JC E-Journal 2556

Comments Off on JC E-Journal 2556

รายชื่องานค้นคว้าอิสระ (บทความฉบับสมบูรณ์) ปี 2556

รหัส ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล ผู้วิจารณ์
JCIS 56001

ความรู้ และทัศนคติของพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่มีต่อมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท สนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์

 นางสาวฐานิภาวัลย์  ศรีนิกรโชติ  อ.ดร.สุทธิลักษณ์  หวังสันติธรรม
JCIS 56002 พฤติกรรม แรงจูงใจและการใช้ประโยชน์จากการเปิดรับชมกูรูสอนแต่งหน้าออนไลน์ชาวไทยในกลุ่มผู้หญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร  นางสาวชฎาธาร  อานมณี  อ.ดร.สุทธิลักษณ์  หวังสันติธรรม
JCIS 56003 ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมในการรับชมภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศ ในโรงภาพยนตร์ ของประชนในเขตกรุงเทพมหานคร  นายณัฎฐกัณฐ์  ผลพิทักษ์  อ.ดร.สุทธิลักษณ์  หวังสันติธรรม
JCIS 56004 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ ต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  นางสาวณัฐธยาน์  วินิจวรกิจกุล  อ.ดร.สุทธิลักษณ์  หวังสันติธรรม
JCIS 56005 การบริหารองค์การ : กรณีศึกษา บริษัท สมอลล์รูม จำกัด   นางสาวนิรขรา  บุญญาเศวต  ผศ.กาลัญ  วรพิทยุต
JCIS 56006 การศึกษาความคิดเห็น ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ของผู้ชมที่มีต่อรายการแม่ดอกโสนบานเช้า ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวีในเขตกรุงเทพมหานคร  นางสาววันวิสา  ปานเพ็ชร์  ผศ.กาลัญ  วรพิทยุต
JCIS 56007 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณาและทัศนคติต่อโรงไฟฟ้าแม่เมาะของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  นายวรุตม์  พิทักษ์สรยุทธ  ผศ.กาลัญ  วรพิทยุต
JCIS 56008 การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  นางสาวรังสินี  ทองระย้า  ผศ.กาลัญ  วรพิทยุต
JCIS 56009 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อนิตยสารวัยรุ่น กรณีศึกษานิตยสาร I LIKE ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร
นางสาววสุธิดา  ภูดิศบุญญินท์  ผศ.กาลัญ  วรพิทยุต
JCIS 56010 ปัจัยที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจของพนักงานในการเขารวมกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิตรเลียม จํากัด (มหาชน)  นางสาวภาวินี  ตั้งสกุล  ผศ.กาลัญ  วรพิทยุต
JCIS 56011 การเปิดรับและความต้องการข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในของผู้ปฏิบัติงานกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  นางสาวรัชนก  เกิดสุข  ผศ.กาลัญ  วรพิทยุต
JCIS 56012 ความคาดหวังและความพึงพอใจในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร กรณีศึกษา : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล  นายอนุชิต  สารสิทธิ์  ผศ.กาลัญ  วรพิทยุต
JCIS 56013  การใช้นักเขียนอิสระของนิตยสาร GM  นางสาวสัญชวัล  จินดารัศมี  ผศ.กาลัญ  วรพิทยุต
JCIS 56014 สภาพการณ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย (2547-2555)  นางสาวนฤตย์  สินสวาท  ผศ.ดร.นันทิยา  ดวงกุมเมศ
JCIS 56015 การใช้สื่อสังคมของบรรณาธิการและผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  นางสาวกวิตา  พันธ์อิ่ม  ผศ.ดร.นันทิยา  ดวงกุมเมศ
JCIS 56016 การสื่อสารและการสร้างวัฒนธรรมอินดี้ในสังคมไทย  นางสาวชุลีพร  นุชหมอน  ผศ.ดร.นันทิยา  ดวงกุมเมศ
JCIS 56017 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมกับโรงเรียนสตรีวิทยา ของผู้ปกครอง  นางสาววัชรีภรณ์  มาละวรรณโณ  ผศ.ดร.นันทิยา  ดวงกุมเมศ
 JCIS 56018 บทบาทของสื่อบุคคลสื่อมวลชน และประเพณีลอยเรือของชาวเลกลุ่มอูรักลาโว้ย แหลมตุ๊กแก อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นางสาว ป.รดา  ถนนแก้ว ผศ.ดร.นันทิยา  ดวงกุมเมศ
 JCIS 56019 ภาพตัวแทนรัฐอันธพาลในภาพยนตร์อเมริกันสมัยจอร์จ ดับเบิลยู บุช (ค.ศ. 2001-2008) นายปฐมพงษ์  ท่าข้าม  ผศ.ดร.นันทิยา  ดวงกุมเมศ 
 JCIS 56020 “อ่างออนไลน์ สู่ชุมชนคนรักอ่าง” วิเคราะห์เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในเว็บ www.bathlover.com นายวัชรงค์  รัตนโอฬาร ผศ.ดร.นันทิยา  ดวงกุมเมศ
 JCIS 56021 พัฒนาการและการขับเคลื่อนแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อในประเทศไทย  นางสาวกฤษณา  ชาวไชย  รศ.รุ่งนภา   พิรปรีชา
