Jan
31
2017
0

วารสารศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1: มกราคม – เมษายน 2560

162 views

varasarnsart-v10n1-front

varasarnsart-v10n1-back

 

วารสารศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1: มกราคม – เมษายน 2560
ฉบับ “การสื่อสารสมัยนี้…เนรมิตอะไรก็ได้”

 • การสื่อสารผ่านศิลปะภาพถ่ายแบบ Tableau Staged Photography
  วารี ฉัตรอุดมผล
 • การใช้ระเบียบวิธีแบบโบราณคดีวิทยาแห่งความรู้ในการศึกษาทางด้านการสื่อสาร
  จิรเวทย์ รักชาติ
 • การประเมินผลกระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจทัศนคติ และทักษะการสื่อสารเรื่องเพศของผู้ปกครองกับลูกวัยรุ่น
  กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์
  พรรณวดี ประยงค์
  และรุจน์ โกมลบุตร
 • การประเมินผลความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และทักษะการสื่อสารเรื่องเพศในสังคมไทย: บทสังเคราะห์จากความคิดเห็นของลูกหลานวัยรุ่นและผู้ปกครอง
  ประไพพิศ มุทิตาเจริญ
  นิธิดา แสงสิงแก้ว
 • ประเทศไทยในภาพยนตร์ต่างประเทศ
  อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย
 • การสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กของมูลนิธิอิสรชนเพื่อต่อรองอัตลักษณ์ของ “ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ”
  รำไพพรรณ บุญพงษ์
  พรรษาสิริ กุหลาบ
 • Boom versus Culture: Understanding Online in Southeast Asia–Online Business in South-East Asia versus Western Business Routines
  Sascha Funk
 • บรรณนิทัศน์ : การศึกษาของผู้ถูกกดขี่
  มนต์ศักดิ์ ชัยวีระเดช
Written by jctu@dmin in: วารสารศาสตร์ |
Oct
04
2016
0

วารสารศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3: กันยายน – ธันวาคม 2559

168 views

varasarnsart-v9n3-front

varasarnsart-v9n3-back

วารสารศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 : กันยายน – ธันวาคม 2559
ฉบับ “เชื่อในสิ่งที่เฮ็ด เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อ”

 • การสร้างภาพยนตร์สารคดี เรื่อง เพลงของข้าว
  อุรุพงศ์ รักษาสัตย์
 • การสื่อสารความหมายของอาหารไทยในร้านอาหารไทยชั้นนำ
  ขจิตขวัญ กิจวิสาละ
 • เมื่อเทคโนโลยีก้าวสู่ยุคดิจิทัลย่อมส่งผลต่อกระบวนการนำเสนอข่าวโทรทัศน์
  พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์
 • พัฒนาการและแนวโน้มของอุตสาหกรรมโฆษณาในประเทศไทย
  แอนนา จุมพลเสถียร
 • โครงสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสื่อ: ช่องว่างที่ครูต้องเติม…เพื่อผู้เรียนเท่าทันสื่อ
  ประไพพิศ มุทิตาเจริญ
 • การสร้างตัวชี้วัดคุณภาพรายการไทยพีบีเอสตามมาตรฐานสื่อสาธารณะ
  นันทิยา ดวงภุมเมศ และสิรินทร พิบูลภานุวัธน์
 • การสื่อสารการตลาดอาหารในโรงเรียนประถมศึกษา
  นงนุช ใจชื่น
 • บรรณนิทัศน์: DigiMarketing: The Essential Guide to New Media & Digital Marketing
  กัลยกร วรกุลลัฏฐานีย์
Written by jctu@dmin in: วารสารศาสตร์ |
Sep
22
2016
0

รายงานประจำปี 2558

136 views

รายงานประจำปี 2558 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

jc_annual_report_2015

Written by jctu@dmin in: รายงานประจำปี |
May
19
2016
0

วารสารศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2: พฤษภาคม – สิงหาคม 2559

227 views

varasarnsart-v9n2-front

varasarnsart-v9n2-back

วารสารศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2: พฤษภาคม – สิงหาคม 2559
ฉบับ “เขาวานให้หนูเป็นชายขอบ

 • การสื่อสารเพื่อการเผชิญภาวะวิกฤตน้ำท่าวในประเทศไทย
  กิติมา สุรสนธิ
 • สื่อใหม่กับกลุ่มชาติพันธุ์: การต่อรองทางการเมืองและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในสื่อออนไลน์
  อภินันท์ ธรรมเสนา
 • ไทยในสายตาสื่อลาว: ศึกษากรณีหนังสือพิมพ์ ประซาซน (Pasaxon)
  รุจน์ โกมลบุตร
 • การศึกษาหลักการในการผลิตเสียงบรรยายภาพในรายการโทรทัศน์สำหรับคนพิการทางการเห็น
  อารดา ครุจิต
 • การวิจัยถอดบทเรียนหลักการเขียนบทสื่อเสียงบรรยายภาพรายการอาหารทางโทรทัศน์เพื่อผู้พิการทางการเห็น
  กุลนารี เสือโรจน์
 • เสียงบรรยายภาพที่คนพิการทางการเห็นต้องการ
  ภัทธีรา สารากรบริรักษ์
 • คนพิการกับการเข้าถึงเทคโนโลยีสื่อสารด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน
  ตรี บุญเจือ และ กีรติ บุญเจือ
 • บรรณนิทัศน์:
  Empire of Fear: Inside the Islamic State
  Joel Gershon
Written by jctu@dmin in: วารสารศาสตร์ |

Faculty of Journalism and Mass Communication, Thammasat University | email: jc.thammasat@gmail.com
StartCounter@15052010

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube