การแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบและวิธีการสอนในลักษณะ Active Learning

Posted by: | Posted on: August 30, 2016

คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะวารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จัดโครงการเสวนา หัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบและวิธีการสอนในลักษณะ Active Learning” ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมเกษม ศิริสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักการ เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ สำหรับการเรียนการสอนในลักษณะ Active Learning และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้นำความรู้ เทคนิค และวิธีการสอนในลักษณะ Active Learning ไปปรับใช้ในรายวิชาที่รับผิดชอบได้ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์รุจน์ โกมลบุตร อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลนารี เสือโรจน์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ ในการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

Comments

comments

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube