วิทยานิพนธ์ดีเด่น

Comments Off on วิทยานิพนธ์ดีเด่น
รายชื่อวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก/ดี
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     
ปีการศึกษา รายชื่อวิทยานิพนธ์ดีเด่น ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
2557 การเปิดรับข่าวสารและทัศนคติที่มีต่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
(วิทยานิพนธ์ดี มธ. ระดับปริญญาโท)
ทิพวรรณ์ เมืองเสน รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
2557 ขันติธรรมทางการเมืองของนักศึกษาที่เปิดรับข่าวสารทางการเมืองผ่านสื่อออนไลน์
(วิทยานิพนธ์ดี มธ. ระดับปริญญาเอก)
พิชญาณี ภู่ตระกูล ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
2556 ความคาดหวัง พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจจากการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ของเยาวชนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้
(วิทยานิพนธ์ดี มธ. ระดับปริญญาโท)
อาซูวัน อาเยะ รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
2555 การอภิปรายความกระแสพระราชดำรัสว่าด้วยความรู้รักสามัคคี
(วิทยานิพนธ์ดี มธ. ระดับปริญญาเอก)
อุษา  รุ่งโรจน์การค้า ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
2554 การสื่อสารเพื่อสร้างกรอบจิตนาการเศรษฐกิจ พอเพียงสู่ชุมชน : กรณีศึกษาบทบาทปราชญ์ชาวบ้านและผู้นำทางการปกครองในชุมชนอาข่า จ.เชียงราย
(วิทยานิพนธ์ดี มธ. ระดับปริญญาเอก)
(วิทยานิพนธ์ ชมเชย:รางวัลกำพลวัชรพล)
สุทธิภา วงศ์ยะลา ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
2553 วิเคราะห์สารเพื่อการพัฒนาในภาพยนตร์สั้นรางวัลรัตน์ เปสตันยี
(วิทยานิพนธ์ชมเชย มธ. ระดับปริญญาโท)
วนัสนันท์ แจ้งสว่าง รศ.จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย
2552 การวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการแสดงบทบาทสุนัขเฝ้าบ้านของนักหนังสือพิมพ์
(วิทยานิพนธ์ดีมาก มธ. ระดับปริญญาโท)
สุรชัย  เลาคำ รศ.มาลี  บุญศิริพันธ์
2551 โบราณคดีประยุกต์ว่าด้วยการขาดจริยธรรมทางการเมือง : ศึกษาภาพสะท้อนผ่านวาทกรรมข่าวสารการเลือกตั้งทางหนังสือพิมพ์
(วิทยานิพนธ์ชมเชย)
พนมสิทธิ์  สอนประจักษ์ ผศ.ดร.ทัศนีย์  บุนนาค
2550 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายมลายูในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยและชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย พีรยุทธ   โอรพันธ์ ศ.ดร.สุรพงศ์  โสธนะเสถียร
2549 ผลกระทบของการนำเสนอข่าวข่มขืนในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน ที่มีต่อผู้ข่มขืน ผู้ถูกข่มขืน และผู้อ่านที่สะท้อนจริยธรรมของหนังสือพิมพ์ วัชระ จิรฐิติกาลกิจ รศ.มาลี บุญศิริพันธ์
2548 การแปลงสิทธิอำนาจเป็นอำนาจ ผ่านรายการวิทยุนายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน ศึกษากรณี วิกฤตความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จิราภรณ์ เจริญเดช ผศ.ดร.ทัศนีย์ บุนนาค
2547 การถอดรหัสมายาคติของ “การข่มขืน” : ศึกษาเปรียบเทียบผู้รับสารที่มีประสบการณ์ตรงกับผู้รับสารที่มีประสบการณ์ผ่านสื่อ ปภัสรา ศิวะพิรุฬห์เทพ ผศ.ดร.สมสุข หินวิมาน
2546 อิทธิพลของโฆษณาที่มีต่อทิศทางการนำเสนอเนื้อหาทางการเมืองในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน สุวิชา เอื้อสมศักดิ์สกุล รศ.มาลี บุญศิริพันธ์
2545 บทบาทของหนังสือพิมพ์ต่อการเสนอข่าวคอร์รัปชั่นในหน่วยงานของรัฐ อมรรัตน์    มหิทธิรุกข์ รศ.มาลี   บุญศิริพันธ์
2544 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการปฏิรูปอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร ดนุพล   อุ่นจินดามณี รศ.อรทัย  ศรีสันติสุข
2543 รูปแบบสถานีวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนที่พึงประสงค์สำหรับประเทศไทยภายหลังการปฏิรูประบบวิทยุกระจายเสียงตามเจตนารมณ์มาตรา 40 รัฐธรรมนูญ  แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 สิขเรศ  ศิริกานต์ ผศ.ดร.สุรัตน์  เมธีกุล
2542 พัฒนาการการควบคุมกันเองของหนังสือพิมพ์วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในสังคมไทย สมหมาย  ปาริจฉัตต์ รศ.มาลี  บุญศิริพันธ์

 

Comments are closed.