 JCIS 56022 การศึกษาการบริหารองค์กร และกลยุทธ์การสื่อสารของทีมพระวิทยากรธรรมะเดลิเวอรี่  นางสาวกมลวรรณ  เจียมสกุล  รศ.รุ่งนภา   พิรปรีชา
 JCIS 56023 การเปิดรับข่าวสารด้านการทำประกันชีวิต ของผู้ทำกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทเอไอเอ ประเทศไทย  นางสาววิราภรณ์  สุวรรณคดี  รศ.รุ่งนภา   พิรปรีชา
 JCIS 56024 พฤติกรรมการซื้อและการใช้ การตระหนักรู้ และปัจจัยการตัดสินใจซื้อกระดาษพิมพ์เขียนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  นายวีระยุทธ  ดารารัตน์  รศ.รุ่งนภา   พิรปรีชา
 JCIS 56025 ความคิดเห็นต่อสินค้าและบริการ และความพึงพอใจต่อสื่อโฆษณา ภายใต้การตลาดแบบ Convergence ของผู้ใช้บริการร้าน True Coffee  นางสาวกาญจนา  ลุมพิกานนท์  รศ.รุ่งนภา   พิรปรีชา
  JCIS 56026 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมละครเวทีโรงเล็กของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  นางสาวพิชญา พิริยะประทานคุณ  อ.ดร.ภัทรา  แตงเที่ยง
  JCIS 56027 ความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อความมีชื่อเสียงของสวนดุสิตโพล  นางสาวภัฏฆ์ชนิศา ชัยสุขสุวรรณ  อ.ดร.ธาตรี  ใต้ฟ้าพูล
  JCIS 56028 เครื่องมือสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาใน สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางสาวพรพรรณ  สุขน้อย   อ.ดร.ธาตรี  ใต้ฟ้าพูล
  JCIS 56029 การใช้ประโยชน์และความต้องการใช้สื่อในการบรรเทาทุกข์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร นางสาวอารีญา จันทร์จิเรศรัศมี  อ.ดร.ธาตรี  ใต้ฟ้าพูล
  JCIS 56030 พฤติกรรมการอ่าน การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการอ่านนิตยสาร Women’s Health ของผู้หญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาวอทิติยา พงษ์นาค  อ.ดร.ธาตรี  ใต้ฟ้าพูล
  JCIS 56031 พฤติกรรมการเปิดรับ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้อ่านนิตยสารสกุลไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร  นางสาวสนติกาญจน์ กลิ่นสุวรรณ   อ.ดร.ธาตรี  ใต้ฟ้าพูล
  JCIS 56032 การวางแผนและการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของกรมควบคุมมลพิษ  นางสาวจุฑามาศ เอี่ยมสระศรี อ.ดร.ธาตรี  ใต้ฟ้าพูล 
 JCIS 56033 การเปิดรับข่าวสารและปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก  นางสาวสุภัค  ไชยเนตร อ.ดร.ธาตรี  ใต้ฟ้าพูล
 JCIS 56034 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร และทัศนคติที่มีต่อละครค่ายซีเนริโอ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  นางสาวจิรดา  คำเกตุ อ.ดร.ธาตรี  ใต้ฟ้าพูล
JCIS 56035 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร และทัศนคติที่มีต่อระบบเครือข่ายอินทราเน็ต ของพนักงานการประปานครหลวง  นางสาวอภิญญา หมั่นดี อ.ดร.ธาตรี  ใต้ฟ้าพูล
 JCIS 56036 พฤติกรรมการอ่าน การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจในนิตยสารสวัสดี (Sawasdee) ของผู้โดยสารบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) นายปองพล จาตุรงคกุล อ.ดร.ธาตรี  ใต้ฟ้าพูล
 JCIS 56037 พฤติกรรมการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาวลลิดา  จัตตารีส์ อ.ดร.ธาตรี  ใต้ฟ้าพูล 
  JCIS 56038 ทัศนคติและการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่รับชมภาพยนตร์โฆษณาที่ใช้จุดจับใจด้านอารมณ์ขัน เจตน์  อติพลภักดี ผศ.รัตยา  โตควณิชย์
  JCIS 56039 การประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือในช่วงวิกฤตการณ์อุทกภัย พ.ศ.2554 เรือโทหญิง ม.ล.พิมพ์อาภา อาภากร  ผศ.รัตยา  โตควณิชย์
  JCIS 56040 ภาพลักษณ์กรมสอบสวนคดีพิเศษจากการรับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาวดวงรัตน์     ศรีภักดี ผศ.รัตยา  โตควณิชย์ 
  JCIS 56041 การรับรู้ภาพลักษณ์หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ของประชาชนในจังหวัดนครปฐม นางสาวญาดา  ก่อวงษ์ ผศ.รัตยา  โตควณิชย์  
  JCIS 56042 การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ “เฟซบุ๊ค” เพื่อการสื่อสารของภาครัฐ: กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร นางสาวศรินทิพย์ พัชรบำรุง  ผศ.รัตยา  โตควณิชย์   
 JCIS 56043 การรับรู้ภาพลักษณ์บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

นางสาววิภานุช รัตนเจริญไพศาล

 ผศ.รัตยา  โตควณิชย์   
  JCIS 56044 ทัศนคติของผู้ชมภาพยนตร์ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อระบบการกำหนดลักษณะของประเภทภาพยนตร์หรือเรตติ้งตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 นางสาววารุณี ทองเพชร รศ. ไพบูรณ์  คะเชนทรพรรค์
  JCIS 56045 การเปิดรับและความคิดเห็นต่อรายการอาเซียนโฟกัสของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาวจิรปรียา ภัทรวลี  รศ. ไพบูรณ์  คะเชนทรพรรค์ 
  JCIS 56046 การเปิดรับสื่อและทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ (กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา) นางสายชล  จันทร์เพชร รศ. ไพบูรณ์  คะเชนทรพรรค์  
  JCIS 56047 ภาพลักษณ์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการรับรู้ของผู้รับบริการ นางสาวเหมวดี ชัยมุสิก  รศ. ไพบูรณ์  คะเชนทรพรรค์  
  JCIS 56048 การเปิดรับข่าวสารและทัศนคติที่มีต่อข้าวพันดีในกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร นายสันติ   สอนสมบูรณ์  รศ. ไพบูรณ์  คะเชนทรพรรค์  
 JCIS 56049

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดค่านิยมในการเลือกใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร

นางสาวอรสิริ  อิ่มสุวรรณ์ รศ.ดร.ธิติพัฒน์  เอี่ยมนิรันดร์
 JCIS 56050

“การปรับตัวของนิตยสารในยุคหลอมรวมสื่อ (Media Convergence): กรณีศึกษา นิตยสารตกแต่งบ้าน my home”

นางสาวนฤมล คงชื่นสิน  รศ.ดร.ธิติพัฒน์  เอี่ยมนิรันดร์
 JCIS 56051

ความคิดเห็นของผู้อ่านที่มีต่อหนังสือพิมพ์แจกฟรี M2F                       

 นางสาวพัทธนันท์ เกศทิน รศ.ดร.ธิติพัฒน์  เอี่ยมนิรันดร์ 
 JCIS 56052

พฤติกรรมการใช้และความคิดเห็นที่มีต่อแอพพลิเคชั่น LINE ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

 นายณัฐพัฒน์  ชลวณิช  รศ.ดร.ธิติพัฒน์  เอี่ยมนิรันดร์ 
 JCIS 56053 บทบาทคลิปวิดีโอสอนแต่งหน้าในอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางในกลุ่มผู้ชม นางสาวเกวลี ศรีตลาลัย  รศ.ดร.ธิติพัฒน์  เอี่ยมนิรันดร์
  JCIS 56054

พฤติกรรมการเปิดรับและทัศนคติของผู้อ่านในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อนิตยสารโวยาจ

 นางสาวจุติภัค ภาระพงษ  รศ.ดร.ธิติพัฒน์  เอี่ยมนิรันดร์

 

Comments are closed.