การจัดการความรู้คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ.

การจัดการความรู้คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.

จาก พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ที่กำหนดให้ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน…” และเพื่อให้คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สามารถตอบสนองต่อเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดทิศทางให้มีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อทำให้คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอและสามารถนำความรู้มาประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์

ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาความรู้สู่การพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการจัดการความรู้ ทำหน้าที่ทบทวน จัดทำแผนการจัดการความรู้ รวมทั้งดำเนินการ พัฒนาการจัดความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบและพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่ำเสมอ

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube