กองบรรณาธิการ

Comments Off on กองบรรณาธิการ
เพื่อให้การดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการวารสาร JC Journal และ JC e-Journal ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด จึงแต่งตั้งกองบรรณาธิการจัดทำวารสาร JC Journal และ JC e-Journal ทำหน้าที่ดำเนินการจัดทำวารสาร JC Journal และ JC e-Journal จัดทำวารสารรวบรวมบทความวิชาการของนักศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต รวมทั้งรวบรวม ตรวจแก้ คัดเลือก หรือควบคุมเนื้อหารและภาพทั้งหมด ที่จะตีพิมพ์ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ให้แล้วเสร็จ และรายงานให้คณบดีทราบต่อไป
วัตถุประสงค์
 • เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ บทความวิชาการจากวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าการวิจัยด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 • เพื่อบรรลุค่าเป้าหมายในการประกันคุณภาพและเผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาต่อไป
กองบรรณาธิการ ประกอบด้วย
ที่ปรึกษา
 • ศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.)
 • ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ พงศาพิทักษ์สันติ (มหาวิทยาลัยนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์)
 • รองศาสตราจารย์รุ่งนภา พิตรปรีชา (คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิชิต ชัยดรุณ (University of Westminster, United Kingdom)
 • รองศาสตราจารย์อรทัย ศรีสันติสุข (อดีตคณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล (คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ (คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
บรรณาธิการบริหาร
 • รองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช (คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.)
บรรณาธิการเล่ม
 • รองศาสตราจารย์แอนนา จุมพลเสถียร (คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.)
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
 • อาจารย์ ดร. โมไนยพล รณเวช (คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.)
เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการ
 • รองศาสตราจารย์ปัทมา สุวรรณภักดี (คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.)
 • รองศาสตราจารย์วงหทัย ตันชีวะวงศ์ (คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.)
 • รองศาสตราจารย์กัลยกร วรกุลลัฏฐานีย์ (คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกานดา พรสกุลวานิช (คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.)
 • นางวรรณกร ม่วงมีค่า (คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.)
 • นางสาวอัญชุลี วิเศษกุล (คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.)
 • นางสาวกนกศร จินดา (คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.)
 • นางสาวชุติมา เสนีวงศ์ (คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.)
 • นางสาวพจนีย์ ซิ้มสุวรรณ์ (คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.)
 • นางสาวจิรปรียา ภัทรวลี (คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.)
ติดต่อ

กองบรรณาธิการ วารสาร JC Journal
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
10200

โทรศัพท์: 0-2613-2731, 0-2613-2734
โทรสาร: 0-2613-2726
e-mail: mcmajc@yahoo.com

 

Comments are closed.