Sep
19
2013
0

วารสารศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 : กันยายน – ธันวาคม 2556

325 views

JCjournal6.ai

JCjournal6.ai

วารสารศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 : กันยายน – ธันวาคม 2556
ฉบับ “การสื่อสารกับการแย่งชิงพื้นที่สาธารณะ”

 

 • บันทึกจากบ้านพักฉุกเฉิน บทเรียนจาการสื่อสารผ่านความเงียบในวิธีชาติพันธุ์วรรณนา
  นิธิดา แสงสิงแก้ว
 • สำนักข่าวต่างประเทศกับโลกาภิวัตน์: ฤาจะเป็นเพียงกลไกผูกขาดอำนาจจากตะวันตก?
  กรรณิกา รุ่งเจริญพงษ์
 • ปฏิบัติการการต่อสู้ทางอุดมการณ์ในโลกแห่งภาพยนตร์
  ขจิตขวัญ กิจวิสาละ
 • วิทยุชุมชน: การบริหารจัดการเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
  พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์
 • ความเชื่อถือและไว้วางใจของผู้ชมต่อ “ไทยพีบีเอส” ในฐานะสื่อสาธารณะ
  สิรินทร พิบูลภานุวัธน์ และ นันทิยา ดวงภุมเมศ
 • พฤติกรรมการสื่อสารของวัยรุ่นในพื้นที่สาธารณะ บนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
  กุลนารี เสือโรจน์
 • บทบาทของอินเทอร์เน็ตในวัฒนธรรมแฟน: กรณีศึกษาการเติบโตของวัฒนธรรมแฟนบอลไทย
  อาจินต์ ทองอยู่คง
 • บรรณนิทัศน์: เงาซ้อน ซ่อนงำ: มองหาเค้าลางของ หนึ่ง-เก้า-แปด-สี่ ใน หนึ่ง-คิว-แปด-สี่ นวนิยายร่วมสมัยว่าด้วยความรักที่นำชัยในการต่อสู้กับอำนาจและการครอบงำ
  ศรรวริศา เมฆไพบูลย์
Written by jctu@dmin in: วารสารศาสตร์ |
May
19
2013
0

วารสารศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 : พฤษภาคม – สิงหาคม 2556

370 views

วารสารศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 : พฤษภาคม – สิงหาคม 2556
ฉบับ “การสื่อสาร บนวิถีการปรับตัว”

 • ธุรกิจหนังสือพิมพ์: รายได้และทิศทางในอนาคต
  เกศราพร ทองพุ่มพฤกษา
 • A Structuralist Analysis of The Great Escape (1963)
  Anongnat Rusmeeviengchai
 • วิทยกับการกระตุ้นจินตนาการเด็ก
  อรนุช เลิศจรรยารักษ์
 • การสื่อสารเพื่อการพัฒนาการวิ่งระยะไกลในประเทศไทย
  วิโรจน์ สุทธิสีมา
 • “การสื่อสาร” ปัญหาใหญ่ของการบริหารจัดการน้ำท่วม
  กิติมา สุรสนธิ และคณะ
 • การสื่อสารกับวัฒนธรรมบริโภคร่วมสมัยของไทย: ศึกษากรณีการบริโภคไก่เคเอฟซีและไก่ห้าดาว
  พิทยา พละพลีวัลย์
 • War and Peace in Thai Film: The King of the White Elephant
  Chamroenluk Thanawangnoi
 • การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายเชิงวารสารศาสตร์และภาพสารคดีในงาน CSR
  กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร
 • บรรณนิทัศน์: Photography: The Key concepts
  วารี ฉัตรอุดมผล
Written by jctu@dmin in: วารสารศาสตร์ |
Jan
24
2013
0

วารสารศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 : มกราคม – เมษายน 2556

613 views

วารสารศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 : มกราคม – เมษายน 2556
ฉบับ “หลากสำเนียง เสียงชายขอบ”

 • การสื่อสารเรื่องโรคจิตกับวาทกรรมแห่งความเป็นอื่นในสังคมไทย
  นิธิดา แสงสิงแก้ว
 • เครือข่ายการสื่อสารกับการรับรู้ข่าวสารของชนชาวพม่าในกรุงเทพมหานคร
  กิติมา สุรสนธิ
 • กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนในการสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น
  บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย และคณะ
 • การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความหมายใหม่ของกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
  ภัทรา บุรารักษ์
 • ท่องไปในโลก “การสื่อสารกับโลกาภิวัฒน์” ด้วยมุมมองแบบทฤษฎีมาร์กซิสม์
  สมสุข หินวิมาน
 • สื่อสารแสดงพื้นบ้าน: การศึกษาจากกระบวนทัศน์เดิม สู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขานิเทศศาสตร์
  สุขาดา พงศ์กิตติวิบูลย์
 • การใช้องค์ประกอบวัจนภาษาและอวัจนภาษาเพื่อประสิทธิภาพในการโฆษณาบนสื่อประเภทเว็บ แบนเนอร์
  สมัชชนันท์ เอกปัญญากุล
 • บรรณนิทัศน์:
  eYouth: Balancing between Opportunities and Risks
  กุลนารี เสือโรจน์ 
Written by jctu@dmin in: วารสารศาสตร์ |
Sep
17
2012
0

วารสารศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2555

538 views

วารสารศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2555
ฉบับ “สื่อมวลชนกับคนมากมาย”

 •  สารคดี: มีสาระและมีดีกว่าที่คุณคิด
  กรรณิกา รุ่งเจริญพงษ์
 • คนฟังวิทยุในรถเพราะ…?
  ภัทธีรา สารากรบริรักษ์
 • การศึกษาการโฆษณาสินค้าในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก
  กัลยกร วรกุลลัฏฐานีย์
 • การศึกษาปัญหาการปลูกฝังความเป็นจริงว่าด้วย “ความรุนแรง” ผ่านการเล่นเกมออนไลน์ของเยาวชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์
 • การสำรวจการเรียนการสอนความรู้เท่าทันสื่อในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
  วรัชญ์ ครุจิต และฉัตรฉวี คงดี
 • งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์กับโอกาสและอุปสรรคทางการสื่อสารหน่วยงานภาครัฐ
  ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ
 • บรรณนิทัศน์:
  Public Relations and Social Theory: Key Figures and Concepts
  อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
Written by jctu@dmin in: วารสารศาสตร์ |

Faculty of Journalism and Mass Communication, Thammasat University | email: jc.thammasat@gmail.com
StartCounter@15052010

 
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube