สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม

Posted by: | Posted on: September 1, 2017

23 – 25 มิถุนายน 2560 : นางสาวหรรษา วงศ์ธรรมกูล เลขานุการคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน นำบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม” ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน โดยการพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อสารและพัฒนาทักษะการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และจดบันทึกรายงานการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้การติดต่อสื่อสารบรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ อาจารย์กฤติพงศ์ เดชส่งจรัส ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้อย่างเต็มรูปแบบ ดังนี้

  1. การเสวนาและแนะนำแนวคิดวิธีแก้ไขจากประเด็นปัญหาต่างๆ ที่แต่ละกลุ่มงานพบจากการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม
  2. การบรรยายพร้อมตัวอย่างประกอบ
  3. ฝึกเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม
  4. การแก้ไขปรับปรุงงานเขียน
  5. การตอบข้อซักถาม

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ยังได้รับเอกสาร “การเขียนหนังสือราชการ” และ “การเขียนรายงานการประชุม” จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม.ล. ฐิติรัตน์ ลดาวัลย์ สำหรับใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานอีกด้วย

Comments

comments

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube