Jan
31
2017

วารสารศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1: มกราคม – เมษายน 2560

213 views

varasarnsart-v10n1-front

varasarnsart-v10n1-back

 

วารสารศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1: มกราคม – เมษายน 2560
ฉบับ “การสื่อสารสมัยนี้…เนรมิตอะไรก็ได้”

 • การสื่อสารผ่านศิลปะภาพถ่ายแบบ Tableau Staged Photography
  วารี ฉัตรอุดมผล
 • การใช้ระเบียบวิธีแบบโบราณคดีวิทยาแห่งความรู้ในการศึกษาทางด้านการสื่อสาร
  จิรเวทย์ รักชาติ
 • การประเมินผลกระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจทัศนคติ และทักษะการสื่อสารเรื่องเพศของผู้ปกครองกับลูกวัยรุ่น
  กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์
  พรรณวดี ประยงค์
  และรุจน์ โกมลบุตร
 • การประเมินผลความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และทักษะการสื่อสารเรื่องเพศในสังคมไทย: บทสังเคราะห์จากความคิดเห็นของลูกหลานวัยรุ่นและผู้ปกครอง
  ประไพพิศ มุทิตาเจริญ
  นิธิดา แสงสิงแก้ว
 • ประเทศไทยในภาพยนตร์ต่างประเทศ
  อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย
 • การสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กของมูลนิธิอิสรชนเพื่อต่อรองอัตลักษณ์ของ “ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ”
  รำไพพรรณ บุญพงษ์
  พรรษาสิริ กุหลาบ
 • Boom versus Culture: Understanding Online in Southeast Asia–Online Business in South-East Asia versus Western Business Routines
  Sascha Funk
 • บรรณนิทัศน์ : การศึกษาของผู้ถูกกดขี่
  มนต์ศักดิ์ ชัยวีระเดช

Comments

comments

Written by jctu@dmin in: วารสารศาสตร์ |

Faculty of Journalism and Mass Communication, Thammasat University | email: jc.thammasat@gmail.com
StartCounter@15052010

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube