Jun
12
2017
0

วารสารศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 : พฤษภาคม – สิงหาคม 2560

160 views

JCjournal1002-cover2-Green_final

JCjournal1002-cover2-Green_final

วารสารศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2: พฤษภาคม – สิงหาคม 2560
ฉบับ “ใครอยากสื่อสาร…ล้อมวงตรงเข้ามา”

 • กระบวนการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชน
  ศศโสฬส จิตรวานิชกุล
 • การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของคนพิการทางการเห็นในฐานะ “ผู้ผลิต” เสียงบรรยายภาพ
  ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ
 • หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นลำปางกับการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
  รุจน์ โกมลบุตร และคณะ
 • รูปแบบการใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์มือถือในชีวิตประจำวันของกลุ่มรถรับจ้างสี่ล้อแดงในจังหวัดเชียงใหม่
  เสกสรร ทายะรังษี
  พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์
 • วัฒนธรรมทางการเมืองและการสื่อสารทางการเมืองของชาวไทยเชื้อสายมลายูในประเทศมาเลเซีย
  พีรยุทธ โอรพันธ์
 • The Street Divided: Shifting Identities of British Muslims in the Post-September 11 Britain in the 2004
  Film Yasmin
  Senjo Nakai
 • การใช้ภาพโฆษณาแบบเหนือจริงเพื่อสื่อความหมายในแคมเปญสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาของไทย
  สมัชชนันท์ เอกปัญญากุล
 • บรรณนิทัศน์ : Researching Audio Description: New Approaches
  ภัทธีรา สารากรบริรักษ์
Written by jctu@dmin in: วารสารศาสตร์ |
Jan
31
2017
0

วารสารศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1: มกราคม – เมษายน 2560

213 views

varasarnsart-v10n1-front

varasarnsart-v10n1-back

 

วารสารศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1: มกราคม – เมษายน 2560
ฉบับ “การสื่อสารสมัยนี้…เนรมิตอะไรก็ได้”

 • การสื่อสารผ่านศิลปะภาพถ่ายแบบ Tableau Staged Photography
  วารี ฉัตรอุดมผล
 • การใช้ระเบียบวิธีแบบโบราณคดีวิทยาแห่งความรู้ในการศึกษาทางด้านการสื่อสาร
  จิรเวทย์ รักชาติ
 • การประเมินผลกระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจทัศนคติ และทักษะการสื่อสารเรื่องเพศของผู้ปกครองกับลูกวัยรุ่น
  กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์
  พรรณวดี ประยงค์
  และรุจน์ โกมลบุตร
 • การประเมินผลความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และทักษะการสื่อสารเรื่องเพศในสังคมไทย: บทสังเคราะห์จากความคิดเห็นของลูกหลานวัยรุ่นและผู้ปกครอง
  ประไพพิศ มุทิตาเจริญ
  นิธิดา แสงสิงแก้ว
 • ประเทศไทยในภาพยนตร์ต่างประเทศ
  อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย
 • การสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กของมูลนิธิอิสรชนเพื่อต่อรองอัตลักษณ์ของ “ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ”
  รำไพพรรณ บุญพงษ์
  พรรษาสิริ กุหลาบ
 • Boom versus Culture: Understanding Online in Southeast Asia–Online Business in South-East Asia versus Western Business Routines
  Sascha Funk
 • บรรณนิทัศน์ : การศึกษาของผู้ถูกกดขี่
  มนต์ศักดิ์ ชัยวีระเดช
Written by jctu@dmin in: วารสารศาสตร์ |
Oct
04
2016
0

วารสารศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3: กันยายน – ธันวาคม 2559

209 views

varasarnsart-v9n3-front

varasarnsart-v9n3-back

วารสารศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 : กันยายน – ธันวาคม 2559
ฉบับ “เชื่อในสิ่งที่เฮ็ด เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อ”

 • การสร้างภาพยนตร์สารคดี เรื่อง เพลงของข้าว
  อุรุพงศ์ รักษาสัตย์
 • การสื่อสารความหมายของอาหารไทยในร้านอาหารไทยชั้นนำ
  ขจิตขวัญ กิจวิสาละ
 • เมื่อเทคโนโลยีก้าวสู่ยุคดิจิทัลย่อมส่งผลต่อกระบวนการนำเสนอข่าวโทรทัศน์
  พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์
 • พัฒนาการและแนวโน้มของอุตสาหกรรมโฆษณาในประเทศไทย
  แอนนา จุมพลเสถียร
 • โครงสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสื่อ: ช่องว่างที่ครูต้องเติม…เพื่อผู้เรียนเท่าทันสื่อ
  ประไพพิศ มุทิตาเจริญ
 • การสร้างตัวชี้วัดคุณภาพรายการไทยพีบีเอสตามมาตรฐานสื่อสาธารณะ
  นันทิยา ดวงภุมเมศ และสิรินทร พิบูลภานุวัธน์
 • การสื่อสารการตลาดอาหารในโรงเรียนประถมศึกษา
  นงนุช ใจชื่น
 • บรรณนิทัศน์: DigiMarketing: The Essential Guide to New Media & Digital Marketing
  กัลยกร วรกุลลัฏฐานีย์
Written by jctu@dmin in: วารสารศาสตร์ |
Sep
22
2016
0

รายงานประจำปี 2558

181 views

รายงานประจำปี 2558 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

jc_annual_report_2015

Written by jctu@dmin in: รายงานประจำปี |

Faculty of Journalism and Mass Communication, Thammasat University | email: jc.thammasat@gmail.com
StartCounter@15052010

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube