รายนามผู้วิจารณ์

Comments Off on รายนามผู้วิจารณ์
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.กำจร หลุยยะพงศ์ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
 2. รองศาสตราจารย์ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
 3. รองศาสตราจารย์รุ่งนภา พิตรปรีชา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิลักษณ์ หวังสันตธรรม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารค (มหาวิทยาลัยรังสิต)
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ (มหาวิทยาลัยมหิดล)
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์ ครุจิต (มหาวิทยาลัยรังสิต)
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสุพงศ์ สุขโสต (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ ตันติเวชกุล (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 11. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ องค์ครุฑรักษา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมิทธิ์ บุญชุติมา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 13. รองศาสตราจารย์อรทัย ศรีสันติสุข (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 14. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ (สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า))
 15. รองศาสตราจารย์พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า))
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร (สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า))
 17. รองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 18. รองศาสตราจารย์กัลยกร วรกุลลัฏฐานีย์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 19. รองศาสตราจารย์วงหทัย ตันชีวะวงศ์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 20. รองศาสตราจารย์ปัทมา สุวรรณภักดี (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 21. รองศาสตราจารย์แอนนา จุมพลเสถียร (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 22. อาจารย์ ดร.ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 23. อาจารย์ ดร.ธนสิน ชุตินธรานนท์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 24. อาจารย์ไศลทิพย์ จารุภูมิ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ (คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

 

Comments are closed.