JC JOURNAL v.8 no.1

Comments Off on JC JOURNAL v.8 no.1

jcjournal-v8n1

 • ความคิดเห็นของประชาชนตอภาพลักษณทางการเมือง และภาพลักษณอารมณขันของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา
  ภวนารินทร ประภาวิชา และ ผศ.ดร.พรทิพย เย็นจะบก
 • ทัศนคติและพฤติกรรมของกลุมผูรับฟงสถานีวิทยุ 94 อีเอฟเอ็ม ผานโมบายแอพพลิเคชั่นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
  ชนิดา เบ็ญจวรรณ และ อ.ดร.ขจร ฝายเทศ
 • การศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูขอมูลขาวสารและปจจัยทางการตลาด ผานสื่อออนไลน ทัศนคติ การมีสวนรวมบนสื่อออนไลน และแนวโนม ในการใชบริการพื้นที่ทางการตลาดดวยตูคอนเทนเนอร
  สวรินทร เนื่องคํามา และ ผศ.ดร.วิกานดา พรสกุลวานิช
 • การเปดรับขาวสาร ทัศนคติ พฤติกรรมการใชบริการและความภักดีของผูบริโภค ที่มีตอสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น (PTT Life Station)
  สุจิตรา ลิอินทร และ รศ.พรทิพย สัมปตตะวนิช
 • การปรับตัวของสื่อนิตยสารในทศวรรษที่ 2010-2020
  รณพัชร เลิศเดชะ และ รศ.พรทิพย สัมปตตะวนิช
 • รูปแบบการดําเนินชีวิต การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ พฤติกรรมการใช “MyMo Application” ของธนาคารออมสิน ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย
  ณัฏฐยา จําเนียร และ รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
 • รูปแบบการดําเนินชีวิต การเปดรับ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสั่งซื้อ สินคาออนไลนของผูสูงวัยในกลุมเจเนอเรชั่นซี
  กันตกนิษฐ อุทัย และ รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
 • ความคิดเห็น ความตองการของผูบริหารที่มีตอการจางงาน และการเปดรับสื่อ ทัศนคติ และแนวโนมพฤติกรรมของนักศึกษา ตอการเขาทํางานในอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล
  นิชคุณ ตุวพลางกูร และ รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
 • บทบาทหนาที่และความเปนผูนําของ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ที่ปรากฏในขาวหนา 1 ของหนังสือพิมพรายวัน
  กฤตยา เชื่อมวราศาสตร และ ผศ.ดร.พจนา ธูปแกว
 • การเปดรับ ทัศนคติ และแนวโนมพฤติกรรมที่มีตอ รายการขาวภาคเชาทางสถานีโทรทัศนของผูชมในเขตกรุงเทพมหานคร
  นันทวรรณ ควรขจร และ รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
 • วิเคราะหองคประกอบในโฆษณาทางโทรทัศนของสํานักงานกองทุนสนับสนุน การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
  ฮ.ศุภวุฒิ จันทสาโร และ รศ.จําเริญลักษณ ธนะวังนอย
 • ความพรอมในการเปลี่ยนผานสูระบบดิจิทัลของวิทยุชุมชน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
  ศริยา ถิระพัฒน และ รศ.กิติมา สุรสนธิ กลยุทธการสื่อสารอัตลักษณทองถิ่นที่ปะทะกับกระแสโลกาภิวัตน ผ่านพื้นที่ของกาแฟ
  สุทธาภรณ ลดาวัลย ณ อยุธยา และ อ.ดร.พรรษา รอดอาตม
 • มายาคติในบทเพลงของคณะรักษาความสงบแหงชาติ
  รุจฬสวัตต ครองภูมินทร และ ผศ.ดร.อัจฉรา ปณฑรานุวงศ
 • ละครรีเมกกับการถายโยงเนื้อหาในละครโทรทัศนไทย
  พลอยพรรณ มาคะผล และ รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน
 • การใช ความพึงพอใจ และความตองการ ที่มีตอเว็บไซตสภากาชาดไทย ของผูมีสวนไดสวนเสีย
  ณัฐณิชานันท ประสมศรี และ รศ.กิติมา สุรสนธิ
 • การบริหารสื่อสังคมออนไลนเพื่อการสื่อสารพุทธปรัชญาของพุทธทาสภิกขุ ของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ (สวนโมกข กรุงเทพ) และทัศนคติของนิสิตนักศึกษาภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีตอคําสอนของพุทธทาสภิกขุ
  ธนากานต สงแจง และ รศ.กิติมา สุรสนธิ ปจจัยที่มีผลตอจิตสํานึกสาธารณะในการบริจาคโลหิต
  อัญชลี โพธิ์ชัยเลิศ และ ผศ.ดร.อัจฉรา ปณฑรานุวงศ
 • การรับรูสวนประสมการตลาดบริการผานการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ของสายการบินราคาประหยัดในประเทศไทย
  วุฒิกร วีระวัชรกุล และ รศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย
 • การถายทอดวัฒนธรรมตะวันตกผานทางสถานีวิทยุเพลงสากล กรณีศึกษา MET 107 FM
  สิริสกุล มยุรีสวรรค และ อ.ดร.พีรยุทธ โอรพันธ
 • บทบาทหนาที่ และกระบวนการทํางานของโฆษกหนวยงาน ความมั่นคงทางทหาร
  พรชนก อํ่าพันธุ และ อ.ดร.โมไนยพล รณเวช
 • พฤติกรรมการใชไลนแอพพลิเคชั่นของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
  ศิริพร แซลิ้ม และ อ.ดร.พีรยุทธ โอรพันธ
 • การสรางและการใหความหมายอัตลักษณทอมในนิตยสาร @tom actz
  พรทิพย นิพพานนท และ ผศ.ดร.พจนา ธูปแกว

Comments are closed.