PHD 2546 – 2559

Comments Off on PHD 2546 – 2559
รายชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารมวลชน)
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


รายชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา 2559

  รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (จำนวน 4 คน)    
ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
2559-01 การสื่อสารกับการสร้างความหมายและรสนิยมการบริโภคชาข้ามชาติในสังคมไทย 
(Signification and Taste of Global Tea Consumption in Thai Society)
ณัชชร อาจารยุตต์  
2559-02 การวิเคราะห์การอภิปรายความเชิงวิพากษ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ในประเทศไทย กอปรพงษ์ กุณฑียะ ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
2559-03 การสื่อสารทางการเมืองสู่การรวมศูนย์อำนาจ:บทพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน ณปิติยา บรรจงจิตร์ ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
2559-04 ตัวชี้วัดและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเสรีภาพของนักหนังสือพิมพ์ไทย วัชระ จิรฐิติกาลกิจ ผศ.ดร.จิตระพี ทรัพย์แสนดี

รายชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา 2558

  รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (จำนวน 1 คน)    
ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
2558-01 การสื่อสารทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีที่มาจากทหาร 
(Political Communication Of Prime Ministers From The Military)
กรกนก นิลดำ  

รายชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา 2557

  รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (จำนวน 1 คน)    
ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
2557-01 ขันติธรรมทางการเมืองของนักศึกษาที่เปิดรับข่าวสารทางการเมืองผ่านสื่อออนไลน์ พิชญาณี ภู่ตระกูล  

รายชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา 2556

  รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2556 (จำนวน 3 คน)    
ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
2556-01 การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบการกำหนดวาระของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน ในบริบทการเมืองไทยจ กรณี ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม สมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นาฏยา พิลางาม
ผศ.ดร.พจนา ธูปแก้ว
2556-02 วิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหารายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาซ๊ยนระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินโดนีเซีย นนทรี เหมทานนท์ รศ.ดร.พรจิต สมบัติพานิช
2556-03 การสื่อสารต่างวัฒนธรรม : การสื่อสารระหว่างคนแปลกหน้าในบริบทโฮมสเตย์ของสังคมไทย โศภชา เอี่ยมโอภาส รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน

รายชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา 2555

  รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2555 (จำนวน 9 คน)    
ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
2555-01  การพัฒนาตัวชี้วัดที่พึงประสงค์ด้านความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย  จตุรงค์  ดวงมณี ผศ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี
2555-02 ประเทศไทยกับการกำหนดวาระข่าวสารเรื่องการเปิดประชาคมอาเซียน ธนกร  ศรีสุขใส  อ.ดร.อนุชา  ทีรคานนท์
2555-03 การสื่อสารอุดมการณ์ทางการเมืองในพระราชนิพนธ์เรื่องพระร่วงในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว นรินทร์  นำเจริญ  ผศ.ดร.อัจฉรา  ปัณฑรานุวงศ์
2555-04 การสื่อสารการเมืองของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิภากร  กำจรเมนุกูล ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
2555-05 การสื่อสารในการจัดการภัยพิบัติ: กรณีศึกษา อุทกภัยในประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ พนิดา  จงสุขสมสกุล รศ.กิติมา  สุรสนธิ
2555-06 มายาคติในการนำเสนอข่าวการเมืองของยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  วาลี  ขันธุวาร ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
2555-07 การสื่อสารกับการสร้างอัตลักษณ์ของคนหูหนวกไทย ไวยวุฒิ  วุฒิอรรถสาร รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน
2555-08 การอภิปรายความกระแสพระราชดำรัสว่าด้วยความรู้รักสามัคคี อุษา  รุ่งโรจน์การค้า ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
2555-09 การอภิปรายความการสื่อสารทางการเมืองจากภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ไทยเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช องอาจ  สิงห์ลำพอง ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร

รายชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา 2554

  รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2554 (จำนวน 6 คน)    
ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
2554-01  การจัดการทางการสื่อสารเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ : กรณีศึกษาห้างค้าปลีกสัญชาติไทยและห้างค้าปลีกข้ามชาติ  บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
2554-02 การสื่อสารความเป็นโลกกับความเป็นท้องถิ่นผ่านวัฒนธรรมการบริโภคไก่ในสังคมไทย : ศึกษากรณีการบริโภคไก่เคฟซีและไก่ห้าดาว พิทยา พลาพลีวัลย์  รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน
2554-03 สัมพันธบทจากนิทานพื้นบ้านสู่การ์ตูนและละครจักรๆ วงศ์ๆ ทางโทรทัศน์ : ศึกษากรณีนิทานเรื่อง “สังข์ทอง” พรรษา รอดอาตม์  รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน
2554-04 การสร้างความจริงเรื่องประชาธิปไตยผ่านวิทยุชุมชนคลื่นคนรักเชียงใหม่’ 51 ภัทมัย อินทจักร ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
2554-05 การสื่อสารเพื่อสร้างกรอบจิตนาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน : กรณีศึกษาบทบาทปราชญ์ชาวบ้านและผู้นำทางการปกครองในชุมชนอาข่าจังหวัดเชียงราย สุทธิภา วงศ์ยะลา ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
2554-06 ประสิทธิภาพในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งระหว่างกลยุทธ์การตลาดทางการเมืองกับกลยุทธ์หัวคะแนนระบบอุปถัมภ์ศีกษากรณการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 23 ธันวาคม 2550 สุระชัย ชูผกา ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร

รายชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา 2553

  รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2553 (จำนวน 6 คน)    
ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
2553-01 การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ว่าด้วยเรื่องรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์
รศ.ดร.พรจิต สมบัติพานิช
2553-02 การเมืองและความเป็นการเมืองในบทพระราชนิพนธ์แปล “เวนิชวานิช” ปัทมา จันทร์เจริญสุข ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
2553-03 การวิเคราะห์เนื้อหาและวาทกรรมข่าวเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ของหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง พิสิฐ ประเสริฐศรี ผศ.ดร.ทัศนีย์ บุนนาค
2553-04 การสื่อสารเชิงอำนาจและต่อต้านขัดขืนในโรงเรีบนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพ็ญพรรณ เสนารักษ์ อ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
2553-05 นวัตกรรมการสื่อสารแนวคิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยขององค์กรระหว่างประเทศแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล สุภาพร ศรีสัตตรัตน์ อ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์
2553-06 วาทกรรมสะท้อนภาพไทยผ่านหนังสือพิมพ์ประเภทอนุภาคลุ่มน้ำโขง อัตนันท์ เตโชพิศศาลวงศ์ ผศ.ดร.ทัศนีย์ บุนนาค

รายชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา 2552

  รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2552 (จำนวน 6 คน)    
ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
2552-01 กระบวนการทำข่าวของนักข่าวสำนักข่าวต่างประเทศในประเทศไทยต่อกรณีวิกฤติการณ์การเมืองไทย พ.ศ.2552-2553 กฤติยา  รุจิโชค อ.ดร.จิตระพี  ทรีพย์แสนดี
รศ.มาลี  บุญศิริพันธ์ (ร่วม)
2552-02 เครือข่ายการสื่อสารทางการเมืองของชุมชนไทยมุสลิมในยุคการเมืองเลือกข้าง จรัล  มานตรี อ.ดร.โมไนยพล  รณเวช
รศ.นิศา  ชูโต (ร่วม)
2552-03 การเมืองในการถ่ายภาพท่องเที่ยว : การครอบงำและการต่อรองทางวัฒนธรรม ต่อสิต  กลีบบัว รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน 
2552-04 หนังสือพิมพ์ไทยรายวันกับการสร้างภาพลักษณ์นายสมัครสุนทรเวช: (29 มกราคม – กันยายน 2551) ทรงยศ  บัวเผื่อน อ.ดร.ธาตรี  ใต้ฟ้าพูล
2552-05 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการเลือกตั้งของจังหวัดที่มีผู้ไปลงคะแนนเสียงมากที่สุดในประเทศไทย ปฤฐฎาง  จันทร์บุญเรือง ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
2552-06 พัฒนาการและการสื่อสารแนวคิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองในสังคมไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 ถึงปัจจุบัน อลงกรณ์  อรรคแสง อ.ดร.อัจฉรา  ปัณฑรานุวงศ์

รายชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา 2551

  รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2551 (จำนวน 6 คน)    
ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
2551-01 จรรยาข้าราชการ : กลไกการถ่ายทอดทางอุดมการณ์ต่อความต้านทานทางการเมือง  นางขนิษฐา สารพิมพา  รศ.กิติมา สุรสนธิ
2551-02 การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการวิยุชุมชนในประเทศไทย  นายณัฐวัฒน์ พรวงษ์หุ่น  อ.ดร.จิตระพี ทรีพย์แสนดี
2551-03 กระบวนการสื่อสารตราสินค้าของพรรคการเมืองไทย  นางสาวปฐมาพร เนตินันทน์  รศ.ดร.พรจิต สมบัติพานิช
2551-04 โบราณคดีประยุกต์ว่าด้วยการขาดจริยธรรมทางการเมือง : ศึกษาภาพสะท้อนผ่านวาทกรรมข่าวสารการเลือกตั้งทางหนังสือพิมพ์  นายพนมสิทธิ์ สอนประจักษ์  ผศ.ดร.ทัศนีย์ บุนนาค
2551-05 การวิเคราะห์การสื่อสารเชิงวัฒนธรรมเพื่อการดำรงอยู่และสืบทอดประเพณีบูชาอินทขิล  นางสาวลัดดา จิตตคุตตานนท์  รศ.กิติมา สุรสนธิ
2551-06 การเรียนรู้ทางสังคมของวัยรุ่นไทยจากวัฒนธรรมเพลงสมัยใหม่ของประเทศเกาหลีใต้  นายศรัณย์ สิงห์ทน  อ.ดร.อนุชา ทีรคาสท์

รายชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา 2550

  รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2550 (จำนวน 8 คน)    
ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
2550-01 ดัชนีชี้วัดความเป็นวิชาชีพของผู้สื่อข่าวการเมืองไทย นายบุญอยู่  ขอพรประเสริฐ   ผศ.ดร.ทัศนีย์  บุนนาค 
2550-02 การสื่อสารภายในบรรษัทระหว่างประเทศภายใต้ภาวะเปลี่ยนแปลง: กรณีศึกษา การสื่อสารกลยุทธ์องค์กร นางสาวนันทพร  วงษ์เชษฐา ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร 
2550-03 การสื่อสารทางการเมืองของพระสงฆ์ไทย  กรณีศึกษา พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปัณโน) พ.ศ.2544-2548 นางเบญจา  มังคละพฤกษ์  ศ.ดร.สมบัติ  จันทรวงศ์ 
2550-04 การสื่อสารองค์การบริษัทตัวแทนโฆษณาในประเทศไทยภายใต้การบริหารงานของกลุ่มบริษัท โฮลดิ้ง : กรณีศึกษาการสื่อสารเพื่อการบริหารงานโฆษณาระหว่างประเทศ นางสุทธิลักษณ์  หวังสันติธรรม   ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร 
2550-05 การเข้าสู่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้มีชื่อเสียงที่มีผลงานทางโทรทัศน์ นางสาวอริสรา  กำธรเจริญ   ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร 
2550-06 ภาพตัวแทนคนจนในรายการเกมโชว์ทางโทรทัศน์ นายขวัญฟ้า  ศรีประพันธ์  รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน 
2550-07 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายมลายูในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยและชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย นายพีรยุทธ  โอรพันธ์ ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
2550-08 มายาคติและอุดมการณ์ในโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของพรรคไทยรักไทย  ในการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548 : การวิเคราะห์ด้วยวิธีสัญวิทยา นางอัจฉรา  ปัณฑรานุวงศ์   ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร 

รายชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา 2547

  รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2547 (จำนวน  8  คน)    
ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
2547-01 ความสำเร็จของรายการสารคดีของสถานีโทรทัศน์ NHK ประเทศญี่ปุ่น นางกิตติมา  ชาญวิชัย รศ.อรทัย  ศรีสันติสุข
2547-02 การสื่อสารทางการเมืองในเพลงไทยลูกทุ่ง พ.ศ. 2507-2547 นายขจร  ฝ้ายเทศ รศ.ดร.วรพล  พรหมิกบุตร
2547-03 ปัจจัยในกระบวนสื่อสารการเมืองขององค์กรพัฒนาเอกชน นายชูเกียรติ  วงศ์เทพเตียน ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนเสถียร
2547-04 การสร้างตราอาเซียน: กลยุทธ์การสื่อสารระหว่างประเทศเพื่อสร้างเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ของอาเซียนในกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย นายธีรพล  ภูรัต ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนเสถียร
2547-05 การสื่อสารทางการเมือง: ศึกษากรณีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทั่วไปของพรรคไทยรักไทย นางสาวนันทนา  นันทวโรภาส ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนเสถียร
2547-06 การสื่อสารต่างวัฒนธรรม ที่มีผลต่อการปรับตัวของคนข้ามชาติ: ศึกษากรณีชาวพม่าในจังหวัดพรมแดนประเทศไทย นางสาวภริดา  โกเชก อ.ดร.อนุชา  ทีรคานนท์
2547-07 ความสำเร็จของอีเลิร์นนิ่งในระดับอุดมศึกษาของไทย: กรณีศึกษา นางสุภาภรณ์  ศรีดี อ.ดร.อนุชา  ทีรคานนท์
2547-08 ความสามารถทางการสื่อสารของผู้นำท้องถิ่นในการบริหารจัดการชุมชน กรณีศึกษา: ชุมชนตำบลบางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง นางอมรรัตน์  ทิพย์เลิศ ผศ.ดร.สมสุข  หิมวิมาน

รายชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา 2546

  รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2546 (จำนวน 6 คน)    
ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
2546-01 ความเป็นวิชาชีพขององค์กรข่าว นายนิพนธ์  นาคสมภพ รศ.อรทัย  ศรีสันติสุข
2546-02 การสื่อสารเพื่อสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มผู้รักร่วมเพศชาย: กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยและเยอรมนี นายพจนา  ธูปแก้ว ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนเสถียร
2546-03 โฆษณาในทศวรรษที่ 2000-2010 : การศึกษาถึงปัจจัยด้านสื่อที่มีต่อรูปแบบโฆษณา นางพรจิต  สมบัติพานิช รศ.ปิยกุล  เลาวัณญ์ศิริ
2546-04 อินเทอร์เน็ต และสื่อมวลชนต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา นางสาวมลินี  สมภพเจริญ อ.ดร.อนุชา  ทีรคานนท์
2546-05 การสื่อสารทางการเมืองของนายชวน  หลีกภัย นายสุเทพ  เดชะชีพ รศ.ดร.สุรัตน์  เมธีกุล
2546-06 สถานภาพองค์ความรู้ของการสื่อสารทางการเมืองในประเทศไทย นายอรรถพร  กงวิไล ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนเสถียร

รายชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา 2546

  รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2546 (จำนวน 6 คน)    
ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
2546-01 ความเป็นวิชาชีพขององค์กรข่าว นายนิพนธ์  นาคสมภพ รศ.อรทัย  ศรีสันติสุข
2546-02 การสื่อสารเพื่อสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มผู้รักร่วมเพศชาย: กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยและเยอรมนี นายพจนา  ธูปแก้ว ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนเสถียร
2546-03 โฆษณาในทศวรรษที่ 2000-2010 : การศึกษาถึงปัจจัยด้านสื่อที่มีต่อรูปแบบโฆษณา นางพรจิต  สมบัติพานิช รศ.ปิยกุล  เลาวัณญ์ศิริ
2546-04 อินเทอร์เน็ต และสื่อมวลชนต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา นางสาวมลินี  สมภพเจริญ อ.ดร.อนุชา  ทีรคานนท์
2546-05 การสื่อสารทางการเมืองของนายชวน  หลีกภัย นายสุเทพ  เดชะชีพ รศ.ดร.สุรัตน์  เมธีกุล
2546-06 สถานภาพองค์ความรู้ของการสื่อสารทางการเมืองในประเทศไทย นายอรรถพร  กงวิไล ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนเสถียร

Comments are closed.