Jan
03
2014
0

วารสารศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1: มกราคม – เมษายน 2557

283 views

varasarnsart-v7n1-back

varasarnsart-v7n1-front

วารสารศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1: มกราคม – เมษายน 2557
ฉบับ “ความลงตัวในความต่าง”

 • นาฏศิลป์: สื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทย
  ญาณิศา บุญประสิทธิ์
 • การสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่องสื่อพิธีกรรมกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น: วันวาน วันนี้ วันพรุ่ง
  สมสุข หินวิมาน
 • เรื่องเล่าจากเรื่องเหล้า: การวิเคราะห์โครงสร้างเรื่องเล่าในภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
  อริชัย อรรคอุดม
 • ความผูกพันของคนกับผืนแผ่นดินใน ประวัติราชอาณาจักรมลายูปะตานี
  พีรยุทธ โอรพันธ์
 • นมัสเตอินเดีย ส่งเกรียนไปเรียนพุทธ: ภาพยนตร์ศึกษาพุทธศาสนาของนักศึกษาภาพยนตร์
  จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย
 • อัตลักษณ์ในความเงียบ: ภาพสะท้อนผ่านการผลิตภาพยนตร์สั้นของผู้พิการทางการได้ยิน
  มนต์ศักดิ์ ชัยวีระเดช
 • การจัดการผังละครโทรทัศน์ของไทย
  อาชวิชญ์ กฤษณสุวรรณ
 • บรรณนิทัศน์: Persuasion Reception and Responsibility
  อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์

 

 

Written by jctu@dmin in: วารสารศาสตร์ |
Sep
19
2013
0

วารสารศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 : กันยายน – ธันวาคม 2556

310 views

JCjournal6.ai

JCjournal6.ai

วารสารศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 : กันยายน – ธันวาคม 2556
ฉบับ “การสื่อสารกับการแย่งชิงพื้นที่สาธารณะ”

 

 • บันทึกจากบ้านพักฉุกเฉิน บทเรียนจาการสื่อสารผ่านความเงียบในวิธีชาติพันธุ์วรรณนา
  นิธิดา แสงสิงแก้ว
 • สำนักข่าวต่างประเทศกับโลกาภิวัตน์: ฤาจะเป็นเพียงกลไกผูกขาดอำนาจจากตะวันตก?
  กรรณิกา รุ่งเจริญพงษ์
 • ปฏิบัติการการต่อสู้ทางอุดมการณ์ในโลกแห่งภาพยนตร์
  ขจิตขวัญ กิจวิสาละ
 • วิทยุชุมชน: การบริหารจัดการเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
  พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์
 • ความเชื่อถือและไว้วางใจของผู้ชมต่อ “ไทยพีบีเอส” ในฐานะสื่อสาธารณะ
  สิรินทร พิบูลภานุวัธน์ และ นันทิยา ดวงภุมเมศ
 • พฤติกรรมการสื่อสารของวัยรุ่นในพื้นที่สาธารณะ บนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
  กุลนารี เสือโรจน์
 • บทบาทของอินเทอร์เน็ตในวัฒนธรรมแฟน: กรณีศึกษาการเติบโตของวัฒนธรรมแฟนบอลไทย
  อาจินต์ ทองอยู่คง
 • บรรณนิทัศน์: เงาซ้อน ซ่อนงำ: มองหาเค้าลางของ หนึ่ง-เก้า-แปด-สี่ ใน หนึ่ง-คิว-แปด-สี่ นวนิยายร่วมสมัยว่าด้วยความรักที่นำชัยในการต่อสู้กับอำนาจและการครอบงำ
  ศรรวริศา เมฆไพบูลย์
Written by jctu@dmin in: วารสารศาสตร์ |
Jul
02
2013
0

ความรู้เบื้องต้นทางวิทยุและโทรทัศน์

253 views

ความรู้เบื้องต้นทางวิทยุและโทรทัศน์         

พ.ศ. 2554, ขนาด 8 หน้ายก,, จำนวน 432 หน้า, ราคา 380 บาท

ข้อมูลบรรณานุกรม

1. การกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ.
2. รายการวิทยุ.
3. รายการโทรทัศน์.
4. วิทยวุ- -การผลิตและการกำกับรายการ.
5. โทรทัศน์- -การผลิตและการกำกับรายการ.

HE 8689.4

ISBN 978-616-7398-60-0     บาร์โค้ด 9789746167398600

ผู้แต่ง :
สมสุข หินวิาน, รศ. ดร.
ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ, อ. ดร.
ภัทธีรา สารากรบริรักษ์, อ.
อารดา ครุจิต, อ.
กรรณิกา รุ่งเจริญพงษ์, อ.
กุลนารี เสือโรจน์, อ.
สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนังสือเล่มนี้ได้ประมวลเนื้อหาให้เห็นแง่มุมเบื้องต้นต่าง ๆ ในการทำความเข้าใจต่อสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ตั้งแต่ภูมิหลังพัฒนาการของตัวสื่อ องค์ประกอบทั้งภายใน/ภายนอกตัวสื่อ ตั้งแต่กระบวนการผลิตสื่อวิทยุและโทรทัศน์ เนื้อหารายการประเภทต่าง ๆ ไล่รวมไปถึงความสัมพันธ์อันเป็นเกลียวแน่นระหว่างสื่อวิทยุและโทรทัศน์กับสังคม

 

อ้างอิง: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Written by jctu@dmin in: ตำรา |
Jul
02
2013
0

หลักการเขียนบทโทรทัศน์

339 views

หลักการเขียนบทโทรทัศน์      

 • หนังสือปกใหม่

ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6, พ.ศ. 2556,  ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 104 หน้า, ราคา 150 บาท

ข้อมูลบรรณานุกรม

1. การเขียนบทโทรทัศน์.
PN1992.7

ISBN 978-616-3140-38-8     บาร์โค้ด 9786163140388

ผู้แต่ง :
อรนุช เลิศจรรยารักษ์, รศ.
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษา :
ว.บ. (เกียรตินิยม), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
M.A. in Communication (Radio-Television-Film), Temple University, U.S.A.

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่ควรรู้สำหรับผู้ปรารถนาจะเป็นนักเขียนบทโทรทัศน์ เริ่มตั้งแต่รู้ความหมายและคุณสมบัติ และต้องรู้จักสื่อที่ตนจะเขียนบท ดังที่ Mcluhen กล่าวว่า “The medium is the message.” สื่อคือสาร ถ้ารู้จักสื่อโทรทัศน์ดีก็จะเขียนได้อย่างถูกหลัก หนังสือเล่มนี้ยังได้อธิบายถึงเทคนิคเบื้องต้น เช่น ลักษณะของภาพ การเคลื่อนกล้อง การลำดับภาพและการตัดต่อ รวมไปถึงการเขียนบท การวางรูปแบบ ข้อมูล ขั้นตอนในการเขียนบทในรูปแบบของรายการโทรทัศน์ รายการที่มิใช่ละคร และรายการละคร ตลอดจนวิธีเขียนบทรายการประเภทต่างๆ เช่น รายการสัมภาษณ์ รายการผู้หญิง รายการเด็ก รายการปกิณกะและดนตรี รายการเพื่อการศึกษาเป็นต้น พร้อมมีตัวอย่างประกอลด้วย

นอกจากนี้ ในส่วนท้ายเล่มยังได้เน้นการเขียนบทโทรทัศน์ อธิบายตั้งแต่คำจกัดความ รูปแบบ เทคนิค และข้อแตกต่างระหว่างโทรทัศน์กับภาพยนตร์ นับเป็นการเริ่มต้นฝึกฝนการเป็นนักเขียนบทโทรทัศน์มืออาชีพต่อไป

 

อ้างอิง: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Written by jctu@dmin in: ตำรา |

Faculty of Journalism and Mass Communication, Thammasat University | email: jc.thammasat@gmail.com
StartCounter@15052010

 
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube