ ผศ.ชุลีพร  เกษโกวิท
MA-IS-2543-30 การปรับเปลี่ยนองค์กร อ.ส.ม.ท. ให้สอดคล้องกับมาตรา 40 ตามรัฐะรรมนูญฯ  พ.ศ. 2540 ถวัลย์  ไชยรัตน์ รศ.ปิยกุล เลาวัณย์ศิริ
MA-IS-2543-31 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พ.ต.ต.ภัคพงศ์  สายอุบล อ.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2543-32 ผลกระทบที่มีต่อองค์กรสื่อสารมวลชนภายหลังการปฏิรูปการเมือง นฤมล  วงศ์สายจันทร์ รศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2543-33 สำรวจความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีโทรทัศน์ไอทีวี ประภากร  ตั้งประเสริฐศรี รศ.บำรุง  สุขพรรณ์
MA-IS-2543-34 การบริหารงานประชาสัมพันธ์บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขนิษฐา  ต.ตระกูล ผศ.ปิยรัตน์  อ่องลออ
MA-IS-2543-35 ศึกษาโครงการรณรงค์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในกองทัพบก : กรณีศึกษา การประชาสัมพันธ์โดยใช้ดาราทหารเกณฑ์เป็นผู้นำเสนอ (PRESENTER) ทางสื่อมวลชน พลตรีพิมล อภิศักดิ์มนตรี รศ.บำรุง  สุขพรรณ์
MA-IS-2543-36 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวมาเลเซียในประเทศไทย พิมลลดา  อิงคะวณิช อ.นิวัต  วงศ์พรหมปรีดา
MA-IS-2543-37 การประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและระเบียบการของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองต่อชาวต่างชาติ ชีวีนัดดา  เผือกใจแผ้ว อ.ปัทมา  สุวรรณภักดี
MA-IS-2543-38 สื่อมวลชนกับการใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 ชุติมา  นิ่มสุวรรณสิน รศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2543-39 การสื่อสารภาพลักษณ์ : กรณีศึกษาพรรคไทยรักไทย ไพบูลย์  กมลสุจริตพันธุ์ ผศ.ชวนะ  ภวะกานันท์
MA-IS-2543-40 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค กรณีศึกษา : สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ อภิรักษ์  ศิรินันทกุล อ.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2543-41 ความคิดเห็นที่ผู้ฟังวัยรุ่นมีต่อองค์ประกอบในรายการ เรดิโอ รีแล็กซ์ ในช่วงเวลา 16.00-19.00 น. ศรวณีย์  เจริญภัณฑูรย์ ผศ.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2543-42 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดธุรกิจไมซ์ของ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ประภา  เตรียมศศิธร ผศ.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2543-43 แนวโน้มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย : กรณีศึกษาบริษัทส่งออกข้าวสาร วชิรา  ธนถาวรลาภ ผศ.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2543-44 การพัฒนานิตยสารสุขภาพ : นิตยสารใกล้หมอ ธรัญญา  สัตตบุศย์ รศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2543-45 พฤติกรรมการรับชมรายการ “สำรวจโลก” สุรีย์  จันทร์ฉาย ผศ.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2543-46 การบริหารธรกิจการพิมพ์ระบบดิจิตอล สิริพร  ฉันทสิทธิพร รศ.กมล  ฉายาวัฒนะ
MA-IS-2543-47 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของเครื่องดื่มอัดลมประเภทน้ำดำ กรณีศึกษาเครื่องดื่มอัดลมโค้ก มนตรี  เทียมอัมพร ผศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2543-48 การบริหารงานประชาสัมพันธ์โครงการขนาดใหญ่ตามนโยบายของรัฐที่มีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม : ศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าหินกรูด ปัทมา  เปรมปรี ผศ.ดร.สุรัตน์  เมธีกุล

รายชื่องานค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท (สื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา 2542

  รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2542 แผน ข.    
ลำดับ หัวข้อรายงานโครงการเฉพาะบุคคล ชื่อผู้ทำรายงานฯ อ.ที่ปรึกษารายงานฯ
  สาขาสื่อสารมวลชน    
MA-IS-2542-01 กระบวนการรื้อปรับระบบ(Re-engineering)การจัดการองค์การทางธุรกิจ เน้นศึกษาโครงสร้างการสื่อสารและกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการจัดการ:ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัท Metro Systems Corporation Public Company Limited ดวงทิพย์  เจริญรุกข์ อ.ดาราวรรณ  สุขุมาลชาติ
MA-IS-2542-02 บทบาทของหนังสือพิมพ์ในการนำเสนอเรื่องการประชาพิจารณ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีการประชาพิจารณ์โครงการโรงไฟฟ้าบ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทัศน์ดาว  เฉิดฉาย รศ.กมล  ฉายาวัฒนะ
MA-IS-2542-03 การใช้ประโยชน์ และการเปิดรับสื่ออินเตอร์เน็ต : การศึกษาเฉพาะนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จินตนา  วัฒฑกโกศล รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2542-04 ความคิดเห็นของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีต่อภาพลักษณ์ของโทรศัพท์พื้นฐานพกพา (PCT) พสุมา  ตั่นสุย รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2542-05 ประสิทธิผลการสื่อสารเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของโครงการโรงเรียนสีขาว อัญชลี  พุ่มศรี รศ.กมล  ฉายาวัฒนะ
MA-IS-2542-06 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความพึงพอใจ และความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อโครงการรณรงค์ ขยะ 3 ชนิด แยกใส่ 3 ถุง ของสำนักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร  กรณีศึกษา:สื่อเฉพาะกิจ 3 ประเภท เอกกมล  เอกลักษณ์ดิลก รศ.กมล  ฉายาวัฒนะ
MA-IS-2542-07 กลยุทธ์สื่อสารการตลาดแบบเครือข่ายของ นู สกิน จิตสุภา  เจนศิริวานิช ผศ.ชวนะ  ภวกานันท์
MA-IS-2542-08 ความคิดเห็นและความพอใจของคนกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อภาพยนตร์ไทยในปัจจุบัน ดาราวรรณ  บำรุงธรรม ผศ.วรรณี  สำราญเวทย์
MA-IS-2542-09 บทบาทของหนังสือพิมพ์ต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง : ศึกษากรณี ส.ป.ก. 4-01 (สมัยรัฐบาลชวน-1  ช่วง พ.ศ. 2537-2538) วีรเทพ  ปรมพุฒิ อ.ดร.ดีรณา  เมธีกุล
MA-IS-2542-10 การรับรู้และความคิดเห็นของสื่อมวลชนประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีต่อการเผยแพร่กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณวนุช  จารุมณี ผศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2542-11 ความคิดเห็นของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต่อการประชาสัมพันธ์ภายในองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการระดมทุนจากภาคเอกชนโรงไฟฟ้าราชบุรี ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมวดี  บรรเทา รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2542-12 การบริหารงานประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน กรณีศึกษา : บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทยจำกัด (มหาชน)  จังหวัดระยอง พัทรา  เตชะกำพุช ผศ.ปิยรัตน์  อ่องลออ
  สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน    
MA-IS-2542-13 ทิศทางสื่อสารการตลาดบริการ ISDN ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย จนัญญา  ธุวังควัฒน์ ผศ.พรจิต สมบัติพานิช
MA-IS-2542-14 การศึกษารูปแบบและกลวิธีในการจัดรายการวิทยุชุมชนของคนโคราช กรณีศึกษา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  จังหวัดนครราชสีมา จตุรภัทร  ชัยสุวรรณ รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2542-15 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิกในองค์กร ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด (ไวไว) วิชยา  คชสังข์สีห์ รศ.บำรุง  สุขพรรณ์
MA-IS-2542-16 การสื่อสารในองค์การ : การยอมรับแผนระดมทุนจากภาคเอกชนในโครงการโรงไฟฟ้าราชบุรี กุณฑี  มหาสันทนะ ผศ.ปิยรัตน์  อ่องลออ
MA-IS-2542-17 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมการขาย : กรณีศึกษาการต่อต้านการทดลองสัตว์ในธุรกิจเครื่องสำอาง (Against Animal Testing) ของร้านเดอะบอดี้ ช็อป กัลยาพร  สุทธิพันธ์สกุล อ.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2542-18 แนวทางกำหนดแผนประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิน ศิริพร  ปิ่นเพ็ชร์ อ.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2542-19 บทบาทของสื่อวิทยุกระจายเสียงในการพัฒนาศักยภาพสตรี ศึกษาเฉพาะกรณี “คลื่นหญิงพลังหญิง” ปัทมา  วโรดม ผศ.สุภัควดี  อภินันทร์
MA-IS-2542-20 ปัจจัยในการนำเสนอสินค้าสู่กลุ่มเป้าหมาย กรณีศึกษา สินค้าปลาเส้นสอดใส้ตรา ฟิชโช สติ๊ก วิไลลักษณ์  นวชินกุล ผศ.พรจิต สมบัติพานิช
MA-IS-2542-21 ศึกษาการบริหารรูปแบบรายการเกาะติดเกม ของสถานีโทรทัศน์ ITV สิริลักษณ์  แดงประเสริฐ ผศ.วันชัย  ธนะวังน้อย
MA-IS-2542-22 ศึกษาปัจจัยการนำเสนอรูปแบบรายการข่าวประจำวัน ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ศิขรินทร์  มนูรังษี ผศ.วันชัย  ธนะวังน้อย
MA-IS-2542-23 การวางแผน สื่อสารประชาสัมพันธ์ของกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ กรณีศึกษา : งานสื่อสาร ประชาสัมพันธ์แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของ ทอ. ปี 2542 กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศรับผิดชอบ อุษา  โพนทอง อ.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2542-24 การวิเคราะห์รูปแบบรายการวิทยุ กรณีศึกษา : สถานีวิทยุกระจายเสียงเอฟ.เอ็ม 100.5 เมกะเฮิรตช์ ขององค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย สุพัตรา  นครสันติภาพ อ.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2542-25 การบริหารการสื่อสารศูนย์ประสานงานพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดบุรีรัมย์ นนทรี  เหมทานนท์ ผศ.เจตน์ศักดิ์  แสงสิงแก้ว
MA-IS-2542-26 กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด : กรณีศึกษาซิเมนต์ไทยโฮมมาร์ท ของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ลินดา  ปิยะวัฒน์กูล รศ.กมล  ฉายาวัฒนะ
MA-IS-2542-27 วิทยุกระจายเสียงเพื่อพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษาพฤติกรรม ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ ของรายการ “พัฒนาชุมชนวิถีคนพอเพียง” ทางสถานีรายการวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ความถี่ 819 KHz ระบบเอเอ็ม รายการเพื่อมหาดไทย สมพล  กุลติยะรัตนะ ผศ.สุภัควดี  อภินันทร์
MA-IS-2542-28 แผนงานประชาสัมพันธ์ของสถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อสนับสนุนการส่งออก ปิยะภรณ์  สถาพรนานนท์ ผศ.ปัทมา  สุวรรณภักดี
MA-IS-2542-29 กลยุทธ์การบริหารการข่าวของ ยูบีซี กัญญรัตน์  งามพริ้ง ผศ.วีรศิริ  ศิริวัฒนกุล
MA-IS-2542-30 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กับการเข้าถึงข่าวสารของราชการของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ ทิพย์วรรณ  ศิลป์สกุลสุข ผศ.ดร.สุรัตน์  เมธีกุล
MA-IS-2542-31 การสำรวจความคิดเห็นทางการเมืองของสวนดุสิตโพล ในการนำไปใช้อ้างอิงทางวิชาการ เจริญศรี  หงษ์ประสงค์ ผศ.วีรศิริ  ศิริวัฒนกุล
MA-IS-2542-32 การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจในการรับฟังรายการข่าวภาคภาษาอังกฤษ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  ช่วง 07.00 น. – 08.00 น. วลีรัตน์  สาครพันธ์ ผศ.วีรศิริ  ศิริวัฒนกุล
MA-IS-2542-33 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการวางผังรายการของสถานีวิทยุ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สุปราณี  ศิริสวัสดิ์ชัย ผศ.สุภัควดี  อภินันทร์
MA-IS-2542-34 การสื่อสารการตลาดของธุรกิจเทปเพลงเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ศิลปินเพลง กรณีศึกษา บริษัท โดโจ ซิตี้ จำกัด สุประสิทธิ์  สิทธิอารีย์ ผศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2542-35 การบริหารงานและกลยุทธ์ในการนำเสนอข่าวกีฬาของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  ศิรินทร์ทิพย์  ศรีใหม่ รศ.บำรุง  สุขพรรณ์
MA-IS-2542-36 การสื่อสารโดยใช้จดหมายอิเลกทรอนิกส์ (E-mail) ศึกษาเฉพาะกรณีการสื่อสารภายในบริษัท ค้าเคมีภัณฑ์สยาม จำกัด ชัยมงคล  หล่อวิจิตร รศ.กมล  ฉายาวัฒนะ
MA-IS-2542-37 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ตาม ISO 9000 ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : ศึกษากรณีสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย นพดล  จรรยาอดิศัย ผศ.ชุลีพร  เกษโกวิท
MA-IS-2542-38 การบริหารและการจัดการรายการวิทยุ อ.ส.ม.ท. เพื่อชุมชน ศุทธิชัย  บุนนาค รศ.ดวงทิพย์  วรพันธุ์
MA-IS-2542-39 การวิเคราะห์การประชาสัมพันธ์ : กรณีศึกษาแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ศรศักดิ์  ประสพทรัพย์ ผศ.พรจิต สมบัติพานิช
MA-IS-2542-40 การประชาสัมพันธ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ต.ท.เชิดชัย  รัตนเมธานนท์ ผศ.พรจิต สมบัติพานิช
MA-IS-2542-41 การศึกษาการขยายวิทยาเขตสารสนเทศของทบวงมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ไพลิน  งามสนิท รศ.บำรุง  สุขพรรณ์
MA-IS-2542-42 วิเคราะห์การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ของการประปาส่วนภูมิภาค เขมชาติ  ใช้ฮวดเจริญ ผศ.ปิยรัตน์  อ่องลออ
MA-IS-2542-43 ความเป็นไทยในโฆษณาการบินไทย มารยาท  ลีปิพัฒนวิทย์ ผศ.วรรณี  สำราญเวทย์
MA-IS-2542-44 กลยุทธ์การใช้สื่อโฆษณา ณ จุดซื้อ (P.O.P.) เพื่อจูงใจของบริษัท จัดจำหน่ายเพลง กรณีศึกษา บริษัท แท๊กซี่ ดิสทรีบิวชั่น จำกัด  วินัย  ปลั่งพินิจกิจการ ผศ.วันชัย  ธนะวังน้อย

รายชื่องานค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท (สื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา 2541

  รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2541 แผน ข.     
ลำดับ หัวข้อรายงานโครงการเฉพาะบุคคล ชื่อผู้ทำรายงานฯ อ.ที่ปรึกษารายงานฯ
MA-IS-2541-01 อุปสรรคการก่อตั้งระบบการควบคุมกันเองของหนังสือพิมพ์ไทย ฉัตรฤดี  เทพรัตน์ รศ.มาลี  บุญศิริพันธ์
MA-IS-2541-02 ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐต่อบทบาทการทำงานขององค์กรพัฒนาเอกชนไทย วงศกร  สรรพบพิตร ผศ.สุภัควดี  อภินันทร์
MA-IS-2541-03 การศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาและรูปแบบของเว็บเพจด้านสื่อมวลชนประเภทสถานีโทรทัศน์ วนัสนันท์  กาญจนผลิน  
MA-IS-2541-04 การศึกษาการใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจและความคาดหวังประโยชน์จากบัตรประจำตัวประชาชนแบบใหม่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กนกธร  ดำรงวัฒน รศ.อรทัย  ศรีสันติสุข
MA-IS-2541-05 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้โทรศัพท์พื้นฐานพกพาส่วนบุคคล(PCT) สุภาวดี  ฤทธิ์จรุง ผศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2541-06 แนวทางกำหนดแผนประชาสัมพันธ์เพื่อภาพพจน์ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เมรณี  นิงสานนท์ อ.ดาราวรรณ  สุขุมาลชาติ
MA-IS-2541-07 การเปิดรับข่าวสารกับการรับรู้เกี่ยวกับปัญหามลพิษทางน้ำและความคิดเห็นของชาวกรุงเทพมหานครต่อการเสียค่าบริการบำบัดน้ำเสีย (ศึกษาเฉพาะเขตพื้นที่ให้บริการของโรงบำบัดน้ำเสียสี่พระยา) รัชนี  ภู่ตระกูล ผศ.ปิยรัตน์  อ่องลออ
MA-IS-2541-08 อินเตอร์เน็ตในองค์กรเอกชน : ศึกษากรณี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) ไขนภา  สินธุสุวรรณ  

Comments are closed.