Jan
28
2015
0

ผู้ประกาศและการใช้เสียงทางวิทยุและโทรทัศน์

249 views

ผู้ประกาศและการใช้เสียงทางวิทยุและโทรทัศน์  ***หนังสือออกใหม่

พ.ศ. 2557, ขนาด 16 หน้ายกพิเศษ,, จำนวน 190 หน้า, ราคา 220 บาท

ข้อมูลบรรณานุกรม
1. การประกาศทางโทรทัศน์- -การแนะแนวอาชีพ- -ไทย.
2. การประกาศทางวิทยุ- -การแนะแนวอาชีพ- -ไทย.
3. ภาษาไทย- -การออกเสียง.

PN1992.8

ISBN   978-616-3140-78-4       บาร์โค้ด    9789746163140784

ผู้แต่ง :
ภัทธีรา สารากรบริรักษ์, ผศ.
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษา : วารสารบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีรายการวิทยุ-โทรทัศน์ทั้งระบบอนาล็อก ดิจิตอล ดาวเทียม อินเทอร์เน็ต ฯลฯ เพิ่มจำนวนขึ้น และมีความต้องการบุคลากรที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ “ผู้ประกาศ” ที่ถือเป็น “ด่านหน้า” ของสถานีวิทยุ-โทรทัศน์
ผู้ที่จะเป็น “ผู้ประกาศ” ได้ดีนั้น นอกจากต้องออกเสียงชัดเจนถูกต้องแล้ว ยังต้องฝึกฝนตนเองอย่างสม่ำเสมอ และสะสมความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาตนเองให้ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และอาจพัฒนาตนเองเพื่อทำหน้าที่อื่น ๆ อันเกี่ยวข้องกับงานด้านการใช้เสียงต่อไป
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกาศ ทั้งเรื่อง “ทุน” ที่สำคัญในการเป็นผู้ประกาศ การเตรียมตัวก่อนออกอากาศ การใช้เสียงในงานประเภทต่าง ๆ และจริยธรรมของผู้ประกาศ ซึ่งจะเป็นคู่มือสำหรับผู้ประกาศและผู้ที่มีความฝันอยากเป็นผู้ประกาศได้เป็นอย่างดี

อ้างอิง: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Written by jctu@dmin in: ตำรา |
Jan
28
2015
0

วารสารศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1: มกราคม – เมษายน 2558

359 views

varasarnsart-v8n1-front

varasarnsart-v8n1-back

วารสารศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1: มกราคม – เมษายน 2558
ฉบับ “สื่อสารตัวตนในวังวนแห่งอำนาจ”

 • การสื่อสารผ่านเรื่องเล่าข่าวหน้าหนึ่ง: วาทกรรมในข่าวอาชญากรรม
  นิธิดา แสงสิงแก้ว
 • บทสังเคราะห์ ความยุติธรรมในวัฒนธรรม และสภาวะขัดแย้งทางอัตลักษณ์: กรณ๊ศึกษา “ภูมิซรอล”
  นลินี ตันธุวนิตย์
 • When Global Meets (G)local: The Interrelation of Globalization, Glocalization and Television Formats
  Pawadee Tiphyarug
 • “ได้กินไข่ดาวสดๆ คาวๆ หอมๆ ฟุ้งๆ อย่าลืมบ้านทุ่งที่กินผักบุ้งแกงคั่ว” : การสื่อสารอาหารข้ามชาติในกระแสโลกาภิวัฒน์
  สมสุข หินวิมาน
 • บทสำรวจการวิเคราะห์การสร้างความหมายมวยไทย ผ่านแนวคิดเรื่อง “แวดวง” ของปิแอร์ บูร์ดิเยอ
  ทิฆัมพร เอี่ยมเรไร
 • การสืบทอดการแสดงพื้นบ้านเอ็งกอ เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ให้แก่คนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดชลบุรี
  สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลบ์
 • กึ่งทศวรรษแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน: ทบทวนการดำเนินงานและแนวทางการขับเคลื่อนทางสังคมในอนาคต
  ธาตรี ใต้ฟ้าพูล
 • ส่วนผสมทางการตลาดเพื่อสังคมของโครงการรณรงค์เมาไม่ขับ
  ณัฐวิภา สินสุวรรณ
 • ไรท์เตอร์: นิตยสารที่เปิดโลกทัศน์งานวรรณกรรม
  เกศราพร ทองพุ่มพฤกษา
Written by jctu@dmin in: วารสารศาสตร์ |
Sep
17
2014
0

รายงานประจำปี 2556

376 views

รายงานประจำปี 2556 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
JC_Annual_Report2013_cover

Written by jctu@dmin in: รายงานประจำปี |
Aug
13
2014
0

วารสารศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3: กันยายน – ธันวาคม 2557

265 views

JCjournal9.ai

JCjournal9.ai

วารสารศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3: กันยายน – ธันวาคม 2557
ฉบับ “blending, banning, branding”

 • โครงการทดลองผลิต “คำบรรยายเป็นเสียง” เพื่อผู้พิการทางการเห็น ในชั้นเรียนวิชาประกาศทางวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ภัทธีรา สารากรบริรักษ์
 • พฤติกรรมการเปิดรับสื่อภาพยนตร์และความคาดหวังของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อภาพยนตร์สารคดีไทย
  ปัทมา สุวรรณภักดี
 • พลังของสื่อมวลชนในการบ่มเพาะศีลธรรม เพื่อเยียวยาปัญหาสังคมไทย
  นฤมล ปิ่นโต
 • The Invisible Censorship
  Anongnat Rusmeeviengchai
 • ประเด็นข่าวไม่เป็นข่าว: การศึกษาประเด็นข่าวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่ได้รับการนำเสนอผ่านสื่อมวลชน ระหว่าง พ.ศ. 2547 – 2553
  ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา และดุษฎี เพ็ชรมงคล
 • Critical Discourse Analysis: วาทกรรม อุดมการณ์ และอำนาจ กรณีศึกษาและข้อถกเถียงสำคัญในบริบทการเมืองไทย
  อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล
 • รายการโทรทัศน์สื่อสาธารณะ: คุณค่าและความคาดหวังของผู้ชม
  ภัทธา บุรารักษ์ และอักษราภัค หลักทอง
 • กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อตราสินค้าใหม่ของเครื่องสำอางเสริมความงามที่จำหน่ายทางอินเทอร์เน็ต
  พ.ต.ท.ชนะวรศิณธุ์ ศุภพนารักษ์ และนันทิยา ดวงภุมเมศ
 • บรรณนิทัศน์ Spreadable Media: Creating Value and Meaning in a Networked Culture
  พีรยุทธ โอรพันธ์

 

Written by jctu@dmin in: วารสารศาสตร์ |

Faculty of Journalism and Mass Communication, Thammasat University | email: jc.thammasat@gmail.com
StartCounter@15052010

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube