MA 2551 – 2557

Comments Off on MA 2551 – 2557
รายชื่อหัวข้อรายงานโครงการเฉพาะบุคคล วารสารศาสตรมหาบัณฑิต
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายชื่องานค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท ปีการศึกษา 2557

รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา  ปีการศึกษา 2557  แผน ข. (จำนวน 85 คน)
ลำดับ
หัวข้อรายงานโครงการเฉพาะบุคคล
ชื่อผู้ทำรายงานฯ
อ.ที่ปรึกษารายงานฯ
สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน  จำนวน   42     คน
MA-IS-2557-01
การเปิดรับและความพึงพอใจของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครต่อรายการพยากรณ์อากาศ แนวสาระบันเทิง “ฝนฟ้าอากาศ”
กมลาสน์ เอียดศรีชาย
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2557-02
การเปิดใจรับโฆษณา การรับรู้ และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อยาสีฟัน SALZ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
กรกช เลิศฤทธิ์
อ.ดร.โมไนยพล รณเวช
MA-IS-2557-03
ภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
กิตติมา เปรุนาวิน
อ.ดร.นันทพร วงษ์เชษฐา
MA-IS-2557-04
การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการหาเพื่อนผ่านสื่อออนไลน์
ขวัญจิรา ดลปัญญาเลิศ
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2557-05
การบริหารการผลิตรายการถ่ายทอดสดของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ ในยุคทีวีดิจิทัล
จตุรพร วาจาสัตย์
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2557-06
กลยุทธ์การบริหารธุรกิจของบริษัทรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ขนาดย่อม (Content Provider) ในตลาดดิจิทัลทีวีของประเทศไทย
จินต์เจษฎ์ จันทร์เพ็ญ
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2557-07
การปรับตัวของบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคสื่อดิจิทัล (Digital Media)
จิราภา ราชาสุธี
รศ.กัลยกร  วรกุลลัฎฐานีย์
MA-IS-2557-08
การบริหารการผลิตรายการช่วยชาวบ้าน : กรณีศึกษาเฉพาะรายการ ตู้ ปณ.ข่าว 3
ชนิกนันท์ สุคนธากร
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2557-09
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคัดเลือกต้นฉบับหนังสือเล่มเพื่อตีพิมพ์ กรณีศึกษา สำนักพิมพ์ สปิงบุ๊คส์
ชลันดา โตเบญจพร
ผศ.ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว
MA-IS-2557-10
กลยุทธ์การบริหารนิตยสารรูปแบบดิจิทัลแมกกาซีนกรณีศึกษา : นิตยสาร “เซเว่นทีน” และ นิตยสาร “แอล เมน”
ชลชนม์ สท้านไตรภพ
อ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์
MA-IS-2557-11
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของผู้ให้บริการรหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศ 003
ฐิติกาญจน์ รัตนานันท์
อ.ดร.นันทพร วงษ์เชษฐา
MA-IS-2557-12
การยอมรับนวัตกรรมแอพพลิเคชันฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ง KKBOX บนสมาร์ทโฟนของผู้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานคร
ณัฐวุฒิ เปรมปราชญ์
ผศ.ดร.อัจฉรา  ปัณฑรานุวงศ์
MA-IS-2557-13
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของน้ำแร่  เพอร์ร่า
ถิรญา รัตนพงศ์
อ.ดร.พีรยุทธ โอรพันธ์
MA-IS-2557-14
กลยุทธ์การบริหารงานและการรปรับตัวของสำนักพิมพ์ แจ่มใส
ธันย์สิตา ลีนะยงค์วุฒิ
อ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์
MA-IS-2557-15
การรับรู้งานโฆษณาในหนังสือพิมพ์ DONT JOURNAL ของผู้อ่านที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส
ทิพย์ธิดา โพธิอาษา
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2557-16
กลยุทธ์การบริหารนิตยสาร Mix เพื่อความอยู่รอดในธุรกิจนิตยสารผู้ชายในประเทศไทย
นฤพร อินทรา
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2557-17
การจัดการทางการตลาดของกองดูแลนางสาวไทยต่อคณะนางสาวไทย ระหว่างปี 2551-2556
ปริศนา  กัมพูสิริ
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2557-18
การจัดการคลื่นลูกทุ่งมหานคร FM 95 MHz ในยุควิทยุดิจิทัล
ปัญชลีย์  ธนะกัมพลศักดิ์
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2557-19
ความคิดเห็นต่อผลของสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางค์แบรนด์ KMA
ปัญญิศา มีชัยมั่นจิต
ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
MA-IS-2557-20
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์กับทัศนคติเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมบนใบหน้าเพื่อความงามของผู้หญิงวัยทำงาน
ปิยะดา เมืองคำ
รศ.วงหทัย ตันชีวะวงศ์
MA-IS-2557-21
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผู้หญิงจากร้านค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Instagram
พรรณิสา นิมมานโสภณ
รศ.กัลยกร  วรกุลลัฎฐานีย์
MA-IS-2557-22
การเปิดรับสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และ การรับรู้เกี่ยวกับ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
พัทรา รื่นสุข
อ.ดร.โมไนยพล  รณเวช
MA-IS-2557-23
การบริหารนโยบายรายการโทรทัศน์รายการ   “รอบภูมิภาค” ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
พิไลพร วินามนต์
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2557-24
การสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษของสถานีโทรทัศน์    : กรณีศึกษา สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ภติมา ประเสริฐแท่น
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2557-25
กลยุทธ์การบริหาร SPOKE DARK TV : กรณีศึกษารายการโมเมพาเพลิน
ภาคิน รัตนธนกิจ
อ.ดร.พีรยุทธ โอรพันธ์
MA-IS-2557-26
พฤติกรรมการฟังเพลงผ่านยูทูบของกลุ่ม เจเนอเรชั่นเอ็กซ์และกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
เมธิตา เปี่ยมสุธานนท์
อ.ดร.โมไนยพล รณเวช
MA-IS-2557-27
กลยุทธ์การตลาด การสร้างตราสินค้าบุคคล และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อสร้างความเป็นผู้นำทางการตลาด : กรณีศึกษาตัน ภาสกรนที และ  ชาเขียวอิชิตัน
ยาดา บูรพาแสงสูรย์
อ.ดร.นันทพร วงษ์เชษฐา
MA-IS-2557-28
การเปิดรับชมและทัศนคติที่มีต่อรายการข่าวทางไทยรัฐทีวี
รัชตวรรณ โพชนุกูล
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2557-29
ความคาดหวัง การเปิดรับ และความพึงพอใจของผู้ชมรายการข่าวต่างประเทศรอบบ้านเรา ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมนิวส์วัน
รสสุคนธ์ ปราโมทย์
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2557-30
การปรับตัวของเอเจนซี่โฆษณาเพื่อก้าวทันยุคดิจิทัลมีเดีย (Digital Media) กรณีศึกษา เดอะลีโอ เบอร์เนทท์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
วิลาวัณย์ สงวนวงษ์
อ.ดร.พีรยุทธ โอรพันธ์
MA-IS-2557-31
การบริหารงานและกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดช่องดิจิทัลทีวีของบริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษา ช่อง One และช่อง GMM Channel
วรวลัญช์ โกจิ๋ว
ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
MA-IS-2557-32
การแสวงหาและการเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศนิชา ละครพล
ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
MA-IS-2557-33
การสื่อสารความเป็นฮิพสเตอร์ผ่านเฟซบุ๊ก
ศรีฟ้า อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผศ.ดร.อัจฉรา  ปัณฑรานุวงศ์
MA-IS-2557-34
การสื่อสารการตลาดเพื่อการส่งออกภาพยนตร์ไทย จี เอ็ม เอ็ม ไท หับ จำกัด
ศิระ สังวาลย์ชัย
ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
MA-IS-2557-35
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลในการรับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ศิริลักษณ์ ชัยมงคล
รศ.พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2557-36
พฤติกรรมการอ่าน การใช้ประโยชน์ และความ    พึงพอใจจากการอ่านนิตยสารแจกฟรีของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
สุทธินี ใจสมิทธิ์
รศ.กัลยกร  วรกุลลัฎฐานีย์
MA-IS-2557-37
พฤติกรรมการใช้และความพึงพอใจที่มีต่อห้องบลูแพลนเน็ตในเว็บไซต์พันทิป
สุปราณี  ยิ่งมั่นคง
อ.ดร.โมไนยพล รณเวช
MA-IS-2557-38
การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ ที่มีต่อบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
สุวิชา ชูเชียร
ผศ.ดร.พจนา ธูปแก้ว
MA-IS-2557-39
คุณสมบัติและการสื่อสารของผู้บรรยายกีฬามวยไทยผ่านทางโทรทัศน์
โสพิศ ทุยเวียง
ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
MA-IS-2557-40
ความคาดหวัง การปิดรับ และความพึงพอใจที่มีต่อเฟซบุ๊ก Read of The Blind
อริยา ช่วงโชติ
อ.ดร.โมไนยพล รณเวช
MA-IS-2557-41
กระบวนการนำข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย มาใช้ในการนำเสนอข่าวโทรทัศน์
อลงกรณ์ เหมือนดาว
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2557-42
การสื่อสารของผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา
อุรัชษฎา  ขุนขำ
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร จำนวน   43     คน
MA-IS-2557-43
การเปิดรับข่าวสารและทัศนคติต่อการซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
กัญพัชร์  พีรภิวัฒน์กุล
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2557-44
การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมต่ออาหารจานด่วนของแมคโดนัลด์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
กีรตยา  สกุลศุภรัฐ
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2557-45
ความพึงพอใจต่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
กุณฑิกา  อะโข
ผศ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2557-46
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการรับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ก่อกานต์  หมีทอง
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2557-47
ความคาดหวัง พฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจของผู้อ่านในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อนิตยสาร a day BULLETIN
จิราพร  ประพันธ์เจริญ
รศ.วงหทัย  ตันชีวะวงศ์
MA-IS-2557-48
พฤติกรรมการซื้อ และปัจจัยทางการตลาดที่มี่ผลต่อการตัดสินใจซื้อ น้ำดื่มบรรจุขวดของประชาชนในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
จุฑารัตน์  ตั้งธรรมากร
รศ.วงหทัย  ตันชีวะวงศ์
MA-IS-2557-49
พฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจของผู้ใช้งานในเขตกรุงเทพมหานครต่อสื่อออนไลน์ของ SCG Experience
เจิมทอง  ยอดอาวุธ
ผศ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2557-50
การเปิดรับข่าวสารและทัศนคติที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชมพร  กิจปรีชาวนิช
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2557-51
การเปิดรับข่าวสารและความต้องการข้อมูลข่าวสารของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ชัชวินทร์  ภู่สัมภวดุลย์
รศ.วงหทัย  ตันชีวะวงศ์
MA-IS-2557-52
การวิเคราะห์รูปแบบการนำเสนอบทความแฝงโฆษณาในนิตยสารแฟชั่นผู้หญิง
ญาวดี  เผือกสุวรรณ
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2557-53
การเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ณัฐกานต์  สมบูรณ์
อ.ดร.อนุชา  ทีรคานนท์
MA-IS-2557-54
พฤติกรรมและความพึงพอใจต่อการสื่อสารภายในของพนักงาน บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
ณัฐดนัย  เพชรสุ่ม
อ.ดร.อนุชา  ทีรคานนท์
MA-IS-2557-55
พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้หญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร
ดรุณี  พลบุตร
รศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2557-56
การเปิดรับข่าวสาร  ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
เตือนจิต  พุฒิพงศ์โภไคย
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2557-57
การเปิดรับข่าวสารและการรับรู้ที่มีต่อฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ของประชาชนในจังหวัดบุรีร้มย์
ธมลวรรณ  วรรณโก
อ.ดร.โมไนยพล รณเวช
MA-IS-2557-58
ความคาดหวัง และความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ธีร์นานา  ธัญนรขันตรีจิต
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2557-59
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าพรีเมี่ยม ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
นภัทรชนม์  กรรนวรเศรษฐ์
รศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2557-60
การเปิดรับและความต้องการข่าวสารด้านนโยบายการศึกษาของบุคลากร จากเว็บไซต์ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
นวรัตน์  รามสูต
ผศ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2557-61
การตระหนักรู้ในตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจในการเลือกบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อเปิดบัญชีลงทุนในหุ้นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
บุญพัฒน์  เกษตรสิน
ผศ.ดร.วิกานดา  พรสกุลวานิช
MA-IS-2557-62
ความรู้และทัศนคติที่มีต่อศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
เบญจมาศ  เนียรนาทสกุล
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2557-63
ความคาดหวัง และความพึงพอใจ ของกลุ่มชายรักชาย ที่มีต่อการเปิดรับโปรแกรมแคมฟรอก ห้อง GAY_4_GAY_TIGER
ปิยวุฒิ   บุญหนัก
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2557-64
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจเสริมหลังมาตร Home Care Center (HCC) ของประชาชนผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่การให้บริการของการประปานครหลวง
พรรณฉัตร  อัชรพงศ์
รศ.วงหทัย  ตันชีวะวงศ์
MA-IS-2557-65
การวางแผนการสื่อสารตราสินค้าระหว่างสินค้าประเภทที่มีความเกี่ยวพันสูง กับสินค้าที่มีความเกี่ยวพันต่ำ (High & Low Involvement) บน Facebook fan page
พรรณภัทร  มีศรีดี
รศ.กัลยกร  วรกุลลัฎฐานีย์
MA-IS-2557-66
การรับรู้ภาพลักษณ์และส่วนประสมทางการตลาดของบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) ของกลุ่มลูกค้า
พลากร  พฤกษชาติ
รศ.กัลยกร  วรกุลลัฎฐานีย์
MA-IS-2557-67
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร และการใช้ประโยชน์ จากหนังสือพิมพ์ออนไลน์และนิตยสารออนไลน์ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
พัชรกุล  เพ็ชร์ประยูร
รศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2557-68
รูปแบบการสื่อสารภายในองค์การและความพึงพอใจต่อการสื่อสารภายในองค์การของพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ภัทราวรรณ  แก้วมะยม
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2557-69
ความคาดหวังประโยชน์และความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ภาคภูมิ  กัลยาณคุณาวุฒิ
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2557-70
การปรับเปลี่ยนองค์กรของสถานีโทรทัศน์เนชั่น จากทีวีดาวเทียมไปสู่ดิจิทัลทีวี
ภาพิมล  วิสาโรจน์
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2557-71
พฤติกรรมการเปิดรับชม และความพึงพอใจของผู้ชมโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ในเขตกรุงเทพมหานคร
ภาวินี  แสวงสุข
รศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2557-72
ความสัมพันธ์ของทัศนคติ แรงจูงใจ การมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายของประชาชนกรุงเทพมหานคร ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาษิตา  ศราธิลักษณ์
ผศ.ดร.วิกานดา  พรสกุลวานิช
MA-IS-2557-73
การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรและความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารของบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
มนชนก ชัยแสนยากร
ผศ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2557-74
ภาพลักษณ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในการรับรู้ของประชาชน กรุงรัตนโกสินทร์
รุจิรา  ไชยคำภา
อ.ดร.อนุชา  ทีรคานนท์
MA-IS-2557-75
ทัศนคติและพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการ “SCB ชวนกันทำดี” ของพนักงานธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
วาสนี  บุญแสน
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2557-76
การเปิดรับและความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันสนุกดอทคอม บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานคร
วิน วีระประทีป
ผศ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2557-77
การเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจ ต่อเฟซบุ๊กเพจ PTT Blue Society ของแฟนเพจในเขตกรุงเทพมหานคร
วิมล  อังสถิตย์อนันต์
ผศ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2557-78
ภาพลักษณ์เภสัชกรในการรับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
วุฒิเชษฐ  รุ่งเรือง
อ.ดร.โมไนยพล รณเวช
MA-IS-2557-79
การเปิดรับ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรม ที่มีต่อนิตยสาร “สุข” ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ศิริภรณ์  โยจินา
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2557-80
อิทธิพลของคุณค่าตราสินค้าและส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นในกลุ่มสมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ศุภมัทนี  ชูมณี
ผศ.ดร.วิกานดา  พรสกุลวานิช
MA-IS-2557-81
ความคาดหวังประโยชน์ การเปิดรับ และความพึงพอใจต่อสื่อภายในองค์กรของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
สิรวัฑฒ์ มิคะเสน
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2557-82
ความคิดเห็นที่มีต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสาร สุขภาพที่มีในเว็บไซต์เฟสบุ๊ก
สิริลักษณ์  ลีวัฒนาวงศ์
อ.ดร.พีรยุทธ  โอรพันธ์
MA-IS-2557-83
ความพึงพอใจต่อการสร้างความสัมพันธ์ของผู้บริโภคผ่านสื่อสังคม “เฟซบุ๊ค แฟนเพจ เคเอฟซี”
สุพัตรา  วงษ์บัณฑิต
รศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2557-84
ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อโครงการบริหารจัดการทดลองเดินรถแท็กซี่สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ศึกษาเฉพาะผู้ใช้บริการ
สุภาจิตต์  เคลือบแก้ว
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2557-85
พฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรของ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
สุภาภรณ์  อานุภาพศรีธาดา
ผศ.ดร.อัจฉรา  ปัณฑรานุวงศ์

รายชื่องานค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท ปีการศึกษา 2556

รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา  ปีการศึกษา 2556  แผน ข. (จำนวน 113 คน)
ลำดับ
หัวข้อรายงานโครงการเฉพาะบุคคล
ชื่อผู้ทำรายงานฯ
อ.ที่ปรึกษารายงานฯ
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน  จำนวน   8     คน
MA-IS-2556-01
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พื้นที่ชุมชนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
กรวรรณ เวชชานุเคราะห์
อ.ดร.นิธิดา  แสงสิงแก้ว
MA-IS-2556-02
การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีทธิพลต่อการตัดสินใจเล่นเกมออนไลน์เทลส์รันเนอร์
จอมณัฏฐา สิรธนพงศ์
รศ.กัลยกร  วรกุลลัฎฐานีย์
MA-IS-2556-03
การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่สื่อพื้นบ้านประเภทเพลงซอ กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง
ณิชรัตน์  สุขโชติ
รศ.กัลยกร  วรกุลลัฎฐานีย์
MA-IS-2556-04
ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อแอพพลิเคชั่น “ไลน์” ในรูปแบบของการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official Accounts LINE)
ทิพาพร ฉันชัยพัฒนา
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2556-05
พฤติกรรมการเปิดรับและการตัดสินใจซื้อผลงานเพลงแบบออนไลน์ผ่านทางสื่อไอทูนส์สโตร์
พงศธร กองเพียร
รศ.กิติมา สุรสนธิ
MA-IS-2556-06
พฤติกรรมการอ่านเนื้อหา การรับรู้โฆษณา และการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  จากนิตยสาร COSMOPOLITAN ของผู้หญิงวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร
เสาวนิตย์  ทองอยู่
ผศ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2556-07
การเปิดรับ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจที่มีต่อการสื่อสารสุขภาพด้านศัลยกรรมความงามของวัยรุ่นจากสื่อโทรทัศน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
อภิรดี พงษ์ธานี
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2556-08
พฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของบุคลากรในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาที่มีต่อนิตยสารสุขภาพในองค์กร
อาภัสสร อ้นวิเศษ
รศ.กัลยกร  วรกุลลัฎฐานีย์
สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน  จำนวน   60     คน
MA-IS-2556-09
การเปิดรับ การรับรู้ผ่านเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อ”เงินสดทันใจกสิกรไทย”ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
กัญจน์ทนนท์ กสิเกษตรสิริ
รศ.อรนุช เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2556-10
พฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจของผู้ฟังที่มีต่อรายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK LOVE
กันยรินทร์ นิธินพรัศม์
อ.ดร.โมไนยพล รณเวช
MA-IS-2556-11
การบริหารสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ช่อง GTH ON AIR
กฤษณ์ ประทุมทอง
อ.ดร.พีรยุทธ โอรพันธ์
MA-IS-2556-12
การสื่อสารของธุรกิจภาพยนตร์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
กรัณย์ จิตธารารักษ์
รศ.กัลยกร  วรกุลลัฏฐานีย์
MA-IS-2556-13
ความคาดหวังประโยชน์และความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์เกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูก
ก้านแก้ว โสดาทิพย์
อ.ดร.โมไนยพล รณเวช
MA-IS-2556-14
การเปิดรับข้อมูล ข่าวสาร ความคาดหวังและความพึงพอใจของนายทหารชั้นสัญญาบัตร ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่มีต่อเว็บไซต์ htt://opsd.mod.go.th
กรกิตติ พวงทอง
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2556-15
การบริหารและกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของนิตยสารหนีกรุงไปปรุงฝัน
จารุวรรณ บุญมี
ผศ.ดร.พจนา ธูปแก้ว
MA-IS-2556-16
การเปิดรับ การรับรู้ และพฤติกรรมของวัยรุ่นที่มีต่องานภาพยนตร์โฆษณาเชิงสร้างสรรค์สังคมของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ชนันสา ชนะภัย
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2556-17
กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขันของสำนักพิมพ์ บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำกัด
ชลาลัย อรุณรัตน์
รศ.กัลยกร  วรกุลลัฏฐานีย์
MA-IS-2556-18
การเปิดรับข่าวสารและการรับรู้ที่มีต่อการเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอลของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร
ชิตมน จันทร์สุขดี
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2556-19
พฤติกรรมการเปิดรับและทัศนคติของผู้ชมในเชตกรุงเทพมหานครที่มีต่อ “โซเชียลทีวี” ในรายการข่าวข้นรับอรุณ ทางสถานีข่าว เนชั่น ชาแนล
ฐิตาภา สิริพิพัฒน์
อ.ดร.โมไนยพล รณเวช
MA-IS-2556-20
กระบวนการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ของการประปาส่วนภูมิภาค กรณีศึกษาโครงการประปาทันใจ
ฑิติยา พรหมโชติ
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2556-21
การบริหารจัดการนำเข้าภาพยนตร์อาเซียนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
ณภัทร มาลัย
รศ.กัลยกร  วรกุลลัฏฐานีย์
MA-IS-2556-22
กลยุทธ์การสร้างและการบริหารตราสินค้าสำนักพิมพ์ Springbooks ในเครือ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ณัฐนันท์ ส่งแสงรัตน์
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2556-23
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลฝ่ายข่าวของสถานีโทรทัศน์กองทัพบก
ณัฐสุดา รับแสง
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2556-24
พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากการรับชมรายการเดอะวอนซ์ไทยแลนด์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร
ณัตชุลี นุตประวีณ์
ผศ.ดร.พจนา ธูปแก้ว
MA-IS-2556-25
การจัดการการสื่อสารการตลาดของนิตยสาร Cumerart
ธนัต  แจ่มจำรัส
MA-IS-2556-26
การรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรและความคิดเห็นที่มีต่อชิ้นงานโฆษณา ชุดแนวคิดเพื่อคุณค่าแห่งชีวิตของบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ธันธิรา ยะคะเสม
รศ.กิติมา สุรสนธิ
MA-IS-2556-27
การศึกษา”การทำหน้าที่สื่อสาธารณะและความคาดหวังของผู้ชมต่อรายการสถานีประชาชนทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ธิดารัตน์ ษิณปักษา
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2556-28
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็กซ์
ธิติ จารุตามระ
รศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2556-29
เครื่องมือ การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ KTB Netbank ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
ธีรภัทร มณีนพผล
รศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์
MA-IS-2556-30
การบริหารกระบวนการรายงานข่าวภาคสนามในรูปแบบรถถ่ายทอดสด(SNG)และรูปแบบ 3 จี ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง
นริศรา คินิมาน
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2556-31
การสื่อสารการตลาดภาพยนตร์ไทยของบริษัท สหมงคลฟิลม์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
นวกาญจน์ แผ่รุ่งเรือง
รศ.กัลยกร  วรกุลลัฏฐานีย์
MA-IS-2556-32
การบริหารรายการชี้ช่องรวยรายวัน ทางสถานีโทรทัศน์ Smart SME ทีวีชี้ช่องรวย True 72
บัณฑิตา สมานมิตร
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2556-33
การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติและพฤติกรรมของตัวแทนจำหน่ายของบริษัทขายตรง กรณีศึกษา บริษัท เทียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บุญจิรา พ้นภัย
อ.ดร.โมไนยพล รณเวช
MA-IS-2556-34
พฤติกรรมการเปิดรับ และความคิดเห็นที่มีต่อโฆษณารณรงค์แก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นชุด อย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมของกลุ่มผู้ชม
ประภาสร ทรงเดชะ
รศ.กัลยกร  วรกุลลัฏฐานีย์
MA-IS-2556-35
ความคิดเห็นของผู้รับสารต่อคลิปโฆษณาอีบัซซ์มาร์เก็ตติ้ง
พนิตา จักรสิรินนท์
รศ.อรนุช เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2556-36
กลยุทธ์และการวางแผนปฏิบัติการสารสนเทศการตลาดปี 2557 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พงศกร โค้วไพโรจน์
อ.ดร.พีรยุทธ โอรพันธ์
MA-IS-2556-37
แผนการตลาดและกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการของแอพพลิเคชั่น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ภัทราพร ยศวิจิตร
รศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์
MA-IS-2556-38
การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อดิจิตอลทีวี
ภัทรวริน แก้วหนองแสง
ผศ.ดร.พจนา ธูปแก้ว
MA-IS-2556-39
พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ ของประชาชนกลุ่มทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อละครโทรทัศน์ประเภทพีเรียดที่ผลิตโดย
ภาณุพงศ์ เลี้ยงประเสริฐ
รศ.ดร.พรจิต สมบัติพานิช
MA-IS-2556-40
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเปิดรับแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ภานุวัฒน์   สัมมาวรกิจ
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2556-41
ความคาดหวัง พฤติกรรมการใช้และความพึงพอใจของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่ออินสตาแกรม
มญชุ์วรัชญ์ จารุวงศ์วาที
อ.ดร.พีรยุทธ โอรพันธ์
MA-IS-2556-42
การบริหารงานนิตยสารรักลูกเพื่อความอยู่รอดในยุคสื่อออนไลน์
เมธาวี ดาราฉาย
ผศ.ดร.พจนา ธูปแก้ว
MA-IS-2556-43
การเปิดรับและความคิดเห็นของผู้ชมในกรุงเทพมหานครต่อรายการข่าวภาคค่ำที่ใช้เทคโนโลยีวีดีโอวอลล์ในการนำเสนอของสำนักข่าวไทย สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์
ยุวพัชร์ ทองคำ
รศ.พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2556-44
การเปิดรับข่าวสาร ความพร้อมและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเมื่อเข้าสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอลของพนักงานบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
รังสิมา ศฤงคารนฤมิตร
ผศ.ดร.พจนา ธูปแก้ว
MA-IS-2556-45
การสื่อสารรณรงค์เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กรณีศึกษาโครงการ Young Love รักเป็นปลอดภัย
รัศมิ์ลภัส กัลยาศิลปิน
อ.ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว
MA-IS-2556-46
ทัศนคติที่มีต่อการโฆษณาผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงบนอินสตาแกรมของบุคคลวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
วรรณภา เศรษฐ์สถาวร
รศ.กัลยกร  วรกุลลัฏฐานีย์
MA-IS-2556-47
การบริหารจัดการศิลปินดาราของไทย
วฤนดา วิชชุลตา
ผศ.ดร.พจนา ธูปแก้ว
MA-IS-2556-48
ทัศนคติของผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทในส่วนภูมิภาคที่มีต่อเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์กรมทางหลวงชนบท
วิภา ธัญญเจริญ
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2556-49
การผลิตสารคดีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรณีศึกษา “ทางผ่านของบีระ ชีวิตไร้รากของเด็กเร่ร่อน”
วิลาศิณีย์ ศุภรส
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2556-50
การบริหารรายการข่าวเชิงวิเคราะห์ภายใต้พันธกิจทีวีสาธารณะ กรณีศึกษา รายการที่นี่ไทยพีบีเอส
วรลักษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2556-51
การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ภาพลักษณ์และความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
สริศรา แสงอรุณ
ผศ.ดร.พจนา ธูปแก้ว
MA-IS-2556-52
ความคาดหวัง พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจที่มีต่อรายการเปิดปม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ของผู้รับชมในเขตกรุงเทพมหานคร
สารเดช ศุกรสุคนธ์
อ.ดร.โมไนยพล รณเวช
MA-IS-2556-53
การเปิดรับ ความคาดหวังประโยชน์ และความพึงพอใจ ของผู้ชมที่มีต่อรายการเกมพันหน้าเอื้ออาทร
สุธานี คงภูมิ
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2556-54
พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจ และความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการสารคดีท่องเที่ยว มาจิเด๊ะ เจแปน(Majide Japan) ช่องBang Channel
สุปรียา ทองปลิว
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2556-55
ปัจจัยด้านความต้องการในการโพสต์สถานะส่วนตัวบนเฟซบุ๊ค
สุภณัฏฐ์  พลอยศรี
MA-IS-2556-56
นโยบายและกลยุทธ์การสื่อสารแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมต่อสังคม (CSV) ของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
สุภาพร กำมะหยี่
ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
MA-IS-2556-57
การปรับการบริหารการผลิตสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลสำหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตของบรรณาธิการหนังสือเรียน
สมชาย เลิศสุภนิมิตต์
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2556-58
การเปิดรับ ทัศนคติ และความพึงพอใจต่อความต้องการใช้ประโยชน์ จากแผงโฆษณาบนเฟซบุ๊ก ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
สรรพร มีเพียร
ผศ.ดร.พจนา ธูปแก้ว
MA-IS-2556-59
การบริหารธุรกิจของบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) ในประเทศพม่าและกระบวนการจัดกิจกรรมทางการตลาด และการสื่อสารทางการตลาดของกิจกรรม Myanmar Countdown 2014
อนันต์ธนา เลไพจิตร
รศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์
MA-IS-2556-60
พฤติกรรมการเปิดรับและความคิดเห็นที่มีต่อการสื่อสารการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
อรุณี พงศ์กสิกิจ
รศ.พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2556-61
กระบวนการจัดการรายการบันเทิงทางโทรทัศน์ กรณีศึกษา รายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์ (The Voice Thailand) ของทีมงาน True music
อภิญญา กลับสุข
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2556-62
พฤติกรรมการเปิดรับและทัศนคติที่มีต่อการตลาดผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์
อรนันท์   ย่อมประเสริฐ
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2556-63
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านกลุ่มผู้นำทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
อรนิตย์ เอ่งฉ้วน
อ.ดร.พีรยุทธ โอรพันธ์
MA-IS-2556-64
กระบวนการเปิดรับและความคิดเห็นของวัยรุ่นและวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครต่อการสื่อสารด้วยอินโฟกราฟิกบนสื่อสังคมออนไลน์
อังสนา วรรณสาธพ
รศ.กัลยกร  วรกุลลัฏฐานีย์
MA-IS-2556-65
พฤติกรรมการเปิดรับความพึงพอใจ และการนำไปใช้ประโยชน์ต่อระบบ SCG Society (Jive) ของพนักงานบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
อัจฉรา ไชยุชิต
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2556-66
การมีส่วนร่วมในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) และการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้าเป้าหมาย กรณีศึกษา กิจกรรม “มุขจีบสาว” ของผลิตภัณฑ์ Axe ใน Facebook Page และ Youtube Channel
อาทิตย์ บุญรอด
รศ.วงหทัย ตันชีวะวงศ์
MA-IS-2556-67
ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายธุรกิจข้ามสื่อของมติชนทีวี
อารีรัตน์ สุขรุ่งเรือง
รศ.อรนุช เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2556-68
การวางแผนสื่อนอกบ้าน (Out of Home media : OOH) ศึกษา กรณี บริษัท Maxus
อุรัสยา ศิลปาจารย์
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร จำนวน   45     คน
MA-IS-2556-69
การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมที่มีต่อกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลธนบุรี
กิตติกานต์  เกษมสุข
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2556-70
การใช้ถ้อยคำสร้างความเกลียดชัง (HATE SPEECH) ที่ปรากฎบนพาดหัวข่าวหน้า 1 ในงานหนังสือพิมพ์ไทย (กรณีศึกษา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์ ฉบับเดือนมีนาคม 2556 – กุมภาพันธ์ 2557)
กิรณี  ยาวิชัย
ผศ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2556-71
การเปิดรับความคาดหวัง และความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เกียรติศักดิ์ ภูตะมี
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2556-72
การบริหารงานความรับผิดชอบต่อสังคม ของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล
จันทร์จิรา  จินาบุญ
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2556-73
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและการรับรู้ของพนักงานธนาคารกรุงไทยเกี่ยวกับ ความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
จุฑามาศ แท่นพิทักษ์
ผศ.ดร.อัจฉรา  ปัณฑรานุวงศ์
MA-IS-2556-74
การดำเนินงานและประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์ของ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์
ชัญฌมน คชรัตน์
ผศ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2556-75
การเปิดรับข่าวสาร พฤติกรรมการซื้อสินค้าและความพึงพอใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต
ชมพูนุช  แผ่รุ่งเรือง
รศ.กัลยกร  วรกุลลัฎฐานีย์
MA-IS-2556-76
การรับรู้ภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในเขตกรุงเทพมหานคร
ณิชา หวังศุภผล
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2556-77
การเปิดรับข่าวสารการเมืองผ่านเฟชบุ๊คของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
ดวงกมล สุขุม
รศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2556-78
การเปิดรับข่าวสาร และทัศนคติที่มีต่อบริการเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย ระบบ 3G ผ่านเครือข่าย ทรูมูฟ เอช
นวธร เนาว์พงษ์ไทย
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2556-79
ทัศนคติและการใช้ประโยชน์สื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของบุคลากรส่วนการขายและการบริการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร
นัท ไชยวงศ์
ผศ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2556-80
ความคาดหวังและความพึงพอใจที่มีต่อระบบเครือข่ายอินทราเน็ตของโรงพยาบาลธนบุรี
นันทนา เลิศศักดิ์เกษตร
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2556-81
พฤติกรรมการค้นหาร้านอาหารบนออนไลน์และการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
นิทัศ ทองคำ
รศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2556-82
ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ของผู้บริโภคต่อการนำเสนอข่าวสารของธนาคารแห่งประเทศไทย
ปกรวิช อ่อนประไพ
รศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2556-83
กระบวนการสื่อข่าวของเว็บไซต์ เมเนเจอร์ออนไลน์ กรณี การต่อต้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม (สมัยรัฐบาล น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
ปาณท  รัตนวงศ์แข
ผศ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2556-84
การรับรู้ภาพลักษณ์ของ บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด ของลูกค้าที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปวีณา เตชะมงคลศิริ
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2556-85
การสื่อสารภายในองค์การของสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร
ปัทมา สมพรชัยกิจ
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2556-86
การเปิดรับสื่อและความต้องการใช้บริการด้านสินเชื่อของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด
ปรารถนา กล่ำสกุล
รศ.วงหทัย  ตันชีวะวงศ์
MA-IS-2556-87
การจัดการการสื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษา โครงการปันความรู้ สื่อสร้างสรรค์ สู่โรงเรียน
ปานจิตร แสงอากาศ
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2556-88
การเปิดรับ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมของบุคคลต่อการสื่อสาร ทางการเมืองบนเฟซบุ๊ก (Facebook)
ปิยะรัตน์ ช่วยเรือง
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2556-89
ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับลูกค้ารายย่อยและความคิดเห็นต่อการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ของพนักงานด้านประกันภัยรถยนต์ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
พัทธมน  แมนเมธี
รศ.วงหทัย  ตันชีวะวงศ์
MA-IS-2556-90
การเปิดรับข่าวสารและความคิดเห็นที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม
พิมพ์รภัส รุ่งวีระกาญจน์
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2556-91
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมกับการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
พีรพรรณ  เขียวงามดี
รศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2556-92
ความคาดหวัง การเปิดรับ และความพึงพอใจ ต่อเว็บไซต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี www.skn.ac.th ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ไพลิน โพธิติ
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2556-93
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจเสริมหลังมาตร Home Care Center (HCC) ของประชาชนผู้ใช้น้ำ ในเขตพื้นที่การให้บริการของการประปานครหลวง
พรรณฉัตร  อัชรพงศ์
รศ.วงหทัย  ตันชีวะวงศ์
MA-IS-2556-94
การเปิดรับและความคิดเห็นที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์สถาบันเพิ่มผลผลิต แห่งชาติของผู้ใช้บริการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ภัททิรา ทองสงฆ์
รศ.กัลยกร  วรกุลลัฎฐานีย์
MA-IS-2556-95
การเปิดรับ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากระบบอินทราเน็ต เพื่อการสื่อสารภายในองค์กร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ภัทรพร  ขาวงาม
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2556-96
การเปิดรับและความพึงพอใจที่มีต่อวารสารบ้านไทย ของพนักงาน บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
รัฐกาญจ์ บัวรอด
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2556-97
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณา กับการรับรู้ในตราสินค้าเครื่องดื่มน้ำอัดลม ESTของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
วชิรา ศานติวิวัฒน์กุล
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2556-98
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นบนสมาร์ทโฟนของผู้หญิง
วรัญญา น้ำสมบูรณ์
รศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2556-99
การดำเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนสีขาว หลักสูตร “โตไปไม่โกง”
วรัญญู แก้วกระจ่าง
ผศ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2556-100
การศึกษาภาพลักษณ์ของบริษัท ยูพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ในทัศนะบุคลากร
วัชรกาญจน์  มีคำ
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2556-101
ความคาดหวังและความพึงพอใจในการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
วัลคุณิการ์ ภิรมย์รัตน์
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2556-102
การเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจของผู้ชมรายการ เรื่องเล่าเสาร์ – อาทิตย์ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร
วรวงษ์  เชื้อไตรสรณ์
ผศ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2556-103
การศึกษาความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์การสื่อสารภายในองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลนครปฐม
ศรีนิตย์ ขุนเทพ
ผศ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2556-104
พฤติกรรมการเปิดรับ ทัศนคติ และการใช้ประโยชน์จากผลสำรวจของสวนดุสิตโพล
ษรฉัตร อินทยุง
ผศ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2556-105
ความต้องการ ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรม ผ่านระบบการประชุมทางไกล กรณีศึกษา ข้าราชการและพนักงานราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาค
สัมฤทธิ์ สมตน
ผศ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2556-106
การเปิดรับข่าวสาร พฤติกรรมการใช้และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีส้ม ที่มีต่อบัตรแรบบิท การ์ด
สมบูรณ์ ศิริประภาสุนทร
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2556-107
การเปิดรับสื่อ และทัศนคติที่มีต่อเว็บไซต์สยามแบรนด์เนม
สุภรา เครือใจ
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2556-108
การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้และทัศนคติในเรื่องการแพทย์ทางเลือก ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
สุภัทรา ศรีรัตนจำรัส
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2556-109
การประชาสัมพันธ์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในบทบาทองค์กรของรัฐ
เสาวลักษณ์ ตั้งจิตต์วัฒนา
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2556-110
การสื่อสารวัฒนธรรมองค์การของบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส (PwC) ประเทศไทย จำกัด
โสมจุฑา จันทร์เจริญ
ผศ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2556-111
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการอินทรีคอนกรีตของลูกค้าเป้าหมายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อัจฉรพรรณ  ขัติยวรา
รศ.วงหทัย  ตันชีวะวงศ์
MA-IS-2556-112
ความพึงพอใจต่อการสื่อสารกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่มฮอนด้า นนทบุรี
อุดมพร โลวนะ
ผศ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2556-113
การเปิดรับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการลดโลกร้อน กรณีศึกษาโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุง 7-Eleven ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก”
อรพินท์ ธัญญาพิทักษ์
รศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช

รายชื่องานค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท ปีการศึกษา 2555

รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา  ปีการศึกษา 2555  แผน ข. (จำนวน  119 คน)
ลำดับ
หัวข้อรายงานโครงการเฉพาะบุคคล
ชื่อผู้ทำรายงานฯ
อ.ที่ปรึกษารายงานฯ
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน  จำนวน    19    คน
MA-IS-2555-01
ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อผู้ดำเนินรายการข่าวทางสถานีโทรทัศน์ กรณีศึกษา: สรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ดำเนิรายการข่าวทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีชอง 3
กัลยกฤต  บุญบำรุงชัย
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2555-02
การสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้แอปพิเคชั่น WhatsApp ของผู้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานคร
กฤษณี  เยาวสกุลมาศ
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2555-03
ความคิดเห็นต่อสินค้าและบริการ และความพึงพอใจต่อสื่อโฆษณาภาบใต้การตลาดแบบ Convergence ของผู้ใช้บริการร้าน True Coffee
กาญจนา  ลุมพิกานนท์
รศ.กัลยกร  วรกุลลัฎฐานีย์
MA-IS-2555-04
ภาพลักษณ์ของการประปานครหลวงจากการรับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
จารุพร  บุระตะ
รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2555-05
การเปิดรับและความคิดเห็นต่อรายการอาเซียนโฟกัสของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
จิรปรียา  ภัทรวลี
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2555-06
ทัศนคติและการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่รับชมภาพยนตร์โฆษณาที่ใช้จุดจับใจด้านอารมณ์ขัน
เจตน์  อติพลภักดี
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2555-07
รูปแบบการใช้สื่อในชุมชนท้องถิ่นเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาหมู่บ้านหนองมะค่า อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชญานันท์  วังวรวงษ์พนา
รศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2555-08
ภาพลักษณ์ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน) จาการรับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผ่านโครงการ SCB ชวนกันทำดี
ชยานุตม์  ภักษา
รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2555-09
การรับรู้ภาพลักษณ์หอภาพยนตร์ (องค์กรมหาชน) ของประชาชนในจังหวัดนครปฐม
ญาดา  ก่อวงษ์
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2555-10
ภาพลักษณ์กรมสอบสวนคดีพิเศษจากการรับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ดวงรัตน์  ศรีภักดี
รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2555-11
พฤติกรรม การใช้ประโยชน์ของนักเรียนและอาจารย์ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อโครงการการสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม : กรณีศึกษาโครงการทรูปลูกปัญญา
นิรัชญา  หมอนทอง
รศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2555-12
รูปแบบบการดำเนินชีวิตกับพฤติกรรมการอ่านนิตยสารออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
นฤพนธ์  ลิมปนะอนันต์กุล
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2555-13
บทบาทของสื่อบุคคลในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ ไท-ยวน : กรณีศึกษา ตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี
ปฐมพงษ์  วงศ์ยะเกษม
ผศ.ดร.อัจฉรา  ปัณฑรานุวงศ์
MA-IS-2555-14
พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นในสมาร์ทดฟนของเจเนอเรชั่นวาย
ปัณฑา  มานะกิจเจริญ
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2555-15
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการยอมรับนวัตกรรมแอพพลิชั่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ Instagram ของกลุ่มผู้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานคร
เปมิกา  ปัญจางคกุล
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2555-16
การประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือในช่วงวิกฤตการณ์อุทกภัย พ.ศ.2554
ม.ล.พิมพ์อาภา  อาภากร
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2555-17
การรับรู้ภาพลักษณ์บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
วิภานุช  รัตนเจริญไพศาล
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2555-18
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ “เฟซบุ๊ค” เพื่อการสื่อสารของภาครัฐ: กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร
ศรินทิพย์  พัชรบำรุง
รศ.กัลยกร  วรกุลลัฎฐานีย์
MA-IS-2555-19
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดค่านิยมในการเลือกใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
อรสิริ  อิ่มสุวรรณ์
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน จำนวน  30   คน
MA-IS-2555-20
การใช้สื่อสังคม (Social Media) ของบรรณาธิการและผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
กวิตา  พันธ์อิ่ม
อ.ดร.โมไนยพล  รณเวช
MA-IS-2555-21
การสร้างความน่าเชื่อถือของนักธุรกิจกิฟฟารีนผ่านสื่อวารสารเส้นขอบฟ้าของ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด
การุณณ์  ชางประยูร
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2555-22
บทบาทคลิปวิดีโอสอนแต่งหน้าในอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางในกลุ่มผู้ชม
เกวลี  ศรีตลาลัย
รศ.กัลยกร  วรกุลลัฎฐานีย์
MA-IS-2555-23
ยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาทักษะ ICT เพื่อการเรียนรู้สำหรับครูสอนดี
เจนจิรา ธรรมสุจริจ
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2555-24
พฤติกรรมการเปิดรับและทัศนคติของผู้อ่านในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อนิตยสารโวยาจ
จุติภัค  ภาระพงษ์
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2555-25
พฤติกรรมการการใช้และความคิดเห็นที่มีต่อแอพพลิเคชั่น LINE ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ณัฐพัฒน์  ชลวณิช
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2555-26
สภาพการณ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย (พ.ศ. 2547-2555)
ณฤตย์  สินสวาท
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2555-27
การสำรวจความพึงพอใจของผู้ฟังรายการสถานีวิทยุชุมชน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ดวงกมล  นิยมโชค
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2555-28
สภาพการณ์ในการนำเสนอข้อมูลทางด้านการเมืองการปกครองของสถานีวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียงรัฐสภาที่มีต่อเยาวชนไทยในปัจจุบัน
ธนัชพร  สุขดี
อ.ดร.นิธิดา  แสงสิงแก้ว
MA-IS-2555-29
การปรับตัวของนิตยสารในยุคหลอมรวมสื่อ (Media Convergence) : กรณีศึกษา นิตยสารตกแต่งบ้าน my home
นฤมล  คงชื่นสิน
อ.ดร.นิธิดา  แสงสิงแก้ว
MA-IS-2555-30
การบริหารองค์การ : กรณีศึกษา บริษัท สมอลล์รูม จำกัด
นิรชรา  บุญญาเศวต
รศ.กัลยกร  วรกุลลัฎฐานีย์
MA-IS-2555-31
พฤติกรรมการอ่าน การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจในนิตยสารสวัสดี (Sawasdee) ของผู้โดยสารบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน)
ปองพล  จาตุรงคกุล
ผศ.ดร.พจนา ธูปแก้ว
MA-IS-2555-32
ความคิดเห็นของผู้อ่านที่มีต่อหนังสือพิมพ์แจกฟรี M2F
พัทธนันท์  เกศทิน
อ.ดร.นิธิดา  แสงสิงแก้ว
MA-IS-2555-33
ความคิดเห็นของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครต่อผู้ประกาศข่าวกีฬาหญิงในรายการข่าวโทรทัศน์
พิฐชญาณ์  ศรีสุจริตพานิช
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2555-34
การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายนิตยสารบนไอแพดของนิตยสาร TOUCH
ภานรินทร์ ดาบเพ็ชร์
ผศ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2555-35
การบริหารงานของนักสื่อสารมวลชนอิสระ (Media Freelance) ด้านวิทยุโทรทัศน์
วรวรรณ ตินะลา
ผศ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2555-36
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณาและทัศนคติต่อโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
วรุตม์  พิทักษ์สรยุทธ
รศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2555-37
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อนิตยสารวัยรุ่น กรณีศึกษานิตยสาร I LIKE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
วสุธิดา  ภูดิศบุญญินท์
รศ.กัลยกร  วรกุลลัฎฐานีย์
MA-IS-2555-38
การศึกษาความคิดเห็น ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ของผู้ชม  ที่มีต่อรายการแม่ดอกโสนบานเช้า ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี  ในเขตกรุงเทพมหานคร
วันวิสา  ปานเพ็ชร์
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2555-39
กระบวนการสื่อสารสุขภาพของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   เพื่อจัดการปัญหาน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ
ศรันญา  มานะรุ่งเรืองสิน
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2555-40
การพัฒนาภาพยนตร์แอนิเมชั่นของบริษัทกันตนา แอนิเมชั่น สตูดิโอ จำกัด สู่ตลาดโลก
ศราวุธ วรรณธนการต์
รศ.จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย
MA-IS-2555-41
การบริหารธุรกิจนิตยสารแจกฟรี a day Bulletin
ศศิ ช่างทอง
ผศ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2555-42
การใช้นักเขียนอิสระของนิตยสาร GM
สัญชวัล  จินดารัศมี
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2555-43
พฤติกรรมการเปิดรับ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้อ่านนิตยสารสกุลไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร
สนติกาญจน์  กลิ่นสุวรรณ
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2555-44
การใช้ผู้มีชื่อเสียงให้การรับรองเพื่อสื่อสารตราสินค้าของ บริษัท ยูนิลีเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
สุธาสินี พงษ์โสภา
ผศ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2555-45
พฤติกรรมการอ่าน การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการอ่านนิตยสาร Women’s Health ของผู้หญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
อทิติยา  พงษ์นาค
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2555-46
การบริหารธุรกิจภายใต้รูปแบบกิจการเพื่อสัมคม (Social Enterprise) ของนิตยสาร BE
อภิญญา เอียดจุ้ย
ผศ.ดร.พจนา ธูปแก้ว
MA-IS-2555-47
การใช้พริตตี้ในกิจกรรมพิเศษของธุรกิจรถยนต์
อภิชญา  กันประเสริฐ
รศ.กัลยกร  วรกุลลัฎฐานีย์
MA-IS-2555-48
การใช้ประโยชน์และความต้องการใช้สื่อในการบรรเทาทุกข์ ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
อารีญา  จันทร์จิเรศรัศมี
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2555-49
การวิเคราะห์การจัดวาระข่าวสารการนำเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย
อรรถภูมิ  อองกุลนะ
ผศ.ดร.อัจฉรา  ปัณฑรานุวงศ์
สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร จำนวน  70   คน
MA-IS-2555-50
การเปิดรับข่าวสารและทัศนคติที่มีต่อ กฟผ. ของกลุ่มวัยรุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร
กนกกร ธีรกรรัชต์
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2555-51
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร และทัศนคติที่มีต่อละครเวทีค่ายซีเนริโอ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
จิรดา คำเกตุ
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2555-52
การวางแผนและการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของกรมควบคุมมลพิษ
จุฑามาศ เอี่ยมสระศรี
ผศ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2555-53
พฤติกรรมการเปิดรับและความคาดหวังต่อประโยชน์ที่จะได้รับจากการเปิดรับข่าวสาร การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับธนาคารกสิกรไทยของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร
เจตดิลก รอดประดิษฐ์
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2555-54
พฤติกรรม แรงจูงใจและการใช้ประโยชน์จากการเปิดรับชมกูรูสอนแต่งหน้าออนไลน์ชาวไทย ในกลุ่มผู้หญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
ชฎาธาร อานมณี
รศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2555-55
การจัดการการสื่อสารในองค์กรช่วงภาวะวิกฤตน้ำท่วมสู่ภาวะปกติ ของบริษัท ไทยโตชิบาไลท์ติ้ง จำกัด
ชมพูนุท สุชีวศิลป์
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2555-56
การจัดการทางการสื่อสารภายในองค์กร กรณีศึกษา : ศูนย์กระจายสินค้าบางปะอิน บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
เชริษา ดีสมบูรณ์
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2555-57
ความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อการใช้จุดจับใจในสารโฆษณาสินค้า ประเภทน้ำผักผลไม้พร้อมดื่มทางสื่อโทรทัศน์
เชาวลิต อ่อนส้มกฤษ
ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
MA-IS-2555-58
ความคิดเห็น และความพึงพอใจ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อโครงการไหว้พระ 9 วัด กับ ขสมก. : ศึกษาเฉพาะโปรแกรมการเดินทางของเขตการเดินรถที่ 1 (อู่บางเขน)
ญาณิศา สุภสิทธิ์มงคล
รศ.พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2555-59
ความรู้และทัศนคติของพนักงานเครือเจริญ   โภคภัณฑ์ ที่มีต่อมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท สนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์
ฐานิภาวัลย์  ศรีนิกรโชติ
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2555-60
การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตของโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ อีแอคเคเดมี กรณ๊ศึกษา: ไข้หวัดใหญ่2009 และมหาอุทกภัย 2011
ฐิภา จิ๋วแก้ว
รศ.พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2555-61
ทัศนคติของพนักงานที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน : กรณีศึกษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
ณัชชาวี กล่อมดี
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2555-62
ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมในการรับชมภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศในโรงภาพยนตร์ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ณัฎฐกัณฐ์  ผลพิทักษ์
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2555-63
การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ ต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ณัฐธยาน์ วินิจวรกิจกุล
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2555-64
ภาพลักษณ์ของธนาคารเกียรตินาคินในการรับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ณัฐวดี คนดี
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2555-65
การใช้เฟซบุ๊คของนิตยสารสายบ้านและการตกแต่ง บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ณิชมน ดวงใจ
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2555-66
การศึกษาภาพลักษณ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการรับรู้ของผู้ใช้บริการ
ดวงพร รุ่งมณีพันธ์
รศ.ดร.พรทิพย์ พิมลสินธุ์
MA-IS-2555-67
การเปิดรับข่าวสารและการใช้ประโยชน์สื่อประชาสัมพันธ์ภายใน ของพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ดวงสุดา โปษกะบุตร
ผศ.ดร.พจนา ธูปแก้ว
MA-IS-2555-68
ประสิทธิผลการสื่อสารค่านิยมองค์กรของบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด สำนักงานใหญ่นอร์ธปาร์ค
ทับทิมทิพย์ ปราโมช ณ อยุธยา
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2555-69
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมนิตยสารดิจิทัล สำหรับผู้ชาย แบบเสียค่าบริการ
ธนกร อนรรฆวัชรกุล
รศ.พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2555-70
รูปแบบการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจต่อการสื่อสารในองค์การของพนักงาน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธนพล ไกรทอง
ผศ.ดร.จิตระพี ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2555-71
การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการสื่อสารนโยบายขององค์กร:  กรณีศึกษาการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามมาตรฐาน GMP PIC/S  ของบุคลากรองค์การเภสัชกรรม
ธัญญ์ธิดา ศิริ
รศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2555-72
การเปิดรับข่าวสารประชาสัมพันธ์และความต้องการข่าวสารความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานการประปานครหลวง
ธิดารัติ พรหมปราโมทย์
ผศ.ดร.จิตระพี ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2555-73
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
นันทน์ตรา ชัชวาล
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2555-74
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและการรับรู้ภาพลักษณ์ของศูนย์การค้า พาราไดร์ พาร์ค ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร
นันทยา รัถยาธารณ์
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2555-75
พฤติกรรมการอ่าน การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจในนิตยสารแจกฟรี ของผู้อ่านในเขตกรุงเทพมหานคร
นิชาภา  จิรสิริสุข
ผศ.ดร.พจนา ธูปแก้ว
MA-IS-2555-76
ความต้องการข้อมูลข่าวสาร การเปิดรับ และความพึงพอใจของพนักงานบริษัท ทรูวิชั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) ต่อระบบเครือข่ายอินทราเน็ต
นินัสรีน มะทา
ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
MA-IS-2555-77
ภาพลักษณืสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จากการรับรู้ของประชาชยในเขตกรุงเทพมหานคร
ปนันทิ์ยา อัษฏณัฐโยธิน
รศ.ดร.พรทิพย์ พิมลสินธุ์
MA-IS-2555-78
พฤติกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์ ทัศนคติ และการนำไปใช้ประโยชน์ ของผู้อ่านหนังสือพิมพ์ภาษาไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
ปภังกร ปิติวัฒนา
ผศ.ดร.พจนา ธูปแก้ว
MA-IS-2555-79
ประสิทธิผลของภาพยนตร์โฆษณาชุด “ทุกความสุข…ยิ่งใหญ่เสมอ” ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ปวดี อารยางกูร
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2555-80
การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจ จากสื่อออนไลน์ บริษัท เอ็นโซโก้ จำกัด ของผู้ใช้บริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ประวีณา ห่อเนาวรัตน์
ผศ.ดร.พจนา ธูปแก้ว
MA-IS-2555-81
แรงจูงใจในการอ่านข่าวสารบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ออนไลน์  ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ปิ่นชนก ปิณฑะบุตร
รศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2555-82
การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับ และการใช้เฟซบุ๊ก ของผู้ใหญ่วัย 40 ปี ขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานคร
พัชรินทร์ บุญสมธป
รศ.กัลยกร  วรกุลลัฎฐานีย์
MA-IS-2555-83
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมละครเวทีโรงเล็กของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
พิชญา พิริยะประทานคุณ
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2555-84
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร และทัศนคติที่มีต่อ บริษัท สมอลล์รูม จำกัด ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
พีรยา ศรีทอง
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2555-85
ภาพลักษณ์ บริษัท สิงห์ คอเปอเรชั่น จำกัด จากการรับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผ่านกิจกรรมสิงห์อาสา
พรชนก แก้วพินิจ
รศ.ดร.พรทิพย์ พิมลสินธุ์
MA-IS-2555-86
เครื่องมือสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาใน สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พรพรรณ สุขน้อย
ผศ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2555-87
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของแพทย์ที่มีต่อการสื่อสารของผู้แทนยา แผนก Pharma SP หน่วยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
ภัชภิชา จิรัฐิติกาลไชย
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2555-88
ความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อความมีชื่อเสียงของสวนดุสิตโพล
ภัฏฆ์ชนิดา ชัยสุขสุวรรณ
ผศ.ดร.จิตระพี ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2555-89
ทัศนคติของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อน้ำดื่มดิวดรอป
ภัทรภร เขียวสอาด
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2555-90
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจุงใจของพนักงานในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ภาวินี  ตั้งสกุล
รศ.ดร.พรทิพย์ พิมลสินธุ์
MA-IS-2555-91
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงาน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย กรณีศึกษา : พนักงานระดับปฏิบัติการ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1
รังสินี ทองระย้า
รศ.ดร.พรทิพย์ พิมลสินธุ์
MA-IS-2555-92
การเปิดรับและความต้องการข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน ของผู้ปฏิบัติงานกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
รัชนก  เกิดสุข
รศ.วงหทัย  ตันชีวะวงศ์
MA-IS-2555-93
พฤติกรรมการท่องเทียวกรุงเทพมหานครของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ลลิดา  จัตตารีส์
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2555-94
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการมีส่วนร่วม กับโรงเรียนสตรีวิทยา ของผู้ปกครอง
วัชรีภรณ์ มาละวรรณโณ
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2555-95
พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้แอพพลิเคชั่น (Application) บนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android)
วัศยา ธีรวนิชย์ไชยกุล
รศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2555-96
การรับรู้ภาพลักษณ์บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
วิชุดา  จรูญรัตนกุล
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2555-97
ความคาดหวังประโยชน์และความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ของข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
วิภารัตน์ เพียราช
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2555-98
การเปิดรับข่าวสารด้านการทำประกันชีวิต ของผู้ทำกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทเอไอเอ ประเทศไทย
วิราภรณ์ สุวรรณคดี
รศ.วงหทัย  ตันชีวะวงศ์
MA-IS-2555-99
พฤติกรรมการซื้อและการใช้ การตระหนักรู้ และปัจจัยการตัดสินใจซื้อกระดาษพิมพ์เขียนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
วีระยุทธ ดารารัตน์
รศ.พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2555-100
การจัดการการสื่อสารในภาวะวกฤตของฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย กรณีศึกษา มิจฉาชีพ Call Center
ศิริญญา พัชรประกาย
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2555-101
ความพึงพอใจต่อการสื่อสารภายในองค์กร และความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก)
ศุภลักษณ์  มะลิผล
ผศ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2555-102
ความต้องการด้านสื่อและข้อมูลข่าวสาร เพื่อการสื่อสารภายในองค์กร กรณีศึกษา บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
สวรรยา ชัยกัมลาส
ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
MA-IS-2555-103
การเปิดรับข่าวสารและทัศนคติที่มีต่อข้าวพันดี ในกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร
สันติ สอนสมบูรณ์
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2555-104
ความคิดเห็นและทัศนคติของสื่อมวลชนที่มีต่อคุณภาพและการนำเสนอ ข่าวเศรษฐกิจของหอการค้าไทย
สมสุดา  ประชาราษฎร์ปราณี
รศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2555-105
การเปิดรับสื่อและทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ (กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรื มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา)
สายชล จันทร์เพชร
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2555-106
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต ของผู้ใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
สินีนาถ บัวมาศ
รศ.กัลยกร  วรกุลลัฎฐานีย์
MA-IS-2555-107
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมต่อศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สุธิรา  สุวรรณเบญจกุล
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2555-108
การเปิดรับข่าวสาร และทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่ออุตสาหกรรมปิโตรเลียมในประเทศไทย
สุพัตรา หาญเจริญ
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2555-109
การเปิดรับข่าวสารและปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
สุภัค  ไชยเนตร
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2555-110
พฤติกรรมการบริโภคและความคิดเห็นต่ออิทธิพลการสื่อสารการตลาดของ เอสโคล่า ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
โสภาลักษณ์ ปุนบริบูรณ์
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2555-111
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร และทัศนคติที่มีต่อระบบเครือข่ายอินทราเน็ต ของพนักงานการประปานครหลวง
อภิญญา หมั่นดี
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2555-112
การเปิดรับสื่อ ปัจจัยการสื่อสารการตลาด และพฤติกรรมการใช้บริการ คลินิคผิวหนังและความงามของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
อรรณพ  ศรีปูณะ
ผศ.ดร.พจนา ธูปแก้ว
MA-IS-2555-113
การเปิดรับและความคิดเห็นต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในของพนักงานเข้ากะ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษา : โรงกลั่นน้ำมัน  บางจาก
อัสมาร์  วงศ์หาญ
รศ.พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2555-114
ความคาดหวังและความพึงพอใจในการเปิดรับข้อมูข่าวสารจากการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร กรณีศึกษา :สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุชิต สารสิทธิ์
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2555-115
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อการเป็นเมืองหนังสือโลก ของกรุงเทพมหานคร 2556
โอมศิริ วีระกุล
อ.ดร.นิธิดา  แสงสิงแก้ว
MA-IS-2555-116
การจัดการการสื่อสารการตลาด ของหน่วยธุรกิจ RS Broadcast บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
อำนวย  อ่ำเจริญ
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2555-117
ความคาดหวังประโยชน์ และความพึงพอใจ ของผู้ใช้แอพพลิเคชั่น เกม โออิชิ เชค มี ทู เจแปน
เอกวิทย์ จิตสันเทียะ
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2555-118
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร และการรับรู้ภาพลักษณ์ของพนักงาน บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
อรทัย จรัสเรืองวงศ์
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2555-119
ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมฝึกอบรมในการรณรงค์ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กรณีศึกษา โครงการ Intrend Creative Drink & Game No L 2012 ตอน “มีดีมาโม้ มีโชว์มามิกซ์” season 2
อรพรรณ อัจฉราพันธ์
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร

รายชื่องานค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท ปีการศึกษา 2554

รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา  ปีการศึกษา 2554  แผน ข. (จำนวน 134   คน)
ลำดับ
หัวข้อรายงานโครงการเฉพาะบุคคล
ชื่อผู้ทำรายงานฯ
อ.ที่ปรึกษารายงานฯ
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน  จำนวน   4     คน
MA-IS-2554-01
ภาพลักษณ์หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในการรับรู้ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
จักรพงษ์  สุวรรณวิจิตร
รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2554-02
ภาพลักษณ์สวนสัตว์ดุสิตในการรับรู้ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
โชติกา ไชยสิริยะสวัสดิ์
รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2554-03
ความคาดหวังและความพึงพอใจในเนื้อหา รูปแบบ และประโยชน์จากเว็บไซด์ http://www.prd.go.th ของเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ในส่วนกลาง
ปุญดาริกา  จารุสกุล
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2554-04
การรับรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมในการฟังเพลงโคราชของวัยรุ่น ในจังหวัดนครราชสีมา
มณิสรา คลังชำนาญ
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน จำนวน   68  คน
MA-IS-2554-05
การบริหารงานนิตยสารสองภาษา (ไทย-ญี่ปุ่น) “นิตยสาร Focus Thailand”
กนกกร  ฮั่นเย็ก
ผศ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2554-06
กลยุทธ์การสื่อสารผ่านผู้นำความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทอาดิดาส (ประเทศไทย) จำกัด
กมลพัชร  ยะรังษี
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2554-07
การศึกษารูปแบบการนำเสนอรายการสุขภาพของไทยพีบีเอสในกรณีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสุขภาพของเอกชน กรณีศึกษา รายการคนสู้โรค
กมลวรรณ  ตรีพงศ์
อ.ดร.นิธิดา  แสงสิงแก้ว
MA-IS-2554-08
การเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจจากนิตยสารประเภทบันเทิงเกาหลีของนักเรียนหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
กัญญารัตน์  มังคุด
ผศ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2554-09
การบริหารการผลิตรายการโทรทัศน์ของ บริษัท Creative One ในรูปแบบ Men Lifestyle
กิตติ  อัปสรภาสกร
ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
MA-IS-2554-10
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดประเภทภาพยนตร์แนวอีโรติกตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์วีดิทัศน์ พ.ศ. 2551
จิระ  จันทโชติ
อ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2554-11
กลยุทธ์การบริหารเฟซบุ๊คของสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอช ในวิกฤตการณ์อุทกภัย
จุฑาภรณ์ กนกกังสดาล
ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
MA-IS-2554-12
กลยุทธ์การสื่อสารด้วยสัญลักษณ์จ่าเฉย เพื่อการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการจราจร ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล
จณิสตา  ขาวศิริ
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2554-13
ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อบทความเชิงโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในสื่ออินเตอร์เน็ต
ชิดชุดา  จาดก้อน
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2554-14
การบริหารธุรกิจและการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของ บริษัท โคเมดี้ไลน์ จำกัด
เชษฐา  โสคะโน
อ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2554-15
การบริหารการผลิตภาพยนตร์ต้นทุนต่ำ
เชาวลิต  โกกิจ
อ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2554-16
การใช้แนวคิดดีสรับชั่น (Disruption) การการรายงานข่าวของรายการข่าวสามมิติทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3
ชมพูนุช  สุวรรณบุบผา
ผศ.ดร.ชวนะ  ภวกานันท์
MA-IS-2554-17
การพัฒนาธุรกิจนิตยสารดิจิตอลของบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ฐิภาภัค  บำรุงตระกูล
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2554-18
พฤติกรรมการอ่านและความพึงพอใจที่มีต่อนิตยสารดิจิตอลบน iPad ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ณสิริ  โสภณณสิริ
รศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2554-19
การโฆษณาเครื่องดื่มบำรุงสมองเปปทีนและการบริโภคมายาคติของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร
ณัษฐกานต์ คำเพราะ
ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
MA-IS-2554-20
กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านนโยบายของ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ณุวรา ชยามฤต
ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
MA-IS-2554-21
การศึกษาปัจจัยทางการตลาด และพฤติกรรมการเปิดรับเกมบน Facebook Game
ทศพล  นาคศรี
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2554-22
การประสานงานการบริหารจัดการโครงการพิเศษ ระหว่างองค์กรภาครัฐและองค์กรสื่อสารมวลชนภาคเอกชน กรณีศึกษา The Contemporarist B4 OCAC
ธณัฐ ชัยเวส
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2554-23
ความพึงพอใจของสมาชิกเคเบิลทีวี ระบบ HD (High Definition) ที่มีต่อการบริหารงาน บริษัท เคเบิลทีวี (จันทบุรี) จำกัด
ธิดารัตน์  มกรทัต
ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
MA-IS-2554-24
กลยุทธ์การบริหารจัดการนักแสดงในสังกัด กรณีศึกษา : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ธัณธีร์ตา กิจอนันต์
ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
MA-IS-2554-25
บทบาทของเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารธุรกิจองค์กร พาโนราม่า เวิลด์ไวด์
ธีรวัฒน์  สิริกชกร
อ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2554-26
กระบวนการบริหารภาพลักษณ์ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
นนท์  รัชดาธนวัฒน์
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2554-27
กลยุทธ์การบริหารสื่อใหม่เพื่อการประชาสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา
นวพรรณ  อิ่มดวง
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2554-28
การเปิดรับ และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้เฟชบุ๊ก (Facebook) ที่มีต่อการสื่อสารของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ
นริศรา  ทองประสูตร
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2554-29
แนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบ สำนักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง
เนตรนิภา ภูตระกูล
ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
MA-IS-2554-30
การบริหารงานข่าวขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) ปี พ.ศ.2554
ผึ้งนภา  คล่องพยาบาล
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2554-31
การบริหารงานธุรกิจนิตยสารประเภทยานยนต์ของบริษัท สื่อสากล จำกัด กรณีศึกษา การใช้ระบบคุรภาพ ISO 9001 :2008
บัณฑิตา  ไตรศุภมงคล
ผศ.ดร.ชวนะ  ภวกานันท์
MA-IS-2554-32
การให้คุณค่าในตนเองและทัศนคติที่มีต่อบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เป็นผู้นำเสนอตราสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นของผู้บริโภคกลุ่มเจเนเรชั่นวาย
ปริชาต  จุลกะ
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2554-33
การสื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ กฟผ.
ปวีณ์สุดา  อรุณสวัสดิ์
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2554-34
พฤติกรรมและความพึงพอใจการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนของผู้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานคร
ประภาณิชา ถาวรบุตร
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2554-35
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษา บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
ปาลิตา วิปุลากร
ผศ.ดร.พจนา ธูปแก้ว
MA-IS-2554-36
การบริหารธุรกิจออนไลน์จากระดับประเทศสู่ระดับนานาชาติ กรณีศึกษา www.ensogo.com
เปมิกา  บุณยานันต์
รศ.อรนุช เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2554-37
การสร้างตราสินค้า (Branding) หนังสือสำหรับเด็ก 4-6 ขวบ เพื่อกลยุทธ์การตลาดของสำนักพิมพ์ กรณีศึกษา บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์
ปองกมล  ศรีสืบ
ผศ.ดร.ทัศนีย์ บุนนาค
MA-IS-2554-38
ประสิทธิผลของการสื่อสารความเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
พชรมณ  เมืองศรีมาตย์
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2554-39
พฤติกรรมการเปิดรับ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมของผู้อ่านหนังสือพิมพ์มติชน ภายหลังการลาออกจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
พนิดา ยมจันทร์
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2554-40
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการงานศิลปินด้านละครของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
พิชพงศ์ โสมกุล
ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
MA-IS-2554-41
พฤติกรรมการเปิดรับ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ชมรายการ  ทูไนท์โชว์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร
พิเชษฐ์  วริยานันทกุล
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2554-42
รูปแบบการบริหารจัดการรายการ “รัฐบาลยิ่งลักษณ์ พบประชาชน”
พรหมธิดา ทิพยานนท์
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2554-43
ทัศนคติและพฤติกรรมการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสร้างชื่อเสียง กรณีศึกษา ยุทูบ (Youtube)
พัชราภรณ์  ไกรชุมพล
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2554-44
กลยุทธ์การใช้สื่อสังคมในแผนสื่อสารการตลาดของธุรกิจประเภทโรงแรม
พัฒวุฒิ  วุฒิประพันธ์พงศ์
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2554-45
การบริหารธุรกิจเคเบิล บริษัท หัวช้างเอ็นเทนเมนต์ จำกัด จังหวัดราชบุรี
ภัทราวรรณ  เมฆเลอสรวง
อ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2554-46
กลยุทธ์การบริหารงานธุรกิจสำนักพิมพ์ของบริษัท เพิร์ล พับลิชชิ่ง จำกัด
ภิญญดา อังชวาลา
ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
MA-IS-2554-47
การบริหารการผลิตหนังือพิมพ์เฉพาะทางประเภทบันเทิง : กรณีศึกษา หนังสือพิมพ์สยามดารารายวัน
มาโนช รักไทยเจริญชีพ
ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
MA-IS-2554-48
การบริหารการผลิตรายการเชิงความรู้ในสภาวะวิกฤตน้ำท่วมปี 2554 ของสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยศพร  พยุงสุวรรณ
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2554-49
การบริหารการนำเข้าภาพยนตร์จากต่างประเทศ กรณีศึกษา บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ยศยง  เซ็นภักดี
รศ.อรนุช เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2554-50
ความรู้และท่าทีของพนักงานและลูกจ้างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีต่อข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมของสำนักงาสลากกินแบ่งรัฐบาล
รวีรัตน์ พรรณรังษี
ผศ.ดร.ทัศนีย์ บุนนาค
MA-IS-2554-51
การเปิดรับและความพึงพอใจของผู้อ่านหญิงที่มีต่อโฆษณาประเภทเครื่องสำอางในเว็บไซต์ ChicMinistry.com
รัมภ์รดา  ฟูสินไพบูลย์
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2554-52
การบริหารงานของ www.momypedia.com
รัสรินทร์  ฐิติสุรไพศาล
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2554-53
การบริหารเพื่อการพัฒนาคุณภาพรายการข่าวบันเทิงทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ : กรณีศึกษารายการไนน์เอ็นเตอร์เทน
เรณุภา พิจอมบุตร
ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
MA-IS-2554-54
การบริหารธุรกิจสื่อสารมวลชน บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรณีศึกษา โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ช่องกรังด์ปรีซ์ ชาแนล
วรรณดี  นาคเวช
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2554-55
การศึกษาการบริหารงานรายการวิทยุชุมชนเพื่อเผยแผ่ศาสนา กรณีศึกษา สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม วัดนายโรง
วลีรัตน์ แสงสุดใจ
ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
MA-IS-2554-56
กลยุทธ์การจัดการของนิตยสารรถยนต์ที่ซื้อลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ : นิตยสารคาร์ (Car)
วาสนา  รอดอนันต์
ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
MA-IS-2554-57
การบริหารสื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของสถานีระวังภัย
วิยะณี  อาจหาญ
รศ.อรนุช เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2554-58
กลยุทธ์การบริหารธุรกิจตามสถานการณ์เพื่อความอยู่รอดของบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
วิไลลักษณ์ วงศ์จันทร์
ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
MA-IS-2554-59
พฤติกรรมการใช้สื่อเฟสบุ๊กเพื่อการสื่อสารข่าวสารในสถานการณ์วิกฤติ   น้ำท่วมปี พ.ศ. 2554 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตก
วิศรุต  นวราช
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2554-60
บทบาทการสร้างความรู้ ความเข้าใจของพระวรสารของคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกผ่านสารวัตประจำสัปดาห์ กรณีศึกษา วัดเซนต์หลุยส์ สาทร กทม.
ศักดิ์สิทธิ์  ปทุมมานนท์
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2554-61
การควบคุมและกำกับดูแลการโฆษณาทางโทรทัศน์ของไทย
โศภิษฐ์  ดุษฏีมีลาภ
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2554-62
การบริหารกิจกรรมพิเศษเพื่อบริหารศิลปินของบริษัทค่ายเพลงอิสระ (Independent Records Labels)
สริตา  ตั้งชวาล
ผศ.ดร.ชวนะ  ภวกานันท์
MA-IS-2554-63
ปัจจัยด้านการบริหารโรงภาพยนตร์สามมิติที่มีผลต่อผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สาริศา เนตริยานนท์
ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
MA-IS-2554-64
การบริหารงานประชาสัมพันธ์ของบริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จำกัด
สักกพล เช้าทวี
รศ.อรนุช เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2554-65
การจัดการทางการตลาดของธุรกิจเพลงรูปแบบใหม่ กรณีศึกษา : ค่ายเพลง Love is
สิปปภาส  บุญเรือง
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2554-66
การสื่อสารการตลาดของสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวีประเภทกีฬา กรณีศึกษา: สถานีในเครือ บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชัน จำกัด
สิริวิชญ์  สุขผล
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2554-67
การบริหารจัดการศิลปินเพื่อสร้างมูลค่า กรณีศึกษา ณเดชน์  คูกิมิยะ
สุรบดินทร์  ภู่กลั่น
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2554-68
ความพึงพอใจต่อวารสาร TSSDA Forward ของสมาชิกสมาคมพัฒนา สเตนเลสไทยและลูกค้ามุ่งหวังในอนาคต ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สำราญ  กิตติประเสริฐแสง
อ.ดร.อนุชา  ทีรคานนท์
MA-IS-2554-69
บทบาทรายการโทรทัศน์กบนอกกะลาต่อเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์
หฤทัย  ค้าขาย
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2554-70
การบริหารภาพลักษณ์นักจัดรายการเพลง SEED 97.5 FM
อัปสร  รอดภัย
อ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2554-71
กระบวนการสื่อสารตราสินค้าและทีมฟุตบอลไทยแลนด์ฟรี เมียร์ ลีก กรณีศึกษา สโมสรฟุตบอลยาสูบ พิจิตร (TTM FC PHICHIT)
อัครพันธ์  ไชยสุต
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2554-72
การบริหารสถานีโทรทัศน์ในมหาวิทยาลัย U Channet
ไอสูริย  ทรานันชัย
อ.ดร.อนุชา  ทีรคานนท์
สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร  จำนวน  62  คน
MA-IS-2554-73
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมต่อเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน AEC
กนกวรรณ  สมรักษ์
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2554-74
กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการพัฒนาความรู้แก่ผู้มีศักยภาพเป็นผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดหุ้น
กฤษณี บุญเกตุ
ผศ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2554-75
การสื่อสารภายในองค์การกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบุคลากรสายธุรกิจครบวงจรภูมิภาค บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
กริช  สุขอุดม
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2554-76
กระบวนการวางแผน และการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี
เกศนีย์  ตันทวานิช
อ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2554-77
ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการ “สำนักหอสมุดแห่งชาติ” ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
เกศศิรินทร์ พรมโชติ
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2554-78
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์และความต้องการข้อมูลข่าวสารของพนักงานการประปานครหลวง
จิตราภรณ์  จิตรสิงห์
ผศ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2554-79
การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ การรับรู้ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมประประกันคุรภาพการศึกษา ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
เจตนิพิฐ  วินิจวรกิจกุล
ผศ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2554-80
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อการประชาสัมพันธ์ของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
เจนจิรา  สุริสาร
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2554-81
ประสิทธิผลทางการสื่อสารทางการตลาดของฟอร์ด ประเทศไทยภายใต้นโยบาย ONE FORD
ชยภัค  ลายสุวรรณ
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2554-82
ความพึงพอใจของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตวิสุทธิกษัตริย์ต่อการสื่อสารระบบอินทราเน็ต
ชุติวรรณ  ศรีเกียรติศักดิ์
รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2554-83
การศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ของกองทัพบก ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี 2554 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ฐิต์รัชช์  สมบัติศิริ
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2554-84
ความคาดหวังและความพึงพอใจในการเปิดรับข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในของบุคลากรกรมอนามัย
ณพาอร  เตี้ยสุด
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2554-85
ความพึงพอใจที่มีต่อระบบจดทะเบียนออนไลด์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณัฐนันท์  ทิมรอด
รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2554-86
ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่ที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร
ธัญญ์นภัส  วรีจรัสรุจน์
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2554-87
ประสิทธิผลเครื่องมือสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการเปิดรับ การเลือกใช้บริการของลูกค้าธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ดเตอร์ (ไทย)
นันทนัช  เขียวงาม
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2554-88
การบริหารบุคคลในการสื่อสารการตลาดเว็บไซต์เมเนเจอร์ออนไลน์ www.manager.co.th
นพมาศ  วัชรพันธุ์
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2554-89
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้สนใจซื้อรถอีโคคาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร
นภาพร  ลี้หยง
รศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2554-90
การใช้สื่อเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง
นวรัตน์  วรรณธนะหทัย
ผศ.ดร.ชวนะ  ภวกานันท์
MA-IS-2554-91
ความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นที่มีต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่
บุษยา  คงแคล้ว
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2554-92
การศึกษาการตอบสนองเชิงอารมณ์ต่อภาพยนตร์โฆษณาของบริษัทไทยประกันชีวิต และทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อบริษัทไทยประกันชีวิต
ปัญญธิดา  สุขะวณิชย์
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2554-93
กลยุทธ์การสื่อสารที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารสำเร็จรูปแช่แข็งตรา S & P ยี่ห้อ ควิกมีล
ปัทมา ผิวอ่อน
ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
MA-IS-2554-94
พฤติกรรมการรับชม ทัศนคติและความพึงพอใจจากการรับชมละครโทรทัศน์หลังข่าวภาคค่ำทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ปาริตา  โกศลศักดิ์
ผศ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2554-95
การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Mr.108009 Fan Page ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ปาริชาต  ศิริบรรณ
ผศ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2554-96
การจัดการาการสื่อสารการตลาดของสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์
ปานทิพย์ ประดิษฐากร
ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
MA-IS-2554-97
ความคิดเห็นของพนักงานธนาคารกรุงไทย ที่มีต่อการสื่อสารทางระบบอินทราเน็ต
ปวีณา เสรีรักษ์
ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
MA-IS-2554-98
กลยุทธ์การสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ลามิน่า (LAMINA)
ปลื้มมนัส พันธุ์ฤทธิ์
ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
MA-IS-2554-99
การวางแผนการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต
พัฒน์นรี  เพชรประสิทธิ์
อ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2554-100
การรับรู้ภาพลักษณ์กรมโยธาธิการและผังเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
พัชริดา เกียรติมนัสสกุล
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2554-101
ผลสัมฤทธิ์ของการจัดมหกรรมงานแสดงสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
พัชริยา  กองจินดา
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2554-102
ภาพลักษณ์ของบ้านวิทยาศาสตร์สิริธรในการรับรู้ของนักเรียน นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
พรรณทิพย์  คงสำราญ
รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2554-103
การสื่อสารเพื่อการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรของบริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
พรศุลี  พิบูลศาสนสกุล
ผศ.ดร.ชวนะ  ภวกานันท์
MA-IS-2554-104
พฤติกรรมการเปิดรับ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ นู สกิน ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
ภัคพิชา  ธนายศโกมล
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2554-105
พฤติกรรมการเปิดรับชมและความพึงพอใจรายการข่าวบันเทิง True Inside News ทางช่อง True Visions 61 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ภัสสร  พัชรสรวุฒิ
รศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2554-106
การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ และทัศนคติ ของพนักงานต่อโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
มาริษา  ชัยโย
ผศ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2554-107
สื่ออินทราเน็ตที่ส่งผลต่อการขายของตัวแทนประกันชีวิตใน บมจ.โตเกียว มารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)
รมิดา  เทียนทอง
ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
MA-IS-2554-108
พฤติกรรมการเปิดรับและทัศนคติของพนักงานที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
รัตนาวลี  จันโททัย
รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
MA-IS-2554-109
การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางแบบขายหน้าร้านในห้างสรรพสินค้าของผู้หญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
วรัญญ์พร พงศาวลีรัตน์
ผศ.ดร.พจนา ธูปแก้ว
MA-IS-2554-110
พฤติกรรมการใช้บริการ และความพึงพอใจต่อการศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม : ศึกษากรณีนักศึกษาศูนย์การศึกษา สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในกรุงเทพมหานคร
วลัยลักษณ์  อินทรพรหม
ผศ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2554-111
การเปิดรับข่าวสาร และทัศนคติต่อโครงการบัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ. ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
วรพงษ์  วิไล
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2554-112
พฤติกรรม และการใช้ประโยชน์จากเฟซบุ๊คของกลุ่มผู้ใช้บริการในร้านกาแฟ กรณีศึกษา : www.facebook.com/Starbucks Thailand
วัชรพงศ์  เอี่ยมดีงามเลิศ
รศ.ดร.พรจิต สัมบัตรพานิช
MA-IS-2554-113
ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติเกี่ยวกับ Eco-Car ของผู้ใช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร
วัชราภรณ์  สุขเกษม
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2554-114
การจัดการการสื่อสารภายในองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์: บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)
วิณุรา  มหามิตร
ผศ.ดร.ชวนะ  ภวกานันท์
MA-IS-2554-115
การรับรู้บุคลิคภาพตราสินค้าธนาคารพาณิชย์ไทย
ศศธร  ธนารักษ์
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2554-116
การสื่อสารกับชุมชนในพื้นที่มาบตาพุดเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มเพื่อนชุมชน
สวิตา  นาควิเชียร
รศ.วงหทัย  ตันชีวะวงศ์
MA-IS-2554-117
พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการ เจาะ เกาะ ติด
สรรพวุธ  คชโส
ผศ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2554-118
พฤติกรรมการเปิดรับ ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมของผู้อ่านที่มีต่อหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
สุจิรา  หล้ากาศ
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2554-119
ปัญหาและอุปสรรคทางการสื่อสารภายในองค์กรที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานสาขา กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สุนทรีภรณ์ จันทรวิชชัย
ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
MA-IS-2554-120
พฤติกรรมการบริโภคและการรับรู้คุณค่าตราสินค้าร้านกาแฟ Coffee World ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สุภาพร  วัชระนฤมล
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2554-121
การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคเหนือ จ.ลพบุรี
สุวพิชญ์  เหลืองประเสริญ
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2554-122
พฤติกรรมการเปิดรับ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Link) ของคนไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สุเพ็ญจิตต์  พวงเกษ
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2554-123
การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความรู้และการมีส่วนร่วมของพนักงานเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารออมสิน กรณีพนักงานระดับปฏิบัติการสำนักงานใหญ่
สุมนา กาญจนจูฑะพันธ์
รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2554-124
การสื่อสารทางการตลาดกับการตัดสินใจใช้บริการทำสินเชื่อของกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา ธนาคารกสิกรไทย
สุมนา  ภัตรสุพรรณนาคาร
อ.ดร.อนุชา  ทีรคานนท์
MA-IS-2554-125
การบริหารจัดการองค์กรของบริษัทประชาสัมพันธ์
เหนือนฝัน  นิลคูหา
ผศ.ดร.อัจฉรา  ปัณฑรานุวงศ์
MA-IS-2554-126
การเปิดรับข่าวสารจากเครื่องมือสื่อสารการตลาดเพื่อการรับรู้และยอมรับวัฒนธรรม Self – serve ในตราสินค้าอิเกีย ของผู้บริโภคเขตกรุงเทพมหานคร
อมตรัตน์  วีระวงศ์
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2554-127
ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อข่าวสารของรายการสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิดพลัส ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
อลงกต  คำนวรพร
ผศ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2554-128
ความพึงพอใจของพนักงาน บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย ที่มีต่อระบบเครือข่ายอินทราเน็ต
อรรถพล  เผือกมณี
ผศ.ดร.อัจฉรา  ปัณฑรานุวงศ์
MA-IS-2554-129
แนวทางการจัดการการสื่อสารเพื่อปลูกฝังค่านิยมร่วมของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพมหานคร
อัญชนา แจ้งมณี
ผศ.ดร.พจนา ธูปแก้ว
MA-IS-2554-130
การบริหารการสื่อสารการตลาดในภาวะวิกฤตทางการเมืองของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาภาวะวิกฤตทางการเมือง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553
อัตรกานต์  อัฏเขมภิสุทธิ์
รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร
MA-IS-2554-131
การเปิดรับ ความคิดเห็น ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
อารยา พัฒนแก้ว
ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
MA-IS-2554-132
พฤติกรรมการติดตาม การใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจ และทัศนคติของกลุ่มผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีการติดตาม Facebook Fanpage Followers
อิสรีย์  บงกชสถิตย์
ผศ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2554-133
การรับรู้ภาพลักษณ์ Make  Life Simple ของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา
อรทัย  จินดามณี
ผศ.ดร.อัจฉรา  ปัณฑรานุวงศ์
MA-IS-2554-134
การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
อรอุษา เขตไพบูลย์
ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร

รายชื่องานค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท ปีการศึกษา 2553

รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา  ปีการศึกษา 2553  แผน ข. (จำนวน  92  คน)
ลำดับ
หัวข้อรายงานโครงการเฉพาะบุคคล
ชื่อผู้ทำรายงานฯ
อ.ที่ปรึกษารายงานฯ
สาขาสื่อสารมวลชน  จำนวน  2    คน
MA-IS-2553-01
การสื่อสารด้วยยุทธศาสตร์เชิงรุก เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสถาบันวิมุตตยาลัย
ดนัย  วงศ์วัฒนชัย
อ.ดร.อัจฉรา  ปัณฑรานุวงศ์
MA-IS-2553-02
ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีต่อโครงการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สันต์สินี  ปริมล
รศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช
สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน จำนวน  66   คน
MA-IS-2553-03
การศึกษาการให้บริการของบริษัทตัวแทนโฆษณาสื่อดิจิทัลในประเทศไทย
กาญจนิตย์  ศิวพิทักษ์พงศ์
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2553-04
ปัจจัยที่มีอิทธ์พลต่อการซื้อและความพึงพอใจต่อบริการเสริมของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน
ขัตติยาณี  ประเทืองศิลป์
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2553-05
การวางแผนการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ บริษัท เอเชี่ยน  พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
คุณากร  ภัทรภิญโญพงศ์
อ.ดร.อนุชา  ทีรคานนท์
MA-IS-2553-06
การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ตราสินค้า CAT CDMA
คงขวัญ  แก้วศรี
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2553-07
พฤติกรรมการเปิดรับ การจดจำและการประเมินความพึงพอใจของผู้อ่านสิ่งพิมพ์บันเทิงแนวปาปารัชซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร
จิรัฏฐ์  บุญปลูก
อ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2553-08
การศึกษาความเหมือนและความแตกต่างของข่าวค่ำ ทีวีไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2553
จีรชาตา  เอี่ยมรัศมี
ผศ.ดร.ชวนะ  ภวกานันท์
MA-IS-2553-09
พฤติกรรมและผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ค ดอทคอม (www.facebook.com)
จุฑามณี  คายะนันทน์
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2553-10
การเปิดรับการสาธิตการใช้เครื่องสำอางผ่านสื่อออนไลน์กับการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางของผู้หญิงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
ฐานทัศน์  ชมภูพล
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2553-11
บทบาทหน้าที่ของสื่อกับการช่วยเหลือสังคมในภาวะภัยธรรมชาติเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร: กรณีศึกษาครอบครัวข่าว 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ฐิวากร  ศรีลิโก
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2553-12
การบริหารประเด็นการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009 ของบ.การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ชัญญา  โคมลอย
อ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2553-13
การบริหารจัดการช่องโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม มีเดีย แชนเนล
ชาญชัย  สอิ้งทอง
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2553-14
การจัดการการสื่อสารตราสินค้าของศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
ชลชา  สืบวงษ์
ผศ.ดร.ทัศนีย์  บุนนาค
MA-IS-2553-15
การวิเคราะห์เนื้อหา ข่าวภาษาอังกฤษเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2553
ชลภร  นภินธากร
ผศ.ดร.ชวนะ  ภวกานันท์
MA-IS-2553-16
การบริหารรูปแบบรายการของสถานีโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน้ต บ.วอยซ์ ทีวี จำกัด
โชติกา  สิงหวัฒนศิริ
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2553-17
การบริหารสื่อทางสังคมของบริษัทในเครือ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
ฑีฆายุ  ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
อ.ดร.อนุชา  ทีรคานนท์
MA-IS-2553-18
กลยุทธ์การบริหารโครงการกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ณัฏฐินี  ชูช่วย
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2553-19
การคัดเลือกและแนวทางพัฒนาผู้ประกาศข่าวของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเอเอสทีวี ช่องนิวส์ วัน
ณัฐธวัช  อิงควิธาน
อ.ดร.อนุชา  ทีรคานนท์
MA-IS-2553-20
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปิดรับหนังสือวรรณกรรมแฟนตาซี
ณันทิชา  รุ่งแสง
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2553-21
พฤติกรรมการบริโภค การตระหนักรู้ (Brand Awareness) และปัจจัยการตัดสินใจซื้อไอศรีมพรีเมี่ยมของผู้บริโภค
ธนะ  สงวนโชควณิชย์
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2553-22
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกติดตามข่าวการเมืองผ่านสื่อของรัฐ ภายหลังการปรับเปลี่ยนเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.)
ธนพัต  กิตติบดีสกุล
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2553-23
กระบวนการผลิตข่าวของนิตยสารบันเทิง
ธนรัชต์  คูสมบัติ
ผศ.ดร.ชวนะ  ภวกานันท์
MA-IS-2553-24
การบริหารการผลิตรายการโทรทัศน์ท้องถิ่น ด้านปกิณกะบันเทิง ของสถานีเฉินเจียนวันเจริญ (KCTV)
นัทกานต์  ทองพูน
ผศ.ดร.ทัศนีย์  บุนนาค
MA-IS-2553-25
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านโซเชียลเกมของเว็บไซต์ www.facebook.com: กรณีศึกษา เกม SME Start-Upcity ธนาคารกสิกรไทย
เนตรนภัส  ธนสารธาดา
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2553-26
การเปิดรับและทัสนคติของผู้บริโภคที่มีต่อแผ่นป้ายโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต
บุศรา  กุลติยะรัตนะ
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2553-27
กลยุทธ์การบริหารธุรกิจสื่อการศึกษาเชิงหรรษา (Edutainment) ในมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา บ.บีลิงค์ มีเดีย จำกัด
ปฐมพงษ์  พุ่มพฤกษ์
ผศ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2553-28
กลยุทธ์การบริหารงานข่าวภาคค่ำ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา บริษัท โพสต์ นิวส์ จำกัด
ปัฐมาภรณ์  หาญชาญชัย
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2553-29
ความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อการนำเสนอรายการข่าว “เจาะข่าวร้อน ล้วงข่าวลึก” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT
ปภาวรินทร์  สังฆพรหม
อ.ดร.อนุชา  ทีรคานนท์
MA-IS-2553-30
กลยุทธ์การบริหารงานด้านการสื่อสารการตลาด บ.เวิร์พอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ผกาพันธ์  เสถียรกาล
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2553-31
การศึกษารูปแบบ และเนื้อหาของการสื่อสารแบบบอกต่อ (Word  of  Mouth Communication) กับการใช้การสื่อสารเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของสมาชิก เว็บไซต์ www.pantip.com กรณีศึกษา ห้องมาบุญครอง
ผาณิตชยา  ชำนาญพูด
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2553-32
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ 3 มิติ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
พัชรีภรณ์  อักษรขำ
อ.ดร.อนุชา  ทีรคานนท์
MA-IS-2553-33
การศึกษาการเปิดรับและความพึงพอใจที่มีต่อสื่อโฆษณาของผู้ประกอบการในย่านสยามสแควร์
พันธ์เทพ  จุฬพันธ์ทอง
รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2553-34
กลยุทธ์การบริหารงาน In-Store Radio กรณีศึกษา บ.อาร์เอสอินสโตร์มีเดีย จำกัด
พาคร  ปิ่นเมือง
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2553-35
พฤติกรรมการปิดรับเครื่องมือการสื่อสารการตลาดของสินค้าเครื่องจักรกลเกษตรของเกษตรกรในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พิระพันธุ์  กรวิทยาศิลป
รศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2553-36
การบริหารองค์การและการสื่อสารการตลาดนิตยสารเฉพาะกลุ่มSMEs (กรณีศึกษานิตยสาร SME Thailand)
แพรวไพรินทร์  สายศรีโกศล
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2553-37
การบริหารงานสื่อภาครัฐภายใต้ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 กรณีศึกษา:การบริหารงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
เพ็ญนภา  เข็มตรง
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2553-38
การบริหารการผลิตหนังสือพิมพ์ขนาดแทบลอยด์แบบเฉพาะทาง : กรณีศึกษา หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจรายวัน
ภัทรภร  กลิ่นอำไพ
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2553-39
การบริหารองค์การและการผลิตละครโทรทัศน์แนวจักร ๆ วงศ์ๆ กรณีศึกษา บ.ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
ภัทรารวีย์  เกตุธีรโรจน์
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2553-40
การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ และทัศนคติของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่1 ต่อโครงการธรรมศาสตร์ทำนา
ภานุวัฒน์  โคตรโนนกอก
อ.ดร.ธาตรี  ใต้ฟ้าพูล
MA-IS-2553-41
อิทธิพลการสื่อสารทางตลาดเชิงบูรณาการการสื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่มีต่อพฤติกรรมการเปิดรับชมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา 4 ช่องของ GMM Grammy
ภูมิพัฒน์  กุลเตชิตทรัพย์
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2553-42
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสั้น (SMS) ผ่านโทรสพท์เคลื่อนที่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
มนตรี  ขัดเรือง
อ.ดร.อนุชา  ทีรคานนท์
MA-IS-2553-43
การสร้างสรรคงานโฆษณาเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน กรณีศึกษา ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
มนสินี  ปุจฉาการ
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2553-44
บทบาทและหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมของ กทช.: กรณีการระงับประมูล 3G
มนันพัทธ์  ธนนันท์พร
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2553-45
ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเปิดรับชมรายการข่าวบันเทิงของประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร
มนัสนันท์  อภิรมย์วิจิตร
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2553-46
การบริหารเพื่อการปรับโฉมหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการรายวัน
มัลลิกา  อัศวราชันย์
ผศ.ดร.ชวนะ  ภวกานันท์
MA-IS-2553-47
พฤติกรรมการปิดรับ และทัสนคติที่มีต่อระบบอินทราเน็ตภายในองค์กรกรมป่าไม้ของข้าราชการและพนักงานในส่วนกลาง
มุทิตา  เทศพานิช
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2553-48
การบริหารการสื่อสารตราสินค้าบนแฟนเพจของเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ “เฟซบุ๊ค” : กรณีศึกษา GTH
รัชญา  จันทะรัง
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2553-49
การบริหารจัดการสถานีคลื่นวิทยุ เอฟเอ็ม 99.0 MHz Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเพื่อคนรักกีฬา สุขภาพ และท่องเที่ยว
ฤาชุตา  หงษ์ร่อน
ผศ.ดร.ชวนะ  ภวกานันท์
MA-IS-2553-50
พฤติกรรมการใช้และความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อโฆษณาออนไลน์บนเว็บไซต์กูเกิล
วลีวัลย์  อมรนุรัตน์กุล
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2553-51
พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการรับชมรายการ ดิ ไอดอล คนบันดาลใจ
วัชรพงศ์  แสงเมฆ
ผศ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2553-52
กลยุทธ์การบริหารเพื่อการขยายตัวของนิตยสารในเครืออมรินทร์  ระหว่างปี พ.ศ. 2541 ถึงปัจจุบัน
วัลยา  รุกขภิบาล
ผศ.ดร.ชวนะ  ภวกานันท์
MA-IS-2553-53
จริยธรรมการนำเสนอรายการเล่าข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
วิภา  ปิ่นแก้ว
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2553-54
กลยุทธ์การแย่งชิงพื้นที่สื่อสารมวลชน
ศศิกาญจน์  ตั้งบุญเติม
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2553-55
การเปิดรับ ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ ของผู้ชมรายการ “เช้าข่าวข้น คนข่าวเช้า” ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวีในเขตกรุงเทพมหานคร
ศศิวัฒน์ รัตนพันธ์
อ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2553-56
การพัฒนาธุรกิจ Online Business ของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
สรินทร  ดอนจันทร์
อ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2553-57
กลยุทธ์การบริหารงานโฆษณาแฝง เปรียบเทียบรายการเล่าข่าวและละครยาว กรณีศึกษา เนสกาแฟเรดคัพ
สิริภัค  อู่ตะเภา
อ.ดร.อนุชา  ทีรคานนท์
MA-IS-2553-58
การบริหารกองถ่ายทำภาพยนตร์ไทย : กรณีศึกษา ผู้กำกับที่เป็นสิลปินตลก
สมคเน  วรวิวัฒน์
อ.ดร.อนุชา  ทีรคานนท์
MA-IS-2553-59
การตัดสินใจทีส่วนร่วมและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายในโครงการ 7 สีปันรักให้โลก
สุนทรี  ทับเทศ
รศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2553-60
การบริหารงานข่าวบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ “ทวิตเตอร์” ของเครือเนชั่น
สุฐิตา  เรืองรองหิรัญญา
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2553-61
การบริหารองค์กรสื่อทางเลือกใหม่: ทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี กรณีศึกษา หน่วยธุรกิจ GMM Broadcasting
สุพิชฌาย์  ดวงคำสวัสดิ์
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2553-62
การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การบริหารงานนิตยสาร mars หลังปี พ.ศ. 2552
สุภาณี  เกศดายุรัตน์
อ.ดร.อนุชา  ทีรคานนท์
MA-IS-2553-63
การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารสุขภาพในรายการ “ผู้หญิงถึงผู้หญิง” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
สุรัญชนา  สิทธิพูล
ผศ.ดร.ชวนะ  ภวกานันท์
MA-IS-2553-64
กลยุทธ์การบริหารธุกิจสื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เพื่อการแข่งขันกับเคเบิ้ลท้องถิ่น : กรณีศึกษาบริษัท ทรูวิชั่น จำกัด (มหาชน)
สุริวัสสา  อ่ำสวัสดิ์
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2553-65
บทบาทและหน้าที่ของผู้อำนวยการผลิตในการผลิตรายการโทรทัศน์
อรัญญา  โกยกุล
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2553-66
กระบวนการคัดเลือกและคุณสมบัติพิธีกรรายการโทรทัศน์รูปแบบสนทนาบันเทิง
อาทิตยา  ทรัพย์สินวิวัฒน์
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2553-67
ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการผลิตรายการ วาไรตี้ ทอล์คโชว์ : กรณีศึกษา รายการ Princess Diary ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี
อุไรภรณ์  ทองนอก
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2553-68
การรับรู้ของผู้ใช้บริการธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ภายหลังการปรับภาพลักษณ์
อัฏฐะรัชต์  สวนมาลี
รศ.พรทิพย์  สัมปตตะวนิช
สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร  จำนวน  24  คน
MA-IS-2553-69
ความพึงพอใจในการสื่อสารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานงานของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
กันทลัส  ทองบุญมา
อ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2553-70
ทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อชาตรามือแบบชง
ดวงพร  จาตุรงควนิชย์
รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2553-71
การจัดการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคม : กรณีศึกษาโครงการ CAT DNA สำนึกดีต่อสังคม ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
ดลฤทัย  พงศ์อัครวานิช
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2553-72
การแสวงหาข้อมูลข่าวสารและความคาดหวังของผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ตวงพร  หมวดมณี
อ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2553-73
การสื่อสารภายในองค์กรของสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
ทรรศพรรณ  พิริยประเสริฐ
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2553-74
กลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์กรของบริษัท เจียไต๋ จำกัด
เบญจาภา รัตนอุดม
ผศ.ดร.ชวนะ  ภวกานันท์
MA-IS-2553-75
กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อโครงการสังคมสีขาวของ บ.ไดเร็ค มีเดีย กรุ๊ป (ประเทสไทย) จำกัด
ปถิตา  ชูพันธ์ดิลก
อ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2553-76
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ของผู้แทนจำหน่ายร้านค้าวัสดุก่อสร้างเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรณีศึกษา : บ. ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
พนิดา  วัฒนธีรธรรม
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2553-77
ปัจจัยการสื่อสารที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย
พิมพ์วลัญช์  กิจการนนท์
อ.ดร.โมไนยพล  รณเวช
MA-IS-2553-78
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของคนวัยทำงาน
เพ็ญสุดา  ศรีวิชาสร้อย
รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2553-79
การเปิดรับข่าวสาร พฤติกรรมการใช้  และความพึงพอใจของสมาชิกบัตร “เดอะวันการ์ด” ในเขตกรุงเทพมหานคร
ภูเมธ  นิลบรรพต
รศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2553-80
การยอมรับระบบ ERP โดยโปรแกรม SAP ของพนักงาน บ. ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
มาลี  คล้ายทองดี
รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2553-81
กระบวนการสื่อสารของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ASTV เพื่อเข้าร่วมทางการเมือง
เมธาวดี  เบญจราชจารุนันท์
รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2553-82
การรับรู้ภาพลักษณ์ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ของสหกรณ์สมาชิก
รัชรินทร์  มิตรชอบ
รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2553-83
พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพิใจในการใช้เว็บใซต์ i-Greenspace
ลลิดา  อังสวานนท์
รศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2553-84
การเปิดรับ และความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อภาพยนตร์โฆษณาตราช้างชุด “บ้านเปลี่ยน คนเปลี่ยน” ของบ.เครือซิเมนต์ไทย(SCG)
วิชชุดา  จุฬา
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2553-85
การสื่อสารนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรณีศึกษา : สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
วิทิต  หวังวรวงศ์
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2553-86
การสื่อสารเพื่อสร้างศักยภาพทางการแข่งขันของสโมสรฟุตบอลเมืองทอง-หนองจอก ยูไนเต็ด
ศรินภัทร  ขันธะจำนงค์
ผศ.ดร.ชวนะ  ภวกานันท์
MA-IS-2553-87
ความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ศุภิกา  สำเภาพล
อ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2553-88
กลยุทธ์การสร้างสรรค์สารเพือสื่อสารธุรกิจบริการ “บัญชีออมทรัพย์ปรีค่าธรรมเนียม” ของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
สิริพร  สุคนธมาน
ผศ.ดร.ชวนะ  ภวกานันท์
MA-IS-2553-89
ศึกษาการจัดการการสื่อสารภายในของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพในด้านการให้บริการระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขาภาคนครหลวงและต่างจังหวัด
อภิตา ทัศนเทธ
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2553-90
ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมทางการเมือง
อริสรา  กาญจนอุดม
รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2553-91
การจัดการการสื่อสารสนเทศเพื่อปรับกระบวนทัศน์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
อาริยา  สุขแสงเพ็ชร
ผศ.ดร.ชวนะ  ภวกานันท์
MA-IS-2553-92
การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร กรณีศึกษา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
อรจิรา  วรรณะศิริพงษ์
อ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี

รายชื่องานค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท ปีการศึกษา 2552

รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา  ปีการศึกษา 2552  แผน ข. (จำนวน  98  คน)
ลำดับ
หัวข้อรายงานโครงการเฉพาะบุคคล
ชื่อผู้ทำรายงานฯ
อ.ที่ปรึกษารายงานฯ
สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน จำนวน  53   คน
MA-IS-2552-01
ปัจจัยในการบริหารการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์เชิงประวัติศาสตร์ชุด “100 ปี ไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง”
กณิศ  บวรโชติญาดา
รศ.จำเริญลักษณ์  ธนะวังน้อย
MA-IS-2552-02
พฤติกรรมการเปิดรับและการมีส่วนร่วมในการสร้างสาธารณมติของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ www.me.in.th ตามนโยบายการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศน์ภาคประชาสังคม
กุมารี  วัชชวงษ์
อ.ดร.อนุชา  ทีรคานนท์
MA-IS-2552-03
กลยุทธ์การสร้างแรนด์ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย พ.ศ. 2551
กุลวีณ์  วิริโยทัย
รศ.กิติมา  สุรสนธฺ
MA-IS-2552-04
การบริหารการสื่อสารการตลาดของฝ่ายการตลาด บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
ขนิษฐา  จำรูญ
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2552-05
การสร้างตราสินค้าทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์
ขวัญข้าว  โง้วจิระศักดิ์
อ.ดร.อัจฉรา  ปัณฑรานุวงศ์
MA-IS-2552-06
การสื่อสารสุขภาพของสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย
เขมจิรา  ทองสม
รศ.จำเริญลักษณ์  ธนะวังน้อย
MA-IS-2552-07
แรงกดดันด้านการแข่งขันทางธุรกิจ ที่มีผลต่อการบริหารจัดการโมเดิร์นเรดิโอ
จิดาภา  อินทรปาลิต
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2552-08
พฤติกรรมการรับชมและคุณค่าของงานละครโทรทัศน์แนวจักรๆ วงศ์ๆ บริษัท ดีด้า วีดิโอ โปรดักชั่น จำกัด ที่มีต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จังหวัดชัยภูมิ
จุฑารัตน์  เคนจอหอ
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2552-09
การเปลี่ยนแปลงจากวิทยุเอเอ็ม เอฟเอ็ม เป็นวิทยุออนไลน์ : กรณีศึกษาการบริหารธุรกิจของสถานีวิทยุออนไลน์เรดิโอบางกอกดอทเน็ต
ชลิดา  ตรูทัศนวินท์
อ.ดร.อนุชา  ทีรคานนท์
MA-IS-2552-10
การจัดการเพื่อการออกอากาศโทรทัศน์ระบบ High definition ของโทรทัสน์บอกรักสมาชิก กรณีศึกาทรูวิชั่นส์
ชลธิชา  จิตระบอบ
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2552-11
การประเมินผลการรับชมรายการอโรคาปาร์ตี้ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร
ชลลดา  ศรีมงคล
อ.ดร.พจนา ธูปแก้ว
MA-IS-2552-12
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานของสถานีวิทยุ เอฟ.เอ็ม 95 ลูกทุ่งมหานคร
ดวงพร  สำเภาเงิน
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2552-13
การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
ญาณิศา  บุญประสิทธิ์
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2552-14
การสำรวจความคิดเห็นลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่มีต่อปัจจัยการสื่อสารการตลาด
ทัศนีย์  กองจินดา
อ.ดร.ธาตรี  ใต้ฟ้าพูล
MA-IS-2552-15
พฤติกรรมการเปิดรับและความคิดเห็นของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อรายการประเด็นเด็ดเจ้ดสี ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ทรงยศ  จิตตวิริยานุกูล
อ.ดร.อนุชา  ทีรคานนท์
MA-IS-2552-16
ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อบัตรแทนเงินสดในการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ผ่านเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ
ธราพัชร์  มรกฎ
รศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2552-17
การสำรวจความรู้ และความคิดเห็นที่มีต่อสินค้านวัตกรรมของ บริษัท เครือซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
ธนัทมณฑ์  ตรีวัชรกาญจน์
รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2552-18
การคัดเลือกและการพัฒนาผู้ประกาศข่าวของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย
ธนิสสรา  สุวรรณนันท์
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2552-19
กลยุทธ์การบริหารงานและการนำเสนอเนื้อหาในนิตยสารการศึกา กรณีศึกษา : เปรียบเทียบนิตยสาร “การศึกษาวันนี้” กับนิตยสาร “U Challenge”
ปนัดดา  ศรีโพธิ์
อ.ดร.อนุชา  ทีรคานนท์
MA-IS-2552-20
บทบาทของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์บนอินเตอร์เน็ตกับการกลั่นกรองเนื้อหาเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม
ปนัดดา  เชิดชู
อ.ดร.ธาตรี  ใต้ฟ้าพูล
MA-IS-2552-21
การเปิดรับสื่อ ความรู้ความเข้าใจ และพฤติกรรมการใช้ของผู้ใช้เน็ตบุ๊ตในเขตกรุงเทพมหานคร
ประภาพร  รวีสุทธิกุล
รศ.อรนุช  เลิศจรรยายรักษ์
MA-IS-2552-22
การศึกษาการรับรู้และการยอมรับรูปแบบ “ความสวยแบบเกาหลี” ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
ปรัชญาพร  ทองเกลี้ยง
อ.ดร.อนุชา  ทีรคานนท์
MA-IS-2552-23
การบริหารงานฝ่ายโฆษณาในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจของนิตยสารสำหรับสตรี
ปัทมวัลย์  ยะคะเสม
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2552-24
กลยุทธ์การใช้สื่อสารมวลชนและการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์รถยนต์ นิสสัน เทียน่า
ปิยลักษณ์  รักประทานพร
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2552-25
การบริหารงานธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ในภาวะวิกฤติ: ศึกษาเปรียบเทียบหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจและหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ในช่วงปี2550-2552
พิมพ์กมล  วงศ์ทองเจริญ
อ.ดร.พจนา ธูปแก้ว
MA-IS-2552-26
ปัจจัยการบริหารการผลิตภาพยนตร์อนิเมชั่น
พิชยา  ไพสิฐวาสี
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2552-27
กลยุทธ์การบริหารสื่อสารเพื่อพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของการประปานครหลวง
พีรยา  จีนาพันธุ์
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2552-28
การสื่อสารสุขภาพที่ปรากฏในละครโทรทัศน์ เรื่อง “ว้าวุ่น-รุ่นเล็ก” ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย
พุทธิวัฒน์  เกรอด
รศ.จำเริญลักษณ์  ธนะวังน้อย
MA-IS-2552-29
กลยุทธ์การบริหารงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม กรณีศึกษาสถานีโทรทัศน์เอเอสทีวี ช่องนิวส์1
ฟาริดา  เหล่าพัชรกุล
รศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2552-30
กลยุทธ์การสื่อสารของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
ภัครินทร์  สว่างดี
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2552-31
พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจ ประโยชน์ที่ได้รับ และความคาดหวัง ของสมาชิกฮิตทีวีที่มีต่อรายการของช่องฮิตแชนแนล
ภัทรา  ศุภวิวรรธน์
รศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2552-32
ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำผลไม้พร้อมดื่ม 100%
มนชยา  โพธิยพ
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2552-33
กลยุทธ์การบริหารนิตยสารภาพยนตร์ไบโอสโคป
ลลิตตา  ตั้งสุวรรณ
รศ.จำเริญลักษณ์  ธนะวังน้อย
MA-IS-2552-34
การบริหารการผลิตรายการครอบครัวเดียวกันของสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย
วลัยพร  วัธนหิรัญญสิทธิ์
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2552-35
การศึกษาประสิทธิผลของเว็บไซต์ Thaiticketmajar.com ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบัตรเข้าชมงานแสดง
วสันต์  ศรีทองเกิด
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2552-36
การบริหารเพื่อพัฒนารายการข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
วาสนา  เจริญกิตติพร
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2552-37
การเปิดรับข่าวสาร ความรู้และทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการปฏิบัติงานของศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
วุฒิชัย  วงค์ษาสิงห์
อ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2552-38
การพัฒนางานกีฬาของฝ่ายข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
วันรวี  จันทรโรจน์
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2552-39
การเปิดรับ ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ของผู้ชมรายการ คริส ดีลิเวอรี่ ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ในเขตกรุงเทพมหานคร
ศันสนีย์  นิธิจินดา
อ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2552-40
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้เว็บไซต์หางาน
ศิลปกร  แสงสินชัย
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2552-41
การใช้ประโยชน์ และพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนสิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ศุฑามาศ  ศรีสว่าง
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2552-42
การประเมินผลรายการข่าว 3 มิติ จากการรับชมของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร
ศรณ์วรงค์  สุวรรณมาศ
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2552-43
การบริหารนิตยสาร Secret : สื่อธรรมะรูปแบบใหม่บนแผงหนังสือ
สกาวพร  วจีพลกำแหง
อ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2552-44
กลยุทธ์ทางการสื่อสารการตลาดของภาพยนตร์ไทยแนวแอ็กชั่น เพื่อสร้างศักยภาพทางการส่งออก
สาริณี  แสงสุวรรณ
รศ.จำเริญลักษณ์  ธนะวังน้อย
MA-IS-2552-45
การงางแผนการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อดิจิตอลของโทรทัศน์ดาวเทียม
สาวิตรี  อินทรโชติ
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2552-46
แผนการทำการตลาดภาพยนตร์แนวตลก แนวผี และแนวรัก ของ บริษัท อาวอง จำกัด
สยาม  สกุลสกาวสวัสดิ์
รศ.จำเริญลักษณ์  ธนะวังน้อย
MA-IS-2552-47
การบริหารงานประชาสัมพันธ์ข่าวอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประทเศไทย
สุกัญญา  แสงสาคร
อ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2552-48
พฤติกรรมการท่องเที่ยว การแสวงหาข่าวสารการท่องเที่ยว และทัศนคติที่มีต่อคุณลักษณะข่าวสารการท่องเที่ยวบนสื่อออนไลน์ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย
สุจิตรา  ไชยจันทร์
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2552-49
การบริหารการผลิตรายการทูไนท์โชว์
สุธาสินี  ทองสุก
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2552-50
การศึกษาการบริหารงานประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์การจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ของกรมประชาสัมพันธ์
สุทธิจิต  ทิพย์สภาพกุล
อ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2552-51
การบริหารการคัดเลือกข่าวการเมืองของหนังสือพิมพ์ภายใต้ความขัดแย้งทางการเมือง กรณีศึกษาหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์และหนังสือพิมพ์มติชน
สุทธิชัย  พุทธิศาวงศ์
ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
MA-IS-2552-52
ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อการนำเสนอภาพข่าวด้วยเทคโนโลยี อิมเมอร์ซีฟ กราฟฟิก ในรายการข่าวค่ำ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์
หรรษรัตน์  คงพัฒนาเวทย์
อ.ดร.อนุชา  ทีรคานนท์
MA-IS-2552-53
การเปิดรับรายการข่าวสารทางโทรทัศน์กับความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
อโณทัย  ศิริโชติรัตน์
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร  จำนวน  45  คน
MA-IS-2552-54
การเปิดรับสื่อกับการตัดสินใจท่องเที่ยวต่างประเทศของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
กฤษณ์วรรณ  วรมิศร์
อ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2552-55
นโยบายและการวางแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามโครงการ “เที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กนกพร  ทรงเจียระพานิช
อ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2552-56
การสำรวจความรู้และทัศนคติที่มีต่อเรื่องยาเสพติดของพลทหารกองประจำการหน่วยทหารกองทัพบกในกรุงเทพมหานคร
กนกภัต  วิริยะ
อ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2552-57
การรับรู้โครงการประชาสัมพันธ์นโยบายเรียนฟรี 15 ปีของรัฐบาล กรณีศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ
กัณฑ์พร  กรรณสูต
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2552-58
การเปิดรับสื่อกับการตัดสินใจท่องเที่ยวต่างประเทศของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
กฤษณ์วรรณ  วรมิศร์
อ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2552-59
ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์สื่อประชาสัมพันธ์ในองค์กรของสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
จักรี  เริงหรินทร์
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2552-60
การประเมินผลการสื่อสารโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน
ณัฐญา  เกิดเพชร
อ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2552-61
การบริหารจัดการธุรกิจนิตยสารสัตว์เลี้ยง กรณีศึกษา นิตยสาร Dogazine และนิตยสาร Cat Magazine
ชณิกา  อรัณยกานนท์
อ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2552-62
การศึกษารูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของพนักงานบริษัท  ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
ชาติชาย  ทองสวัสดิ์
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2552-63
การบริหารตราสินค้า “หลุยส์ วิตตอง”
ชุติมา  กิตติโชติกุล
อ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2552-64
การจัดการการสื่อสารของกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) กับการเข้าควบคุมสถานการณ์กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการแห่งชาติ (นป.ช.) ในมุมมองของผู้สื่อข่าว
ธัชนนท์  ลักษณพรพงษ์
รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2552-65
การใช้ระบบข้อความสั้น (SMS) ในการสื่อสารภายในองค์กร: กรณีศึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
บุณยนุช  เกตุลักษณ์
อ.ดร.อนุชา  ทีรคานนท์
MA-IS-2552-66
การศึกษานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยจังหวัดเชียงใหม่
ประไพพิมพ์  วิเศษศรี
รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2552-67
การรับฟังสื่อวิทยุออนไลน์ของกลุ่มคนทำงานสำนักงานในเขตกรุงเทพมหานคร
ประภากร  นนทลักษณ์
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2552-68
การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในเขตกรุงเทพมหานคร
ปราริสา  โก๊ะแอ
รศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2552-69
พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต เพื่อการตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศ
นภัสวัณจ์  ศักดิ์ชัชวาล
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2552-70
การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน
นนทพร  สุกุมลจันทร์
อ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2552-71
การศึกษาการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของนักธุรกิจยา
นันทรัตน์  จิตตุรงค์อาภรณ์
อ.ดร.อัจฉรา  ปัณฑรานุวงศ์
MA-IS-2552-72
การเปิดรับข่าวสาร พฤติกรรมการใช้บริการและความพึงพอใจที่มีต่อศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ของกลุ่ม Young Consmopolitan
นิติภรณ์  มากมี
อ.ดร.อัจฉรา  ปัณฑรานุวงศ์
MA-IS-2552-73
พฤติกรรมการสื่อสารในองค์กรของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ทิพยาภา  น้อยสกุล
รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2552-74
ความรู้เท่าทันโฆษณาแฝงของผู้ชมรายการชิดหมอในเขตกรุงเทพมหานคร
ทิพวรรณ  ถาวรังกูร
อ.ดร.อัจฉรา  ปัณฑรานุวงศ์
MA-IS-2552-75
ผลกระทบจากข้อมูลข่าวสารของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ต่อการรับรู้ด้านชื่อเสียงขององค์กร
พัชราภรณ์  แกล้วเขตรการ
รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2552-76
การเปิดรับสื่อและความคิดเห็นต่อสื่อประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ใหม่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยของประชาชนผู้ใช้บริการทางพิเศษ
พิจิตรพรรณ  จีระนันทกิจ
อ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2552-77
การศึกษาแผนประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งแต่ปี 2547-2551 ของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
พิมพ์จันทร์  บุตรเนียร
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2552-78
การสื่อารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อนมผงดัดแปลงสำหรับเด็กวัย 1-3 ปี ของมารดา
พิมพ์รวินท์  ภักดีไทย
อ.ดร.อัจฉรา  ปัณฑรานุวงศ์
MA-IS-2552-79
ปัจจัยทางการสื่อสารที่มีผลต่อการตัดสินใจบริจาคอวัยวะของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
พรพรรณ  ชมงาม
อ.ดร.อัจฉรา  ปัณฑรานุวงศ์
MA-IS-2552-80
การจัดการการสื่อสารเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมของศูนย์การค้าครบวงจรในประเทศไทย
พรรณทิมา  สรรพศิรินันท์
อ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2552-81
รูปแบบการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
ภัทรา  เรืองสวัสดิ์
รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช
MA-IS-2552-82
การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในและความต้องการข้อมูลข่าวสารของพนักงาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
เมธาวี  กัลวทานนท์
อ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2552-83
ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจเวชศาสตร์ป้องกันและชะลอวัย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ร่มฉัตร  บุณยเวทย์
อ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2552-84
บล็อคกับบทเวทีสาธารณะทางการเมืองภาคประชาชน : กรณีศึกษาบล็อคการเมืองของ www.oknation.net/blog
รัตนา  มณีโรจน์ฉาย
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
MA-IS-2552-85
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อธรรมมะจากพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
รัศมี  วงษ์เศรษฐกมล
รศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช
MA-IS-2552-86
การศึกษาการบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารของนิตยสารขวัญเรือน
วรัญชัย  ประกอบวรรณกิจ
อ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2552-87
การสื่อสารการตลาดผ่านพริตตี้
วาริศา  ทวีทรัพย์อัมพร
รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2552-88
การบริหาร และการจัดการการสื่อสารคลื่น FM 102 MHz. ของ บริษัท วี.เอ แอนด์ ซันด์ ซันส์ จำกัด
วาสนา  เจริญฉันทวิทย์
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2552-89
การศึกษาความพึงพอใจของผู้โดยสารชาวไทยที่มีต่อการให้บริการของพนักงานต้องรับบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
วิภา  โตประเสริญ
รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2552-90
การรับรู้และความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีต่อความเป็นสถานี “ครอบครัวข่าว 3”
วีณา  แก้วมรกต
อ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
MA-IS-2552-91
การใช้และความพึงพอใจ ต่อการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ตของพนักงาน บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
ศุภชญา  ศักดานุชิต
อ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
MA-IS-2552-92
แนวทางการบริหารจัดการและการสื่อสารในการดำเนินงานส่งเสริมค่านิยมร่วมของธนาคารแห่งประเทศไทย
สหชัย  เกตุบำรุงพร
อ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
MA-IS-2552-93
ปัจจัยการสื่อสารและการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรอนามัย S-Pure ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สุนิสา จับบาง
อ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2552-94
ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการภัตตาคารซูกิชิของผู้บริโภค
สุรวดี  สุระประเสริฐ
รศ.ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2552-95
ความพึงพอใจในการสื่อสารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานงานของบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อภิวัฒน์  คล่องนาวา
อ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2552-96
การประเมินและการใช้ประโยชน์สื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของพนักงานเครือโรงพยาบาลพญาไท
อิทธิณัฎฐ์  ชัยภัทรานนท์
อ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว
MA-IS-2552-97
การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของ นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี
อิทธิเดช  สุพงษ์
รศ.พรทิพย์  พิมลสินธุ์
MA-IS-2552-98
รูปแบบการสื่อสาร และความพึงพอใจต่อการสื่อสารในองค์กรของ พนักงานบริษัท เคมสตาร์ ชิปปิ้ง จำกัด
อรพรรณ  มีวงศ์อุโฆษ
อ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี

รายชื่องานค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท ปีการศึกษา 2551

รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา  ปีการศึกษา 2551  แผน ข. (จำนวน 89 คน)
ลำดับ
หัวข้อรายงานโครงการเฉพาะบุคคล
ชื่อผู้ทำรายงานฯ
อ.ที่ปรึกษารายงานฯ
สาขาสื่อสารมวลชน จำนวน 2 คน
MA-IS-2551-01
การศึกษาถึงความตระหนักต่อภัยจากการสนทนากับบุคคลแปลกหน้าผ่านเว็บไซต์ไฮไฟว์
นริศรา โชคปัญญารัตน์
อ.ดร.จิตระพี ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2551-02
การเปิดรับสื่อ ความรู้ และการมีส่วนร่วมในปัญหาความรุนแรงต่อสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร
นิจนันท์ มั่นจริง
รศ.กิติมา สุรสนธิ
สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน จำนวน 47 คน
MA-IS-2551-03
การเปิดรับโฆษณาแฝงในรายการทางสถานีโทรทัศน์สีช่อง 3 ของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
กิจชยา ทองคำ
รศ.บำรุง สุขพรรณ์
MA-IS-2551-04
พฤติกรรมการใช้บริการเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ www.hi5.com
กรองทอง เกิดนาค
รศ.อรนุช เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2551-05
การสร้างภาพลักษณ์ของนักแสดงไทย
เกียรติญา สายสนั่น
ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
MA-IS-2551-06
การบริหารการผลิตเพื่อออกนิตยสารฉบับใหม่ กรณีศึกษานิตยสารข่าวบุคคล Who? Magazine
ขวัญสกุล ภิรมย์ไกรภักดิ์
รศ.อรนุช เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2551-07
การจัดทำนิตยสารท่องเที่ยวสองภาษา
จิรวัฒน์ สงเคราะห์
อ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์
MA-IS-2551-08
การสำรวจความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อละครโทรทัศน์เกาหลี ทางโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ชมพูนุช แก้วทองมา
รศ.บำรุง สุขพรรณ์
MA-IS-2551-09
การบริหารจัดการรายการโทรทัศน์ทรูมิวสิค ของบริษัท ทรูมิวสิค จำกัด
ชลธิชา อัจฉริยะวิทยา
รศ.อรนุช เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2551-10
กลยุทธ์การพัฒนางานข่าวในประเทศของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
โชติรส สมบุญ
ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
MA-IS-2551-11
อิทธิพลของเนื้อหาข่าวอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยที่มีผลต่อความเชื่อของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์ยะรา
รศ.มาลี บุญศิริพันธ์
MA-IS-2551-12
กลยุทธ์การใช้สื่อสารมวลชนเพื่อการพัฒนางานของกองหนังสือเดินทาง
ณัฐกานต์ สำราญจิตต์
ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
MA-IS-2551-13
การเปิดรับ ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์จากการรับฟังรายการทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM. 89.25 MHz. (White Wave) จังหวัดนนทบุรี
ดลฤดี เปาริบุตร
รศ.อรนุช เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2551-14
ยุทธวิธีการสื่อสารตราสินค้าไทย ให้สามารถแข่งขันกับตราสินค้าต่างประเทศ
ทัฬหวัฒน์ เสาวภาพโสภา
ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
MA-IS-2551-15
ความอยู่รอดของหนังสือพ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน
ธาริณี ขาวดี
รศ.ดร.สุรัตน์ เมธีกุล
MA-IS-2551-16
การบริหารกองถ่ายภาพยนตร์แนวตลกของผู้กำกับภาพยนตร์
ฤกษ์ชัย พวงเพ็ชร์
นงค์พรรณ สมัครสโมสร
รศ.จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย
MA-IS-2551-17
การบริหารเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต : การวิเคราะห์โรงเรียนสอนพิเศษระดับชั้นมัธยมปลาย
นรพัทธ์ ธนาปกิจ
ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
MA-IS-2551-18
พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อรายการคริสดีลิเวอรี่
นันทพร จิตมุ่ง
รศ.อรนุช เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2551-19
การบริหารการสื่อสารด้วยกลยุทธ์การวางสินค้าในละครโทรทัศน์ประเภทซิทคอม
นิทรา อดิศรสุวรรณ
ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
MA-IS-2551-20
ปัจจัยชี้วัดความสำเร็จต่อการปรับเปลี่ยนรายการภัยรายวันเป็นรายการ 9 ร่วมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์
นีรชา หลิมสมบูรณ์
รศ.อรทัย ศรีสันติสุข
MA-IS-2551-21
การบริหารจัดการเว็บท่าของเว็บท่าโฮสท์เสิร์ซ
ทรรศพร แสงเบญจา
อ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์
MA-IS-2551-22
กลยุทธ์การบริหารนิตยสาร Penthouse ท่ามกลางภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทย
บุศรินทร์ เพ็ชศรี
ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
MA-IS-2551-23
การระลึกถึงตราสินค้าที่โษณาผ่านสื่อกลางแจ้วรูปแบบใหม่
ปนิดา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ผศ.ดร.พรจิต สมบัติพานิช
MA-IS-2551-24
พฤติกรรมและปัจจัยการเลือกซื้อหนังแผ่นของผู้ใช้แรงงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร
ปริญญา สัญญะเดช
รศ.จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย
MA-IS-2551-25
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการกำหนดการนำเสนอเนื้อหาความรุนแรงในละครโทรทัศน์ไทย
ปวริศา วรสิริประภา
รศ.กิติมา สุรสนธิ
MA-IS-2551-26
กระบวนการปรับกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด กรณีศึกษา นิตยสารบ้านและสวนและนิตยสาร ROOM
ปวีณา ปั้นเปี่ยมทอง
อ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์
MA-IS-2551-27
การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับและความคิดเห็นของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานครต่อรายการ IE Metropolis รายการ iT eleven และรายการ Beyond tomorrow
ปารวีร์ ตุลวรรธนะ
รศ.บำรุง สุขพรรณ์
MA-IS-2551-28
ทัศนคติของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหาดลต่อช่องทางและเนื้อหาโดยรวมในเรื่องการจัดการความรู้
ปารวี สยัดพานิช
ผศ.ดร.พรจิต สมบัติพานิช
MA-IS-2551-29
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด (ศึกษาเฉพาะกรณีกิจกรรมอายิโนะโมะโต๊ะ คุกกิ้ง คลับ)
ปิยวรรณ เอกศรีวงศ์
รศ.กิติมา สุรสนธิ
MA-IS-2551-30
กลยุทธ์การดำเนินงานด้านการสื่อสารมวลชนของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ปีย์ชนน สุคนธเคหา
ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
MA-IS-2551-31
การสำรวจพฤติกรรมการเปิดรับและทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อนิตยสารประเภทกอสซิปบันเทิง ในประเด็นบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคมของสื่อมวลชนไทย
พัชระ  เชิงวิลาศ
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2551-32
การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการแข่งขันของธุรกิจหนังสือพิมพ์เฉพาะทาง
พัชรา บูรณะวิมลวรรณ
ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
MA-IS-2551-33
การบริหารงานประชาสัมพันธ์ของสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
พัชรี ศรีสวัสดิ์เพ็ญ
รศ.อรนุช เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2551-34
พฤติกรรมและความคาดหวังการใช้บริการดาวน์โหลดบนว๊อพ (wap) ของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
เพชรพรรณ มิลินทจินดา
ผศ.ดร.พรจิต สมบัติพานิช
MA-IS-2551-35
ทัศนคติของนิสิต-นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครกับการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ภารดี พึ่งสำราญ
รศ.ดร.พรทิพย์ พิมลสินธุ์
MA-IS-2551-36
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของนายอินทร์ดอตคอม
มนสิตา ผุยพอกสิน
อ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์
MA-IS-2551-37
ศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหาของนิตยสาร Hambueger นิตยสาร Front และนิตยสาร Boss
มุกดา ถาวร
รศ.มาลี บุญศิริพันธ์
MA-IS-2551-38
ประสิทธิภาพของการสื่อสาร เพื่อการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทองเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่: กรณีศึกษาเปรียบเทียบ ชนเผ่าปกาเกอะญอและคนเมือง
รภัทรา หิรัญรังสิต
รศ.อรทัย ศรีสันติสุข
MA-IS-2551-39
การสื่อสารเพื่อการจัดการภาวะวิกฤติของผู้ผลิตละครโทรทัศน์
ฤทธิ์ดำรงค์ แก้วขาว
อ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์
MA-IS-2551-40
การแสวงหาข้อมูลข่าวสารในโฆษณาออนไลน์เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ
ลัชนา สีเหลือง
ผศ.ดร.พรจิต สมบัติพานิช
MA-IS-2551-41
การบริหารการสื่อสารในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจของกระทรวงการคลัง
วนิดา ติรภาส
ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
MA-IS-2551-42
วัฒนธรรมองค์กรกับการบริหารงานของบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ศิริกาญจน์ เจริญวงศ์สว่าง
อ.ดร.จิตระพี ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2551-43
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดมือถือไอโฟนผ่านเว็บไซต์
ศิวพร โชติหิรัญพาณิชย์
ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
MA-IS-2551-44
การบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาฟุ๊คดุ๊คด็อททีวี (Fukduk.tv) สถานีโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ต
สรรพัชญ์ เจียระนานนท์
รศ.อรนุช เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2551-45
ปัจจัยในการเลือกซื้อนิตยสารท่องเที่ยวของผู้บริโภค กรณีศึกษานิตยสารท่องเที่ยว ARE-V-GO Together
สิริพร เหมัษฐิติ
อ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์
MA-IS-2551-46
การปรับกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจของผู้ผลิตสารคดีโทรทัศน์ กรณีศึกษา : บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด และบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
สุชาทิพย์ ทิพย์บำรุง
อ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์
MA-IS-2551-47
การบริหารงานข่าวบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเครือเนชั่นกรุ๊ป
สุดาพร วัชรนิศากร
ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
MA-IS-2551-48
การบริหารเพื่อการพัฒนาสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียม
อริสา แดงเอียด
รศ.อรนุช เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2551-49
พัฒนาการของการบริหารรายการเพลงสากลในประเทศไทย (พ.ศ. 2489 – 2551)
อิศรา ชวะพันธุ์
รศ.อรนุช เลิศจรรยารักษ์
สาขาการจัดการการสื่อสารองค์กร จำนวน 40 คน
MA-IS-2551-50
การกำหนดกลยุทธ์การรณรงค์โครงการตั้งสติ..ก่อนสตาร์ทปี พ.ศ.2547-2550 ของสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เกตุดาว อนุกูล
รศ.อรนุช เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2551-51
การแสวงหาข้อมูลข่าวสารกับการตัดสินใจในการทำประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ขนิษฐา กิติเจริญโรจน์
รศ.กิติมา สุรสนธิ
MA-IS-2551-52
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและความคิดเห็นของผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีต่อการป้องกันการใช้ยาเสพติดในโครงการโรงงานสีขาว ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ศึกษากรณีเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านเกณฑ์การเป็นโรงงานสีขาว ในจังหวัดกาญจนบุรี
จุฑารัตน์ เนียมหลาง
รศ.บำรุง สุขพรรณ์
MA-IS-2551-53
ประสิทธิผลสื่อประชาสัมพันธ์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)
ฉัตรฉวี คงดี
อ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
MA-IS-2551-54
สัมฤทธิผลของรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรของบริษัท เพน พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน)
ชญานิษฐ์ สุขเกษม
รศ.อรนุช เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2551-55
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร และความต้องการข่าวสารด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของพนักงานบริษัท ทีโอที จำกัด
ชนภัทร ธีระพิริยะกุล
อ.ดร.จิตระพี ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2551-56
ความรู้ ทัศนคติ แนวโน้มพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการหยุดเพิ่มความร้อนใส่กรุงเทพฯ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ธัญญวรรณ เกิดสมบัติ
รศ.อรนุช เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2551-57
ความคาดหวังของผู้ฟังรายการวิทยุออนไลน์ของสถานีวิทยุแม็กซ์ 94.5 ในเขตกรุงเทพมหานคร
ณฤทธิ์ พรับจุ้ย
ผศ.ดร.พรจิต สมบัติพานิช
MA-IS-2551-58
การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์วีอาร์ซีพีดอทคอมผ่านระบบอินทราเน็ต ของพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์
ดรุณี ฐิตาภิวัฒนกุล
อ.ดร.จิตระพี ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2551-59
ภาพลักษณืโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในการรับรู้ของชุมชนคลองหลวง
นฤภร ผลฉัตร
รศ.ดร.พรทิพย์ พิมลสินธุ์
MA-IS-2551-60
การจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤตช่วงปิดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
นันทกร อภิชาตนนท์
รศ.ดร.พรทิพย์ พิมลสินธุ์
MA-IS-2551-61
การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ
นิธินันท์ สมบูรณ์
รศ.อรนุช เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2551-62
การสำรวจภาพลักษณ์ของสิงห์ คอร์เปอเรชั่น
ปภาภรณ์ วศิษฏ์นิฏิวัฒน์
รศ.ดร.พรทิพย์ พิมลสินธุ์
MA-IS-2551-63
ปัจจัยสนับสนุนการบริหารงานเพื่อพัฒนาองค์กรสื่อสารมวลชน : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ปราลี บูรณะโสภณ
รศ.อรทัย ศรีสันติสุข
MA-IS-2551-64
ภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง 4 ANGIES สี่สาวแสนซนในการรับรู้ของผู้ชนกลุ่มเด็ก
ปัทมาภรณ์ กลัดสุข
รศ.อรทัย ศรีสันติสุข
MA-IS-2551-65
การรับรู้ภาพลักษณ์กรมวิชาการเกษตรของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
พนารัตน์ เสรีทวีกุล
อ.ดร.จิตระพี ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2551-66
พฤติกรรมและการปฏิบัติในกิจธรรมะ
พัชรากร กิตติตระกูล
ผศ.ดร.พรจิต สมบัติพานิช
MA-IS-2551-67
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการ เที่ยวไทยให้สนุก เติมความสุขให้ชีวิต
พัฒน์นรี วรชยุตพงศ์
อ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
MA-IS-2551-68
การรับรู้และความคาดหวังของนักหนังสือพิมพ์ด้านเศรษฐกิจต่อการประชาสัมพันธ์ขององค์กรที่ปรึกษาฯ ระดับ “บิ๊กโฟร์” ในประเทศไทย
พิมพ์วิสาข์ เทียนศรี
รศ.ดร.พรทิพย์ พิมลสินธุ์
MA-IS-2551-69
ความต้องการข้อมูลข่าวสาร การเลือกใช้สื่อของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณี ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
แพรวพรรณ ปานนุช
รศ.อรทัย ศรีสันติสุข
MA-IS-2551-70
พฤติกรรมการอ่านและการใช้ประโยชน์จากนิตยสารหัวนอกของผู้อ่านเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
พรฤดี กอบกิจเจริญ
ผศ.ดร.พรจิต สมบัติพานิช
MA-IS-2551-71
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมละครโทรทัศน์ประเภทซิทคอมของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
ภัคพงศ์ สุวรรณบุตร
อ.ดร.พจนา ธูปแก้ว
MA-IS-2551-72
การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการบริหารและการจัดการการสื่อสารของสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
ภารดี บุญสงค์
รศ.ดร.พรทิพย์ พิมลสินธุ์
MA-IS-2551-73
การรับรู้ภาพลักษณ์สถาบันอาหาร ของผู้ใช้บริการองค์กรภาครัฐและเอกชน
รับพร หงสกุล
รศ.ดร.พรทิพย์ พิมลสินธุ์
MA-IS-2551-74
การจดจำตราสินค้ารถยนต์ผ่านการชมกีฬามอเตอร์สปอร์ตที่มีผลต่อการตั้งใจซื้อ
รุจิภาส สมานุหัตถ์
รศ.อรนุช เลิศจรรยารักษ์
MA-IS-2551-75
การวิจัยรูปแบบการสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonel Communication) และการโน้มน้าวใจ (Peruasion) ในการดำเนินธุรกิจการตลาดแบบจำหน่ายตรง (Direct Selling) ของบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
วาระดี ปัทมานนท์
รศ.กิติมา สุรสนธิ
MA-IS-2551-76
การบริหารการผลิตข่าวของGG NEWS – BUSINESS RADIO ทางคลื่น 98.0 เมกะเฮิร์ต
วารุณี กสิชาญ
อ.ดร.จิตระพี ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2551-77
ปัจจัยการสื่อสารการตลาดกับการตัดสินใจเลือกบริษัทประกันภัยของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
วิไลรัตน์ ติวะวงศ์
รศ.ดร.พรทิพย์ พิมลสินธุ์
MA-IS-2551-78
ศึกษาการจัดการสื่อสารของชุมพร คาบาน่า รีสอร์ต และศูนย์กีฬาดำน้ำ
ลภัสนันท์ จิระพุฒินันท์
อ.ดร.ดีรณา เมธีกุล
MA-IS-2551-79
การรับรู้และการจดจำโฆษณาแฝงที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย
ศญานันท์ ทองคล้าย
รศ.จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย
MA-IS-2551-80
ความพึงพอใจต่อการสื่อสารและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
ศราวรรณ นาอนันต์
อ.ดร.จิตระพี ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2551-81
ภาพลักษณ์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ในการรับรู้ของผู้ประกอบธุรกิจทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในประเทศไทย
ศิริพร ปานสวัสดิ์
รศ.ดร.พรทิพย์ พิมลสินธุ์
MA-IS-2551-82
การเปิดรับ การรับรู้ พฤติกรรมการใช้บริการ และความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ศิริพร อาสภวิริยะ
รศ.บำรุง สุขพรรณ์
MA-IS-2551-83
การศึกษากระบวนการสื่อสารเพื่อจัดการความขัดแย้งในองค์กร: กรณีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทย
ศิรินทรา สกุลวิริยะธรรม
อ.ดร.จิตระพี ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2551-84
การสร้างพฤติกรรมการซื้อจากการเปิดรับข่าวสารเครื่องสำอางแบบขายหน้าร้านในห้างสรรพสินค้าของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
สุชญา ชีวีวัฒน์
รศ.ดร.พรทิพย์ พิมลสินธุ์
MA-IS-2551-85
การศึกษาภาพลักษณ์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.) ในสายตาของพนักงาน
สุดารัตน์ ศุภธรรมกิจ
อ.ดร.จิตระพี ทรัพย์แสนดี
MA-IS-2551-86
การเปิดรับและการใช้ประโยชน์จากข่าวสารเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุรางค์ศรี ลีลาอัมพรสิน
รศ.อรทัย ศรีสันติสุข
MA-IS-2551-87
การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์โรงพยาบาลบีเอ็นเอชในการรับรู้ของผู้รับบริการชาวไทยและชาวต่างชาติ
อภัสสร บุญราศรี
รศ.ดร.พรทิพย์ พิมลสินธุ์
MA-IS-2551-88
ภาพลักษณ์ บริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด ในการรับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
อัญชิสา มหาสวัสดิ์
รศ.ดร.พรทิพย์ พิมลสินธุ์
MA-IS-2551-89
แนวโน้มการใช้ก๊าซเอ็นจีวีของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร
อัญมณี จันทร์อ่วม
ผศ.ดร.พรจิต สมบัติพานิช

Comments are closed.