Jan
24
2013
0

วารสารศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 : มกราคม – เมษายน 2556

660 views

วารสารศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 : มกราคม – เมษายน 2556
ฉบับ “หลากสำเนียง เสียงชายขอบ”

 • การสื่อสารเรื่องโรคจิตกับวาทกรรมแห่งความเป็นอื่นในสังคมไทย
  นิธิดา แสงสิงแก้ว
 • เครือข่ายการสื่อสารกับการรับรู้ข่าวสารของชนชาวพม่าในกรุงเทพมหานคร
  กิติมา สุรสนธิ
 • กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนในการสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น
  บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย และคณะ
 • การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความหมายใหม่ของกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
  ภัทรา บุรารักษ์
 • ท่องไปในโลก “การสื่อสารกับโลกาภิวัฒน์” ด้วยมุมมองแบบทฤษฎีมาร์กซิสม์
  สมสุข หินวิมาน
 • สื่อสารแสดงพื้นบ้าน: การศึกษาจากกระบวนทัศน์เดิม สู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขานิเทศศาสตร์
  สุขาดา พงศ์กิตติวิบูลย์
 • การใช้องค์ประกอบวัจนภาษาและอวัจนภาษาเพื่อประสิทธิภาพในการโฆษณาบนสื่อประเภทเว็บ แบนเนอร์
  สมัชชนันท์ เอกปัญญากุล
 • บรรณนิทัศน์:
  eYouth: Balancing between Opportunities and Risks
  กุลนารี เสือโรจน์ 
Written by jctu@dmin in: วารสารศาสตร์ |
Sep
17
2012
0

วารสารศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2555

574 views

วารสารศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2555
ฉบับ “สื่อมวลชนกับคนมากมาย”

 •  สารคดี: มีสาระและมีดีกว่าที่คุณคิด
  กรรณิกา รุ่งเจริญพงษ์
 • คนฟังวิทยุในรถเพราะ…?
  ภัทธีรา สารากรบริรักษ์
 • การศึกษาการโฆษณาสินค้าในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก
  กัลยกร วรกุลลัฏฐานีย์
 • การศึกษาปัญหาการปลูกฝังความเป็นจริงว่าด้วย “ความรุนแรง” ผ่านการเล่นเกมออนไลน์ของเยาวชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์
 • การสำรวจการเรียนการสอนความรู้เท่าทันสื่อในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
  วรัชญ์ ครุจิต และฉัตรฉวี คงดี
 • งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์กับโอกาสและอุปสรรคทางการสื่อสารหน่วยงานภาครัฐ
  ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ
 • บรรณนิทัศน์:
  Public Relations and Social Theory: Key Figures and Concepts
  อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
Written by jctu@dmin in: วารสารศาสตร์ |
Jun
24
2012
0

วารสารศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – มิถุนายน 2555

378 views

วารสารศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – มิถุนายน 2555
ฉบับ “ภาพ เสียง และการสื่อสาร”

 • การวิเคราะห์เนื้อหาทางเพศและความรุนแรง และการใช้ภาษาในรายการโทรทัศน์ระดับเรตติ้งประเภท “ท.ทุกวัย”: รายการทั่วไปเหมาะสำหรับทุกวัย
  อารดา ครุจิต
 • อำนาจและการต่อสู้เชิงอำนาจในภาพยนตร์เรื่อง The Good Woman of Bangkok
  กำจร หลุยยะพงศ์
 • กระบวนทัศน์ยุทธศาสตร์การจัดการการสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างกระแสชาตินิยมในธุรกจิภาพยนตร์ไทยสู่สังคมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  ชวนะ ภวกานันท์
 • ประเทศไทยกับการเป็นพื้นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศของอาเซียน
  จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย
 • การข้ามพ้นวัฒนธรรม อนาคตสู่การขยายตัวของธุรกิจละครโทรทัศน์ไทยจีน
  กุลนารี เสือโรจน์
 • ความประหม่าในการสื่อสารกับการเลือกกลุ่มวิชาเอกของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  วนิดา ตันนาภัย และสุชารัช ริมกีรติกุล 
 • บรรณนิทัศน์:
  Media and Society into the 21st Century: A Historical Introduction
  จิตระพี ทรัพย์แสนดี 
Written by jctu@dmin in: วารสารศาสตร์ |
Jun
24
2012
0

วารสารศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2555

339 views

วารสารศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2555
ฉบับ “พื้นที่สื่อสารกับการมีส่วนร่วม

 • ความท้าทายของการพัฒนาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเชิงคุณภาพ
  รุจน์ โกมลบุตร
 • การรับรู้พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ของนักศึกษาธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ
 • สื่อเสียงสร้าง “ตัวตน” : วิทยุชุมชนคนเมืองหละปูน FM 90.25 MHz กับการสร้างอัตลักษณ์ “คนยอง” ในจังหวัดลำพูน
  อภินันท์ ธรรมเสนา
 • แบบแผนการเปิดรับฟังวิทยุในรถยนต์ส่วนบุคคลของคนกรุงเทพมหานคร
  ภัทธีรา สารากรบริรักษ์
 • การจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  อรนุช เลิศจรรยารักษ์
 • การรับรู้ของผู้บริหารและบุคลากรที่มีต่อแนวคิดเรื่องการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
  แอนนา จุมพลเสถียร และประไพพิศ มุทิตาเจริญ
 • บรรณนิทัศน์:
  Telling True Stories
  ศรรวริศา เมฆไพบูลย์
Written by jctu@dmin in: วารสารศาสตร์ |

Faculty of Journalism and Mass Communication, Thammasat University | email: jc.thammasat@gmail.com
StartCounter@15052010

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube