สัมมนา “การนำระบบ PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงาน”

Posted by: | Posted on: July 20, 2015

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จัดโครงการสัมมนาบุคลากร หัวข้อ “การนำระบบ PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงาน” ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมกุยบุรี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการนำ PDCA มาใช้สำหรับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเพื่อนำพาองค์การไปสู่ความสำเร็จ

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา สุวรรณภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร บรรยายเรื่อง”การนำระบบ PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงาน” และกลุ่มงานต่างๆ ภายในคณะวารสารศาสตร์ฯ ได้แก่ งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานเทคโนโลยีและโสตทัศนศึกษ และงานบริการการศึกษาและวิชาการ นำเสนอรายงานแผนการปรับปรุงการทำงาน (Act) ของแต่ละกลุ่มงาน บุคลากรในองค์กรร่วมกันเสนอความคิดเห็น และสรุปภาพรวมการปรับปรุงการทำงานของแต่ละกลุ่ม สำหรับนำมาจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนางานในหน้าที่ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป


การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนแบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการสอนแบบ PBL และ CBL

Posted by: | Posted on: June 3, 2015

คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จัดโครงการเสวนาบุคลากรสายวิชการ หัวข้อ “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนแบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการสอนแบบ PBL และ CBL” เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมเกษม ศิริสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวคิด หลักการ เทคนิค และวิธีการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  โดยได้รับเกียรติจาก ทันตแพทย์ ดร. สุธี  สุขสุเดช ทันตแพทย์หญิง ดร. ณัฏฐิรา  สุขสุเดช และทันตแพทย์หญิง ดร. มัทนา  เกษตระทัต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้


โครงการเสวนาบุคลากรสายวิชการ หัวข้อ “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนแบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการสอนแบบ PBL และ CBL”

Posted by: | Posted on: June 3, 2015

คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ได้จัดโครงการเสวนาบุคลากรสายวิชการ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หัวข้อ “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนแบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการสอนแบบ PBL และ CBL” ในวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมเกษม ศิริสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ศูนย์รังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวคิด หลักการ เทคนิค และวิธีการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  โดยได้รับเกียรติจาก ทันตแพทย์ ดร. สุธี  สุขสุเดช ทันตแพทย์หญิง ดร. ณัฏฐิรา  สุขสุเดช และทันตแพทย์หญิง ดร. มัทนา  เกษตระทัต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้


องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ด้านการวิจัย

Posted by: | Posted on: May 16, 2015

องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ด้านการวิจัย

  • การเผยแพรบทความวิจัย
  • การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
  • การนําเสนอวิจัยในเวทีระดับชาติและนานาชาติ

จากการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย หัวข้อ “เทคนิคการแสวงหาทุนวิจัย และการตีพิมพ์บทความวิจัย” ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ณ ห้อง F407  อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี ชั้น 4 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ท่าพระจันทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการแสวงหาทุนวิจัยและการตีพิมพ์บทความวิจัย ระหว่างนักวิจัยที่มีประสบการณ์และนักวิจัยรุ่นใหม่ รวมทั้งเข้าใจเทคนิคการแสวงหาทุนวิจัยและการตีพิมพ์บทความวิจัย และเป็นการรวบรวมความรู้ในองค์กร และนำเข้าความรู้จากภายนอกที่เกี่ยวข้อง และนำมาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมิทธิ์  บุญชุติมา  อาจารย์ประจำภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา  พรสกุลวานิช  อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

read-more-icon Tip-การขอทุนการตีพิมพ์วิจัย


โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “เทคนิคการแสวงหาทุนวิจัย และการตีพิมพ์บทความวิจัย”

Posted by: | Posted on: May 14, 2015

คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ได้จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย หัวข้อ “เทคนิคการแสวงหาทุนวิจัย และการตีพิมพ์บทความวิจัย” ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ณ ห้อง F407  อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี ชั้น 4 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ท่าพระจันทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการแสวงหาทุนวิจัยและการตีพิมพ์บทความวิจัย ระหว่างนักวิจัยที่มีประสบการณ์และนักวิจัยรุ่นใหม่ รวมทั้งเข้าใจเทคนิคการแสวงหาทุนวิจัยและการตีพิมพ์บทความวิจัย และเป็นการรวบรวมความรู้ในองค์กร และนำเข้าความรู้จากภายนอกที่เกี่ยวข้อง และนำมาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมิทธิ์  บุญชุติมา  อาจารย์ประจำภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา  พรสกุลวานิช  อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้

Download-Button : องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ด้านการวิจัย หัวข้อ “เทคนิคการแสวงหาทุนวิจัย และการตีพิมพ์บทความวิจัย”


  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube