คณะกรรมการจัดการความรู้

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาสถาบันสู่การเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งให้บุคลากรคณะฯ สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาความรู้สู่การพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการจัดการความรู้

คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
(รองศาสตราจารย์ พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช)
ตำแหน่ง: ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัทมา สุวรรณภักดี)
ตำแหน่ง: กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
(รองศาสตราจารย์ กัลยกร  วรกุลลัฎฐานีย์)
ตำแหน่ง: กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
(อาจารย์ ดร. พีรยุทธ โอรพันธ์)
ตำแหน่ง: กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจน์ โกมลบุตร
ตำแหน่ง: กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิกานดา พรสกุลวานิช
ตำแหน่ง: กรรมการ
อาจารย์กุลนารี เสือโรจน์
ตำแหน่ง: กรรมการ
อาจารย์ ดร. นันทพร วงษ์เชษฐา
ตำแหน่ง: กรรมการ
อาจารย์ ดร. พรรษา รอดอาตม์
ตำแหน่ง: กรรมการ
อาจารย์กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร
ตำแหน่ง: กรรมการ
นางสาวหรรษา วงศ์ธรรมกูล
ตำแหน่ง: กรรมการ
นางปิยาพัชร คนชม
ตำแหน่ง: กรรมการ
นายธนบดี ศรีพันธุ์วงศ์
ตำแหน่ง: กรรมการ
นางเกษร จีนแสร์
ตำแหน่ง: กรรมการ
นางประภาพรรณ เรืองศรี
ตำแหน่ง: กรรมการ
นางสาวนันท์นภัส บุญเลิศ
ตำแหน่ง: กรรมการ
  นางสาวยุภาพร ศรีหาบัว
ตำแหน่ง: กรรมการ
นายเชาวลิต กันต่าย
ตำแหน่ง: กรรมการ
  นางสาวชุติมา เสรีวงศ์
ตำแหน่ง: กรรมการและเลขานุการ
โทรศัพท์:
อีเมล์:
  นางสาวบุรณดา ถาวรเศรษฐกิจ
ตำแหน่ง: กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  นายสิทธิเดช สิทธิสินทรัพย์
ตำแหน่ง: กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการจัดการความรู้ มีหน้าที่ กำหนดประเด็นความรู้ และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะวารสารศาสตร์ฯ และครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กำหนด รวมทั้งจัดให้มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งงานอื่นๆ ที่คณบดีมอบหมาย

อ้างอิง: คำสั่งคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ที่ 46/2558ลงวันที่ 15 มกราคม 2558

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube