Sep
03
2018
0

วารสารศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3: กันยายน– ธันวาคม 2561

40 views

varasarnsart-v11n3-front

varasarnsart-v11n3-back

วารสารศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 : กันยายน – ธันวาคม 2561
ฉบับ “เรื่องของความหมายที่ไม่ไร้ความหมาย

 • ศิลปะการเล่าเรื่องด้วยภาพถ่ายแบบพรรณนา
  วารี ฉัตรอุดมผล
 • การศึกษาประโยชน์และข้อควรคำนึงในการประยุกต์ใช้แนวทางภาพถ่ายศิลปะร่วมสมัยกับงานสารคดีในไทย
  กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร
 • การประกอบสร้างรูปแบบการดำเนินชีวิตของวัยทำงานตอนต้นในภาพยนตร์: กรณีศึกษาภาพยนตร์เรื่อง ฟรีแลนซ์…ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ
  อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย
 • IKIRU (To Live) สารัตถะแห่งการมีชีวิตอยู่
  ธาตรี ใต้ฟ้าพูล
 • Representation of Mahajanaka
  Nantaporn Wongchestha
 • การลดทอนและรื้อความเป็นตะวันตกด้านการสื่อสารศึกษา: การสำรวจและการวิเคราะห์
  พยุรี ชาญณรงค์
 • การสื่อสารกับการขับเคลื่อน: เฟซบุ๊ก แฟนเพจ URBAN FOREST
  วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
 • การทบทวนความรู้ “ชายรับชาย” ในพื้นที่ของสื่อใหม่
  ว่าที่ร้อยตรีเบญจรงค์ ถิระผลิกะ
 • บรรณนิทัศน์: องค์ประกอบของศิลปะ (Composition of Art)
  ภัทธีรา สารากรบริรักษ์
Written by jctu@dmin in: วารสารศาสตร์ |
Jun
12
2018
0

วารสารศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2: พฤษภาคม– สิงหาคม 2561

73 views

JCjournal1102-cover-A--okay

JCjournal1102-cover-A--okay

วารสารศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 : พฤษภาคม– สิงหาคม 2561
ฉบับ “เรื่องเก่าๆ กับมุมมองใหม่ๆ

 • ทฤษฎีจัด…จะปฏิบัติอย่างไร?: แนวทางการประยุกต์ใช้ทฤษฎีในศาสตร์ความรู้ด้านสื่อสารศึกษา
  สมสุข หินวิมาน
 • การสื่อสารเชิงวัฒนธรรมกับการประกอบสร้างความหมายในรูปลักษณ์ “รำวง”
  วิวัน สุขเจริญ เกษแก้ว และ ทิฆัมพร เอี่ยมเรไร
 • การนำเสนอภาพความเป็นแม่ในหนังสือเด็กในประเทศไทย
  เกศราพร ทองพุ่มพฤกษา
 • จับทิศทางการสื่อสารเรื่องการเรียนรู้สำหรับเด็กศตวรรษที่ 21 ในโลกออนไลน์
  นิธิดา แสงสิงแก้ว
 • ผลกระทบของแหล่งข่าวที่ถูกสื่อมวลชนละเมิดสิทธิ์
  รุจน์ โกมลบุตร
 • โฆษณาหลอกเด็ก?
  กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์
 • การสื่อสารเพื่อการใช้ประโยชน์งานวิจัยฐานข้อมูลในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.ระยอง
  พัชรา เอี่ยมกิจการ และขจิตขวัญ กิจวิสาละ
 • เนื้อหารายการในโทรทัศน์ดิจิตอลที่ถูกเลือกรับชมภายใต้บริบทที่สื่อมีการผลัดเปลี่ยนแพลตฟอร์ม (Platform)
  พรรษา รอดอาตม์
 • บรรณนิทัศน์: Data for the People: How to Make Our Post-Privacy Economy Work for You
  ถมทอง ทองนอก
Written by jctu@dmin in: วารสารศาสตร์ |
Jan
11
2018
0

วารสารศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1: มกราคม – มีนาคม 2561

177 views

varasarnsart-v11n1-front

varasarnsart-v11n1-back

วารสารศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 : มกราคม – มีนาคม 2561
ฉบับ “ก้าวที่ย่างอย่างสื่อสารศึกษา

บทความพิเศษ

 • The Problematic of Communication as “Truth-Telling” in the Twenty-First Century?
  Chaiwat Satha-Anand
 • Asian Creative Counter-Flows: To Market…To Market from the Periphery to the Centre
  Azizah Hamzah

บทความประจำเล่ม

 • บทสังเคราะห์ชุดโครงการวิจัยการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร
  กำจร หลุยยะพงศ์  และสมสุข หินวิมาน
 • การเคลื่อนไหวทางสังคมด้านการเมืองในยุคดิจิทัล: กรณีศึกษาการคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมและการต่อต้านระบบซิงเกิลเกตเวย์
  นิชคุณ ตุวพลางกูร
 • มองไทยผ่านใบชา: พลวัตทางอำนาจ ชนชั้น และมายาคติ
  ณัชชา อาจารยุตต์
 • ความอ่อนแอของภาพถ่าย: ความจริงในภาพถ่ายจากยุคฟิล์มถึงยุคโซเชียลมีเดีย
  วารี ฉัตรอุดมผล
 • การสร้างหรือสลาย? ภาพแบบฉบับของพ่อ: ข้อค้นพบจากการวิเคราะห์เนื้อหาภาพยนตร์สั้นโฆษณา
  กนก อมรปฏิพัทธ์
 • นวัตกรรมสื่อใหม่ในยุคสื่อสังคมออนไลน์เฟื่องฟูกับการปรับตัวของสื่อโทรทัศน์
  พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์
 • บรรณนิทัศน์ : Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age
  วิกานดา พรสกุลวานิช
Written by jctu@dmin in: วารสารศาสตร์ |
Oct
17
2017
0

วารสารศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3: กันยายน – ธันวาคม 2560

198 views

JCjournal1003-cover-final

JCjournal1003-cover-final

วารสารศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 : กันยายน – ธันวาคม 2560
ฉบับ “ทุกสิ่งเปลี่ยนแปรไปด้วยสื่อสารเสกสรร”

 • การบริหารธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์: แนวทางแห่งการอยู่รอกในศตวรรษที่ 21
  เกศราพร ทองพุ่มพฤกษา
 • เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนไป: บทบาทหน้าที่ของบรรณาธิการความงามนิตยสารไทยช่วงขาลง
  ถมทอง ทองนอก
 • การสื่อสารอัตลักษณ์อาหารไทยผ่านรายการโทรทัศน์
  รัชนก สมศักดิ์
 • สื่อ (ไม่) ฆ่า: ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล
  วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
 • หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นลำปางกับบทบาทการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
  รุจน์ โกมลบุตร และคณะ
 • สื่อสังคมออนไลน์กับการชี้แนะประเด็นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการควบคุมยาสูบ
  ณัฐวิภา สินสุวรรณ
 • ความคิดเห็นต่อภาพคำเตือนบนซองบุหรี่แบบเรียบและผลต่อความเกรงกลัวอันตรายของบุหรี่ในกลุ่มเยาวชนที่ไม่สูบบุหรี่
  นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์
  พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ
  ชูเกียรติ วิวัฒน์วงษ์เกษม
  ดุสิต สุจิรารัตน์
  ปรารถนา สถิตย์วิภาวี
  นฤมล เอื้อมณีกุล
  นรินทร์ ปานดี
  และมลินี สมภพเจริญ
 • บรรณนิทัศน์ : Backpack Journalist นักข่าวสะพายเป้
  พรชัย ฉันท์วิเศษลักษณ์
Written by jctu@dmin in: วารสารศาสตร์ |

Faculty of Journalism and Mass Communication, Thammasat University | email: jc.thammasat@gmail.com
StartCounter@15052010

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube