MA 2528 – 2540

Comments Off on MA 2528 – 2540
รายชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน)
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายชื่อวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (สื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา 2540

  รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2540 แผน ก. (จำนวน 57 คน)    
ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
MA-TS2540-01 การศึกษาความต้องการในการพัฒนาการฝึกอบรมบุคลากรด้านบริหารงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ศึกษาเฉพาะกรณีหลักสูตร “นักบริหารงานประชาสัมพันธ์” สถาบันการประชาสัมพันธ์ อาภา  อภิชาติไตรสรณ์  
MA-TS2540-02 ภาพพจน์ของตำรวจท่องเที่ยวในทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเมืองพัทยา พ.ต.ต. ปิติ  หุ่นจุ้ย  
MA-TS2540-03 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารชั้นต้นและเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการในองค์การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับบรรยากาศการสื่อสารในองค์การ วนิดา  เตชะวิศิษฐพงษ์  
MA-TS2540-04 การสร้างบทบาทเป็นนักประชาสัมพันธ์ให้กับอาสาประชาสัมพันธ์    หมู่บ้าน(อปม.) ของกรมประชาสัมพันธ์ มณีรัตน์  เกียรติทวี  
MA-TS2540-05 ความต้องการที่จะรู้ข่าวสารการเมือง พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเมืองและการใช้ประโยชน์ข่าวสารการเมืองจากรายการโทรทัศน์ของประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร พรรณพิลาส  วีระสุโข  
MA-TS2540-06 พฤติกรรมการสื่อสารและอุดมการทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่มีต่อความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการเมืองพ.ศ.2540ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งกลุ่มอายุ 18-20 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร จินตนา  ปัญญาอาวุธ  
MA-TS2540-07 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกเปิดรับข่าวสารดภายในองค์กรของฝ่ายบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน สุวรรณา  แสงไกรรุ่งโรจน์  
MA-TS2540-08 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดทำหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันราชภัฏ ณัฏฐชา  หน่อทอง  
MA-TS2540-09 การสำรวจงานวิจัยตามภารกิจหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ ระหว่าง พ.ศ. 2476-2540 สุนิษา  บุญรอด  
MA-TS2540-10 การวางแผนการใช้สื่อประชาสัมพันธ์เรื่องระบบการคิดค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานตามระยะเวลา ปิติพร  ฟักเถาว์  
MA-TS2540-11 การแสวงหาข่าวสารและการใช้ประโยชน์จากสื่อมวลชนของประชาชนกรุงเทพมหานครหลังการประกาศค่าเงินบาทลอยตัว สุภาพร  อัทธกุลวัฒน์  
MA-TS2540-12 การศึกษาการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการท่าอากาศยายสากลกรุงเทพแห่งที่ 2 และความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการท่าอากาศยายสากลกรุงเทพ แห่งที่ 2 ที่มีต่อโครงการท่าอากาศยานสากลกรุงเทพ แห่งที่ 2 ศรัณยา  เรืองหนู  
MA-TS2540-13 การสำรวจการรับรู้และความคิดเห็นเรื่องระบบการคิดค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานตามระยะเวลาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำเรียง  วิทยารัก  
MA-TS2540-14 แนวทางการกำหนดนโยบายและแผนการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีความพึงพอใจและพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนและสื่อบุคคลของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสมุทรสงคราม ศิริวรรณ  สวัสดิสุข  
MA-TS2540-15 ประสิทธิผลของการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการบันไดปลาโจน ที่เขื่อนปากมูล  จังหวัดอุบลราชธานี กุนนที  อนุรักติพันธุ์  
MA-TS2540-16 นโยบายประชาสัมพันธ์ของบริษัท มีเดียพลัส จำกัด(มหาชน) ที่มีต่อการตัดสินใจสนับสนุนรายการของบริษัทตัวแทนโฆษณา นุชฤดี  รุ่ยใหม่  
MA-TS2540-17 ปัจจัยและวิธีที่สื่อหนังสือพิมพ์รายวันคัดเลือกข่าวและบทความประชาสัมพันธ์ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิมลพรรณ์  ตั้งจิตเพิ่มความดี  
MA-TS2540-18 การศึกษาภาพลักษณ์ขององค์กรพัฒนาเอกชนต่อการสร้างจิตสำนึกของประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ปรีดา  ยันต์พิเศษ  
MA-TS2540-19 การศึกษาความพึงพอใจในการับข่าวสารการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของผู้ใช้รถยนต์ ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กัญญา  เลิศฤดีวัฒนวงศ์  
MA-TS2540-20 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารด้านวัฒนธรรมไทย เกี่ยวกับค่านิยมพื้นฐานของนักศึกษาสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสน่ห์  นครสันติภาพ  
MA-TS2540-21 การศึกษารูปแบบและแนวทางการบริหารงานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์:ศึกษากรณีกองงานคณะกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ อรวิน  บุตรวงศ์  
MA-TS2540-22 การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้ำมันพืชของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นพพร  ริ้วธำรงสฤษฏ์  
MA-TS2540-23 ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้รับสารต่อการสื่อสารทางด้านการตลาดของโรงภาพยนตร์ระบบมัลติเพล็กซ์เครืออีจีวี วรนุช  ตั้งควิวิช  
MA-TS2540-24 บทบาทของงานการสื่อสารการตลาดครบรูปแบบ (Integrated Marketing Communication) ในการสร้างภาพพจน์รถยนต์เกาหลีของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานคร สุรัฏฐา  จารุพันธุ์  
MA-TS2540-25 การวิเคราะห์วิธีกานำเสนอภาพโฆษณาในนิตยสาร ปรีชา  ส่งกิตติสุนทร  
MA-TS2540-26 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรมการรณรงค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร (ศึกษาเฉพาะกรณีโรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า) มัณฆนา ฟูกุล  
MA-TS2540-27 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสื่อประเพณีกับความตระหนักด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีของนักเรียน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบนักเรียนในเขตจังหวัดสุโขทัยกับนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ณัฏฐนาท  เนตรนิยม  
MA-TS2540-28 บทบาทของผู้สอนวิชาหนังสือพิมพ์ในสถาบันราชภัฏต่อการใช้อินเตอร์เน็ตในการเรียนการสอน สุรสิทธ์  วิทยารัฐ  
MA-TS2540-29 ทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีต่อการเสนอภาพข่าวหมิ่นเหม่ทางศีลธรรมบนหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรายวัน สมบูรณ์  อิชยาวรกุล  
MA-TS2540-30 บทบาทหนังสือพิมพ์ต่อการพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ศิริบูรณ์  ณัฐพันธ์  
MA-TS2540-31 บทบาทของหนังสือพิมพ์ในการนำเสนอเรื่องกากของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม ศึกษาจากหนังสือพิมพ์มติชน กรุงเทพธุรกิจ    ไทยรัฐ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2539 – 30 มิถุนายน 2539 ผุสดี  อรุณมาศ  
MA-TS2540-32 นโยบายด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศไทย ศึกษาเฉพาะกรณีแผนแม่บทการพัฒนากิจการโทรคมนาคม (ระหว่างปี พ.ศ.2538-2540) สร้อยทิพย์  ไตรสุทธิ์  
MA-TS2540-33 เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นงลักษณ์  สวัสดิผล  
MA-TS2540-34 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารด้านเนื้อหาบันเทิง และบุคคบในวงการบันเทิงที่มีต่อทัศนคติในเรื่องความรักและเพศสัมพันธ์ของเด็กวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร จริญญา  นิลแพทย์  
MA-TS2540-35 “กลวิธีการบรรยายกีฬามวยไทยทางโทรทัศน์” ทักษิณา ณ ตะกั่วทุ่ง  
MA-TS2540-36 การวิเคราะห์การนำเสนอข่าวความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศทางสถานีโทรทัศน์และผลต่อความพึงพอใจของผู้รับสาร:ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 มาทินี  เผ่าจำรูญ  
MA-TS2540-37 การศึกษาพฤติกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนมัธยมในเขตกรุงเทพมหานคร วรพจน์  พวงสุวรรณ  
MA-TS2540-38 การใช้ข้อมูลข่าวสารในกระบวนการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้บริการกองทุนรวม ศิริพร  ติปยานนท์  
MA-TS2540-39 ความพึงพอใจของผู้ชมรายการสุขภาพกับการดูแลตนเอง สุภาภรณ์  พรหมดีราช  
MA-TS2540-40 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน ความถนัดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษานิเทศศาสตร์:ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ที่เข้าศึกษาในชั้นปีที่1 ในปีการศึกษา 2538 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อเนญชา  กลิ่นเกษร  
MA-TS2540-41 การเปิดรับข่าวสาร ความพึงพอใจ และความคิดเห็นของเยาวชนที่มีต่อวารสารและนิตยสารดีเด่นในโครงการส่งเสริมผลงานสื่อมวลชนดีเด่นเพื่อเยาวชน สุภัทรา  พันธุ์จันทร์  
MA-TS2540-42 ประสิทธิผลของการใช้วิทยุกระจายเสียงเพื่อพัฒนาสังคมในโครงการกองทุนบริจาคเงินเพื่อซื้อลิ้นหัวใจกับ จส.100 ปานชนก  พาทีทิน  
MA-TS2540-43 การสำรวจความคิดเห็นของประชาขนในเขตกรุงเทพมหานครต่อรายการวิทยุที่ผลิตโดยศูนย์ผลิตรายการและข่าว กรมตำรวจ พ.ต.ท. ปัญญา  แป้นเพ็ชร์  
MA-TS2540-44 นโยบายการเปิดเสรีโทรคมนาคมของประเทศไทยกับผลกระทบจากข้อตกลงองค์การการค้าโลก (ดับบลิวทีโอ) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ:วิเคราะห์เชิงนโยบายและการวางแผนการโทรคมนาคมของภาคเอกชนไทย บำรุง  อำนาจเจริญฤทธิ์  
MA-TS2540-45 อิทธิพลของวัฒนธรรมอิสลามต่อการสื่อสารในประเทศซาอุดิอาระเบีย อุษา  จารุภา  
MA-TS2540-46 การศึกษาความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่ : ศึกษาเฉพาะกรณีรายการ “อี ฟอ ทีน” ภริดา  โกเชก  
MA-TS2540-47 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรรษา  วงศ์ธรรมกูล  
MA-TS2540-48 การใช้ประโยชน์จากสื่ออินเตอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาโท ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร อรพิน  จิรวัฒนศิริ  
MA-TS2540-49 การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นเรื่องการรับผลประโยชน์ตอบแทนกับการรับตามธรรมเนียมของนักหนังสือพิมพ์ระดับบริหารและนักหนังสือพิมพ์ระดับปฏิบัติการในเขตกรุงเทพมหานคร ธิดารัตน์  น้อยสุวรรณ  
MA-TS2540-50 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มของสื่อโฆษณาในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2538-2547 โดยใช้เทคนิคเดลฟาย เนาวรัตน์  เทพอาสน์  
MA-TS2540-51 การวิจัยประเมินผลการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการประกันสังคมสู่สถานประกอบการของศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม ลิปดา  จันทรศักดิ์  
MA-TS2540-52 การวิเคราะห์รูปแบบการจัดหน้าโฆษณาเผยแพร่กิจกรรมการออกแบบกับความพึงพอใจของสมาชิกศูนย์บริการออกแบบ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ประภา  อ่วมแย้ม  
MA-TS2540-53 ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางการตลาดกับความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการของ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร สุพรรณี  อัศวศิริเลิศ  
MA-TS2540-54 ความพึงพอใจและความคาดหวังของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการโทรทัศน์สำหรับวัยรุ่น มนฤดี  ธาดาอำนวยชัย  
MA-TS2540-55 การสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมการับฟังรายการเรดิโอ โนพร็อบเบล็มสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นความถี่ เอฟ.เอ็ม.88.0 เมกะเฮิรต์ของผู้ฟังในเขตกรุงเทพมหานคร ชุดาภา  ปุณณะหิตานนท์  
MA-TS2540-56 การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการ ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ กับแสงชัย สุนทรวัฒน์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท. ธิติมา  อุ่นเมตตาจิต  
MA-TS2540-57 ศึกษาการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่มีต่อการบริจาคอวัยวะ นภดล  ทองมั่น  

รายชื่อวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (สื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา 2539

  รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2539 แผน ก. (จำนวน 27 คน)    
ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
MA-TS2539-01 ความรู้ความเข้าใจของนักการตลาดที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ ปัณชนิต  โรจน์อมรสวัสดิ์  
MA-TS2539-02 การศึกษาผลการใช้สื่อหลัก 3 ประเภทในการฝึกอบรมผู้นำวินัยจราจรของ 6 จังหวัดนำร่องภายใต้โครงการรณรงค์เสริมสร้างวินัยจราจรเด็กและเยาวชนของกระทรวงศึกษาธิการ อภิญญา  บุญจทิตย์  
MA-TS2539-03 ความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยต่อการดำเนินภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา สุวรรณ  มาศเมฆ  
MA-TS2539-04 พฤติกรรมการเปิดรรับข่าวสารความปลอดภัยในการทำงานของคนงานระดับปฏิบัติการ:ศึกษาเฉพาะกรณีอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ มยุรี  น่วมพิพัฒน์  
MA-TS2539-05 การเปิดรับข่าวสารแทะทัศนคติของสื่อมวลชนประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีต่อธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ศศินันท์  บุญยรัตพันธุ์  
MA-TS2539-06 การตัดสินใจเลือก ส.ส.ของเยาวชนอายุ 18-19 ปีในเขตกรุงเทพมหา-นคร ในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2538 :  เปรียบเทียบภาพลักษณ์ด้านการเมืองของผู้สมัคร ส.ส. จากอาชีพทั่วไปกับผู้สมัคร ส.ส. จากวงการบันเทิง ศิริรัตน์  ชมงาม  
MA-TS2539-07 นโยบายการส่งเสริมภาพยนตร์ของรัฐบาลไทย นัยนา  แย้มสาขา  
MA-TS2539-08 นโยบายการใช้สื่อมวลชนเพื่อการประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือ  ประวิทย์  พิพิธโกศลวงศ์  
MA-TS2539-09 ความน่าเชื่อถือของหมอดูกับความตั้งใจกระทำพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ พรทิพย์  จงเจิดศักดิ์  
MA-TS2539-10 นโยบายการสื่อสารเพื่อการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษากรณี ISO14000 วนิดา  วงศ์วิเศษศักดิ์  
MA-TS2539-11 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารนวกรรมกับความรู้ความเข้าใจในคุณลักษณะของโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล(ISDN) : เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ใช้บริการและกลุ่มที่ไม่ได้ใช้บริการโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล(ISDN) รังสิมา  สุวรรณจินดา  
MA-TS2539-12 ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการสำรวจประชามติ : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 17 พฤศจิกายน 2540 ขนิษฐา  ไชยสัตย์  
MA-TS2539-13 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวผ่านวิทยุติดตามตัว การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้รับบริการรายงานข่าวผ่านวิทยุติดตามตัวโฟนลิ้งค์ในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด อรอำไพ  รัตนพันธ์  
MA-TS2539-14 การศึกษาประสิทธิภาพสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมศึกษาเฉพาะกรณี : วารสารบรรษัทปริทรรศน์ กิตติชัย  ภูวไพศาลกิจ  
MA-TS2539-15 ประสิทธิภาพของกระบวนการสื่อสารเพื่อการศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโครงการศึกษาสายสามัญด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม รัชราพร  นีรนาทรังสรรค์  
MA-TS2539-16 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารจากการอ่านหนังสือพิมพ์รายวันหน้าสตรีกับทรรศนะต่อบทบาทที่เปลี่ยนไปของสตรีในสังคมและทรรศนะในการทำงานของข้าราชการสตรีในสังกัดกรุงเทพมหานคร วาสนา  เสตะจันท์  
MA-TS2539-17 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร:การศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณด้านการศึกษากับด้านความ มั่นคงของสำนักงบประมาณ ธวัชชัย  กิจรัตนะกุล  
MA-TS2539-18 การประเมินคุณค่าและการใช้ประโยชน์ข่าวสารด้านการเงินในหนังสือพิมพ์ของ ผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ไทย ศุนย์รัฐ  บุณยมนี  
MA-TS2539-19 การคัดเลือกข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย:ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกับหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ การุณย์  มีถม  
MA-TS2539-20 การศึกษาการเปิดรับและการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับประเทศไทยของนักศึกษาไทยในญี่ปุ่น นภดล  ชาติประเสริฐ  
MA-TS2539-21 การสื่อสารเพื่อการบริหารในสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ศึกษาเฉพาะกรณี:การสื่อสารสองทางกับความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน อัจฉราลักษณ์  วงศ์ชนะมาศ  
MA-TS2539-22 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดรับข่าวสารจากสถานีวิทยุ จส.100 และการเป็นสมาชิกชมรม จส.100 บุษราคัม  เอี่ยมอำไพ  
MA-TS2539-23 ความน่าเชื่อถือและความพึงพอใจของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการข่าวภาคค่ำทางโทรทัศน์ทั้ง 5 ช่อง (3,5,7,9,11) นิลาวัลย์  พาณิชย์รุ่งเรือง  
MA-TS2539-24 ความเป็นไปได้ของนโยบายสื่อสารมวลชนไทยในทศวรรษที่ 90 ฉันทนา  หินแก้ว  
MA-TS2539-25 ภาพลักษณ์ของผู้สูงอายุในงานโฆษณาทางโทรทัศน์ ปานจักษ์  ทองปาน  
MA-TS2539-26 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสารกับการรับรู้ข่าวสารวัฒนธรรมไทยของนักเรียนมัธยมปลายในเขตกรุงเทพมหานคร อลงกรณ์  ปริวุฒิพงศ์  
MA-TS2539-27 การจัดระบบสื่อสารและการบริการข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพในการให้บริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ชลัท  มนต์ไตรเวศย์  

รายชื่อวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (สื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา 2538

  รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2538 แผน ก (จำนวน 39 คน)    
ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
MA-TS2538-01 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์รายการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก เพื่อการใช้ประโยชน์และตอบสนองความต้องการด้านข่าวสารของสตรีมีครรภ์ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลราชวิถี เพียรพร  ว่องวิทวัส  
MA-TS2538-02 ศึกษาความต้องการข่าวสารและความพึงพอใจในการรับฟังข่าวต้นชั่วโมงของสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบก:ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการกรุงเทพมหานคร พรนภา  แก้วลาย  
MA-TS2538-03 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมศึกษาของสื่อมวลชนเพื่อสร้างจิตสำนึกต่อนักศึกษานิเทศศาสตร์ วรรณี  งามขจรกุลกิจ  
MA-TS2538-04 บทบาทของพระสงฆ์ สื่อบุคคลในการชี้นำและปลูกจิตสำนึกประชาชนชนบท เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (ศึกษากรณี:พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส จังหวัดกาญจนบุรี) ธันยพร  พงษ์โสภณ  
MA-TS2538-05 ความเป็นกลางของข่าวการเมืองในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย จุฬาพิช  มณีวงศ์  
MA-TS2538-06 กลยุทธการสื่อสารการตลาด ด้านกองทุนส่วนบุคคล กรณีศึกษาบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) ปรีชาวุฒิ  ขุมทรัพย์  
MA-TS2538-07 การศึกษาเปรียบเทียบงานประชาสัมพันธ์ของบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร ศศิวรรณ  จรัสดำรง  
MA-TS2538-08 พฤติกรรมการรับข่าวสารเรื่องยาม้าของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนกรมสามัญศึกษา กลุ่มที่ 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร ศิริพร  เชิดวงศ์สุข  
MA-TS2538-09 ภาพลักษณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในสายตาของประชากรชาวกรุงเทพมหานคร อนิรุจน์  เอี่ยมกิจการ  
MA-TS2538-10 อิทธิพลและประสิทธิภาพของสื่อเกี่ยวกับข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ18-19 ปี เขตกรุงเทพมหานคร  ในปี พ.ศ. 2538 พนม  คลี่ฉายา  
MA-TS2538-11 การศึกษาแนวนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ชณินทร  สินวัต  
MA-TS2538-12 การรับข่าวสารเกี่ยวกับการใช้ยางรถยนต์ของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร วีนัส  อัศวสิทธิถาวร  
MA-TS2538-13 ความพึงพอใจต่อรูปแบบการนำเสนอ และเนื้อหาข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั่วไป  พ.ศ.2538   ของเยาวชนอายุ 18-19 ปี  ในเขต-กรุงเทพมหานคร สุภาวดี  เตียพิริยะกิจ  
MA-TS2538-14 การนำนวตกรรมด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการผลิตสื่อวิดิทัศน์:ศึกษาเฉพาะกรณีการใช้ Digital Nonlinear Editing ศิริลักษณ์  ศรีมณฑล  
MA-TS2538-15 อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการบริโภคเกลือไอโอดีนตามโครงการรณรงค์ขจัดโรคขาดสารไอโอดีนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เถลิงสิริราชสมบัติครบ 50 ปี มารศรี  เตชะกำพุช  
MA-TS2538-16 อิทธิพลของสื่อมวลชนต่อการเรียนรู้เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง : ศึกษากรณีนิตยสารหมอชาวบ้าน บาหยัน  อิ่มสำราญ  
MA-TS2538-17 บทบาทและผลกระทบของโทรทัศน์ที่มีต่อความคิดเห็นในการได้รับความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยและการตระหนักถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย วรรณา  สุชาติสุธาธรรม  
MA-TS2538-18 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชนในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ดวงจันทร์  สุทราโรจน์  
MA-TS2538-19 การวิเคราะห์หัวข้องานวิจัยของคอลัมน์อินเด็กซ์ ในนิตยสารวีคเอนด์ และการสำรวจผู้อ่านถึงการรับรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ ยิ่งลักษณ์  ลักษมีเศรษฐ  
MA-TS2538-20 ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อประโยชน์จากการชมโทรทัศน์รายการมันนี่ทอล์ค ศึกษาเฉพาะผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมืองยศ  จันทรมหา  
MA-TS2538-21 การเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีต่ออนุกรมมาตรฐาน มอก.-ISO 9000 พรรณเพ็ญ  วัยเจริญ  
MA-TS2538-22 พฤติกรรมการสื่อสาร กับความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 18 ของผู้ที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกลุ่มอายุ 18-20 ปี  ในเขตกรุงเทพมหานคร สาลินี  หลีหเจริญกุล  
MA-TS2538-23 ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์กับผลกระทบต่อการประกอบวิชาชีพพยาบาล:ศึกษากรณีนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ในท้องที่จังหวัดภาคใต้ วรยุพา  สมถวิล  
MA-TS2538-24 ประเมินผลโครงการรณรงค์ใช้น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วของรัฐบาลในปี พ.ศ. 2538:ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร สุตชาติ  วงษ์หุ่น  
MA-TS2538-25 การศึกษาศักยภาพของ “ทีวีเสรี” ในประเทศไทย:ในแนวทัศนะแบบองค์รวม ศุภัจฉรี  วิชัยดิษฐ์  
MA-TS2538-26 การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารด้านปัญหาโสเภณีในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย 4 ชื่อฉบับ ทัสพร  จันทรี  
MA-TS2538-27 การศึกษานโยบายและทิศทางการเรียนการสอนสาขาวิชาการสื่อสารมวลชนในทศวรรษหน้า : ตามความคิดเห็นของนักวิชาการสื่อสารมวลชน สุรชัย  ทิพย์สุมณฑา  
MA-TS2538-28 ไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์:ศึกษากรณีผลของการสื่อสารต่อการบริโภคสินค้าและบริการของคนไทยในกรุงเทพมหานคร ธนินทร์  ตีรณานนท์  
MA-TS2538-29 การใช้สื่อโฆษณาของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในการวางแผนกระตุ้นความสนใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้า   ศึกษาเฉพาะกรณี : ภาพยนตร์โฆษณาชุด ลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง (สมรสหมู่) วริศรา  สารโกเศศ  
MA-TS2538-30 บทบาทสื่อมวลชนกับการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของสตรีตามแนวคิดการสังคมสงเคราะห์ ศึกษากรณี สตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ร.ต.ต.หญิง วาริณี  ขันธสิทธิ์  
MA-TS2538-31 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ศุภกัญญา  นาภนิติธาดา  
MA-TS2538-32 การประเมินผลการรับรู้ข่าวสาร ความพึงพอใจและอรรถประโยชน์ของผู้บริโภคที่มีต่อรายการส่งเสริมการขายของบริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน) สุภัทรา  หวังทวีวิทย์  
MA-TS2538-33 การวิเคราะห์เนื้อหาข่าว และปัจจัยที่มีผลต่อการคัดเลือกข่าวและจัดลำดับความสำคัญของข่าว:ศึกษาเฉพาะข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 สมบัติ  สนธินรากุล  
MA-TS2538-34 ศึกษาการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ในส่วนของการประชาสัมพันธ์กับต่างประเทศเพื่อพัฒนานโยบายและแผน วรรณา วุฒิอาภรณ์  
MA-TS2538-35 ทัศนคติของกลุ่มผู้รับสัมปทานที่มีต่อนโยบาย และทิศทางการแปรรูปองค์กรขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ศึกษาเฉพาะกรณี กลุ่มบริษัทชินวัตร บริษัท ไทยเทเลโฟน แอนด์ เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  บริษัท อคิวเมนท์  จำกัด พัชรินทร์  ศรีอนันต์รักษา  
MA-TS2538-36 พฤติกรรมเปิดรับข้อมูลข่าวสารและปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการยอมรับการสื่อสารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร อำไพศรี  โสประทุม  
MA-TS2538-37 การศึกษาปัญหานโยบายการกำกับดูแดโทรทัศน์บอกรับเป็นสมาชิก (Cable TV) ในระดับปฏิบัติการ พ.ศ.2529-2538 พรพัฒนา สิงคเสลิต  
MA-TS2538-38 การเปิดรับข่าวสารและความคิดเห็นของหัวหน้าข่าวและผู้สื่อข่าวที่มีต่อบริษัท แปลน เอสเตท จำกัด สมรักษ์  เจียมธีรสกุล  
MA-TS2538-39 แนวทางกำหนดแผนการประชาสัมพันธ์งานการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านวัฒนธรรม จิตติมา  สุขผลิน  

รายชื่อวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (สื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา 2537

  รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2537 (จำนวน 22 คน)    
ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
MA-TS2537-01 ความสัมพันธ์ของการเปิดรับ ความพึงพอใจในการอ่านนิตยสารประเภทอาชญากรรมกับทัศนคติต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของวัยรุ่นในชุมชนแออัด:กรณีศึกษานิตยสารอาชญกรรม และ 191 กับวัยรุ่นในชุมชนแออัดคลองเตย จรัล  มานตรี  
MA-TS2537-02 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการสื่อสารกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะกรณีร้านเซเว่นอีเลฟเว่น พนมสิทธิ์  สอนประจักษ์  
MA-TS2537-03 ผลกระทบของเครื่องเล่นอิเล็กทรอนิกส์ต่อพฤติกรรมการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา:ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนในเขตพระนคร กรุงเทพฯ อาภรณ์  ปิยะเวช  
MA-TS2537-04 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวและทัศนคติต่อเรื่องเพศของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร นิศารัตน์  ทองอุปการ  
MA-TS2537-05 การศึกษาเชิงทดสอบอิทธิพลเกี่ยวกับทิสศทางของข่าวสารในบทวิจารณ์เทปเพลงกับความสนใจซื้อเทปเพลงของเยาวชน อรรถพร  กงวิไล  
MA-TS2537-06 การเปิดรับข่าวสารการค้าระหว่างประเทศของผู้ส่งออกที่เป็นสมาชิกวารสารปริทรรศน์ กรมการค้าต่างประเทศ ก่อเกียรติ  วิริยะกิจพัฒนา  
MA-TS2537-07 ความต้องการและความสนใจด้านรูปแบบหนังสือการ์ตูนของเด็กไทย ศึกษาเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบ กรณีเด็กในเขตกรุงเทพมหานครและเด็กในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ นวลทิพย์  ปริญชาญกล  
MA-TS2537-08 ความคิดเห็นของบิดามารดาต่อพฤติกรรมอันเป็นผลจากการเปิดรับสื่อวิดิโอเกมของบุตร สำรวจจากบิดามารดาของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร กุลธิดา  ธรรมวิภัชน์  
MA-TS2537-09 ภาพพจน์ของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยในทรรศนะของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพ:ศึกษาเฉพาะกรณีผู้โดยสารภายในประเทศ นัทลี  ดารานันทน์  
MA-TS2537-10 ทัศนคติและพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางสื่อโทรทัศน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในเขตกรุงเทพมหานคร:กรณีศึกษาเฉพาะการรณรงค์เรื่องโทรศัพท์สาธารณะ จตุพร  รัตแพทย์  
MA-TS2537-11 ศึกษานโยบายและการวางแผนการสื่อสารสถาบันเพื่อสร้างภาพพจน์ขององค์การ:ศึกษากรณีเครือเจริญโภคภัณฑ์ สุปรี  เบ้าสิงสวย  
MA-TS2537-12 ปัจจัยที่ทำให้ประชาชนสนใจรับฟังรายการข่าววิทยุในลักษณะสนทนาข่าว ศึกษาเฉพาะกรณี:รายการวิทยุเนชั่นนิวส์ทอล์ค สุภาวรรณ  จรูญเมธา  
MA-TS2537-13 แนวทางกำหนดนโยบายการวางแผนประชาสัมพันธ์ “โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสดภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งกองทัพเรือ ศึกษากรณี:โครงการอนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลพื้นที่เกาะคราม จังหวัดชลบุรี” เรือโท อนุชา  ม่วงใหญ่  
MA-TS2537-14 ศึกษาเปรียบเทียบการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เซลลูล่าร์ 900 ระหว่างกลุ่มนักธุรกิจกับกลุ่มอาชีพอื่นในเขตกรุงเทพมหานคร วีรวรรณ  ปรางแฉ่ง  
MA-TS2537-15 นโยบายและการวางแผนธุรกิจบันเทิงในรูปสื่อครบวงจรศึกษากรณี:บริษัทแกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเมนท์จำกัด และบริษัทในเครือ ทรงศิริ  โควินท์  
MA-TS2537-16 การเปิดรับสื่อของไวยาวัจกรกับบทบาทการสื่อสารระหว่างองค์กร เฉพาะกรณีวัดในกรุงเทพมหานคร วันทนา  ต่อนิมิตรกุล  
MA-TS2537-17 นิตยสารผู้หญิงแนวสัจธรรม “หยิน” กับการใช้ประโยชน์และการพัฒนาสังคม:ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มผู้ทำงานด้านเด็กและเยาวชน ศิริดา  ทรงธรรมเสนีย์  
MA-TS2537-18 พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางโทรทัศน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พวงทอง  อังกาบ  
MA-TS2537-19 กลยุทธการใช้สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีทัศนคติใช้   ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพกรณีศึกษา:นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เยาวลักษณ์  โหตรภวานนท์  
MA-TS2537-20 การเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของผู้ผลิตที่มีต่อสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมเดช  รุ่งศรีสวัสดิ์  
MA-TS2537-21 ผลกระทบของรายการโทรทัศน์รายการเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของเราที่มีต่อความรู้ การนำไปปฏิบัติ และการถ่ายทอดสู่บุคคลในครอบครัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร พนิดา  บุญชัยศรี  
MA-TS2537-22 ความสัมพันธ์ระหว่างความตื่นตัวทางการเมืองกับพฤติกรรมการเปิดรับและการใช้สื่อมวลชนเพื่อสนองความพึงพอใจของประชาชนจังหวัดมุกดาหาร ศึกษากรณีการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในช่วงปี 2535 – 2537 เสถียร ปรีดาสา  

รายชื่อวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (สื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา 2536

  รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2536 (จำนวน 33 คน)    
ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
MA-TS2536-01 สถานภาพและความพึงพอใจในการทำงานของบัณฑิตนิเทศศาสตร์ สหวิทยารัตนโกสินทร์ นันทิยา  ดวงภุมเมศ  
MA-TS2536-02 แนวทางการกำหนดนโยบายและการวางแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำของกรงชลประทาน กาญจนา  ธรรมประทานกุล  
MA-TS2536-03 การวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยประเภทประชานิยมและประเภทคุณภาพ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2534 ถึง เดือนมิถุนายน 2535 อัฐพร  แจ้งใจ  
MA-TS2536-04 การศึกษาผลของสื่อมวลชนในการพัฒนาจิตสำนึกของประชาชนต่อปัญหามลพิษทางน้ำ วรรณี  จงศักดิ์สวัสดิ์  
MA-TS2536-05 การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทข่าวและสาระความรู้ “กันที่ชานเรือน” ของสถานีวิทยุกระจายเสียง 919 สำนักงานพัฒนาพิเศษ กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด เรือเอก วรกิจ  หิรัญวัฒน์ศิริ  
MA-TS2536-06 การศึกษาความรู้และทัศนคติของผู้แทนสหกรณ์ที่มีต่อสันนิบาต สหกรณ์แห่งประเทศไทยเพื่อวางนโยบายและแผนประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาสันนิบาตสหกรณ์ฯ นิภา  พีตกานนท์  
MA-TS2536-07 ความต้องการข่าวสารทางธุรกิจของนักธุรกิจรุ่นใหม่ โศภิน  เงินสวัสดิ์  
MA-TS2536-08 การศึกษาการสื่อสารในองค์กรในฐานะที่เป็นสาเหตุของการประท้วงของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค ในเดือนมกราคม พ.ศ.2536 ธีธนุส  กริชพิพรรธ  
MA-TS2536-09 ความต้องการด้านเนื้อหาและการนำเสนอวิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับหญิงทำงานนอกบ้านทางสื่อโทรทัศน์ เบญจพร  งามเกริกโชติ  
MA-TS2536-10 การสื่อสารกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย:ศึกษาเฉพาะกรณีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฐิตกานต์  ธนาโอฬาร  
MA-TS2536-11 การเปิดรับข่าวสารเรื่องโรคเอดส์จากสื่อประเภทหนังสือพิมพ์รายวันมีความสัมพันธ์กับความตื่นตัวเรื่องโรคเอดส์ของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการสื่อสารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ธีรานุช  เทพวัลย์  
MA-TS2536-12 การศึกษาบทบาทของมหาวิทยาลัยในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพัฒนาจริยธรรมแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ:ศึกษากรณีชุมนุมพุทธศาสตร์ บุศยรัตน์  แก้วไพฑูรย์  
MA-TS2536-13 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ เนื้อหาของรายการมองต่างมุม  กับทัศนคติ ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ของผู้ชมรายการมองต่างมุม  ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 ชูศักดิ์  รองสวัสดิ์  
MA-TS2536-14 การสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมการเลือกรับชมรายการข่าวโทรทัศน์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร พัชรินทร์  เศวตสุทธิพันธ์  
MA-TS2536-15 พฤติกรรมการสื่อสารในกลุ่มปฏิบัติงาน:กรณีศึกษากลุ่มผู้ปฏิบัติงานของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด จิตระพี  ศิริพานิช  
MA-TS2536-16 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการคัดเลือกข่าวต่างประเทศ เพื่อลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน 4 ฉบับ เพ็ญแข  เอี่ยมนิรัตน์  
MA-TS2536-17 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติที่มีต่อน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วของผู้เลือกใช้น้ำมันเบนซินสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร สุนารี  ประสานเสริมส่ง  
MA-TS2536-18 ความตระหนักของบรรณธิการข่าวและผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการเสนอข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม:ศึกษาเฉพาะกรณีหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย จิตติมา  นิยมสรวญ  
MA-TS2536-19 การศึกษาการับข่าวสารการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ของเยาวชน:ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกชมรมเยาวชนปอดสะอาด มูลนิธิหมอชาวบ้าน สุชาดา เมธีคุณาภรณ์  
MA-TS2536-20 พฤติกรรมการสื่อสารของผู้บังคับบัญชาที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทำงาน ศึกษาเฉพาะกรณี:ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน) พีรนุช  ทรงจักรแก้ว  
MA-TS2536-21 การสื่อสารภายในองค์การ ศึกษาเฉพาะกรณี:สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) โชติรส  ทิมพัฒนพงษ์  
MA-TS2536-22 สื่อบุคคลกับแนวทางแก้ไขพฤติกรรมการใช้ยาลดไข้แก้ปวดที่ไม่ถูกต้องในชุมชนแออัด อายุวัฒน์  จุนสมพิศศริริ  
MA-TS2536-23 ความน่าเชื่อถือของเภสัชกรในการบริการปรึกษาเรื่องยาศึกษาเฉพาะกรณี:กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี อุไรศรี  ศุภดิลกลักษณ์  
MA-TS2536-24 กลยุทธการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์การพัฒนาโครงการท่าอากาศยานสากลกรุงเทพฯ:ศึกษาเฉพาะกรณีสนามบินหนองงูเห่า วรรณา  ธนัญชัยวัฒนา  
MA-TS2536-25 การสร้างสื่อเพื่อการสื่อสารพัฒนาการ:คู่มือการศึกษาธรรมชาติในป่าดิบเขา สาวิตรี  ศรีสุข  
MA-TS2536-26 การศึกษานโยบายแลแผนการสื่อสารโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตัล เปรียบเทียบประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น มะลิวรรณ  เดชาฤทธิ์  
MA-TS2536-27 การศึกษาความสัมพันธ์ของการเปิดรับข่าวสารความรู้สุขอนามัยด้านสาธารณสุขกับการมารับบริการของผู้มารับบริการโรงพยาบาลรามาธิบดี(คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) ธีรกุล  สถิตนิมานการ  
MA-TS2536-28 การศึกษาความสัมพันธ์ของการเปิดรับข่าวสารความรู้สุขอนามัยด้านสาธารณสุขกับการมารับบริการของผู้มารับบริการโรงพยาบาลรามาธิบดี(คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) ธีรกุล  สถิตนิมานการ  
MA-TS2536-29 ปัจจัยที่คาดว่าจะผลต่อการจัดการศึกษาทางไกลโดยผ่านสื่อโทรทัศน์:กรณีก่อนดำเนินโครงการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านดาวเทียมไทยคม ภาวิณี  พุฒิกร  
MA-TS2536-30 การศึกษาความคิดเห็นของคนเชื้อสายมอญเกี่ยวกับบทบาทของสื่อบุคคล สื่อประเพณีและสื่อมวลชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรม:ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนมอญเกาะเกร็ด ปากลัดและบางกระดี่ สุธีรา  เผ่าโภคสถิตย์  
MA-TS2536-31 การวิเคราะห์เนื้อหาของข่าวสารในหนังสือพิมพ์ช่วงวิกฤตการณ์การเมืองของไทยเดือนพฤษภาคม 2535 กิติยาวดี  นิลวรรณ  
MA-TS2536-32 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศไทยจากการผูกขาดเข้าสู่การเปิดแข่งขันเสรี สิรินทร์  ปิยะนนทลี  
MA-TS2536-33 เสรีภาพกับบทบาททางการเมืองของหนังสือพิมพ์ไทย:ศึกษาตั้งแต่ปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน  พ.ศ.2519 – พ.ศ.2536 ธวัชชัย  สันคติประภา  

รายชื่อวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (สื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา 2535

  รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2535 (จำนวน 8 คน)    
ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
MA-TS2535-01 ความต้องการข้อมูลข่าวสารของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดย่อมจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อการจัดการอุตสาหกรรมในจังหวัดภาคใต้ อำไพพร  เลขะจิระกุล  
MA-TS2535-02 การเปิดรับข่าวสารเพื่อการรณรงค์ให้ประหยัดน้ำประปากับพฤติกรรมการใช้น้ำประปาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กิติศักดิ์  นภาพพรรณวรัตน์  
MA-TS2535-03 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณาสินค้าโทรศัพท์มือถือ ชาญชัย  พิจิตรวัยปรีชา  
MA-TS2535-04 การศึกษาทัศนคติของสมาชิกที่มีต่อรายการโรงเรียนเกษตรทางอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร อุษณีย์   จินาพงษ์  
MA-TS2535-05 การศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐและเอกชน ทนงศักดิ์  นิเวศน์รังสรรค์  
MA-TS2535-06 ความพึงพอใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อโฆษณาทางไปรษณีย์:ศึกษากรณีผู้ใช้บัตรเครดิต เฟื่องฟ้า  อัมพรสถิร  
MA-TS2535-07 พฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารของบริษัทธุรกิจเอกชนที่มียอดขายสูงสุดของประเทศไทย พรพิมล  เฉลิมพลานุภาพ  
MA-TS2535-08 ทัศนคติการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ชมต่อรายการสารคดี ศึกษาเฉพาะกรณีรายการหนึ่งในร้อย ขนิษฐา  เบญจทิกุล  

รายชื่อวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (สื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา 2534

  รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2534 (จำนวน 31 คน)    
ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
MA-TS2534-01 การจัดวาระสารในหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ:การวิเคราะห์สาระ ขัตติยะ  เหล็มโส๊ะ  
MA-TS2534-02 ปัจจัยการสื่อสารที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการของการบินไทยศึกษากรณีผู้โดยสารชั้นธุรกิจในเส้นทางบินระหว่างประเทศ นิธนา  เมลืองนนท์  
MA-TS2534-03 การสื่อสารสถาบันกับการสร้างภาพพจน์ ชัยนันท์  นันทพันธ์  
MA-TS2534-04 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อพัฒนาองค์การ ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนชาติจำกัด สุทรรศิกา  คูรัตน์  
MA-TS2534-05 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ของชาวบ้านในหมู่บ้านเทคโนโลยีศึกษาโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชนบทในหมู่บ้านเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน อลงกรณ์  เหล่างาม  
MA-TS2534-06 กระบวนการหาข่าวสารของอาสาสมัครโครงการเกษตรและพัฒนาชนบทหน่วยสันติภาพ สหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย พิมพ์ใจ  สุรินทรเสรี  
MA-TS2534-07 การรับข่าวสารเพื่อการหางานทำของบัณฑิตปี 2532 สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อนุสิทธิ์  ตังคณนุกูลชัย  
MA-TS2534-08 การวิเคราะห์บทบาทหนังสือพิมพ์ในการเสนอเนื้อหาด้านสิทธิเด็ก และการสำรวจความเห็นของหน่วยงานพัฒนาเด็กที่มีต่อการเสนอเนื้อหาด้านสิทธิเด็กในหนังสือพิมพ์ จำนรรจ์  เขตบรรพต  
MA-TS2534-09 การสื่อสารภายในบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สิริวรรณ  จันทร์ศิริ  
MA-TS2534-10 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับสื่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่:ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการ กรุงเทพมหานคร เพ็ญจันทร์  สุธีพิเชษฐกุล  
MA-TS2534-11 พฤติกรรมการรับข่าวสารการพัฒนาชุมชนเป้าหมายของ กรุงเทพมหานคร:ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนในเขตดุสิต เขตสัมพันธวงศ์ เขตบางกอกน้อย และเขตหนองจอก จุฑาภรณ์  เอื้อละพันธุ์  
MA-TS2534-12 การสื่อสารภายในบุคคล:กรณีศึกษาการบนบานศาลกล่าว รุ่งเรืองศรี  วงศาโรจน์  
MA-TS2534-13 กระบวนการการให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักลงทุนในหลักทรัพย์ชาวต่างประเทศและแนวโน้มรูปแบบการให้ข้อมูลข่าวสารในอนาคต วิจิตร  อวิรุทธิ์  
MA-TS2534-14 แนวโน้มหนังสือพิมพ์ไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2535-2544) รัชนี  วงศ์วรรณ  
MA-TS2534-15 การศึกษาการสื่อสารเพื่อการดำเนินงานภายในของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระวิทย์  บุญสินสุข  
MA-TS2534-16 การวิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า สิริพร  วิฑูรเวท  
MA-TS2534-17 การศึกษาผลของการสื่อสารรณรงค์ต่อต้านการเสพยาม้าที่มีต่อเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร แววตา  ธนบัตร  
MA-TS2534-18 ความพึงพอใจต่อรูปแบบโฆษณาทางโทรทัศน์ของแม่บ้านในกรุงเทพมหานคร อภิชญา  อยู่ในธรรม  
MA-TS2534-19 การเปิดรับข่าวสารของผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ต่อการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ มนัส  ฟูอินหลง  
MA-TS2534-20 รูปแบบพฤติกรรมของชาวพัทยาในการใช้และพึงพอใจในสื่อประชาสัมพันธ์ของท้องถิ่น พจนา  ธูปแก้ว  
MA-TS2534-21 การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินของเจ้าหน้าที่หน่วยรับตรวจในหน่วยราชการส่วนกลางและรัฐวิสาหกิจ ปัทมา  สุขีนัย  
MA-TS2534-22 การศึกษาความต้องการในการพัฒนาสมรรถภาพอาจารย์นิเทศศาสตร์ในวิทยาลัยครู:ศึกษาเฉพาะกรณีสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ ปิติพร  ถาวรสุข  
MA-TS2534-23 การใช้และความพึงพอใจจากสื่อของเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ล้ำค่า  โพธิ์กระจ่าง  
MA-TS2534-24 ภาพลักษณ์ของเด็กไทยในโฆษณาทางโทรทัศน์ ขนบพันธุ์  ตั้งมณี  
MA-TS2534-25 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถภาพครูกับการสื่อสารแบบให้ครูมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร วิไล  กมลเดชเดชา  
MA-TS2534-26 ความต้องการข่าวสาร การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของกลุ่มประชาชนผู้ใช้บริการเคเบิลทีวี:ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด (ไอบีซี) ชิบ  จิตนิยม  
MA-TS2534-27 รูปแบบการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในสถานประกอบการ:ศึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ภัทรทิพา  กาญจนคูหะ  
MA-TS2534-28 นิตยสารกาบการใช้ภาพโฆษณา:ศึกษาในเชิงจิตวิทยาการสื่อสาร ปัจจยา วุฒิประสิทธิ์  
MA-TS2534-29 การสร้างภาพพจน์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อำนาจ  สุขสุเดช  
MA-TS2534-30 ความรู้และทัศนคติของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับโครงการรณรงค์ “สะอาด เขียวสด ลดมลพิษ” อักษร  แจ่มศรี  
MA-TS2534-31 การรับข่าวสารเกี่ยวกับยาม้าจากสื่อมวลชนของพนักงานขับรถ บริษัท ขนส่ง จำกัด วริยา  ธุวสิน  

รายชื่อวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (สื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา 2533

  รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2533 (จำนวน 24 คน)    
ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
MA-TS2533-01 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์เพื่อการใช้ประโยชน์และการตอบสนองความต้องการ:ศึกษาเฉพาะรายการธรรมะพระพยอมกับนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร วัชรียา  อานามวัฒน์  
MA-TS2533-02 ปัจจัยบุคลิกภาพและการเลี้ยงดูของครอบครัวของวัยรุ่นที่มีอิทธิพลต่อการชม”ฟรีคอนเสิร์ต”ในเขตกรุงเทพมหานคร อารีพร  อำนวยกิจเจริญ  
MA-TS2533-03 ความสัมพันธ์ของการแสวงหาข่าวสารด้านการท่องเที่ยวกับการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวไทย สมชาติ  สุกฤตยานันท์  
MA-TS2533-04 ทัศนคติของผู้ป่วยยาเสพติดที่มีต่อการเปิดรับข่าวสารในเรื่องการบำบัดรักษา:ศึกษากรณีโรงพยาบาลธัญญรักษ์ กระทรวงสาธารณสุข ศักดินา  บุญเปี่ยม  
MA-TS2533-05 ประสิทธิผลของการเผยแพร่ข่าวสารการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขที่มีต่อความรู้และความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร:ศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนในเขตจังหวัดนครปฐม อังคณา  มั่งมีทรัพย์  
MA-TS2533-06 พฤติกรรมการับข่าวสารทางการเมืองในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง:ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อ.เมือง จ.ยโสธร พ.ศ. 2530 วิชัย  โวหารดี  
MA-TS2533-07 ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการ “เพื่อแผ่นดินไทย” เนาวรัตน์  โรจน์วิทยา  
MA-TS2533-08 การตัดสินใจซื้อและอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กรรณิกา  ศรีสวัสดิ์วิชัย  
MA-TS2533-09 การเสนอภาพข่าวของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย สุภาณี  กอสุวรรณศิริ  
MA-TS2533-10 การเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของผู้ส่งออกระดับพิเศษที่มีต่อมาตรการทางภาษีอากรเพื่อส่งเสริมการส่งออกของกรมศุลกากร ศริษา  วิเทศพงษ์  
MA-TS2533-11 เสรีภาพสื่อมวลชนภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทย เฉลิมพร  อุ่นแก้ว  
MA-TS2533-12 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการสื่อสารของนักลงทุนกับการตัดสินใจซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชลลดา  เสริมนิภารัตน์  
MA-TS2533-13 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับโรคเอดส์กับความรู้ ทัศน คติ และพฤติกรรมในการป้องกันโรคเอดส์ของหญิงโสเภณี:กรณีศึกษาที่หน่วยควบคุมกามโรค อ.หาดใหญ่ ศูนย์กามโรค เขต12 สงขลา กนกรัตน์  สุขะวัฒนะ  
MA-TS2533-14 ปัจจัยทางการสื่อสารระหว่างบุคคลของตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลในการโน้มน้าวให้มีการทำประกันชีวิต วุฒิชาติ  สุนทรสมัย  
MA-TS2533-15 ศึกษาบทบาทของเพลงลูกทุ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต:วิเคราะห์เนื้อหาของเพลงลูกทุ่งในช่วงปี พ.ศ.2532-2533 บุปผา  เมฆศรีทองคำ  
MA-TS2533-16 การศึกษาการจัดระบบการบริการข้อมูลเพื่อการตลาดของบริษัทการบินไทยจำกัด พัชรินทร์  วิทยโกมล  
MA-TS2533-17 รูปแบบการสื่อสารที่ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน:กรณีศึกษาอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดวงใจ  เครือณรงค์  
MA-TS2533-18 ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหอกระจายข่าวในการเผยแพร่รายการเพื่อการเกษตรของสองหมู่บ้าน ปาริชาต  สายธนู  
MA-TS2533-19 ความตระหนักของช่างซอในบทบาทนักสื่อสารเพื่อการพัฒนา สมฤทธิ์  ลือชัย  
MA-TS2533-20 บทบาทของหนังสือพิมพ์ในการประสานประโยชน์ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม:ศึกษากรณีสร้างเขื่อนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฤดีมาส  ปางพุฒิพงษ์  
MA-TS2533-21 ทัศนคติของวัยรุ่นที่มีต่อโฆษณาและสินค้าในโฆษณาที่แสดงออกเกี่ยวเนื่องกับกามารมณ์ ปาริฉัตร  มั่นคง  
MA-TS2533-22 การประเมินผลการใช้สื่อของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ในตลาดญี่ปุ่น ละเอียด  ศิลาน้อย  
MA-TS2533-23 อิทธิพลของโทรทัศน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มบำรุงกำลังของพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ใจชนก  บูรณะดิษ  
MA-TS2533-24 ความสนใจและพฤติกรรมการเปิดรับข่าวจากสื่อมวลชนของเด็ก อัปสร  เสถียรทิพย์  

รายชื่อวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (สื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา 2532

  รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2532 (จำนวน 26 คน)    
ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
MA-TS2532-01 การทดสอบเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2531 โกวิท  รพีพิศาล  
MA-TS2532-02 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสารของผู้บังคับบัญชากับความพึงพอใจในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา:ศึกษาเฉพาะกรณีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ทิชาพร  เลิศสมบูรณ์  
MA-TS2532-03 การศึกษานโยบายระดับจุลภาคเกี่ยวกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เน้นกรณีศึกษาด้านบุคลากร วนิดา  ตรีสวัสดิ์  
MA-TS2532-04 ความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร การคาดหวัง ผลตอบแทนความพึงพอใจและพฤติกรรมการับฟังข่าวสารของประชาชนกรุงเทพมหานคร:ศึกษาเฉพาะกรณีรายการข่าวภาคถ่ายทอดของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ศุภวรรณ  สัจจพงษ์  
MA-TS2532-05 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการคัดเลือกข่าวสำหรับลงพิมพ์ในหน้าแรกของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย4 ฉบับ ธงชัย  มหาไตรภพ  
MA-TS2532-06 วิเคราะห์แผนการสื่อสารของประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2504-2531) พรพิพัฒน์  กลิ่นพงษา  
MA-TS2532-07 พัฒนาการของสำนักข่าวแห่งชาติในประเทศไทย อนุสรณ์  บุญชิต  
MA-TS2532-08 งานชุนชนสัมพันธ์กับการสร้างภาพพจน์ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัด :ศึกษากรณีโรงงานปูนซิเมนต์แก่งคอย จังหวัดสระบุรี บัญญติ  คำนูนวัฒน์  
MA-TS2532-09 กลยุทธ์การโน้มน้าวผู้ชมรายการโทรทัศน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทย   ทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. ศึกษากรณีรายการ ดูดีดี มีรางวัล วีรศิริ  ศิริวัฒนกุล  
MA-TS2532-10 การวิเคราะห์เนื้อหาบทวิทยุรายการเพื่อแผ่นดินไทยเพื่อเป็นแนวทางพื้นฐานในการปรับนโยบายและกลยุทธในการสื่อสาร เรือโทหญิง สพรั่งพร สว่างวิบูลย์พงษ์  
MA-TS2532-11 การศึกษาผลของการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตขึ้นเพื่อพัฒนาชนบท ในโครงการน้ำพระราชหฤทัยจากในหลวง   (อีสานเขียว) สากล  ไพเราะ  
MA-TS2532-12 การศึกษาหาแนวทางวางแผนใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาตลอดชีวิตในช่วงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2535-2539) ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ เอื้อจิต  วิโรจน์ไตรรัตน์  
MA-TS2532-13 การศึกษาแนวทางจัดระบบข้อมูลข่าวสารการค้าเพื่อการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปของไทย สมุทร  รักจำรูญ  
MA-TS2532-14 การเปิดรับข่าวสารสาธารณสุขของหญิงมีครรภ์ที่มารับบริการในโรงพยาบาลราชวิถี รัตนาภรณ์  หลายรัตน์  
MA-TS2532-15 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของเกษตรกรกับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่มีต่อการปรับปรุงวิธีการผลิตทางการเกษตร:ศึกษาเฉพาะกรณีเกษตรกรชั้นเล็กในเขตอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ปรียานิจ  ชัยจันดี  
MA-TS2532-16 การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และทัศนคติของนักศึกษาในโครงการอบรมนักลงทุนรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 5 กับนักศึกษานอกโครงการที่มีต่อวีดีโอเทปชุด “การจัดการอุตสาหกรรม” วัฒนา  ชัยชนะสกุล  
MA-TS2532-17 ประสิทธิผลของเสียงตามสายที่มีต่อการรับฟังการรับรู้ข่าวสารทางด้านสาธารณสุขศึกษาเฉพาะกรณีของประชากรในหมู่บ้านตำบลหัวสะพาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี พิไลพรรณ กาญจนลักษณ์  
MA-TS2532-18 บทบาทของศูนย์ข้อมูลทางเทคโนโลยีในการให้บริการและส่งเสริมพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม  ศึกษากรณีตัวอย่าง:ศูนย์ข้อมูลทางเทคโนโลยี  บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด นันทิยา  วิฒนวิทูกูร  
MA-TS2532-19 มูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาวิชาชีพสื่อสารมวลชนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย นิศากร  สุทธิวงศ์  
MA-TS2532-20 กำเนิดโทรทัศน์ไทย (พ.ศ.2493-2500) สินิทธ์(รัตนาภรณ์)สิทธิรักษ์  
MA-TS2532-21 ผลกระทบของการสื่อสารระหว่างบุคคลในการเผยแพร่ความรู้ด้านการวางแผนครอบครัว ศึกษากรณี:เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พนิดา  อินทรลักษณ์  
MA-TS2532-22 ชีวิตการสื่อสารของประชาชนในชุมชนแออัด ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนโรงหมู แขวงกล้วยน้ำไทย เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เรืองศิริ  หิรัญชุณหะ  
MA-TS2532-23 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสื่อสารระหว่างบุคคลภายในกลุ่มกับความพึงพอใจในการทำงาน:กรณีศึกษากรมชลประทาน ร.ท.โอภาส  บุตรากาศ  
MA-TS2532-24 แนวโน้มบัตรเครดิตในสังคมไทย “ศึกษาจากพัฒนาการของการแลกเปลี่ยนและทัศนคติของผู้ถือบัตร” ทักษิณา  ชัยอิทธิพรวงศ์  
MA-TS2532-25 การนำนวัตกรรมทางการสื่อสารเข้าสู่วงการธุรกิจ ศึกษาเฉพาะกรณีโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปทุมพร  ศิริรังคมานนท์  
MA-TS2532-26 กลยุทธ์ในการใช้สื่อประเภทละครเวทีเพื่อโน้มน้าวใจให้รักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม:ศึกษาเฉพาะกรณีละครเรื่อง “ตาวิเศษตะลุยเมืองมอมแมม” มาริสา  แสนกุลศิริศักดิ์  

