Jan
28
2015
0

ผู้ประกาศและการใช้เสียงทางวิทยุและโทรทัศน์

286 views

ผู้ประกาศและการใช้เสียงทางวิทยุและโทรทัศน์  ***หนังสือออกใหม่

พ.ศ. 2557, ขนาด 16 หน้ายกพิเศษ,, จำนวน 190 หน้า, ราคา 220 บาท

ข้อมูลบรรณานุกรม
1. การประกาศทางโทรทัศน์- -การแนะแนวอาชีพ- -ไทย.
2. การประกาศทางวิทยุ- -การแนะแนวอาชีพ- -ไทย.
3. ภาษาไทย- -การออกเสียง.

PN1992.8

ISBN   978-616-3140-78-4       บาร์โค้ด    9789746163140784

ผู้แต่ง :
ภัทธีรา สารากรบริรักษ์, ผศ.
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษา : วารสารบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีรายการวิทยุ-โทรทัศน์ทั้งระบบอนาล็อก ดิจิตอล ดาวเทียม อินเทอร์เน็ต ฯลฯ เพิ่มจำนวนขึ้น และมีความต้องการบุคลากรที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ “ผู้ประกาศ” ที่ถือเป็น “ด่านหน้า” ของสถานีวิทยุ-โทรทัศน์
ผู้ที่จะเป็น “ผู้ประกาศ” ได้ดีนั้น นอกจากต้องออกเสียงชัดเจนถูกต้องแล้ว ยังต้องฝึกฝนตนเองอย่างสม่ำเสมอ และสะสมความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาตนเองให้ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และอาจพัฒนาตนเองเพื่อทำหน้าที่อื่น ๆ อันเกี่ยวข้องกับงานด้านการใช้เสียงต่อไป
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกาศ ทั้งเรื่อง “ทุน” ที่สำคัญในการเป็นผู้ประกาศ การเตรียมตัวก่อนออกอากาศ การใช้เสียงในงานประเภทต่าง ๆ และจริยธรรมของผู้ประกาศ ซึ่งจะเป็นคู่มือสำหรับผู้ประกาศและผู้ที่มีความฝันอยากเป็นผู้ประกาศได้เป็นอย่างดี

อ้างอิง: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Written by jctu@dmin in: ตำรา |
Feb
17
2014
0

การเขียนบทบรรณาธิการและบทความ

296 views

การเขียนบทบรรณาธิการและบทความ    

  • หนังสือโครงการวิชาการที่น่าพิมพ์
  • หนังสือใหม่     

พ.ศ. 2556, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 134 หน้า, ราคา 130 บาท

ข้อมูลบรรณานุกรม

  1. โฆษณา – – การศึกษาวัฒนธรรมต่างสังคม.
  2. พฤติกรรมผู้บริโภค – – การศึกษาวัฒนธรรมต่างสังคม.

PN4784

ISBN 978-616-3140-55-5     บาร์โค้ด 9786163140555

ผู้แต่ง :
รุจน์ โกมลบุตร, ผศ.
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษา :

  • วารสารศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
  • M.A,. Communication Policy Studies, City University London, U.K.

เนื้อหาในตำรานี้ได้ดึงมาจากการขับเน้นจุดเด่นที่นักศึกษามักทำได้ดีในชั้นเรียน และการปิดจุดอ่อนที่นักศึกษามักจะทำผิดบ่อย ๆ
ตัวอย่างบทความเกือบทั้งหมดในตำราเล่มนี้ มาจากแบบฝึกหัดที่นักศึกษาทำส่งผู้เขียน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ความสำเร็จในการเขียนก็เป็น “พรแสวง” ได้เช่นกัน หากเราอดทนและฝึกฝนให้มากพอ

*จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
*สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต

 

อ้างอิง: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Written by jctu@dmin in: ตำรา |
Jul
02
2013
0

ความรู้เบื้องต้นทางวิทยุและโทรทัศน์

300 views

ความรู้เบื้องต้นทางวิทยุและโทรทัศน์         

พ.ศ. 2554, ขนาด 8 หน้ายก,, จำนวน 432 หน้า, ราคา 380 บาท

ข้อมูลบรรณานุกรม

1. การกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ.
2. รายการวิทยุ.
3. รายการโทรทัศน์.
4. วิทยวุ- -การผลิตและการกำกับรายการ.
5. โทรทัศน์- -การผลิตและการกำกับรายการ.

HE 8689.4

ISBN 978-616-7398-60-0     บาร์โค้ด 9789746167398600

ผู้แต่ง :
สมสุข หินวิาน, รศ. ดร.
ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ, อ. ดร.
ภัทธีรา สารากรบริรักษ์, อ.
อารดา ครุจิต, อ.
กรรณิกา รุ่งเจริญพงษ์, อ.
กุลนารี เสือโรจน์, อ.
สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนังสือเล่มนี้ได้ประมวลเนื้อหาให้เห็นแง่มุมเบื้องต้นต่าง ๆ ในการทำความเข้าใจต่อสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ตั้งแต่ภูมิหลังพัฒนาการของตัวสื่อ องค์ประกอบทั้งภายใน/ภายนอกตัวสื่อ ตั้งแต่กระบวนการผลิตสื่อวิทยุและโทรทัศน์ เนื้อหารายการประเภทต่าง ๆ ไล่รวมไปถึงความสัมพันธ์อันเป็นเกลียวแน่นระหว่างสื่อวิทยุและโทรทัศน์กับสังคม

 

อ้างอิง: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Written by jctu@dmin in: ตำรา |
Jul
02
2013
0

หลักการเขียนบทโทรทัศน์

402 views

หลักการเขียนบทโทรทัศน์      

  • หนังสือปกใหม่

ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6, พ.ศ. 2556,  ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 104 หน้า, ราคา 150 บาท

ข้อมูลบรรณานุกรม

1. การเขียนบทโทรทัศน์.
PN1992.7

ISBN 978-616-3140-38-8     บาร์โค้ด 9786163140388

ผู้แต่ง :
อรนุช เลิศจรรยารักษ์, รศ.
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษา :
ว.บ. (เกียรตินิยม), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
M.A. in Communication (Radio-Television-Film), Temple University, U.S.A.

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่ควรรู้สำหรับผู้ปรารถนาจะเป็นนักเขียนบทโทรทัศน์ เริ่มตั้งแต่รู้ความหมายและคุณสมบัติ และต้องรู้จักสื่อที่ตนจะเขียนบท ดังที่ Mcluhen กล่าวว่า “The medium is the message.” สื่อคือสาร ถ้ารู้จักสื่อโทรทัศน์ดีก็จะเขียนได้อย่างถูกหลัก หนังสือเล่มนี้ยังได้อธิบายถึงเทคนิคเบื้องต้น เช่น ลักษณะของภาพ การเคลื่อนกล้อง การลำดับภาพและการตัดต่อ รวมไปถึงการเขียนบท การวางรูปแบบ ข้อมูล ขั้นตอนในการเขียนบทในรูปแบบของรายการโทรทัศน์ รายการที่มิใช่ละคร และรายการละคร ตลอดจนวิธีเขียนบทรายการประเภทต่างๆ เช่น รายการสัมภาษณ์ รายการผู้หญิง รายการเด็ก รายการปกิณกะและดนตรี รายการเพื่อการศึกษาเป็นต้น พร้อมมีตัวอย่างประกอลด้วย

นอกจากนี้ ในส่วนท้ายเล่มยังได้เน้นการเขียนบทโทรทัศน์ อธิบายตั้งแต่คำจกัดความ รูปแบบ เทคนิค และข้อแตกต่างระหว่างโทรทัศน์กับภาพยนตร์ นับเป็นการเริ่มต้นฝึกฝนการเป็นนักเขียนบทโทรทัศน์มืออาชีพต่อไป

 

อ้างอิง: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Written by jctu@dmin in: ตำรา |

Faculty of Journalism and Mass Communication, Thammasat University | email: jc.thammasat@gmail.com
StartCounter@15052010

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube