กองบรรณาธิการ

Comments Off on กองบรรณาธิการ
เพื่อให้การดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการวารสาร JC Journal และ JC e-Journal ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด จึงแต่งตั้งกองบรรณาธิการจัดทำวารสาร JC Journal และ JC e-Journal ทำหน้าที่ดำเนินการจัดทำวารสาร JC Journal และ JC e-Journal จัดทำวารสารรวบรวมบทความวิชาการของนักศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต รวมทั้งรวบรวม ตรวจแก้ คัดเลือก หรือควบคุมเนื้อหารและภาพทั้งหมด ที่จะตีพิมพ์ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ให้แล้วเสร็จ และรายงานให้คณบดีทราบต่อไป
วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ บทความวิชาการจากวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าการวิจัยด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 • เพื่อบรรลุค่าเป้าหมายในการประกันคุณภาพและเผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาต่อไป
กองบรรณาธิการ ประกอบด้วย
ที่ปรึกษา  
 
 • รองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
 • รองศาสตราจารย์บุญเลิศ ศุภดิลก
 • รองศาสตราจารย์สุรัตน์ เมธีกุล
บรรณาธิการประจำฉบับ
 
 • รองศาสตราจารย์แอนนา จุมพลเสถียร
บรรณาธิการ
 
 • ศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
 • รองศาสตราจารย์ ดร. สมาน งามสนิท
 • รองศาสตราจารย์อรทัย ศรีสันติสุข
 • รองศาสตราจารย์กัลยกร วรกุลลัฏฐานีย์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจนา ธูปแก้ว
 • อาจารย์ ดร. โมไนยพล รณเวช
ติดต่อกองบรรณาธิการ
  คุณวรรณกร ม่วงมีค่า
โครงการบัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  โทรศัพท์: 0-2613-2731 โทรสาร: 0-2613-2726
  e-mail: mcmajc@yahoo.com
   

 

Comments are closed.