รายชื่อวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (สื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา 2531

รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2531 (จำนวน 11 คน)
ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
MA-TS2531-01 ปัจจัยแรงจูงใจในการอ่านหนังสือพิมพ์กับกระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองของประชาชนในเขตอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ วิภา  ประสิทธิ์ศิริวงศ์  
MA-TS2531-02 การสำรวจความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมของประชาชนที่มีต่อการใช้สื่อทางโทรทัศน์ของคณะกรรมการป้องการอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) เพื่อการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในเขตกรุงเทพมหานคร อภิศรา  อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา  
MA-TS2531-03 บทบาทของการรณรงค์โฆษณาในธุรกิจบ้านจัดสรร มาลี  เครือจิตต์อนันต์  
MA-TS2531-04 การศึกษาทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อองค์การค้าของคุรุสภาเพื่อวางนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ เบญจางค์  จริยเศรษฐวงศ์  
MA-TS2531-05 พฤติกรรมการอ่านและการเลือกอ่านหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นของเด็กไทยในกรุงเทพมหานคร สุวรรณา  สันคติประภา  
MA-TS2531-06 การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการตลาด:กรณีศึกษาของโรงแรมอิมพีเรียล เชิดชัย  นำวิวัฒน์  
MA-TS2531-07 การกำหนดนโยบายและแผนการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว “ศึกษาเฉพาะกรณีพฤติกรรมการรับข่าวสารของนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” วิไลลักษณ์  สุวจิตตานนท์  
MA-TS2531-08 ศึกษากระบวนการกำหนดนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาในประเทศ ธีรารักษ์  โพธิสุวรรณ  
MA-TS2531-09 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ของเยาวชนไทย ไพบูรณ์  คะเชนทรพรรค์  
MA-TS2531-10 การศึกษาทัศนคติที่มีต่อ ปปป. ของกลุ่มข้าราชการที่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร ยุพดี  ฐิติกุลเจริญ  
MA-TS2531-11 แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนนิเทศศาสตร์ในวิทยาลัยครู สุกัญญา  บูรณเดชาชัย  

รายชื่อวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (สื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา 2530

รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2530 (จำนวน 4 คน)
ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
MA-TS2530-01 งานบริการข่าวสาร (Information Services) เพื่อการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลในต่างประเทศ:ศึกษาโครงสร้างและการปฏิบัติงานของสถานเอกอัครราชฑูตไทย สำนักงานแถลงข่าวไทย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำกรุงลอนดอน สุขเกษม  โยธาสมุทธ  
MA-TS2530-02 รูปแบบของสื่อสารที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน:ศึกษาเฉพาะข้าราชการสาย ข. และ ค. ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เก็จวลี  จิตวัฒนวิไล  
MA-TS2530-03 ทัศนคติของชาว กทม. ต่อการโฆษณาของธนาคารพาณิชย์ผ่านสื่อมวลชน นันทิรัตน์  อยู่พล  
MA-TS2530-04 โฆษณาทางโทรทัศน์กับบทบาทและสถานภาพของสตรีไทย นพรัตน์  วงศ์กลธูต  

รายชื่อวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (สื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา 2529

รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2529 (จำนวน 4 คน)
ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
MA-TS2529-01 การนำนวกรรมเข้าสู่วงการธุรกิจ “ศึกษาเฉพาะกรณีภาชนะโพลีสไตรีนโฟม วงแข  ศิริพานิช  
MA-TS2529-02 งานสื่อสารทางการตลาดของการสื่อสารแห่งประเทศไทยศึกษาเฉพาะกรณี:บริการโทรสารผ่านชุมสายโทรศัพท์ ทั้งในและระหว่างประเทศ สุนี  นรไกร  
MA-TS2529-03 ประสิทธิผลของเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ที่มีต่อธนาคารพาณิชย์ของไทย พรทิพย์  ดีสมโชค  
MA-TS2529-04 ศึกษาเปรียบเทียบการกำหนดนโยบายด้านข่าวโทรทัศน์ของไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย สุมิตรา  นคินทร์บดี  

รายชื่อวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (สื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา 2528

  รายชื่อผู้ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2528 (จำนวน 4 คน)    
ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
MA-TS2528-01 พัฒนาการของนโยบายการสื่อสารในประเทศไทย:การศึกษาวิเคราะห์แนวนโยบายและแผนแม่บท พ.อ.บุญโปรด  ทนันชัยบุตร  
MA-TS2528-02 บทบาทของพฤติกรรมการสื่อสารระหว่างบุคคลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ที่มีต่อทัศนคติต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านห้วยเขย่ง   อ.ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พัชนี  มะลิขาว  
MA-TS2528-03 แบบการสื่อสารภายในครอบครัวของบุคคลกับลักษณะการบริหารงานของผู้บริหารธนาคารในประเทศไทย มัทนา  ไวทยะโกมล  
MA-TS2528-04 ประสิทธิผลของการสอนสุขศึกษาต่อความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศิริราช กนกรัตน์  ยศไกร  

Comments are closed.