โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรสายวิชาการ หัวข้อ “การนำเทคนิคการสอนแบบ Active Learning มาปรับใช้ในการเรียนการสอน”

Posted by: | Posted on: August 21, 2015

คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรสายวิชการ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หัวข้อ “การนำเทคนิคการสอนแบบ Active Learning มาปรับใช้ในการเรียนการสอน”  ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเกษม ศิริสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ศูนย์รังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์สามารถนำแนวคิด หลักการ เทคนิค และวิธีการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ไปปรับใช้ในการเรียนการสอน และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์แลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  ที่ปรับใช้ในการเรียนการสอน  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กุลนารี  เสือโรจน์ หัวหน้ากลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้

Download-Button : ACTIVE LEARNING (PBL/CBL) โดย อาจารย์กุลนารี เสือโรจน์

Comments

comments

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube