Feb
17
2014
0

การเขียนบทบรรณาธิการและบทความ

252 views

การเขียนบทบรรณาธิการและบทความ    

 • หนังสือโครงการวิชาการที่น่าพิมพ์
 • หนังสือใหม่     

พ.ศ. 2556, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 134 หน้า, ราคา 130 บาท

ข้อมูลบรรณานุกรม

 1. โฆษณา – – การศึกษาวัฒนธรรมต่างสังคม.
 2. พฤติกรรมผู้บริโภค – – การศึกษาวัฒนธรรมต่างสังคม.

PN4784

ISBN 978-616-3140-55-5     บาร์โค้ด 9786163140555

ผู้แต่ง :
รุจน์ โกมลบุตร, ผศ.
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษา :

 • วารสารศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
 • M.A,. Communication Policy Studies, City University London, U.K.

เนื้อหาในตำรานี้ได้ดึงมาจากการขับเน้นจุดเด่นที่นักศึกษามักทำได้ดีในชั้นเรียน และการปิดจุดอ่อนที่นักศึกษามักจะทำผิดบ่อย ๆ
ตัวอย่างบทความเกือบทั้งหมดในตำราเล่มนี้ มาจากแบบฝึกหัดที่นักศึกษาทำส่งผู้เขียน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ความสำเร็จในการเขียนก็เป็น “พรแสวง” ได้เช่นกัน หากเราอดทนและฝึกฝนให้มากพอ

*จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
*สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต

 

อ้างอิง: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Written by jctu@dmin in: ตำรา |
Jan
03
2014
0

วารสารศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1: มกราคม – เมษายน 2557

288 views

varasarnsart-v7n1-back

varasarnsart-v7n1-front

วารสารศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1: มกราคม – เมษายน 2557
ฉบับ “ความลงตัวในความต่าง”

 • นาฏศิลป์: สื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทย
  ญาณิศา บุญประสิทธิ์
 • การสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่องสื่อพิธีกรรมกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น: วันวาน วันนี้ วันพรุ่ง
  สมสุข หินวิมาน
 • เรื่องเล่าจากเรื่องเหล้า: การวิเคราะห์โครงสร้างเรื่องเล่าในภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
  อริชัย อรรคอุดม
 • ความผูกพันของคนกับผืนแผ่นดินใน ประวัติราชอาณาจักรมลายูปะตานี
  พีรยุทธ โอรพันธ์
 • นมัสเตอินเดีย ส่งเกรียนไปเรียนพุทธ: ภาพยนตร์ศึกษาพุทธศาสนาของนักศึกษาภาพยนตร์
  จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย
 • อัตลักษณ์ในความเงียบ: ภาพสะท้อนผ่านการผลิตภาพยนตร์สั้นของผู้พิการทางการได้ยิน
  มนต์ศักดิ์ ชัยวีระเดช
 • การจัดการผังละครโทรทัศน์ของไทย
  อาชวิชญ์ กฤษณสุวรรณ
 • บรรณนิทัศน์: Persuasion Reception and Responsibility
  อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์

 

 

Written by jctu@dmin in: วารสารศาสตร์ |
Sep
19
2013
0

วารสารศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 : กันยายน – ธันวาคม 2556

325 views

JCjournal6.ai

JCjournal6.ai

วารสารศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 : กันยายน – ธันวาคม 2556
ฉบับ “การสื่อสารกับการแย่งชิงพื้นที่สาธารณะ”

 

 • บันทึกจากบ้านพักฉุกเฉิน บทเรียนจาการสื่อสารผ่านความเงียบในวิธีชาติพันธุ์วรรณนา
  นิธิดา แสงสิงแก้ว
 • สำนักข่าวต่างประเทศกับโลกาภิวัตน์: ฤาจะเป็นเพียงกลไกผูกขาดอำนาจจากตะวันตก?
  กรรณิกา รุ่งเจริญพงษ์
 • ปฏิบัติการการต่อสู้ทางอุดมการณ์ในโลกแห่งภาพยนตร์
  ขจิตขวัญ กิจวิสาละ
 • วิทยุชุมชน: การบริหารจัดการเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
  พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์
 • ความเชื่อถือและไว้วางใจของผู้ชมต่อ “ไทยพีบีเอส” ในฐานะสื่อสาธารณะ
  สิรินทร พิบูลภานุวัธน์ และ นันทิยา ดวงภุมเมศ
 • พฤติกรรมการสื่อสารของวัยรุ่นในพื้นที่สาธารณะ บนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
  กุลนารี เสือโรจน์
 • บทบาทของอินเทอร์เน็ตในวัฒนธรรมแฟน: กรณีศึกษาการเติบโตของวัฒนธรรมแฟนบอลไทย
  อาจินต์ ทองอยู่คง
 • บรรณนิทัศน์: เงาซ้อน ซ่อนงำ: มองหาเค้าลางของ หนึ่ง-เก้า-แปด-สี่ ใน หนึ่ง-คิว-แปด-สี่ นวนิยายร่วมสมัยว่าด้วยความรักที่นำชัยในการต่อสู้กับอำนาจและการครอบงำ
  ศรรวริศา เมฆไพบูลย์
Written by jctu@dmin in: วารสารศาสตร์ |
Jul
02
2013
0

ความรู้เบื้องต้นทางวิทยุและโทรทัศน์

260 views

ความรู้เบื้องต้นทางวิทยุและโทรทัศน์         

พ.ศ. 2554, ขนาด 8 หน้ายก,, จำนวน 432 หน้า, ราคา 380 บาท

ข้อมูลบรรณานุกรม

1. การกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ.
2. รายการวิทยุ.
3. รายการโทรทัศน์.
4. วิทยวุ- -การผลิตและการกำกับรายการ.
5. โทรทัศน์- -การผลิตและการกำกับรายการ.

HE 8689.4

ISBN 978-616-7398-60-0     บาร์โค้ด 9789746167398600

ผู้แต่ง :
สมสุข หินวิาน, รศ. ดร.
ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ, อ. ดร.
ภัทธีรา สารากรบริรักษ์, อ.
อารดา ครุจิต, อ.
กรรณิกา รุ่งเจริญพงษ์, อ.
กุลนารี เสือโรจน์, อ.
สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนังสือเล่มนี้ได้ประมวลเนื้อหาให้เห็นแง่มุมเบื้องต้นต่าง ๆ ในการทำความเข้าใจต่อสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ตั้งแต่ภูมิหลังพัฒนาการของตัวสื่อ องค์ประกอบทั้งภายใน/ภายนอกตัวสื่อ ตั้งแต่กระบวนการผลิตสื่อวิทยุและโทรทัศน์ เนื้อหารายการประเภทต่าง ๆ ไล่รวมไปถึงความสัมพันธ์อันเป็นเกลียวแน่นระหว่างสื่อวิทยุและโทรทัศน์กับสังคม

 

อ้างอิง: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Written by jctu@dmin in: ตำรา |

Faculty of Journalism and Mass Communication, Thammasat University | email: jc.thammasat@gmail.com
StartCounter@15052010

 
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube