รายนามผู้วิจารณ์

Comments Off on รายนามผู้วิจารณ์
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ
****************
1.       รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์  เอี่ยมนิรันดร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2.       รองศาสตราจารย์ไพบูรณ์  คะเชนทรพรรค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3.       รองศาสตราจารย์รุ่งนภา  พิตรปรีชา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตยา  โตควณิชย์     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาลัญ  วรพิทยุต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
6.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิจิตรา  สึคาโมโต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  ดวงภุมเมศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
8.       อาจารย์ ดร.สุทธิลักษณ์  หวังสันติธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9.       อาจารย์ ดร.ธาตรี  ใต้ฟ้าพูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.   อาจารย์ ดร.ภัทรา  แตงเที่ยง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Comments are closed.