JC E-Journal 2555

Comments Off on JC E-Journal 2555

รายชื่องานค้นคว้าอิสระ (บทความฉบับสมบูรณ์) ปี 2555

รหัส ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล ผู้วิจารณ์
JCIS 55001 การศึกษาการบริหารงานรายการโครงการวิทยุชุมชนเพื่อเผยแพร่ศาสนา กรณีศึกษา สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม วัดนายโรง นางสาววลีรัตน์ แสงสุดใจ รศ.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์
JCIS 55002 การบริหารเพื่อการพัฒนาคุณภาพรายการข่าวบันเทิงของทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ : กรณีศึกษา รายการไนน์เอ็นเทอร์    เทน นางสาวเรณุภา พิงจอมบุตร รศ.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์
JCIS 55003 การบริหารภาพลักษณ์นักจัดรายการเพลง SEED 97.5 FM นางสาวอัปสร รอดภัย ผศ.ดร.นันทิยา ดวงกุมเมศ
JCIS 55004  การบริหารธุรกิจสื่อสารมวลชน บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรณีศึกษา โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ช่องกรังด์ปรีซ์ ชาแนล นายวรรดี นาคเวช ผศ.ดร.นันทิยา ดวงกุมเมศ
JCIS 55005  กระบวนการบริหารภาพลักษณ์ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) นายนนท์ รัชดาธนวัฒน์ ผศ.รัตยา โตควณิชย์
JCIS 55006 กลยุทธ์การบริหารสื่อใหม่เพื่อการประชาสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา นางสาวนวพรรณ อิ่มดวง อ.ดร.ภัทรา แตงเที่ยง
JCIS 55007 การควบคุมและกำกับดูแลการโฆษณาทางโทรทัศน์ของไทย นางสาวโศภิษฐ์ ดุษฎีมีลาภ อ.ดร.ภัทรา แตงเที่ยง
JCIS 55008 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อบทความเชิงโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในสื่ออินเทอร์เน็ต นางสาวชิดชุดา จาดก้อน อ.ดร.ภัทรา แตงเที่ยง
JCIS 55009 การบริหารสถานีโทรทัศน์ในมหาวิทยาลัย U Channel นายไอสูริย์ ทรานันชัย ผศ.ดร.นันทิยา ดวงกุมเมศ
JCIS 55010 ภาพลักษณ์หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในการรับรู้ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร นายจักรพงษ์ สุวรรณวิจิตร ผศ.รัตยา โตควณิชย์
JCIS 55011 ภาพลักษณ์สวนสัตว์ในการรับรู้ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาวโชติกา ไชยสิริยะสวัสดิ์ ผศ.รัตยา โตควณิชย์
JCIS 55012 ความควาดหวังและความพึงพอใจในเนื้อหา รูปแบบและประโยชน์จากเว็บไซต์ http://www.prd.go.th ของเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ในส่วนกลาง) นางสาวปุณดาริกา จารุสกุล อ.ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล
JCIS 55013 การใช้แนวคิดดีสรัปชั่น (disruption) กับการรายงานข่าวรายการข่าวสามมิติทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นางสาวชมพูนุช สุวรรณบุปผา อ.ดร.ภัทรา แตงเที่ยง
JCIS 55014 การบริหารสื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของสถานีระวังภัย นางสาววิยะณี อาจหาญ รศ.ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์
JCIS 55015 กลยุทธ์การจัดการนิตยสารรถยนต์ที่ซื้อลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ : นิตยสารคาร์ (Car) นางสาววาสนา รอดอนันต์ รศ.ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์
JCIS 55016 การใช้สื่อเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการแก้วปัญหาสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง  นางสาวนวรัตน์  วรรธนะหทัย รศ.ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์
JCIS 55017 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรม ต่อเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC  นางสาวกนกวรรณ  สมรักษ์ รศ.ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์
 JCIS 55018 ทัศนคติและพฤติกรรมการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสร้างชื่อเสียง กรณีศึกษา ยูทูบ(Youtube) นางสาวพัชรภรณ์ ไกรชุมพล รศ.ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์
 JCIS 55019 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษา บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) นางสาวปาลิตา วิปุลากร รศ.ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์
 JCIS 55020 กลยุทธ์การบริหารงานธรุกิจสำนักพิมพ์ของบริษัท เพิร์ล พับลิชชิ่งจำกัด นางสาวภิญญดา อังชวาลา รศ.ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์
 JCIS 55021 การสื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ กฟผ นางสาวปวีณ์สุดา อรุณสวัสดิ์ รศ.ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์
 JCIS 55022 รูปแบบการบริหารจัดการรายการ “รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน” นางสาวพรหมธิดา  ทิพยานนท์ รศ.ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์
 JCIS 55023 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการงานศิลปินด้านละครของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นายพิชพงศ์ โสมกุล รศ.ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์
 JCIS 55024 การพัฒนาธุรกิจนิตยสารดิจิตอลของบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) นางสาวฐิภาภัค บำรุงตระกูล รศ.ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์
     

 

Comments are closed.