May
19
2016
0

วารสารศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2: พฤษภาคม – สิงหาคม 2559

265 views

varasarnsart-v9n2-front

varasarnsart-v9n2-back

วารสารศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2: พฤษภาคม – สิงหาคม 2559
ฉบับ “เขาวานให้หนูเป็นชายขอบ

 • การสื่อสารเพื่อการเผชิญภาวะวิกฤตน้ำท่าวในประเทศไทย
  กิติมา สุรสนธิ
 • สื่อใหม่กับกลุ่มชาติพันธุ์: การต่อรองทางการเมืองและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในสื่อออนไลน์
  อภินันท์ ธรรมเสนา
 • ไทยในสายตาสื่อลาว: ศึกษากรณีหนังสือพิมพ์ ประซาซน (Pasaxon)
  รุจน์ โกมลบุตร
 • การศึกษาหลักการในการผลิตเสียงบรรยายภาพในรายการโทรทัศน์สำหรับคนพิการทางการเห็น
  อารดา ครุจิต
 • การวิจัยถอดบทเรียนหลักการเขียนบทสื่อเสียงบรรยายภาพรายการอาหารทางโทรทัศน์เพื่อผู้พิการทางการเห็น
  กุลนารี เสือโรจน์
 • เสียงบรรยายภาพที่คนพิการทางการเห็นต้องการ
  ภัทธีรา สารากรบริรักษ์
 • คนพิการกับการเข้าถึงเทคโนโลยีสื่อสารด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน
  ตรี บุญเจือ และ กีรติ บุญเจือ
 • บรรณนิทัศน์:
  Empire of Fear: Inside the Islamic State
  Joel Gershon
Written by jctu@dmin in: วารสารศาสตร์ |
Jan
19
2016
0

วารสารศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1: มกราคม – เมษายน 2559

272 views

JCjournal-chucream pantone-create

JCjournal-chucream pantone-create

วารสารศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1: มกราคม – เมษายน 2559
ฉบับ “เรา เขา และคนอื่นๆ”

 • เรื่องของ “ตัวตน” บนโลกของเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์ก: ขอบเขตของ “ตัวตนที่ปรารถนา” และ “ตัวตนที่เป็นจริง”
  พรรณวดี ประยงค์
 • การนำเสนอเนื้อหาด้านวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน ในรายการสารคดีโทรทัศน์ไทย
  พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์
 • กระบวนการต่อรองในการผลิตภาพยนตร์เชิงสังเกตการณ์ผ่านปฏิบัติการสังคม: กรณีศึกษาการคัดค้านการขยายท่าเรือแหลมฉบังเฟสสาม ชุมชนบางละมุง จังหวัดชลบุรี
  อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล
 • ภูมิหลังผู้ประกอบการกับความสำเร็จของทีวีดิจิทัล
  อริสรา กำธรเจริญ
 • เด็กกตัญญู เด็กมีปัญหา เหยื่อ และผู้กล้า ในภาพยนตร์เด็ก (กับครอบครัว)
  กำจร หลุยยะพงศ์
 • นาฏศิลป์: สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในเวทีประชาคมอาเซียน
  ญาณิศา บุญประสิทธิ์
 • โครงสร้างการเล่าเรื่องและการประกอบสร้างความหมาย สื่อการแสดงพื้นบ้านในภาพยนตร์ไทย
  สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์
 • การวิเคราะห์อัตลักษณ์ความเป็นชาติและความเป็นภูมิภาคของกลุ่มประเทศอาเซียน: ศึกษากรณีเฟซบุ๊กแฟนเพจ ASEAN Community
  มนต์ศักดิ์ ชัยวีระเดช
 • กุหลาบแวร์ซายส์ (La Rose de Versailles): การแหกกฎทางเพศ ชนชั้น และอำนาจการปกครอง ที่ตรึงใจผู้อ่านทั่วโลกกว่า 4 ทศวรรษ
  นฤมล ปิ่นโต
Written by jctu@dmin in: วารสารศาสตร์ |
Sep
19
2015
0

วารสารศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3: กันยายน – ธันวาคม 2558

273 views

varasarnsart-v8n3-front

varasarnsart-v8n3-back

วารสารศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3: กันยายน – ธันวาคม 2558
ฉบับ “Seeing Is Believing?”

 • การนำเสนอข่าวและภาพข่าวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
  รุจน์ โกมลบุตร และคณะ
 • รูปแบบการจัดการทีวีชุมชนของภาคชุมชนในประเทศไทย
  ภัทรา บุรารักษ์
 • โลกร้อนในข่าว: ความเสี่ยงใหม่และความท้าทายใหม่
  ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ
 • สถานภาพของการวิจัยเชิงปริมาณในการแสวงหาความรู้ทางการสื่อสาร
  โมไนยพล รณเวช
 • เนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทยที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษาหนังสือพิมพ์สิงคโปร์
  เกศราพร ทองพุ่มพฤกษา
 • อินโฟกราฟิก: เครื่องมือเล่าเรื่องการเกษตรยุคใหม่
  พัชรา เอี่ยมกิจการ
 • การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสื่อกระบวนการเรียนรู้การเท่าทันสื่อของเยาวชน
  กัลยกร วรกุลลัฏฐานีย์
 • ตามรอยความคิด Anthony Giddens: ว่าด้วยเรื่องสังคม สื่อ และการทบทวนตัวตนในสังคมสมัยใหม่
  นิธิดา แสงสิงแก้ว
Written by jctu@dmin in: วารสารศาสตร์ |
Sep
14
2015
0

รายงานประจำปี 2557

231 views

รายงานประจำปี 2557 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
JC_Annual_Report2014_cover

Written by jctu@dmin in: รายงานประจำปี |

Faculty of Journalism and Mass Communication, Thammasat University | email: jc.thammasat@gmail.com
StartCounter@15052010

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube